Livro 7

Livro 7

Outline: From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 424

Language: Takwane

Theme: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience); Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Death of Christ, Life of Christ, Authority); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Second Birth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Sickness, Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Status: Publishable

Script Text

Livro 7 Nikukuru A Mavolowelo

Livro 7 Nikukuru A Mavolowelo

Muhuseliwa akwaaga? Munivuruni ninerege woona niwaga dhego dhotikiniha dendo Yesu Kiristu oneriwa mwana Mulugu, dhiriliye dhijinjidhene mmatikinihoni, ayene enanivaha egumi yohimala, teto uvenya muukwani, ni madhu aaye enononiha wi ebaribarene mwana Mulugu. Vuruwanani ni ofwaseya vano musugwesese pama yonihelo dhili munivuruni na mbulwe. Sugwani yonihelo yoharela mweewa yoruma erumaga.(*)

1 Yonihelo yowambeela Obaliwa wa Yesu

1 Yonihelo yowambeela Obaliwa wa Yesu

João 1:1-14

Musugwe yonihelo ela. Enoniha mwaana ni amaye, ni mamune. Alobwana ayo araaru akukuli, edheele emoone mwaana, ndina naye di Yesu. Mulobwana mmohi wiire okokora waddamele vili Yesu. Mwaha wi nirege ndo? Sowihi Yesu di mwaana ofuneyesesa obaliwe. Yesu ahinabaliwe, oliye aali ni Mulugu mburo oneeriwa odhulu. Dhego dhatedhene dhipaddusiwe ni Yesu. Mulugu muneba mbwenye oliye uyoneyiha wa hiyo odheela mwa mwanaye Yesu. Abaliwe mwa maye aali mwana namwali. Nda dhahenyeye ni kopolo dha muneba woweela wa Mulugu. Muneba mmohive onokala mwa Yesu. Dhego dhatedhene dhinanooniha wi Yesu Mulugu. Yesu odhiile odhulu wi anoobole ni anisuuzihe makalelo okala mwana Mulugu. (*)

2 Yonihelo ya nabiili Ntikiniho nowambeela na Yesu

2 Yonihelo ya nabiili Ntikiniho nowambeela na Yesu

João 2:1-11

Yesu owunuwa ni mahala ni ononelamo, adheele vamentoni va Mulugu ni athu. Nlabo nimohi Yesu, amaye ni akwaaye owandana, yethaniwa anamasuuza, yahithaniwaga ofesitani ya matelo. Fesitele egaali vaari, namemelela oli namalaba a vade vevale wiira:- Vinyu angwiwaya umala- Mariya wiiwa mwaha ole vano omwaaddela Yesu. Oliye ahinina wi Yesu di mwana Mulugu, vano nuwi ndo wawirela anamalabaya wi. Mwiiregena eyene enowaddeligiyeni. Vahikalaga mino dha simenthi, dhosongowa dhaligi vakukuve mitanu nammohi, dhendo dhahiddelesa mabasa a Zhudewu mudhidhi wa mukutho woweelihiwa. Yesu owoga ni anamalaba a Fesita wiira: Dhalihani mahinje mino nda vano anamalaba ale odhaaliha ni vamulomoni fwaaa. Vano Yesu wenjedhedhela: Vano thukulani mudhowena wa apogo a mukutho ola. Mahinje yahisadduwa okala vinyu amukalelo wapamaya! Anamasuuza a Yesu yahonaga dheriligiyena, vano orumedhela wi oliye okumele wa Mulugu di Nabwiya. (*)

3 Yonihelo ya nethaaru Nikodemu onogumana ni Yesu

3 Yonihelo ya nethaaru Nikodemu onogumana ni Yesu

João 3:1-36

Nlabo nimohi mahiyu, mukadda Zhudewu mmohi ofuneyesesa, ahidhowa wa Yesu, afunesesa ononelamo dha Mulugu. Nikodemu aali muthu oriheyesesaWizarayeli. Oliye ahiiwa wi Yesu osasanya dhotikiniha. Ahinona wi Yesu odhile wa Mulugu. Yesu ahiwoga ni Nikodemu wiira:- Ole ahinabaliwe dila biili kanavolowe mumweneni mwa Mulugu.’’ Vano Nikodemu mokathamiheya wakula wiira: Ki muthu onabaliwe addi dila bili? Yesu omutapulela wi, muthu abaliwa, obaliwawa pwanningo, mbwenye muthu agonjiheya mwa dhifunelo dhaayedhilubale mwa muneba anfunaga Muluguonobweka dhothega dhaye, afunaga onyanyala, amvahaga vowambeela niburo Mulugu mwigumini mwaye, onobaliwa dila biili, endo okala mmunebani, dhego dhatedhene dhaali dhawale vano dhatedhene dhinakala dhixa. Muneba wa Mulugu ononivaha egumi exa ela, enanenya hiyo omwiwelela Mulugu. Ateene alene enamurumedha Yesu enomuriha Mulugu, vowi onomurumedha namakamihedha orumiwe ni Mulugu mwa ovulusiwa wehu wa malabwene. Mbwen

4 Yonihelo ya neenayi Yesu ni sewundda a mwene

4 Yonihelo ya neenayi Yesu ni sewundda a mwene

João 4:46-54

Mulobwana oli vayoniheloni va ahedda olenddo wolapelene wi amugumanena Yesu Oliye aali sewundda a mwene, mbwenye aaligi otakaleliwene mwaha wi ahikalana mwanaye ahalilege nenaaa ni okwa. Vanfwanyiligiye Yesu wiira:- Nabwiya gaaguveleni mwanaga oli nenaa nukwa. Yesu wakula wiiira: kawege. Mwanawo mugumi. Mulobwana ole orumedhela madhu ale a Yesu omaruwa odhowaga. Mbwenye, agalive mundila, anamalab a vade vaye yegi omuharela, egagumanile omwaddela wi mwaninyu uyila. Vano mulobwana woona wi oyilile mudhidhi wankeene wawogile Yesu wi mwanawo mugumi. Mulobwana ni amudhi aaye ateene omuroromela Yesu. Kopolo dha Yesu dhowirihedha matikiniho, kadhinna nulapelawa w mburo naari olapela wa dila.(*)

5 Yonihelo ya neetanu Yesu onomuyiliha muragali

5 Yonihelo ya neetanu Yesu onomuyiliha muragali

João 5:1-47

Mudhi wa Ozheruzalemi, wahikala nthiya na Mahinje, vevene varoromela athu yigi nthiya noyiliha wafiya mudhidhi wokanyiheya mahinjeya. Nlabo nimohi Yesu ahidhowaga mburo ole, vano onfwanya muliba oragala aali yaaka makumi maraaru ni yaaka tanu nathaaruagali muredda akonati waddamela nthiya. Yesu omoona mulobwana ole weiira: Onafuna oyila? Muragali ole wakula wiira: eee, Nabwiya, mbwenye kaginna muthu ofuna ogitukumedha vathiyani mahinje yanyahuwa okanyihiwa. Vano Yesu omwirela wi:- Thukula magono awo odhowege vade vawo. Mowaguvamwene muragali ovenya agaali oyileene. Akadda Zhudewu amohiya otakaleliwa ni Yesu, mwaha womuyiliha muredda nlabo na sabuddu. Mulobwana ole odhowaga wawaddela a Zhudewu wi Yesu digiyilihe, mbwenye aliwa kayafunile omurumedha Yesu. Mbwenye mukalelo ola womuyiliha Yesu muredda ole nlabo na sabuddu, kavonyongole nlamulo nili natenene na Mulugu, mbwenye owakwaneliha, vowi Mulugu onosasanya opama naari malabo otugumana anyagerezha oliye onowirana opama.(*)

6 Yonihelo ya neetanu nammohi Yesu onowjiha athu macikwi matanu

6 Yonihelo ya neetanu nammohi Yesu onowjiha athu macikwi matanu

João 6:1-5, 25-28, 35; Mat 14:19; Marcos 6:41

Athu ajinjeene yahiiwa wi Yesu onowayiliha aredda, mwa ayo nlabo nimohi athu ajinjene yahimuharaga Yesu mburo wayeligiye oddayi ni mudhi, waddamelaga oriba Yesu wakoha anamasuuza aye, nidhowe nagule waani mikaathe wi nagawele athu ala ? Namasuuza mmohi wakula wi; wuno ukalawo muzombwe winna mikathe dhaye mitanu ni mwanasomba biili, ki vevo vinaddoddiwa ddi ni anamwinji ala? Yesu wawirela anamwinji wi ekarati vamanasini, vano agathukule mikathedha ni anasombaya, ahivahaga mahala wa Nabwiya Mulugu vano wagiika anamasuuzaye wi yagawelege anamwinji ateene. Mikaathe ni sombadha dhahenjedhedheyaga ateene yaligiiwa, vano athu ateene yahijaag orubala ofiyedha ohala middanga kumi naminddi dhoodhaladhene mikaathe dhohala. Nlabo noharelana anamwinji ale yegi omuharave Yesu. Vano Yesu wiira:- Miyo ginowaddelani ebaribari, kamunagiharela mwaha mwaha wa matikinihoenawooninyu naari, mbwenye mwaha wa mutakuno, vajilinyu murubala. Kamulabelege oja baahi onarimeela, mbwenye eee, ele ehinarimeela enathukulela egumi yohumala. Miyo gili mukaathe wegumi, ole onagirumedha kadha akalana dala.(*)

7 Yonihelo ya neetanu nabiili Yesu onowedda vadhulu vamahinje

7 Yonihelo ya neetanu nabiili Yesu onowedda vadhulu vamahinje

João 6:16-21

Vano agamalile wapaganya anamwinji wi edhowege mmavade mwiwa, Yesu ahiwoga ni anamasuuzaye wi edhowe kobela ya mwihinje bara ya Ogalileya, oliye ayaga alobeleniburo nimohinene nologoheya. Oriba wahaddamelaga vano anamasuuzaye yegi ocapave mwanddeya edhowagave nikopolodhene ni mwaha wa nipevo nobaga mwanddeya wambeela otedemanela mwinko Yesu woona wi akwaaga ale vevale dhiharusavo, wambeela wawaddamela eddaga vadhulu vamahinje. Anamasuuza omoona, odhaaliwa woova, yapimaga wi ntowa Yesu ole. Agonile olagalageya weewa nuwukuuwa, Yesu wiira: - Kamoove dimiyo. Vano agagwelile mmwanddeyani pevo omaala. Nda dhihoniha wa anamasuuza teto nihiyeene, wi kopolo dha Mulugu dhinowoneya odheela mwa Yesu Kiristu.(*)

8 Yonihelo ya neetanu nathaaru Yesu onomuyiliha muliba ohoona wobaliwana

8 Yonihelo ya neetanu nathaaru Yesu onomuyiliha muliba ohoona wobaliwana

João 9:1-41

Nlabo nimohi, Yesu agaali ni anamasuuzaye eharaag dila, yahimonaga muliba ohoona aligi komekome ya rampa alobaga athu enavira vano yobuwelaga wi ohoona wa mulobwana waali osinyusa wa Mulugu. Mbwenye Yesu wawaddela wi: Kahuwo nsinyuso na Mulugu mbwenye ohoona waaye sowubuwelela ya Mulugu wi muliba ohoona ole ayile. Yesu ahitapelaga mare vati okandda theya osusuredha mento a muliba ohoona eraga: Kawe wasusule nthiya na Silowe. Muliba ohoona ole orumedhela vano oyila mowaguvamwene. Ajinji mwa hiyo nili aliba ohoona mononelamo dila ya Mulugu. Yesu wiire:- Miyo gili waara wa elabo. Ole onagihara kanedda muyihini, mohiyana, onokalana waara wa egumi. Teto dhihilebiwa akala hiyo ninowedda mowaara, woona Yesu waara, hiyo nineere okalana omweja moddibilani, ni sangiri naYesu, nineere oneeliha mwa dhothega dhehu dhatedhene. (*)

9 Yonihelo ya neetanu nenayi Yesu ni ovenya wa Lazaru

9 Yonihelo ya neetanu nenayi Yesu ni ovenya wa Lazaru

João 11:1-46

Yesu ahikalana akwaaye ajinjeene onfunesesa, vano muwari mwa akwaaye mwahikala Lazaru ni arogoriye Mariya ni Marta. Nlabo nimohi Lazaru aligi muredda, vano arogoriye osimwela, orumiha muthenga omurumihedha Yesu wiira: Mukwaawo odhivela muredda, Yesu vewiliye museluya wiira:- Oreda oyo wa Lazaru kahuwo wookwana, mbwenye vowi Baba oli odhulu athithimihiwe odheela mwa mwanaye. Mbwenye Yesu kaharilege, agali malabo menddi vamburoni valigiye. Vano wiira:- Mukwiihu Lazaru ohukwa, mbwenye miyo ginodhow aganvenyihe, vano muneere orumedhela wi miyo gili Nabwiyinyu. Yesu vafiyiliye mudhi wa Lazaru, agalogohiwe omasiye vagavirile malabo manayi, Mariya ni marta yaligi owukuweene ni ohumukalela omweja ni Yesu mwaha wi kadhiile amuyiliha murogoriwa, mbwenye Yesu wiira:- Miyo gili ovenya ni egumi. Olene onagiroromela miyo naari akwe onokalawo. Nyo munororomela? Vano Yesu wawirela athu yaligivo wi esusihe nibwe nafugiwena nsiye vano ahiwogaga ndhu nootama wiira: Lazaru kavenyamo! Vano Lazaru akwile malabo manayi, ovenya agali mugumi, agaali opothiweene ni dendo dhinonihu dhowara dha muruthu.(*)

10 Yonihelo ya neekumi Okwa wa Yesu vamuraddeni

10 Yonihelo ya neekumi Okwa wa Yesu vamuraddeni

João 19:1-42

Yesu woneliwamo ni matikiniho eriyena wi aali mwana Mulugu, mbwenye amwiddani aaye yamukalelesa nrima yompanganela ompa. Yesu wawaddela anamasuuza aye mowaguva wi gineere okwa, ela yaali dila yowathukulela athu dila ya Mulugu. Namasuuza mmohi, Zhuda eriwa Sikariyota, ahimuguliha Yesu ni korowa dha gwingwi dhowakwana makumi mararu (30) a mukuwa . Yesu ahifugeliwa mukambura. Peduru ni anamasuuza amohi yahithawaga mwaha wowoova. Anamasogolela akadda Zhudewu yahimwihidda Yesu omudhowana wa anamathonga, mbwenye kayafwanyilevo muladdu vaari va Yesu. Vigereyeve ndo yegi okuwa, yiraga:- Akomeliwee, akomeliwee. Vano omudhowana ode wewo wakuwigisu, yiraga: Muthukuleni akomeliwe. Vano mwana Mulugu ologomana ahikwa. Alobwana amohi abiili yahikwa ni Yesu, aliwa yapeliwe mwanha wa obure yeresiwana, mbwenye Yesu kerilena yego yotakala, Oliye okwele okala mukutho wehu, mwaha wa dhothega dhehu, otaganyihedha dhothega dhaawo ni dhaaga. Yesu aali mukutho wofwanelela oyene Mulugu akeliliye mwaha wa dhothega dhehu.(*)

11 Yonihelo ya neekumi nammohi Yesu onovenya mwa anookwa

11 Yonihelo ya neekumi nammohi Yesu onovenya mwa anookwa

João 20:1-18

Namasuuza mmohi eriwa Zuuze, ahidhowaga oloba nnigo na Yesu vano ahilogohamo okunelanavo nibwe nilubale, yirelaga wi amoheene enadha ebiddulevo. Nlabo nanathaaru Mariya Maadalina, aali mwana mwihiyana anikuru nanamasuuza, ahidhowa omasiye vano ofwanyile nibwe ndde nigasusihiwewo omavolowelowa teto nnigo na Yesu nahilimo mmasiyemwa. Mariya wundda obuwelaga wi wiire wiyiwamo muruthu wa Nabwiya Yesu, vano asugwagave muwarimwa mwa nsiye, okumelela Angero abiili okerati vansiyeni valogohiwe Yesu, aliwa wiira:- Munamusayela aani omasiye wuno oliye agali mugumi? Vano Yesu okumelela, vano omwiirela Mariya Madalina wiira: Onamusayela aai? Vano Mariya Madalina apimaga wi namalaba omasiye onamuwogiha wiira:- Muhiyile waani nningo na Nabwiya aaga? Mbwenye Yesu kamwakulilege, mbwenye erege omwithana wiira:- (Mariya) Vano Mariya Madalina pamoniligiye pamadhene wi hoo di Yesu. Yesu omwaddela Mariya wiira;-- Kawege wawaddele addibilaga wi gihikalawo, ginowelela wa ababa ni ababo wa Mulugu agali ni Mulugu aawo.(*)

12 Yonihelo ya nekumi nabiili Yesu onokujmelela vanamasuuza aaye

12 Yonihelo ya nekumi nabiili Yesu onokujmelela vanamasuuza aaye

João 20:30 - 21:19

Yesu ahinawelele odhulu, ahoneyiha matikiniho mamohi. Nlabo nimohi mudhidhi wa mahiyu anamasuuza yegi obwina, mbwenye kayaddoddilege yego. Vano oyaga omaselo, ahikumelelaga mulobwana mmohi oparaya wewo wabwinigiwa wawirela :- Mathavi ayo mwareyele nikukuru na moono wooja wi meemelelo a mwanddeya ola muneere osaya. Vowi ndo aliwa wiirana, vano nthavi omaga somba dhijinji dhene dhahandigiwa owetela ode. Vano Zhuwawu namasuuza a Yesu ahiwogaga ni Peduru wiira:- Di Nabwiya ! Peduru obwina mwinko odhowa ogumana ni Yesu, vafiyiligiye, Yesu egi wajejiha, ni mukathe somba, ateene vevale, (odhiveliweene) vomoona Yesu, yahikaratigi oja vamohi. Egamalile oja, Yesu ahiwogaga ni anamasuuza. Peduru aligi vaariva, oliyeya ahithawa Yesu agamagiwe. Yesu ahiwogaga ni Peduru wiira (gihare!) Oliye omwirela Peduru wi asuzihege athumadhu a Mulugu, vowoona wi Yesu ahivenya mwanookwa wi alevelele dhothaga, ni obwanyula owdha wa Sathana ni okwa. Mulugu onafuna wi ateene enone matikiniho yirilena Yesu, wi erumedhelege wi Yesu mwana a Mulugu. Mmuharege Yesu nyo teto muneere ovuluwa vano muneere wakela egumi yahomaal.(*)

Nikukuru =B= Yesu Mvulusi a elabo

Nikukuru =B= Yesu Mvulusi a elabo

Akwaaga: Yesu namavulusa a elabo. Oliye univulusa mwa dhothega, teto univaha egumi yahomala. Wula mwiwaga dhowoga nda, sugwagani dhonihelo dhili munivuruni. Kunulani mweewa yoruma erumaga.(*)

13 Yonihelo ya neekumi nathaaru Yesu onowasuziha anamasuuza abiili

13 Yonihelo ya neekumi nathaaru Yesu onowasuziha anamasuuza abiili

Lucas 24:13-35

Mulogo wakadda Zhuda yomujejihedha mvulusi wi avuluse mmadani mwa onamathonga wowopiha wa akadda Roma. Mbwenye Yesu kadhele mukalelo oyene. Osogolowa akadda Zhuda ajinjene yahiloba anamathonga akadda Roma wi empe Yesu. Nyo munowubuwelela mukalelo wirena munyakoddo akadda Roma ampaga Yesu akpmeliwe. Yesu agasisimuwe, anamasuuza aye abiili yawelelaga omudhini weewa. Mohijejihedha Yesu wafiyedha okala nikukuru neewa, mbwenye aliwa yegihi di muthweene bure bure, vano aliwa wambeela osoriha dhapadduwile malabo omarihedhaya. Nuwi ndo Yesu wambeela wawaddelihedhamo odheela mwa Mozezi ni miririmuwo dhatedhene odheela mwa Yesu. Miririmuwodha dhawogile wi oneere woona goyi vano akwe, teto oneere ovenya mukwani vano oneere okeraati omononi woja wa ababe Mulugu, omween waaye kudha okalana omagomo. Mahiyu alene a nlabo nendde, Yesu ahikatigi naliwene ojaga, vano akwatulaga mukaathe agawelaga anamasuuza ale vano omunona wi di Yesu, mbwenye oliye orimelavo. Anamasuuza ale odhowaga Ozheruzalemi wi yawaddele anamasuuza amohi wi nihimoona Yesu oliyeya mugumi. Kabeni neenyeni wi Yesu anisuuzihe odheela mmalembani.(*)

14 Yonihelo ya neekumi nenayi Mwaana oholowa

14 Yonihelo ya neekumi nenayi Mwaana oholowa

Lucas 15:1-19

Yesu ahiwoga thalako ya mulobwana mmohi anna anaye abili. Nlaabo nimohi mwanaye amung’onong’onoya wawirela ababe wiira:- Babani ginafuna mugigawelewo muhaku waaga. Babe orumedhela, vano wagawela anaye abiilene, vahinamale malabo majinjeene, muzombwe ole omaruwa olenddo odhowa elabo yawuddeddewene, wewo onongawo korowa dhatedhene dhanniyena, vano weddaga owukuweene ahinna yego. Nuwi ndo ahinna korowa naari akwaye, wambeela woona goyi, mabasa yasayeliye alabaagvo yaali ojiha kumba, mabasa omuyeviha. Vano elabo ele dala yahithabwa, ofiyedha wubuwela ojaga dhendhe dhaja kumba, vano wubuwela mwaha wa namudda amorele. Vano owubuwela wi:- Vevano vade vababa vihikala oja, ofiyedha anamalaba orabulesesa eli vababa enorubala. Vano muzombwe ole wiira gubuwele enerimi giire:- Ginowelela mundduli vade vababa gawirele wi:- Babani miyo gihuthegelani, teto kagifwanelele wi giriwege mwaninyu. Mbwenye givaheni mabasa gilabege wi gifwaanyege yooja.- agamalile wubuwela nda, muzombwe aahimaruwaga owelela elabo yaali ababe.(*)

15 Yonihelo ya neekumi natanu Mwaana orimeela onowelela vaade

15 Yonihelo ya neekumi natanu Mwaana orimeela onowelela vaade

Lucas 15:20-32

Muzombwe adhaaga wuddedde, vano ababe yahimonaga. Vano ababe omuthamagela omukubarelaonvaha bezhu wiira:- Mwanaag, mwanaga!- Aligi odhiveliwene mwaha wovituwa mwanaye odhivela. Mwanayeya wiira:- Babani, miyo gihuthegelani, kagili ofwanelela wi gikale mwaninyu.’’ Mbwenye babeya kapwathilege adhaliwege odhiveliwa ovunganyedha dhowogadha ni odhiveliwa wulubale, vano waruma anamalaba aaye wi yathukule dhowara dhapama ni sapatho emwinke mwanaye, awelile, wi teto esasanyedhe mukutho mulubalewa nthithimiho. Nlabo ndde naligi nlabo nothaba wulubale, vowi mwanaye ahirimeela vano ohuvituwa.- Yesu ahiwoga thalako ela, wi anoonihe wi Mulugu oli ayi. Oliye oli woona baabi ahima abiili ole. Hiyo nili olapela ni Mulugu ni mwaha wa dhothega dhehu, mbwenye Mulugu ononidhivelave teto onofuna wi niwelele omwandani ni Mulugu Baba. Siyene Mulugu vamurumiliye mwanaye wi asayele awobole alene eli wolapela ni Mulugu. Athu ale egumi yeewa eli wolapela ni Mulugu, borimeela vano Yesu di dila dilaya yowathukulela athu wi ewelele, wa Mulugu Baba.(*)

16 Yonihelo ya neekumi natanu nammohi Mureeli Nvuruvuru

16 Yonihelo ya neekumi natanu nammohi Mureeli Nvuruvuru

Lucas 12:13-34

Yesu ahiwoga thalako ela wiira:- Mulobwana mmohi oreela ahikalana mudda walimiye dhoja dhohiyana-hiyana. Vano mulobwana ola ahubuwela wi abwanyule dhiringwi dhawale amage dhimohi enjedhedhe nyuba ya dhooja wi ahelemo dhoja dhohiyana- hiyanaw wi dhimohi agulihege. Vano asugwagave dholimadhaye nde, owoga yeka wiraga:- Gili muthu agari. Ni dhoja nda dhihaddiwe gineere oreela ohiyana ni mudhidhi wadhimi vano gineere okalana yaaka dhijinjidhene dhegumi.- Mbwenye Mulugu omuteyaga wiira:- Taduwa nvuruvuru! Mahiyu a peeno onokwa, vano ki dhonda dhitugumanyiliwe omagela nyuba onahalana baani?- Yesu wiira: - Siile enapadduwa ni athu ale enakalena muhaku dhoreela dhijinji, wula egali arabuli ehinna omwandani ni Mulugu.(*)

17 Yonihelo ya neekumi natanu nabiili Mulobwana oreela ni murabuli

17 Yonihelo ya neekumi natanu nabiili Mulobwana oreela ni murabuli

Lucas 16:19-31

Yesu ahiwoga thalako ya mulobwana oreela anna dhatedhene dhafuniye, mbwenye oliyeya kampwathesa murabuli akalesa vade vaye alobaga yoja. Mulobwana orabula oyo ahikwa vano odhowa odhulu. Odhowa okerati wewo ni Abarahamu. Mureeli ole agakwileve, odhowa omunddoni, mburo wa goyi ya malabo matene. Mulobwana ole agaali omunddoni wewule, osugwa odhulu omonile Abarahamu ni mulobwana orabula ole akalesiyena. Oliye wambeela omwithana Abarahamu, wi anvahe mahinje, mbwenye Abarahamu wiira vihikala munddile mulubale wa jiji.’’ Omunddoni kuli ojibihiwa, naari makalelo mamohi othawa. Alene eli wewo, enerege woona goyi malabweene, naari akale mureeli naari murabuli, hiyo nimudhivelege nimwiwelelaga Mulugu, nimurumedheleeg Yesu Kiristu vano nineere ovuluwa omunddoni kannayewo, nneere wakela egumi yahomala ya Mulugu. (*)

18 Yonihelo ya neekumi natanu nathaaru Mulobwana mmohi onakokotha musiwo wa mukwaaye

18 Yonihelo ya neekumi natanu nathaaru Mulobwana mmohi onakokotha musiwo wa mukwaaye

Lucas 11:5-13

Nlabo nimohi mulobwana oyo ofiya vaari verulo vade vamukwaye, okokotha musiwo wiira: - Mukwaaga we gibolihe mukaathe, gimwakelile mukwaaga owanuhuwa oli vaari va olendo, miyoya kaginna yego guhumeliwa. Mwaddamani ole aligi volilini vaye egi ogona, ni amudhi ateene yeraga ogona, kayafunaga ovenya. Mbwenye mukwaye ole kannaga manyazo ahiwelelaga okokotha musiwo avahaga seesa ethanaga, olibihedha wiithana ofiyedha mukwaaye ovenya vamagono omwinnka mukathe wafunigiye. Yesu wiire: Mwaloba munovahiwa, mwasayela munofwanya; Ole onakokotha onofuguleliwa musiwo.’’ Mulugu onafuna akale Babihu, Oliye onafuna anivahe munebaaaye woweela, wi onikamihedhege makathamiho ehu. Elubale lubaleya enafuneya nilobege ni malobelo, ndo oneere onikamihedha wiwelela dhinanirumiye ni omuroromela Mulugu Mulugu.(*)

19 Yonihelo ya neekumi natanu neenayi Alobwana abiili nyuba ya Mulugu

19 Yonihelo ya neekumi natanu neenayi Alobwana abiili nyuba ya Mulugu

Lucas 18:9-14

Vayoniheloni va ninowawonavo abiili emulobaga Mulugu mugerezha. Mulobwana mmohi oni munyagerezha owakwanela, oliye aligi owithukulelene; Oliye awogaga dhatedhene dhapama dhiriliyena mwigumini mwaye, eraga:- Mulugu, miyo ginowutamalelani, eneriha miyo kagili woona mulobwana mmohi mbava namathega, namararuwa, naari woona anamasokela musoko amohi. Miyo ginodhimana dhoja dila bili vasumanani, teto ginovaha yaneekumi dhatedhene. Mulugu kanadhiveliwa ni malobelo amulobwana olobela ayeyi. Mulobwana mmohi ola namapagaliha musoko ohufwaneela. Oliye onowiiya korowa dha athu vano ohunona wi kali mwimurenddeleni mwa Mulugu. Mwahaya buyene onakukuthiye vamurimani alumagana meeno aworomihaga muru mwaha wa manyazo. Oliye onmuloba Mulugu eraga: - Mulugu mugeddele thagaraga, mwaha wi gili namathega. Yesu wiirehina Mulugu ohiiwa malobelo anamathega vano omulevelela dhothega dhaye. Mulugu kanafuna aliba withukula, mbwenye onowawakela ale eli anamathega, yinna murima wa ebaribari enathwaruwa, vano Mulugu onowakula malobelo eewa.(*)

20 Yonihelo ya makumi menddi Namadhala ni bewuya

20 Yonihelo ya makumi menddi Namadhala ni bewuya

Lucas 8:4-8

Nlabo nimohi athu ajinjene otugumana wi yiwege masuuziho a Yesu vano wawaddela wiira: Mulobwana oyo anna midda dhaye ahimaruwaga odhowa omidda waye wi adhale bewu. Vano adhalaga bewuya, kogolo dhimohi dhamorelaga seresere ya dila, athu eviraga onyingalela bewu ele vano balame omorela mundilamwa oddoddamo omira. Kogolo dhimohi dhamorelege vamabweni, valigi theya eng’onong’onove. Bewu ele yahimela nuwaguva, mbwenye nduwa veriliwa tayiii wuuma mwaha wohiddiddilelavo. Bewu emohi yamorele vamwingani, vano bewu yunuwaga, ni mwingadha olatiwaga. Bewu emohi yamorelege theya yapama, vano wunuwa pama, vano ovaha dhovaha zana okwaranya bewu yadhaliwe. Yesu ohawaddela athu wiira:- Winna mabaru owiiwa ewe.(*)

21 Yonihelo ya makumi menddi nimohi Bewu yapama ni theyaga

21 Yonihelo ya makumi menddi nimohi Bewu yapama ni theyaga

Lucas 8:9-15

Yotapulela ya thalako ela siila: Bewu yadhalile namadhala, bi madhu a Mulugu, vano theya yohiyana-hiyana mwamoreliwa, si mirima dha athu. Bewu yamorele seresere ya dila, enatapulela ale eni yeewa madhu a Mulugu, vano odha mwiddani omwaka madhu mmurimani mwaye, wi dhahipadduwe, wi yaroromela enovuluwa. Ele emorele vamabweni , enafwanafwana ni ale, eni yeewa madhu a Mulugu yawakelaga ni odhiveliwa, vowoona wi kavili theya ejinjene yombiyela misisi, enomela mohindda, mbwenye, mudhidhi wamakathamiho, oddiwala madhu a Mulugu. Ele emorele vamwingani, enatapulela ale yewile madhu, mbwenye osogolowa wa mudhidhi enonyengetheya ni dhowiireya, dhoreela ni mabembe a elabo, vano dhovaha dhiwa kadhinafiyedha omethwelo. Vomarihedha ele yamorele theya yapama, enatapulela ale eni, yeewa madhu a Mulugu, ni murima wowogowa, enowalogolela madhu teto enovaha dhovaha dhapama. Ki we weewa madhu a Mulugu onowawakela? Weewa onowahariha naari enowurimeela? Onerege orumedhela vano wiwelege madhu a Mulugu? Wehayo onakala bewu yomorela theya yapama.(*)

22 Yonihelo ya neekumi nabiili. Mudhidhi womukamihedha mukwaawo

22 Yonihelo ya neekumi nabiili. Mudhidhi womukamihedha mukwaawo

Lucas 10:25-37

Ninanone addi wi ninomudhiveliha Mulugu nlabo ni nlabo? Madhu a Mulugu, oli Bibiliya
ononisuuziha wi hiyo nimudhivele Mulugu ni mukwihu. Ki baani enafwaneelihu
wadhivelaga? Vano Yesu ohuwoga thalako ela: Mulobwana aligi volenddoni yeeka.
Mudhidhi wa mukwaha ole, mapanga omwihidda, omporosa omwihiya nenaa ni okwa
mundila mwene. Alobwana abiili anya gerezha yavirilege mundila mwemo mudhidhi
dhohiya dhene, mulobwana, mulobwana avirelege ahimonaga mbwenye yeraga
omuwerewera kayemelilege emukamihedha. Nuwi ndo mwanowendda oviraga mundila
mwemule, agamonile ahimoriwaga thagaraga mwaha wa murabuli ole vano
omukamihedha , onfufutha mmakwaddani mwaye, vano omugweliha va buuruni vaye,
omudhowana mudhi wowaddamela, wi akele nikamihedho na murombwe. Yesu wiire:-
Hiyo namudhivela Mulugu, noneyihege odhivela, nimukamihedhege muthu oli ateene
onafuna okamihedhiwa.(*)

23 Yonihelo ya makumi ménddi nathaaru Owela wa muliba vade

23 Yonihelo ya makumi ménddi nathaaru Owela wa muliba vade

Lucas 12:35-48

Akala nyo munowubuwela , Yesu vakwiliye, ohuvenya mwanookwa? Anamasuuza aaye
ehimoona ahinagwele odhulu wankawene. Yesu ahiira wi: gineere owela nlabo nimohinene,
wi ale enamurumedhela Yesu, eli woona namemelela onamujejiha mesili aaye owelela
omukuthoni. Yesu wiire: - Orelihiwa di mwimeleli olene Nabwiya adhaaga onaanfwanyiye
alabaga. Hiyo kaninonile Yesu vinaweliye. Onakale mudhidhi wothaba wulubale. Mbwenye
ale yahinamurumedhela Yesu, onadha okale mudhidhi wa dhovoreya dhilukulu. Yesu
wirehi, ale yinna (amwimeleli eewa) anyamabasiwa, efwanelele yisasanyedhe ewelele
mundduli. Ale enakameela anamemelela eewa eneere wakela mbolamayo, mbwenye ale
enatabusa anamemelela eewa, ala enodha yonihiwe goyi.(* )

24 Yonihelo ya makumi menddi nenayi Ovulusiwa ohufiya vade va Zakeyu

24 Yonihelo ya makumi menddi nenayi Ovulusiwa ohufiya vade va Zakeyu

Lucas 19:1-10

Yesu ukalana owodha wovulusa muthu di muthu mudhothegani. Kavuruwanani ndhi:… Zakeyu aali namapagaliha musoko, oliye aali ohufwanelela, owiiya korowa dha athu. Nlabo nimohi oliye wiiwa wi Yesu onoodha mudhi olena, onadheela dila ya vadevawo. Oliye ofuna omoona Yesu, mbwenye oliyeya aali okwiva, vano Yesu ahirijiwaga athu ajinjeene. Nuwi ndo Zakeyu ogwela mmuthankoni. Yesu aviraga murudda olene, wimela, omusugwa Zakeyu wiira: Zakeyu, kakita nuwaguva mahiyu apeeno ginagona vadevawo. Athu wambeela otikiniheya vowi yahinona wi Zakeyu kahuwo muthu apama. Vano Zakeyu okita mudhulu omwakela Yesu ni odhiveliwa. Zakeyu wambeela omwaddela Yesu wi gaali owukuuwa ni makalelo gakalimi ofiyedha nlabo na peenova, vano gineere osugwa dhabure dhawirelimi athu, gawelihedhe muthu muthu, dila nayi okwaranyamo dhendhe gawiyelimi malabo a mundduli. Yesu omwirela wi: Peeno ohuvuluwa ufiya vade vawo va. Eneriha mwana Mulugu odheele wasayela ni wavulusa ale orimeela! Yesu odhele wasayela ni wavulusa ateene eli wolapela ni Mulugu. Woona Zakeyu, wiirena eli yofwanelela ni Mulugu, Omurumedhelaga vano omwiwelelaga Yesu Kiristu. Oliye oneere wuvaha kopolo ni oliba wi orugunuwe dhatedhene dhili dhohufwanelela mwigumini mwaawo. (*)

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach