LLL 6 Ni Hesus – Ti Manursuro

LLL 6 Ni Hesus – Ti Manursuro

Esquema: From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número de guión: 423

Idioma: Ilokano

Tema: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Son of God, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Obedience, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Assurance, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Evil Spirits, demons, Sickness, Problems, troubles, worries)

Audiencia: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Unclassified

Guión de texto

Pangrugian

Pangrugian

Naimbag nga aldaw. Umay kayo ket am-ammuen tayo ti naindaklan a manorsuro. Ti nagan na ket Hesus. Kitaen ti ladawan a nakasurat iti asul a libro. Iyakar ti sumaruno a panid no mangngeg iti kastuy nga uni. (Tukar)

Umuna a ladawan: Ni Hesus ket Nangisuro kadagiti Tattao

Umuna a ladawan: Ni Hesus ket Nangisuro kadagiti Tattao

Mateo 5

Iti daytoy a ladawan, ni Hesus ket agisursuro kadagiti tattao maipanggep iti Dios. Ni Hesus ket nagtaud ti Dios, gapu ta isu iti agmaymaysa nga anak ti Dios, ammo na amin maipanggep ti Dios. Pinarsua ti Dios iti amin a tattao gapu ta isu iti agmaymaysa a pudno a Dios. Isuna ket nasantoan, ngem saan nga naited dagiti tattao ti umno ken maiparbeng a pammadayaw iti Dios, dagiti kapanonotan ken aramid da ket saan a nasayaat. Naiyadayo da iti Dios, gapu kadaytoy, inbaon ti Dios ni Hesus tapno maam-ammo dagiti tattao ti Dios. Inmay ni Hesus tapno maisubli ken maiyurnos ti nasayaat a relasyon ti Dios kadagiti tattao ken dagiti tattao iti Dios. Mangngeg tayo ngarud ita nga aldaw dagiti insursuro ni Hesus kadagiti tattao idi panawen a nagnaed isuna ditoy daga, tapnon maaddaan tayo iti naun-uneg pay a pannakaammo iti agmaymaysa, pudno ken sibibiag a Dios.

Maikadua a ladawan: Ti Dua a Balay

Maikadua a ladawan: Ti Dua a Balay

Mateo 7:24-27

Iti daytoy a ladawan, ni Hesus ket agisursuro maipanggep iti dua a lallaki. Ket kinunana, “Ngarud, siasinoman a dumngeg kadagitoy saok ket tungpalenna ida, maiyarig ti masirib a tao a nagpatakder ti balayna iti rabaw ti bato. Nagtudo ken nagangin iti napigsa ket naglayus, ngem saan a narba dayta a balay, agsipud ta naipatakder iti rabaw ti bato. Ngem ti siasinoman a dumngeg kadagitoy saok ket dina tungpalen ida, maiyarig ti maag a tao a nagpatakder iti balay na iti kadaratan. Nagtudo ken nagangin iti napigsa ken naglayus ket narba dayta a balay. Nakaam-amak iti pannakarbana.” Nasken a dagiti biag tayo ket naipatakder met iti maysa a natibker a pundasyon. Ni Hesus iti natibker a pundasyon tayo. Nasken a suruten ken aramiden tayo dagiti isursurona. No datayo ket agtungpal, tulungan na tayo nga agballigi iti amin nga dakes nga espiritu ni satanas, uray pay kadagiti saan a nasayaat a kapanonotan ken aramid. Ni Hesus ti pigsa tayo ken kasta met nga isu iti mangtarabay kadatayo uray pay iti narikut a panawen. (Tukar)

Maikatlo a ladawan: Ti Silaw ket Nasken a Makita

Maikatlo a ladawan: Ti Silaw ket Nasken a Makita

Mateo 5:14-16

Makita tayo iti daytoy a ladawan a dagiti lallaki ket addaan iggem a pagsilawan. Ania ti aramiden iti silaw no nasipnget? Iggem ti maysa a lalaki ti pagsilawan na, ingato na daytoy tapno malawagan dagiti tattao iti uneg ti pagtaengan. Ti maysa met ket indulin na ti pagsilawan na iti pagiduldulinan. Ni Hesus iti silaw ti sangalubungan ket inpakita na kadatayo iti dalan nga agturong iti Dios. Immay ni Hesus tapno mawayaan tayo manipud ti pagarian ti sipnget ket maiturong tayo iti pagarian ti lawag. No agtalek tayo kenkuana, awaten ken pagbiagan tayo dagiti isursuro na ket makita dagiti tattao ti lawag ni Hesus kadagiti biag tayo. Kinuna ni Hesus, “Masapul nga kasta met ti panaglawag ti silawyo ti imatang dagiti tattao, tapno makita da dagiti naimbag nga aramidyo ket idaydayaw da ti Amayo sadi langit.” (Tukar)

Maikapat a Ladawan: Dinangran ti suldado a Romano ti Maysa a Judio

Maikapat a Ladawan: Dinangran ti suldado a Romano ti Maysa a Judio

Mateo 5:38-42; Roma 12:19

Idi nagtalinaed ni Hesus iti lugar dagiti Judio, dagiti gangannaet a Romano ti nangituray kadakuada. Makita tayo iti ladawan nga innala ti suldado a Romano ti kagay ti lalaki. Ania iti umno nga aramiden ti lalaki? Kinuna ni Hesis kadagiti tattao, “Ngem ita ibagak kadakayo a diyo balsen ti siasinoman a mangdangran kadakayo. No adda mangtungpa iti makannawan a pingping mo, itayam pay ti makannigid. Kasta met a no adda mangidarum kenka tapno alaenna ti badom, bay-am nga alaenna na pay ti kagaymo.” Saan mo a balsen dagiti tattao a mangidadanes kenka. Agsipud ta kinuna ni Hesus, “Ni kaanoman dikay agibales gagayyemko. Bay-anyo a ti Dios ti agibales. Ta nailanad iti nasantoan a Surat: ‘Siakto ti agibales, Siak to ti mangsupapak, kuna ti Apo’” Dusaen ti Dios dagiti tattao nga agtultuloy nga agaramid iti kinadakes. Daytoy a dusa ket dumteng kadakuada kadagitoy a panawen wenno kalpasan ti ipapatay. (Tukar)

Maikalima a Ladawan: Dagiti Karkararag iti Dios

Maikalima a Ladawan: Dagiti Karkararag iti Dios

Mateo 6:5-15

Iti daytoy a ladawan, makita tayo ti dua a lallaki nga agkarkararag. Ti maysa ket nagtakder iti dalan, agkarkararag ti atiddog ken maulit-ulit. Kayat na a makita dagiti tattao ket dayawen da isuna. Kinuna ni Hesus, “No agkararag kayo, diyo tuladen dagiti aginsisingpet! Igagara da ti agkararag a sitatakder kadagiti sinagoga ken kadagiti lansangan tapno makita ida dagiti tattao. Laglagipenyo nga inawat dan ti gungunada. Kinuna pay ni Hesus, “Ngem no agkararagkayo, diyo ulit-uliten dagiti awan serserbi na a sasao, kas kadagiti pagano a mangipagarup a maipangagda gapu kadagiti atiddog a kararagda. Diyo tuladen ida; ta ammon ni Amayo dagiti kasapulanyo sakbay nga agdawat kayo kenkuana. Kastoy ngarud ti panagkararagyo, ‘Amami nga addaka sadi langit: madaydayaw koma ti nagan mo, umay koma ti pagariam; maaramid koma ti pagayatam ditoy daga a kas sadi langit. Itedmo kadakami ti taraonmi ita nga aldaw; pakawanen nakami kadagiti basbasol mi a kas iti pammakawanmi kadagiti nakabasol kadakami. Dinakam iturong ti nakaro a pakasuotan; ilisinakami ketdi kadagiti managdakdakes.’” (Tukar)

Maika-Innem a Ladawan: Ti Managdakdakes ket Agmulmula iti Dakes a Ruot

Maika-Innem a Ladawan: Ti Managdakdakes ket Agmulmula iti Dakes a Ruot

Mateo 13:24-30, 36-43

Adda sumagmamano a lallaki a napan nagmula kadagiti ruot iti maysa a kamulmula a talon. Dagitoy a lallaki ket kabusor ti akinkukua ti talon. Dagiti ruot ket kas iti napipintas a mulmula. Saan a maikkat ti akinkukua ti talon dagiti ruot ta amangan madadael met dagiti nasayaat a naimula. Inoray na ti panawen ti panagani. Ti Dios ket maiyarig ti akinkukua ti talon, ni satanas met ket maiyarig met kadagiti lallaki a managdakdakes. Ni satanas ti nangipan kadagiti managdakdakes a tattao kadagiti annak ti Dios nga nangted pammadayaw kenkuana. Alaen ni Hesus dagiti amin a namati ken agtalek kenkuana tapno makikaadda da kenkuana iti agnanayon. Ngem dagiti saan nga nagtalek ken Hesus maitapwak iti gumilgil-ayab nga apoy nga isunto ti pangdusaan ni Hesus kadakuada. (Tukar)

Maikapito a Ladawan: Ni Hesus ken Dagiti Ubbing

Maikapito a Ladawan: Ni Hesus ken Dagiti Ubbing

Mateo 18:1-6, 19:13-15

Maysa nga aldaw, adda sumagmamano a tattao a nangiyasideg kadagiti ubbing ken ni Hesus, ngem pinaadayo dagiti adalan dagitoy nga ubbing. Saan a naragsakan ni Hesus iti inaramid da ket kinunana, “Palubusanyo dagiti ubbing nga umay kaniak. Diyo paritan ida ta dagiti kas kadakuada ti agtagikua ti Pagarian ti Langit.” Kinuna pay ni Hesus kadagiti adalanna, “Laglagipenyo a dikayto makastrek iti Pagarian ti Langit no di kay agbalbaliw ken agbalin a kas kadagiti ubbing. Siasinoman nga agpakumbaba ken agbalin a kas iti daytoy nga ubing isu ti kangrunaan iti Pagarian ti Langit. Ket ti siasinoman nga umawat iti maysa kadagitoy nga ubbing gapu kaniak, siak ti awatenna.” Ti siasinoman nga agpakumbaba ken panonotenna a napatpateg isuna ngem ti sabali ket saan a pudno nga adalan ni Hesus.

Maikawalo a Ladawan: Ti Pastor ken ti Karnero

Maikawalo a Ladawan: Ti Pastor ken ti Karnero

Mateo 18:12-14; Juan 10:14

Maysa nga aldaw, sinorwan ni Hesus dagiti adalanna ket kinunana, “Kitaenyo, diyo laisen ti uray maysa kadagitoy nga ubbing.” Ti ibagbaga ni Hesus ket dagiti ubbing a kaduada. Ket kinunana pay, “Ania ti makunayo? Ania ti aramiden ti maysa a tao nga addaan sangagasut a karnero no mapukaw ti maysa kadakuada? Panawanna dagiti siam a pulo ket siam nga agar-arab iti turod ket mapanna sapulen ti napukaw a karnero. Ibagak kadakayo a no masapulanna, ad-addanto ti ragsakna iti daytoy a karnero ngem kadagiti siam a pulo ket siam a saan a napukaw. Kasta met a di kayat ti Amayo sadi langit a mapukaw ti uray maysa kadagitoy nga ubbing. Saan a kayat ni Hesus a mapukaw ti siasinoman. Pinarsua ti Dios ti amin a tao ditoy lubong. Ket kukua ida ti Dios. Ti siasinoman a sumurot ken satanas, maiyarig isuna ti napukaw a karnero. Kinuna ni Hesus, “Siak ti naimbag a pastor. Am-ammok dagiti karnerok ket am-ammodak met.” Naawagan ni Hesus naimbag a pastor gapu ta isuna ti immay tapno biruken ken isalakan dagiti napukaw. Ni Hesus ket agtultuloy nga agbirok ken mangisalakan kadagiti mapukpukaw. (Tukar)

Maika-Siam a Ladawan: Ti Adipen a Di Mamakawan

Maika-Siam a Ladawan: Ti Adipen a Di Mamakawan

Mateo 18:21-35

Maysa nga adipen ti naminsan a nakautang ti ari iti dakkel a gatad, ngem saan na daytoy a nabayadan. Imbilin ti ari a mailako a kas tagabu agraman ti pamilyana. Ngem nagpakpakaasi ti adipen ti ari nga ikkan na pay ti panawen tapno mabayadanna dagiti utangna. Naasian ti ari kadaytoy nga adipen, pinakawanna daytoy ket winayaanna kadagiti amin nga utangna. Idi a pimmanaw, nakita na ti pada na nga adipen nga addaan bassit nga utang kenkuana. Daras a binekkel na daytoy ket singsingirenna ti utangna. Gapu ta saan a dagus a nakabayad ti pada na nga adipen, inpabaludna agingga a makabayad. Napan dagiti adipen ken ti ari ket inpadamagda ti napasamak. Nagpungtot ti ari ket kinunana, “Nagdakes ketdin nga adipen! Pinakawanko ti amin nga utangmo agsipud ta nagpakpakaasi ka. Kinaasiam koma met ti padam nga adipen a kas ti panangngaasik kenka.” Gapu iti daytoy, inpabalud ti ari ti managdadakes nga adipen agingga a mabayadanna amin nga utangna. Pinakawannatayo ti Dios kadagiti isu amin a basol tayo. Ket nasken met a pakawanentayo dagiti nakabasol kadatayo. (Tukar)

Maikasangapulo a Ladawan: Dagiti Mangmangged a Nakaawat iti Tangdanda

Maikasangapulo a Ladawan: Dagiti Mangmangged a Nakaawat iti Tangdanda

Mateo 20:1-16

Rimmuar ti akinkukua iti daga tapno agbirok ti agtrabaho iti kaubasanna. Nakitulag isuna a tangdananna ti tunggal maysa iti maysa a bagi ti pirak iti kada maysa nga aldaw a panagtrabaho da. Malpas iti maysa nga aldaw, napan dagiti trabahador tapno alaen da dagiti tangdanda. Ti immuna a tao a nakaawat ti tangdan na isu ti naudi a simrek a nagtrabaho. Bassit laeng ti natrabaho na. Ngem nasingpet ti akinkukua ti daga, inikkan na ti trabahador ti maysa a pirak, tangdan na daytoy iti maysa nga aldaw a panagtrabaho. Ti sumaruno met ket ti nagtrabaho ti kaguddua ti aldaw ket ti maysa pay ti nagtrabaho ti nagmalmalem. Ngem dagiti amin a trabahador ket immawat ti agpapada a tangdan. Ti lalaki a nagtrabaho ti nagmalmalem ket saan a naragsakan, kayat na a manayunan ti tangdanna. Ngem kuna ti akinkukua ti daga, “Gayyem,’ kinuna ti akinkukua iti kaubasan iti maysa kadakuada, ‘saanka a sinaur, immannamongka a matangdanan iti gagangay a sueldo iti agmalem. Alaem ti tangdanmo ket pumanawkan. Kayatko nga ipada ti tangdanmo iti intangdanko iti naudi. Awan aya ti kalintegak a manggasto iti kuartak kas iti pagayatak? Wenno, umapalka kadi agsipud ta naparaburak?” Ti Dios ket maiyarig ti akinkukua ti daga. Nasingpet ken naparabur. Ar-aramiden na daytoy gapu iti paraburna maipaay kadatayo. Inted na ti agpapada a pannakaisalakan kadagiti amin nga agtalek ken Hesus. Inted na daytoy nga awan bayadna ken saan a bayad daytoy kadagiti nasayaat nga aramid tayo ditoy lubong. (Tukar)

Maikasangapulo ket Maysa a Ladawan: Dagiti Lima a Babbai iti Ruar ti Ridaw

Maikasangapulo ket Maysa a Ladawan: Dagiti Lima a Babbai iti Ruar ti Ridaw

Mateo 25:1-13

Nagistorya ni Hesus maipanggep ti sangapulo a babbai. Agur-uray da iti panagrugi ti maysa a kasaran. Idin tumingnga ti rabii simmangpet ti nobio. Dagiti lima a babbai ket nakasaganada tapno sabtenda ti nobio. Pinasgedanda dagiti intugutda a pagsilawan ket kimmuyog kadakuada ti nobio a simrek iti pagbodaan. Ngem dagiti lima pay a babbai ket maag, awan iti intugot da a reserba a lana para kadagiti pagsilawanda, rimuar da ngarud a napan gimmatang. Ngem idi agsubli dan nakita da a nakarikep ti ridaw. Nagpukkawda, “Apo, Apo. Pastreken nakami.” Simmungbat ti nobio, “Ngem saan kayo met nga am-ammo!” Ni Hesus ket addan sadi langit. Isu iti nainlangitan a nobio. Maysa nga aldaw agsublinto isuna ditoy lubong. Saan tayo nga ammo no kaano daytoy a mapasamak. Nasken a kanayon tayo a nakasagana a mangsabat kenkuana iti aniaman nga oras. Gapu ta ikuyog ni Hesus dagiti kukuana tapno makikaaddada kenkuana sadi langit. Ngem dagiti saan a nakasagana ket saan a makastrek sadi langit. (Tukar)

Maikasangapulo ket Dua a Ladawan: Ni Apo Dios ken Dagiti Adipenna

Maikasangapulo ket Dua a Ladawan: Ni Apo Dios ken Dagiti Adipenna

Mateo 25:14-30

Kasano tayo nga agbalin a nakasagana iti pinagsubli ni Hesus? Makita tayo iti ladawan iti panagsubli ti naisangsangayan a lalaki nga aggapu iti adayo a biahe. Sakbay a pimmanaw, intalek na kadagiti adipenna dagiti sanikuana. Inikkanna ti lima a pirak ti maysa nga adipen. Dagus a pinagnegosio na ti naawat na ket nakaganansia a dagus ti lima. Ti sumaruno nga adipen ket naikkan ti dua ket nakaganansia iti dua para iti Apo na. Idi agsublin ti Apoda ket nakitana no kasano da nga intrabaho ti pirakna. Kinunana kadagiti adipenna, “Nasayaat ti inaramidyo, naimbag ken mapagtalkan nga adipen! Gapu ta napagtalkan kayo iti bassit a banag, pagaywanen kayto ti adu. Umaykayo, makipagragsak kayo kaniak.” Ngem ti maikatlo nga adipen nga immawat ti maysa a pirak, inlemmeng na daytoy. Awan iti inaramid na tapno gumanansia. Nagpungtot ti Apona ket kunana, “Dakes ka nga adipen! Sadut! Ammom la ngaruden nga agburasak iti diak minolaan ken aganiak iti diak rinaepan. Indepositom koma iti bangko ti intedko tapno ita ta simmangpetakon, isublim agraman ti ganansiana.” Innalana ti pirak ket inted na ti adipen nga addaan lima a pirak a gimmanansia iti lima met laeng. Ket kinunana pay, “Ket daytoy awan serserbina nga adipen, ipuruakyo iti kasipngetan. Sadiay, agsangit ken agngaretngetto.” Ni Hesus ti Apo dagiti mamati. Ni Hesus napan sadi langit ket agsublinto manen. Inikkan na dagiti adipenna ti karbengan ken kabaelan tapno mausar iti panangidayaw kenkuana. Nagkari isuna a bendisionanna dagiti amin nga agserbi kenkuana iti napudno. (Tukar)

Pangrugian ti sumaruno nga istorya

Pangrugian ti sumaruno nga istorya

Nagisuro ni Hesus kadagiti tattao maipanggep ti Dios. Ket inpakita na pay nga isuna ket addaan naindakklan a pannakabalin nga aggapu iti Dios. Ket inggunam-gunamna kadakuada nga naasi ti Dios. Pinanonot dagiti Judio nga dagiti sakitda ket maigapu iti lunod ti Dios gapu kadagiti naaramid da a basol. Inpagunam-gunam ni Hesus kadagiti Israelita nga makaawat da ti pabor manipud iti Dios babaen iti panangagasna ken milagrona. Kayatna pay a mangted pakakitaan iti panagrugi ti maur-uray a panagari ti Dios. Kitaen ti ladawan ket iyakar iti sumaruno a panid no mangngegyo daytoy a tukar. (Tukar)

Maikasangapulo ket Tallo a Ladawan: Nabautisaran ni Hesus

Maikasangapulo ket Tallo a Ladawan: Nabautisaran ni Hesus

Marcos 1:4-13

Iti daytoy a ladawan makita tayo ni Hesus sakbay a mangrugi nga agisuro kadagiti tattao. Ti lalaki nga adda iti abayna ket ni Juan Bautista. Ammo ni Juan nga ni Hesus ti inbaon ti Dios ditoy lubong. Binallaagan ni Juan dagiti Judio a tallikudanda dagiti saan a nasayaat nga aramidda ket dayawenda ti agmaymaysa ken Pudno a Dios. Dagiti namati ti mensahe ni Juan nga naggapu iti Dios ket binautisaran na iti danum. Iti panagbautisar ket maysa a pakakitaan a kayatda a pakawanen ida ti Dios kadagiti basbasolda. Kinuna ni Juan, “Sumarsaruno kaniak ti addaan iti dakdakkel a pannakabalin ngem siak. Bautisarannakayo iti danum ken bautisarannakayo iti Espiritu Santo.” Nagturong ni Hesus ken Juan tapno agpabautisar, uray no saan daytoy a nagbasol. Idi lumung-aw ni Hesus manipud iti danum, maysa a nakakaskasdaaw ti napasamak. Naluktan ti langit ket bimmaba kenkuana ti Nasantoan nga Espiritu a kas kalapati. Nagtimek ti Dios manipud langit ket kinunana, “Sika ti Anakko a dungdungngoek. Maay-ayoak unay kenka.” Kalpasan a nabautisaran, pinalubusan ti Dios ni satanas a mangsulisog ken Hesus. Inosar pay ni Satanas ti sao ti Dios iti saan a nasayaat a wagas tapno padasen na ni Hesus. Ngem nagballigi ni Hesus babaen iti panangusar na ti naisurat a sasao ti Dios ken pannakabalin ken tarabay ti Santo Espiritu. (Tukar)

Maikasangapulo ket Uppat a Ladawan: Ti Panangayab ni Hesus kadagiti Adalanna

Maikasangapulo ket Uppat a Ladawan: Ti Panangayab ni Hesus kadagiti Adalanna

Marcos 1:12-20; Mateo 28:19-20

Kalpasan a ni Hesus a napagballigian na ni satanas, intuloy na nga inaramid dagiti ipapaaramid kenkuana ti Dios. Inbaon ti Dios ni Hesus ditoy lubong tapno ipakaammo na ti Naimbag a Damag ti Dios tapno masursuruan dagiti tattao, paimbagenna dagiti masakit, ken paksiyatenna dagiti aramid ni satanas. Ti kayat a saoen ti sao a Kristo ket “Ti Pinili ti Dios”. Nakita dagiti adu a tattao nga ni Hesus ket addaan pannakabalin a nagtaud iti Dios. Maysa nga aldaw idi a magmagna ni Hesus iti igid ti dan-aw ti Galilea, nakitana dagiti uppat a mangngalap. Kinunana kadakuada, “Surotendak ket pagbalinenkayto a mangngalap iti tao.” Pinanawanda a dagus dagiti iketda ket simmurotda kenkuana. Nangpili pay ni Hesus ti walo a lallaki. Dagiti sangapulo ket dua a pinili ni Hesus ket nagbalin nga adalanna, tapno makaddua ken makasursuro da kenkuana. Naimatanganda dagiti amin a nakakaskasdaaw nga inaramid ni Hesus, isu nga ammo da nga isu ket nagtaud iti Dios. Saan a bimmayag dagiti adipen ket nagbalin nga apostoles ni Hesus, a ti kayat na a saoen, “Dagiti Imbaonna”. Nagisuroda ti Naimbag a Damag maipanggep ken Hesus ken nagpalaing kadagiti addaan sakit iti nagan ni Apo Hesus. Inikkan ida ni Hesus ti pannakabalin babaen ti Santo Espiritu. Adda ti pannakabalin da a mangpaksiyat kadagiti saan a nasyaat nga espiritu ken pannakabalin nga agaramid kadagiti agduduma a milagro. Idin a nalpas ni Hesus ti misyon na ditoy lubong, sakbay nga agsubli isuna sadi langit ket inikkan na dagiti apostoles na ti bilin, “Inkay ngarud kadagiti amin a tattao iti amin a lugar, ket pagbalinenyo ida nga adalak: bautisaran yo ida iti nagan ti Ama, ti Anak ken ti Espiritu Santo, ken isuroyo ida nga agtungpal kadagiti amin nga imbilinko kadakayo.” (Tukar)

Maikasangapulo ket Lima a Ladawan: Ti Lalaki nga Agkukutel

Maikasangapulo ket Lima a Ladawan: Ti Lalaki nga Agkukutel

Marcos 1:40-45

Maysa nga aldaw adda maysa a lalaki nga addaan nakabutbuteng a sakit ti kudil ket immasideg ken Hesus. Nagparintumeng ken Hesus ket nagpakpakaasi, “No kayatmo, mapaimbagnak.” Dagiti tattao nga addaan kastoy a sakit ket pagnanaedenda ida iti ruar ti siudad. Dagiti dadduma a tattao ket mabuteng nga umasideg kadakuada. Ngem ni Hesus ket napnoan asi iti daytoy a tao. Iniggaman ni Hesus ket kinunana, “Kayatko. Umimbagkan!” Dagus a naimbagan ti lalaki iti sakit na a kukutel. Kinuna ni Hesus kenkuana, “Denggem! Awan pangibagbagaam iti daytoy. Inka agparang iti padi tapno makitana nga naagasankan. Kalpasanna, kas imbilin ni Moises, mangipaayka iti daton a pammaneknekmo kadagiti tattao nga immimbagkan.” Gapu iti napalalo a ragsakna, idi pimmanaw daytoy a lalaki ket inwaragawagna kadagiti tattao ti napasamak kenkuana. Saan nga inaramid ni Hesus daytoy gapu ta kayat dagiti tattao no di ket inaramid na gapu ta isu ti pagayatan ti Dios. Itag-ay na dagiti tattao nga maidadanes. Inikkat na manipud pannakaibabainna kadagiti tattao. Insublina iti siudad nga nangpapanawanda kenkuana. Mabalin met nga ikkaten ni Hesus dagiti amin nga parikutmo ket itedna ti nasayaat a biag no dawatem daytoy kenkuana. (Tukar)

Maikasangapulo ket Innem a Ladawan: Ti Tao nga naibaba manipud iti Atep

Maikasangapulo ket Innem a Ladawan: Ti Tao nga naibaba manipud iti Atep

Marcos 2:1-12

Maysa nga aldaw ni Hesus ket adda iti uneg ti maysa a balay, agisursuro kadagiti tattao maipanggep iti Dios. Iti dayta met la a kanito, adda uppat a lallaki nga agpanggep a maidanon ken Hesus iti maysa a paralitiko. Ngem gapu ti kinaadu ti tao saan da a makastrek iti uneg ti balay. Winangawanganda ti atep sada imbaba ti paralitiko. Nakita ni Hesus ti panagpammati da kenkuana, ket kinunana iti paralitiko, “Anakko, napakawanen dagiti basbasolmo.” Nagpungtut da kenni Hesus dagiti mamaestro ti linteg idi mangngeg da daytoy. Ket kinunada, “Apay a kasta ti sao daytoy a tao? Maibusor iti Dios ti sasaoenna! Ni laeng Apo Dios ti makapakawan iti basol!” Saan da a mamati a ni Hesus ket nagtaud iti Dios. Ket kinuna ni Hesus iti paralitiko, “Ibilinko kenka: bumangonka, bagkatem ta iddam ket agawidkan!” Dagus a naagasan ti lalaki! Iti daytoy a wagas, inpakita ni Hesus kadagiti tattao a nagtaud isuna iti Dios. Addaan isuna ti pannakabalin iti Dios a mangagas kadagiti amin a klase ti sakit ken addaan pannakabalin a mangpakawan kadagiti basbasol dagiti tattao. (Tukar)

Maikasangapulo ket Pito a Ladawan: Inagasan ni Hesus ti Ima ti Maysa a Lalaki

Maikasangapulo ket Pito a Ladawan: Inagasan ni Hesus ti Ima ti Maysa a Lalaki

Marcos 3:1-5

Ni Hesus ket adda iti sinagoga dagiti Judio nga ayan dagiti mangidadaulo ti simbaan. Adda met idiay ti maysa a lalaki a paralitiko ti maysa nga ima na. Daytoy ket maikapito nga aldaw ti lawas, ti aldaw nga dagiti Judio ket agdayawda iti Dios. Ket ti linteg dagiti Judio awan uray siasinoman ti mabalin nga agtrabaho iti dayta nga aldaw. Palpaliiwen dagiti Judio ni Hesus no agasanna ti lalaki. Ni Hesus ket adda panangisakitna kadagiti tattao ket agnanayun nga isakit na dagitoy. Ngem dagiti mangidadaulo ti simbaan ket awan panangisakit da. Kayat da laeng a makita ni Hesus a mangsalungasing ti linteg dagiti Judio tapno maaddaan da ti gundaway nga patayenda isuna. Dinamag ni Hesus kadagiti mangidadaulo, “Ania ti ipalubos ti Linteg nga aramidentayo iti Aldaw a Panaginana? Tumulong wenno mangranggas? Mangispal iti tao wenno mangpatay?” Saan a makasungbat dagiti Judio gapu iti kinatangken dagiti puspusoda. Ket kinuna ni Hesus iti lalaki, “Unnatem ta imam!” Inunnat ngarud ti lalaki ti imana ket nakitada amin a naagasan ken nagsubli ti pigsa ti imana. Maikari la unay a dayawen tayo ti Dios, ngem masapul met ti panangisakit tayo kadagiti tattao. No saan tayo daytoy nga aramiden, ti panagdayaw ken panagserbi iti Dios ket awan serserbina. (Tukar)

Maikasangapulo ket Walo a Ladawan: Pinagtalna ni Hesus ti Bagyo

Maikasangapulo ket Walo a Ladawan: Pinagtalna ni Hesus ti Bagyo

Marcos 4:35-41

Iti daytoy a ladawan, makita tayo ni Hesus ken dagiti adipenna nga addada iti bangka ket bumallasiwda iti nalawa a dan-aw. Iti panaglayagda pagammuan adda iti napigsa a bagyo. Simrek ti danum iti uneg ti bangka ket mangrugi a maarinebneb. Matmaturug ni Hesus iti kutit ti bangka, ket riniing dagiti adalanna ket kinunada, “Maestro, awan aya ti aniamanna kenka no lumnedtayo?” Bimmangon ni Hesus ket kinunana iti angin ken iti dalluyon, “Agsardeng ka! Agtalna ka!” Dagus a nagsardeng ti angin ket nagtalna ti dalluyon. Kinuna ni Hesus kadagiti adipenna, “Apay nga agbutengkayo? Awan pay kadi ti pammatiyo?” Kasta unay ti pannakasdaaw dagiti adipen ket kinunada, “Ania ti katataona daytoy? Uray ti angin ken ti dalluyon agtungpalda kenkuana!” Ammo tayo a ni Hesus ket Dios nga addaan pannakabalin kadagiti amin a tattao, kadagiti Espiritu ken kadagiti amin a pinarsuana. Ngarud, mapagtalkan tayo ni Hesus iti pannakaiyannad tayo ken itdenna ti talna iti tiempo ti riribuk. (Tukar)

Maikasangapulo ket Siam a Ladawan: Ti Babai iti kaaduan ti Tattao

Maikasangapulo ket Siam a Ladawan: Ti Babai iti kaaduan ti Tattao

Marcos 5:25-34

Makitayo kadi iti daytoy a ladawan ti babai iti kaaduan ti tattao? Sangapulo ket dua a tawenen nga agsagsagaba iti panagbulos ti dara. Adun ti napananna a mangngagas ngem awan ti naaramidanda, nagbalin pay daytoy a nakaigapuanan ti ad-adda a panagrigat na. Naibus iti amin a sanikuana iti panagpapaagasna. Ngem saan nga nalaingan no di ket ad-adda a kimmaro ti sakitna. Nadamag na a ni Hesus ket mangngagas kadagiti sakit. Kinunana ti bagina, “No masagidko la koma uray ti kawesna laeng, umimbagakton!” Napan ngarud daytoy a babai iti kaaduan ti tattao ket nakilinnetlet agingga a nadanon na ti likudan ni Hesus ket iniggaman na ti kawesna. Dagus a simmardeng ti panagbulos ti darana ket nariknana nga immimbagen. Nadlaw ni Jesus nga adda pannakabalin a nauyos kenkuana ket sinangona dagiti adda iti likudanna. Sinaludsodna, “Siasino ti nangsagid iti kawesko?” Adu a tattao ti nakalikmut idi ken Hesus. Ammo ti babai ti napasamak kenkuana. Ket mabutbuteng nga immasideg ken Hesus, nagparintumeng ti sangoanan ni Hesus ket impudnona ti amin a naaramid. Kinuna ni Hesus kenkuana, “Anakko, pinaimbagnaka ti pammatim. Inkan a sitatalna ket saanton nga agsubli ti sakitmo!” Isursuro ti Sao ti Dios kadatayo a ni Hesus ket mangngagas kadagiti tattao nga agtalek ken addaan namnama kenkuana. Adda panangisakitna kaniam ket kayatna nga umasideg ken agtalek ka kenkuana. (Tukar)

Maikaduapulo a Ladawan: Ni Hesus ken ti Ubing a Natay

Maikaduapulo a Ladawan: Ni Hesus ken ti Ubing a Natay

Marcos 5:22-24, 35-43

Ni Jairo maysa nga ofisial ti sinagoga dagiti Judio. Ti anakna a babai ket addaan nakaro a sakit. Inayabanna ni Hesus a mapan na agasan ti anakna, ngem sakbay pay a makadanon ni Hesus iti balayda, natayen ti ubing. Kinuna ni Hesus ken Jairo, “Dika agdanag. Papigsaem ketdi ti pammatim.” Idin a nakadanonda iti balay ni Jairo, nakita ni Hesus, agsasangit ken agdungdung-aw da ti napigsa ket pinapanaw ida ni Hesus. Kadua na dagiti tallo nga adalanna agraman ni Jairo ken ti asawana ket simrekda iti ayan ti natay nga ubing. Inigganan ni Hesus ti ima ti ubing ket kinunana, “Balasitang, bumangonka!” Dagus met a bimmangon ti ubing ket nagpagnapagna. Kinuna ni Hesus kadakuada nga ikkan da ti kanen ti ubing. Pudno a ni Hesus ket addaan pannakabalin uray pay ken patay. Dagiti amin nga mamati ken sumurot kenkuana ket saan a mabuteng ken patay. Nabilbileg ni Hesus ngem ni Satanas, uray pay iti basol ken patay. (Tukar)

Maikaduapulo ket Maysa a Ladawan: Ni Hesus ken ti Gan-gannaet a Babai

Maikaduapulo ket Maysa a Ladawan: Ni Hesus ken ti Gan-gannaet a Babai

Marcos 7:24-30; Mateo 15:21-28

Maysa nga aldaw, maysa a gan-gannaet a babai ti immasideg ken Hesus. Linoganan ti dakes nga espiritu ti anak na a babai. Nagpakpakaasi ken Hesus a paksiatenna na ti dakes nga espiritu. Ngem kinuna ni Hesus kenkuana nga dimmagus isuna iti dayta a lugar tapno tulunganna dagiti Judio. No unaen na a tulungan daytoy a babai sakbay dagiti Judio ket maiyarig iti panagpakan kadagiti aso sakbay a pakanen dagiti annakna. Kinuna pay ni Hesus, “Masapul a pakanen nga umuna dagiti ubbing ta saan a rumbeng nga alaen ti kanenda sa ipurruak kadagiti aso.” Simmungbat ti babai, “Agpayso ta kunam, Apo, ngem dagiti aso nga adda iti sirok ti lamisaan kanenda met dagiti regreg dagiti ubbing.” Kinuna ni Jesus, “Gapu iti daytoy a panagsaom, mabalinmon ti agawid. Pimmanawen ti dakes nga espiritu iti anakmo!” Nagawid ti babai ket nasangpetanna ti anakna nga agid-idda a sitatalna, ta pudno a pimmanawen ti demonio kenkuana. Ay-ayaten ken tultulungan ni Hesus dagiti amin a tattao manipud kadagiti amin a tribu ken kadagiti amin a lugar. Kayat ni Hesus nga agtalek tayo kenkuana kas iti gan-gannaet a babai tapno mawayaan tayo iti pannakaibalud ti pannakabalin ni Satanas. (Tukar)

Maikaduapulo ket Dua a Ladawan: Ni Hesus ken ti Lalaki a Tuleng ken Umel

Maikaduapulo ket Dua a Ladawan: Ni Hesus ken ti Lalaki a Tuleng ken Umel

Marcos 7:31-37

Adda dagiti tattao a nangipan ken Hesus ti maysa a lalaki. Naiyanak a tuleng ken umel. Nagpakpakaasida ken Hesus nga ipatay na dagiti imana iti daytoy a lalaki. Inyadayo ni Hesus iti kaaduan daytoy a lalaki ket sinagid na dagiti lapayag ti lalaki. Kalpasanna, timmupra sana sinagid ti dila ti lalaki. Tinangad ni Jesus ti langit, nagsennaay sana kinuna iti lalaki, “Maluktanka!” Dagus a nakangngeg ti lalaki, limmukay ti dilana ket saanen a marigatan nga agsao. Nasdaaw dagiti tattao ket kinunada, “Nagsayaat ketdin ti amin nga aramidna! Agasanna dagiti tuleng ken dagiti umel ket makangngeg ken makasaoda manen.” Pinarsua ni Hesus dagiti amin a paset ti bagitayo. Addaan isuna ti kabaelan kadagiti amin a sakit. Awan ti saanna akabaelan nga aramiden. Mabalintayo a dawaten kenkuana a palaingen natayo kas iti lalaki a tuleng, iwaragawag tayo met kadagiti sabsabali ti maipanggep iti Dios. (Tukar)

Maikaduapulo ket Tallo a Ladawan: Paimbagen ni Hesus ti Bulsek

Maikaduapulo ket Tallo a Ladawan: Paimbagen ni Hesus ti Bulsek

Isaias 53:4, Marcos 8:22-26; Santiago 5:13-16

Maysa nga aldaw, impan dagiti sumagmamao a tattao ti maysa a bulsek iti ayan ni Hesus. Impakpakaasida kenkuana a sagidenna ti bulsek. Kinibin ni Jesus ti bulsek ket inturongna iti ruar ti barrio. Kalpasan ti panangtuprana kadagiti mata ti bulsek, impatayna dagiti imana kenkuana sana sinaludsod, “Adda makitam?” Kimmita ti lalaki iti aglawlawna. “Wen, makitak dagiti tattao,” kinunana, “ngem kasda la kayo a magmagna.” Sinagid manen ni Jesus dagiti mata ti lalaki. Nagmulagat a naimbag ti lalaki ket naimbaganen dagiti matana. Nalawagen ti panagkitana iti amin. Kasta pay laeng ni Hesus kadagitoy a panawen. Dagiti naaramid na idi ket kabaelanna nga aramiden uray kadagitoy a panawen. Kuna ti Sao ti Dios, “Umimbagto ti masakit; pasalun-atento ti Apo ket pakawanennanto pay dagiti basolna.” Adda kadi agsagsagaba kadakayo? Agkararag koma. Adda kadi masakit kadakayo? Paayabanna koma dagiti panglakayen ti iglesia tapno ikararagan ken sapsapoanda iti lana iti nagan ti Apo. No mamati dagiti panglakayen nga ipangag ti Dios ti kararagda, umimbagto ti masakit; pasalun-atento ti Apo ket pakawanennanto pay dagiti basolna. Ngarud, ipudnoyo dagiti basbasolyo iti tunggal maysa. Ikarkararaganyo ti tunggal maysa tapno maagasankayto. Adda dakkel a maaramidan ti kararag ti nalinteg a tao. (Tukar)

Maikaduapulo ket Uppat a Ladawan: Paimbagen ni Hesus ti Ubing a Linuganan ti Dakes nga Espiritu

Maikaduapulo ket Uppat a Ladawan: Paimbagen ni Hesus ti Ubing a Linuganan ti Dakes nga Espiritu

Marcos 9:14-29; 2 Timoteo 1:10

Maysa nga aldaw, inyeg ti maysa a lalaki ti anak na kadagiti adalan ni Hesus. Inpakaasina kadakuada a paksiatenda ti dakes nga espiritu nga adda iti anakna. Ngem saan da a maaramid ket inyeg da ti ubing ken Hesus. Apaman a nakita ti dakes nga espiritu ni Jesus, pinagkuyegyegna ti ubing. Napasag ti ubing iti daga, naggulgulagol nga aglablabutab ti ngiwatna. Naawanan ti namnama ti ama ti ubing a matulungan pay ida ni Hesus. Ket kinunana ken Hesus, “No kabaelam, pangngaasim ta tulongannakami!” “Apay a kunam ‘No kabaelam’? Amin a banag kabaelan ti tao nga adda pammatina,” kinuna ni Jesus. “Adda pammatik ngem saan a naan-anay,” dagus nga inyikkis ti ama. “Punnoam ti pagkurangan ti pammatik.” Bayat ti panagsangpet dagiti tattao kinuna ni Hesus iti dakes nga espiritu, “Sika a tuleng ken umel nga espiritu, pumanawka itoy nga ubing ket dimo subsublianen.” Nagikkis ti dakes nga espiritu, pinagkissiwna ti ubing sa pimmanaw. Kasla bangkayen ti ubing ket adu ti nagkuna: “Natayen!” Ngem iniggaman ni Jesus ti ima ti ubing sana binangon. Timmakder ti ubing. Idi nakastreken ni Jesus iti balay, sinaludsod a sililimed dagiti adalanna, “Apay a dimi napaksiat ti espiritu?” “Kararag laeng ti makapaksiat iti dayta a kita ti espiritu,” insungbat ni Jesus, “Ket awanen sabali.” Kalpasan dayta a pasamak, pinatay dagiti pangulo ti Judio ni Hesus. Ngem iti dayta met la a panawen, napasamak ti naindaklan a milagro kadagiti amin a naaramid ni Hesus. Nagungar manipud ken patay. Naabak na ni Satanas ken ni patay iti agnanayun. Ni Hesus ti naindaklan kadagiti amin nga espiritu ken dios iti daytoy a lubong. Addaan isuna iti pannakabalin kadagiti sakit, kasta met ken patay. Ket isalakannatayo iti naispirituan a pannakabulsek ken kasta met ti pannakabalin ni Satanas. Mannakabalin ni Hesus kadagiti amin a banag, gapu ta isu ti agmaymaysa ken pudno a Dios. (Tukar)

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Audio visual "Mire, Escuche & Viva" - Cada uno de este juego de ocho programas con 24 imágenes es excelente para el evangelismo sistemático y la enseñanza cristiana. La serie incluye estudios de los personajes del Antiguo Testamento.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach