Talenu, Ivwililenu Na Kuyoya 7 Mukanda Wamuchitanu Nayivali Yesu, Mwata, Mulwilo

Talenu, Ivwililenu Na Kuyoya 7 Mukanda Wamuchitanu Nayivali Yesu, Mwata, Mulwilo

Outline: From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 424

Language: Luvale

Theme: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience); Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Death of Christ, Life of Christ, Authority); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Second Birth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Sickness, Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Bible Quotation: Extensive

Status: Translation

Script Text

Kulumbununa

Kulumbununa

Muchano vene kumana ou lunga vavuluka Yesu ikiye vene vatuma kufuma kuli Kalunga nahase kuhana vatu kuyoya chahaya myaka? Kusemuka chaYesu, vikomwesa alingile, kuyoya chenyi nakusanguka chenyi kufuma kuvafu, na mazu enyi alumbununa muchano vamutuma kufuma kuli Kalunga. Shimbu munatwane nakwivwilila, talenu mumivwimbimbi eyi yilimuno mumukanda usweuluka. Omu nawivwa chivumino, fukununa lipepa lya muvwimbimbi linakavemo. (Kwimba)

Muvwimbimbi watete (1) Kusemuka chaYesu

Muvwimbimbi watete (1) Kusemuka chaYesu

Yowano 1:1 - 14; Luka 2:1 - 11

Tutalenu hamuvwimbimbi. Uli nakusolola kemba napwevo, naye yakemba na lunga lyenyi. Ava malunga vatatu vakwavo vapwile tufunga. Vali nakutala kemba. Lijina lyenyi Yesu. Lunga umwe nafukama hamambuli kuli Yesu mwomwo ika? Achilingile ngana mwomwo Yesu apwile kemba wamulemu ou kanda asemuke lyehi. Shimbu kanda Yesu achisemuke apwileko lyehi naKalunga hamwe muze muchihela chamwilu. Vyuma vyakutenga vyosena vavitengele kuli Kalunga. Kalunga ikiye shipilitu. Alisolola yivene muli Yesu, ou asemukile kuli naye wamujike. Shipilitu yaKalunga alingishile echi chipwenga chachashi. Shipilitu youmwe atwamine muli Yesu kulishitu. Echi chinalumbunuka kupwa vene Yesu ikiye Kalunga. Yesu afumine mwilu atusokole kushili nakusonyi nakutusolwela omu natuhashila kupwilamo kupwa tuvana vaKalunga. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Yesu mwalumuna meya kupwa vinyo

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Yesu mwalumuna meya kupwa vinyo

Yowano 2:1 - 11

Omu alingile Yesu napu lyehi vupi lyalunga, ayile kuchiwanyino chakumbachisa. Tumbaji twenyi na naye Maliya vayile nenyi hamwe. Maliya atachikijile chikupu ngwenyi Yesu afumine kuli Kalunga, kaha omu yakumine vinyo, amulwezele ikiye. Kaha naye Maliya alwezele vangamba, “Lingenu mweshomwo mwamilweza.” Kwapwile milondo yitanu naumwe kwaka mwihi. Kaha Yesu avalwezele ngwenyi, “Zalisenu eyi milondo nameya.” Kaha valingile nganomu avalwezele, “Mbatenu mutwale kuli mwenya chilika.” Meya alumukile kupwa vinyo yamwaza! Kaha tumbaji twaYesu vaputukile kumona ngwavo ikiye alinangolo jajinene ja kufuma kuli Kalunga, kaha vetavile muli ikiye. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Yesu mwashimutwila na Nyikotemu

Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Yesu mwashimutwila na Nyikotemu

Yowano 3:1 - 36

Ufuku umwe lunga walijina lya Nyikotemu ejile kuli Yesu mangana vashimutwile havikomwesa alingilenga navyaKalunga nawa. Ou lunga apwile wamulemu mukakunangula muli vaIsalele. Ikiye evwilenga ngwavo Yesu ali nakulinga vikomowesa. Atachikijile ngwenyi Yesu afuma kuli Kalunga. Kaha Yesu ahanjikile kuli yikiye ngwenyi, “Chamwenemwene nangukulweza ngwami. Kuvanga mutu asemuke cheka. Nge chiku keshi ku kaumona wangana waKalungako.” Nyikotemu amwihwile ngwenyi, “Mutu mwahasa ngachilihi omu nakolo lyehi?” Yesu ahanjikile kuli ikiye, “Kemba omu mwasemuka kufuma kuli naye, mwapwa nakuyoya chakumujimba. Chochimwe nawa mutu kuvanga asemuke kushipilitu yaKalunga apwenga nakuyoya chakushipilitu.” Yesu kapwile nakuvuluka kusemuka chakumujimba nge mwaya chisemwa chautuko. Shipilitu Wajila mwalweza vatu shili javo. Mutu atela kusemuwa cheka kuhichila mumulimo wa Shipilitu Wajila yaKalunga. Shipilitu Wajila eji kumwenesanga vatu jishili javo mwavaka fwako valumuke kufuma kuvilinga vyavo vyamwaka na kumakuli aSatana osena. Numba amutachikize ngwavo Yesu napu muka-kulwila vosena vaze navamufwelela ikiye. Navaputuka kuyoya jino chakwivwisa Kalunga kuwaha. Tanga yavatu vavahya vakundama kutanga yaKalunga. Vaka kufwelela vayoya, mwomwo shipilitu yaKalunga ali muli vakiko. Oloze ou kanda amufwelele Yesu, afwa lyehi. Keshi kuheta mwiluko. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Chilolo mwalifukala kuli Yesu

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Chilolo mwalifukala kuli Yesu

Yowano 4:46 - 54

Nawivwa ngachilihi nge mwanove apwanga nakuviza? Ou lunga ali mumuvwimbimbi atambukile mushipili wausuku nakumuwana Yesu. Apwile chilolo wamulemu. Mwanenyi apwile kwakamwihi nakufwa. Amulembelele Yesu nakwamba ngwenyi, “Ove mwata, twatuyenga nayami kuzuvo yami shimbu kanda mwa nami afwenga.” Yesu amukumbulwile ngwenyi, “Yako kaha. Mwanove mwayoya.” Uze lunga afwelele muze amulwezele Yesu ayile kwimbo. Kaha omu apwile nakuya mujila, alihuma nganyine navangamba jenyi navamulweza ngwavo mwanove jino wamutonyi. Chishika chamufumanga halwola vene luze Yesu akulwezanga ngwenyi, “Mwanove mwayoya.” Ou lunga hamwe navakazuvo yenyi va mufwelele Yesu. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Lunga wakuviza kuchijiva

Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Lunga wakuviza kuchijiva

Yowano 5:1 - 47

Mu nganda yayinene yaYelusalema mwapwile chijiva. Vatu vafwelelenga ngwavo halwola lumwe, mutu hakulivanga kushikumuka washi muchijiva haze meya nawavyeluka, ikiye mwahinduka washi. Lunga umwe avijilenga myaka makumi atatu nayitanu nayitatu (38). Jino Yesu amumwene uze lunga natwame kwakamwihi na chijiva, amwambile ngwenyi, “Unasake upwenga uwalambwe tahi?” Uze lunga amukumbulwile, “Kangweshi naumwe mwahasa kungukafwa kunguhaka muchijiva omu meya nawavweluka.” Kaha Yesu amwambile ngwenyi, “Katuka imana! Mbata kahela kove tambuka.” Haze vene ambachile kahela kenyi atambukile. Uze lunga vamukile. Oloze vatu vamwe vapihilile naYesu mwomwo amukile uze lunga haSambata, likiko likumbi lyalilemu lyaKalunga. Muli vaYuleya likiko likumbi lyapwilenga lya kunoka na kwalisa Kalunga, keshi vakiko vazateho milimo na umweko. Kuka kana chatumwenesa ngwetu Yesu ali nangolo nalusesa lwakuka kala likumbi, chipwe tuhu halikumbi lyaSambata. Omu vamumwene vatwamina javaYuleya uze lunga nambate kahela kenyi, vakiko vamwambile ngwavo, “Lelo Sambata! Naumwe pimbi mwambata kahela kenyi halikumbi kana.” Omu vachivwile ngwavo kumana Yesu ikiye amukanga misongo yenyi ou lunga, vaputukile kumuwanyina Yesu milonga. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Yesu mwalisa makombakaji atanu avatu

Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Yesu mwalisa makombakaji atanu avatu

Yowano 6:1 - 15, 25 - 28, 35; Mateu 14:19; Mako 6:41

Puho ya Yesu vatu vayivwilenga ya kuka vakakuviza. Kaha likumbi limwe liyongomena lyamukavile kuze kwakuhengama. Jino Yesu ahulile tumbaji twenyi, “Kulihi tunahase kuwanyina kwaku lanjila vindanda ava vatu mangana valyenga?” Kambaji kenyi umwe amukumbulwile ngwenyi, “Kanyike umwe walunga ali na vindanda vitanu navayishi vavali, oloze kavihashile kuzuka kuli vatu vosenako.” Yesu atwamishile vatu vosena hamavu. Kaha atambwile vize vindanda navaze vaishi asakwilile kuli Kalunga. Ngocho vize vindanda na vaze vaishi avipazwile tuvihanda tuvihanda avihanyine kuli aze mayongomena avatu, kaha valile nakuchisezaho. Vosena vazukile nakwikuta. Likumbi lyakwavo lize liyongomena lyavatu lyamukavangijile Yesu. Kaha ambile kuli vakiko, “Nangumilweza mwamuchano, enu muli nakungu tonda yami, keshi nge mwomwo vikomowesa vize ngwalinganga muli enu vikiko vyamilumbunukilangako. Oloze mwomwo mwalyanga kuvindanda vize mwekutanga shikaho. Kanda namuzakamina kulya chakulyenyeka, oloze sakenu kulya chize nachimihana kuyoya chakwilila, chikiko echi Mwana Mutu mwamihana enu.” Yesu apwile nakulivuluka ivene. Ahanjikile nawa ngwenyi, “Ami yami chindanda chakuyoya. Weshowo mweza kuli ami keshi kukevwa zala, ou mwa fwelela muli ami keshi kukevwa lipwilako.” (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Yesu mwatambuka helu lya meya

Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Yesu mwatambuka helu lya meya

Yowano 6:16 - 21; Mateu 14:22 - 32

Omu Yesu akumishile kulisa lize liyongomena lyavatu. Avalwezele vayenganga kwavo. Kaha ikiye alwezele tumbaji twenyi vengile muwato nakulivangaho musali yakalwiji. Oloze ikiye ayile hapili, na kulomba kuli Kalunga. Hachingoloshi apwile ukawenyi kaha. Shimbu omu wato walingile unasunuka lyehi nakufuma kutunda, uze wato wahungumukile mwomwo peho yatohwele. Omu kwapwile kwakamwihi nakucha, Yesu ejile kuli tumbaji twenyi ali nakutambuka helu lyameya amukalunga lwiji (apwa kalunga lwiji wamunene chikuma). Tumbaji twenyi hakumumona ali nakutambuka helu lyameya, valikomokelele chikuma. Valyambile ngwavo, “Ou napu mujimu!” Vaputukile kutetumuka vevwile woma. Yesu ahanjikile kuli vakiko ngwenyi, “Kanda namwivwa womako! Yami Yesu.” Kaha engilile navo muwato, hahaze vene makimba aunjile. Echi nawa muli tumbaji vachimwene ngwavo ngolo jaKalunga ji nazate muli Yesu. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitanu naitatu (8) Yesu mwahindula lunga wakapupututa

Muvwimbimbi wamuchitanu naitatu (8) Yesu mwahindula lunga wakapupututa

Yowano 9:1 - 41, 8:12; 1 Yowano 1:7

Kwapwile lunga umwe apwile kapuputa kufuma kukusemuka chenyi. Tumbaji twenyi vamuhulile ngwavo, “Ove muka-kunangula, mwomwo ika ou mutu asemukile kapuputa? Iya avulumwine ikiye tahi nyi visemi jenyi?” Yesu avakumbulwile ngwenyi, “Kacheshi nge ikiye avulumwineko chipwe visemi jenyiko. Ou lunga asemukile ka puputa mangana milimo yaKalunga ikasolokele mukuyoya chenyi.” Kaha afwijile hamavu aumbile kandambo. Kaze kandambo akakwichile hameso auze lunga wakapuputa. Kaha Yesu ahanjikile kuli uze mutu ngwenyi, “Yako, ukasane muchijiva cha Shilowame” (kuchilumuna chinapu ngwavo, wakutuma). Kaha uze lunga ayile asanyine akindulukile natono. Tuvavavulu tunapu tutupuputa mukutachikiza mazu aKalunga. Oloze Yesu ngwenyi, “Ami yami musana wava kamavu. Weshowo mwangukavangiza keshi kukatambuka mumilimako, oloze muli ikiye namupwanga musana wakuyoya.” (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitanu naiwana (9) Yesu mwasangula Lazalu kukufwa

Muvwimbimbi wamuchitanu naiwana (9) Yesu mwasangula Lazalu kukufwa

Yowano 11:1 - 46

Kwapwile lunga umwe apwile nakukola chikuma. Ikiye nava yayenyi va mapwevo, vapwilenga Maliya na Malita vapwile masepa jaYesu. Vakiko vatumine mujimbu kuli Yesu ngwavo, “Ove mwata ou wazanga alinakukola.” Omu Yesu evwile ou mujimbu kaha ambile ngwenyi, “Echi kukola kacheshi chakumutwala kukufwako. Oloze chinapu cha kumutohweselaho Kalunga mangana Mwana Kalunga vaka-mutohweselengaho hachikiko.” Yesu avazangile Lazalu nava yayenyi. Yesu kayile kuli ikiye haze veneko. Omu jino mwahichile makumbi avali alwezele tumbaji twenyi ngwenyi, “Lazalu nafu, chinawahe muli ami kangwapwile kuze koko, mangana enu muketave. Oloze tuyenuko.” Omu Yesu ejile kuli vakiko awanyine Lazalu natwame lyehi muchimbumbe makumbi awana. Vayayenyi valinyengele mwomwo Yesu kejile washi nakumuka Lazaluko, oloze Yesu ahanjikile kuli Malita ngwenyi, “Songo yove mwasanguka cheka.” Haze vene alombele kuli Kalunga alwezele jino vatu vapwile kuze vasokolole kuchi mbumbe. Amusanyikile, “Ove Lazalu, lovokamo!” Lazalu alovokelemo, hanga vamujingilanga mahina achimbumbe. Mayongomena avatu apwile kuze kuchimbumbe omu vamwene chuma kana vamufwelele Yesu. Avambile ngwenyi, “Ami yami kusanguka, ami yami kuyoya. Weshowo mwangwitavila mwayoya chipwe mwafwa kaha; weshowo nayoyo nangwitavila keshi kukafwako.” Ove unetavamo tahi? (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi (10) Yesu mwafwa hakulusu

Muvwimbimbi wamulikumi (10) Yesu mwafwa hakulusu

Yowano 18:1 - 19:42

Yesu ali lumbunwinenga ivene muvikomowesa alingilenga kupwa Mwana Kalunga. Vatwamina java Yuleya vamwivwilile lushiushiu vasakilenga ngwavo vamujihe. Yesu avalwezele tumbaji twenyi ngwenyi atela kufwa ha jishili javatu vosena. Ikiko jila kaha yakuneha malunga, mapwevo na vanyike va vandende kuvahi lwisa cheka kuli Kalunga. Yuta, uze apwile umwe watumbaji twa Yesu, amusolwele Yesu kuli vaYuleya na mali. Vejile nakumukasa Yesu. Petulu na tumbaji vakwavo vamuchinyine nakumuseza ha woma. Vaze vatwamina javaYuleya vamunehele Yesu kuzango. Vawanyine nge Yesu kalingile mulongako. Oloze vatambakanyine ngwawo, “Vamusukike! Vamusukike!” Vamunehele Yesu kumeso avatu. Vatambakanyine, “Vamusukike! Vamusukike!” Mwana Kalunga wakwoloka vamutwalile na kumusukika. Vihwanga vavali vavasukile hamwe nayikiye. Vavazangamishile hashili javo, oloze Yesu kalingile mulonga naumweko. Afwile kupwa wana hashili najisonyi ja vatu vosena, najeji jove najeji jayami. Yesu apwile wana kuli Kalunga ou ambachile shili jetu. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Maliya na Yesu kuchimbumbe

Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Maliya na Yesu kuchimbumbe

Yowano 19:38 - 20:18

Umwe muka-kumukava Yesu lijina lyenyi apwile ikiye Yosefwe alombele mujimba wa Yesu. Mujimba vamuhanyinewo. Yosefwe ausavalikile mu chimbumbe chachihya. Ngocho kuze kuchikolo chachimbumbe vashindumwinyineko lilwolwa lyalinene. Halikumbi lyamuchitatu Maliya wakumangatale ayile kuchimbumbe. Ikiye pwevo umwe uze afumishile Yesu vandemone. Lize lilolwa valifumishileko. Maliya alilile. Anongamine nakutala muze muchimbumbe. Mujimba wa Yesu vanaumbate mu lyehi unayi. Jino tungelo vavali vatwamine muze mwapwile mujimba wa Yesu. Vamuhulile Maliya, “Mwomwo ika ulinakulila?” Avakumbulwile ngwenyi, “Vanambate mujimba wa mwata wami! Ami kangwata chikijile oku vanauhake mujimba wenyiko.” Kaha Maliya alumukile, amwene lunga umwe nemana lwi, oloze Maliya katachikijile ngwenyi ikiye Yesuko. Yesu amuhulishile Maliya, “Ove pwevo, uli nakulila ika? Ove uli nakutondeya?” Maliya ashinganyekele ngwenyi pamo muka-kuzata mulitepa, ambile kuli ikiye ngwenyi, “Ove mwata, kachi nge ove yove unambate mujimba wenyi, achi ngulweze ami, nanguya nakuumbata.” Kaha Yesu amusanyikile ngwenyi, “Maliya.” Jino atachikijile ngwenyi ou ikiye Yesu. Nayoyo! Ahanjikile jino kuli Maliya, “Yako kuli tumbaji twami, ukavalweze, ‘Ngulinakuhiluka kuli tata, senu, kuli Kalunga kenu Kalunga kami.’” (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi naivali (12) Yesu mwasoloka kuli tumbaji twenyi

Muvwimbimbi wamulikumi naivali (12) Yesu mwasoloka kuli tumbaji twenyi

Yowano 21:1 - 19

Shimbu kanda Yesu ahiluke mwilu, alingile chikomowesa chikwavo. Ufuku-umwe tumbaji twenyi vayile nakuta ishi, kavakwachile numba umweko. Omu kwapwile jino chimene, lunga umwe alisolwele kungenge yachijiva. Avalwezele mangana vatenga moji avo kumutamba walivoko lyachilyo kusali ya wato. Kaha nava kwata vaishi vavavulu. Vononokelemo valingilemo kaha vakwachile vaishi. Jino tumbaji vejivile ngwavo kumana tunahanjikanga naYesu. Vanehele vayishi vosena vakwachile kutunda. Yesu avalongeselele kulya. Hakukumisa kulya ahanjikile kuli vakiko. Petulu apwile navo hamwe. Ikiye achinyine navakwavo veka hamwe haze Yesu vamukwachile. Ikiye nawa uze amuhamikilile Yesu. Kaha Yesu ahanjikile kuli Petulu ngwenyi, “Ngukavangize ami!” Amulwezele anangule vatu jaKalunga, avalame nakuvanangula vakampulule mujimbu wamwaza waYesu nomu ejilile nakufwa hashili javatu vosena nakumuhonesa Satana haze asangukile Yesu kufuma kuvafu. Kalunga asaka vatu vosena vevwenga mujimbu wa kumuvuluka Yesu na vikomowesa vyenyi, mangana vahase kwitava ngwavo ikiye Mwana Kalunga. Mukave ikiye kaha nayove nava kulwila nakutambula kuyoya chahaya myaka yosena.

Muvwimbimbi wamulikumi naitatu (13) Yesu mwanangula tumbaji twenyi vavali

Muvwimbimbi wamulikumi naitatu (13) Yesu mwanangula tumbaji twenyi vavali

Luka 24:13 - 35

VaYuleya vavavulu vapwilenga na kushinganyeka ngwavo Yesu mwakavapulula kufuma kuli vaka-kole vavo vaLoma. Nduma kechi chikiko ejilile Yesu hamavuko. Hakukuminyina jino vaYuleya valivwasanyine na vakulwane javaLoma vamujihe Yesu. Inu munatachikiza mu vamujihilile Yesu kuli maswalale jaLoma hakumusukika kukulusu kuze afwilile? Omu alingile hanasanguka lyehi kufuma kuvafu, tumbaji twenyi vavali vapwilenga nakufuma kwimbo. Kukasumuka Yesu nalisolola kuli vakiko. Kavamutachikijileko vamwene ngwavo pamo napu kaha ngeji. Yesu avahulile, “Ika muli nakuya nakushimutwila lika mujila yenu?” Vamukumbulwile, “Ove yove kaha unapu ungeji muno muYelusalema unahono kutachikiza vyuma vina nakusoloka muno makumbi awa?” Kaha vamulwezele vyuma vyosena vyasolokole kuli Yesu, nakulweza omu alisolwelele kupwa kapolofweto wakufuma kuli Kalunga muvikomowesa alingile, nomu vatwamina javo vamukashililemo nakumuhana kumavoko avakakole vamusukike. Yesu avalumbunwinyine vize alingilenga Mose natupolofweto twaKalunga vakwavo nakumuvuluka mumazu vasoneka mumyaka yayivulu. Tupolofweto vamuvulukile ngwavo Yesu mwakayanda nakufwa. Vavulukile nawa ngwavo ikiye mwaka sanguka kuvafu nakutwama kulivoko lyaise lyachilyo, mangana akahase kuyula wangana wakalunga myaka na myaka. Ufuku vene uze Yesu atwamine nakulya natumbaji twenyi vavali. Omu apazwile chindanda avahanyineko, meso atumbaji vaze atonene vamutachikijile. Ikiye alela nganyine kufuma kumeso avo. Jino vaze tumbaji vahilukile cheka muYelusalema nakuhichilamo vakwavo tumbaji, ngwavo Yesu tunamumono nasanguka. Jino twivwenu ivene Yesu mwatunangula ika yetu kufuma ku mazu vasoneka. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Mwana-walunga muli vangulu

Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Mwana-walunga muli vangulu

Luka 15:11 - 20

Shimbu kanda kufwa chenyi Yesu, ikiye avanangwile mujimbu walunga umwe apwile navana vavali. Ou wakanyike ambile kuli ise ngwenyi, “Nguhane chimbwa cha uswana wami.” Ise avapangilile luheto vana venyi. Kaha uze wakanyike ayile kulifuchi kwakusuku. Enyekele mali enyi osena mukufwila vyahano hamavu. Kaha zala ya kalombolombo yejile muze mulifuchi enyekelele vyenyi vyosena. Kapwile nachumako. Ngocho akatukile na kuya nakuzachilila kuli lunga umwe ou amutuminenga alisenga vangulu jenyi. Ikiye omu evwilenga zala kaha asakilenga alyenga kulya cha vangulu. Kaha ashinganyekele nakulyamba ngwenyi, “Vangamba ja tata vaku muzachila vali nakulya nakuchisezaho, oloze ami ngulikuno nakuyandayanda na ngufwa! Nangukatuka nakuya cheka kuli tata nangukamba kuli ikiye ngwami: tata, ngunavulumuna kuli Kalunga na kuli ove nawa, ami kawatela cheka kunguvuluka ngumwanoveko. Ngulingise kupwa ngungamba yove wakufweta.” Akatukile nakuya kuli ise. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu (15) Mwana wakujimbala mweza kwimbo

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu (15) Mwana wakujimbala mweza kwimbo

Luka 15:21 - 32

Omu uze mwana apwile hakasuku, kaha ise amumwene. Ngocho ise amusesele nakumulahila jimbushi amukwachile mukapanga amusweswenyele. Ise alwezele vangamba jenyi vanehe kuvwala chamwaza, valongesele nawa kulya chamwaza. Ahanjikile ngwenyi, “Tulingenu chilika chakuwahilila. Mwomwo ou mwanami napunga wakufwa jino nayoyo cheka, apwile wakujimbala oloze ngunamuwane.” Kwapwile kuwahilila chachinene. Yesu natulweze ngwenyi, Kalunga napu nge uze ise yauze mwana. Vatu vosena vanapu nge uze mwana avulumwine ayoyelenga mushili namujisonyi. Chipwe tuhu ngocho Kalunga atusaka vene, eji kututalililanga etu kwiza chetu kuli ikiye. Ikiye asaka kutukonekela etu nakufumisa sonyi jetu ajimbate ikiye mangana tutwamenga mu kavumbi. Amutumine Yesu kwiza nakutonda nakulwila nawa vaze vanafumu kumeso aKalunga. Vatu vakwechi kuyoya chakulihandununa naKalunga, vanajimbala lyehi valimukuyoya chakupaya. Yesu kaha ikiye jila yavatu vaze vana jimbala vezenga kuli Kalunga, chisemi chavo nakuvalingisa mwapwa mutanga wenyi cheka. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naumwe (16) Lunga muka-luheto

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naumwe (16) Lunga muka-luheto

Luka 12:13 - 21

Yesu anangwile mayongomena avatu mujimbu waumwe lunga apwile muka-luheto apwile na jimbuto jamwaza jajivulu. Alyambile ngwenyi, “Nangulinga ika jino, mwomwo kangweshi noku nanguhashila kuswekela jimbuto jamiko?” Kaha alyambile ngwenyi, “Nangulinga ngana: Nangupuzula visete nakutunga vyavinene, kaha nanguhakamo jimbuto jami josena. Kaha nangwamba kumwono wami ngwami, 'Uli nakulya chakusweka chachivulu unalitumbikila; hwima, lyako, nwako, wahilila!'” Kalunga amwambile ngwenyi, “Ove chileya! Ufuku vene uno ove naufwa. Kaha iya mwambata evi vyosena unalilongesela navipwa vyeya?” Yesu ngwenyi, “Mukiko vene nachipwa kuli owo mwaliswekela vyuma vyenyi ivene kaha kechi naluheto lwenyi kumeso a Kalungako. Vangulukenu nakulilama enu vavene kukulitohwesa chosena mwomwo kuyoya chamutu kacha fuma hakuvula cha luheto mwapwa nalyoko.” (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naivali (17) Muka kulomba na lunga walihando

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naivali (17) Muka kulomba na lunga walihando

Luka 16:19 - 31

VaFwaliseu vali tohwesele vavene mwomwo vakavangijilenga vinangwilo vyaMose natu polofweto. Oloze vamukanyine Yesu. Jino Yesu avatelele chishimo chikwavo chalunga umwe apwile navyosena asakilenga. Kaha lunga uze avwalilenga uvwalo wamali amavulu, alilenga nawa kulya chize chamwaza makumbi osena. Jino kuchikolo chenyi vatumbikilengako mukakukalikiza wakulombalomba, lijina lyenyi ikiye Lazalu. Apwilenga kwenyi nakuwahililanga chipwe tuhu alilenga tuungululu twaholokelelenga mwishi yamesa yalunga uze walihando. Mujimba wa Lazalu wapwile wajimbandu jimbandu, vatuwa vejilenga nakulesa hajimbandu jenyi. Uze mukakukaliza afwile vamutwalile mwilu kuli vangelo. Kuze vaka mutwamishille kusali kuli Apalahama. Kaha nawa uze lunga waluheto nawa afwile, ayile mu Hetese, chihela cha vafu mukiko apwilenga nakutwama nakuyanda. Muze andwile meso enyi helu amwene Apalahama nauze mukakulombalomba wakukalikiza hahasuku. Ikiye amusanyikile Apalahama mangana atume Lazalu amunehele meya, oloze Apalahama amukumbwilile ngwenyi, “Mwanami, anuka haze wapwilenga mukuyoya chove ove wapwile navyosena wazangilenga, oloze Lazalu kapwile navyoko. Oholili ali kuno jino vanakumuvendejeka, kaha ove ulinakuyanda. Kaha nawa mukachi, kayove na yetu muli chihandwa chachinene, mangana wosena mwafuma kuno na okwo, mwahona, chipwe umwe wakuzauka na kwiza okwo kuli enu.” Muka-luheto amulwezele cheka Apalahama ngwenyi, “Tata Apalahama, achimutume kuzuvo yatata. Mwomwo kuzuvo yami ngulina vandumbwami vatanu, ngunasake ayenga akavalweze kuchina naveza muno mu chihela nakuyanda.” Oloze Apalahama amukumbulwile ngwenyi, “Vatange mazu vasonekele kuli Mose natupolofweto, vatela kuvevwilila vakivo.” Uze lunga walihando amukumbulwile, “Nduma, tata Apalahama! Oloze kachi nge umwe wakufuma kuvafu, navamu tuma kuli vakiko kaha navalumuka kufuma kujishili javo nakutalisa kuli Kalunga.” Jino Apalahama amukumbulwile, “Kachi nge kavechi kwivwila kuli Mose chipwe kuli tupolofweto, kaveshi kuhasa kwivwililako nawa chipwe kuvatumina nawakufuma kavafu.” Vafwaliseu va shinganyekelenga ngwavo vali na kumulemesa Kalunga namazu vasoneka, oloze vakiko kavamwitavilile Yesuko numba tuhu vamusangwile kufuma kuvafu. Chipwe tumahando chipwe tuvaka kuhutwa, tumuzangenu Kalunga. Mwitavile Yesu kaha navakulwila nakuhona kuya mu Kalunga kamazeze. Nautambula nawa mwono wahaya myaka kufuma kuli Kalunga. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naitatu (18) Sepa lyamutu kuchikolo

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naitatu (18) Sepa lyamutu kuchikolo

Luka 11:5 - 13

Lunga umwe ayile kuli sepa lyenyi ngwenyi, “Sepa, ngukongweseko vindanda vatatu, mwomwo sepa lyami ali haungeji na hete kuli ami, kangweshi nakulya chakumuzumbula ikiyeko.” Uze sepa lyenyi amukumbulwile, “Kanda naunguyanjisa yamiko. Kuchikolo ngunasokoko lyehi kaha ami navaka zuvo yami tunasavala lyehi hakahela.” Kasakile kuhindu kako. Oloze uze lunga ayile nakungongomweza kuchikolo kevwile sonyiko nakutwalilaho na kuhulisako, kaha uze sepa lyenyi ahindukile nakumuhana ocho alombele. Yesu ngwenyi, “Lombenunga kaha nava kamihana. Tondenunga kaha namika wana; ngongomwezenunga kaha nava kamisokwelela kuchikolo. Mwomwo ou mwalomba navakamuhana; ou mwatonda mwawana; kuli ikiye weshowo mwangongo mweza chikolo nava musokolwelacho.” Kalunga apwa chisemi wambwende. Azanga kuhana Shipilitu Wajila nakuhana nawa evi twahona kupwa navyo. Etu twatela kaha kutwalililaho na kulombanga lika kuli Kalunga. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naiwana (19) Malunga vavali muzuvo yaKalunga

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naiwana (19) Malunga vavali muzuvo yaKalunga

Luka 18:9 - 14

Muvwimbimbi ou tunamono malunga vavali vanakulomba muzuvo yaKalunga. Umwe apwile muka-kufwelela ikiye alimwene kupwa wakwoloka. Alombelelenga ivene nakulyamba ngwenyi, “Kalunga ngunakusakwilila ami kangwapwa nganomu vapwa malunga vekako. Chipwe ou mukakukonga mila mbuko. Ami ngweji kuli twaminanga kulya kavali mu chalumingo, ngwechi kuhananga chakweseka mulikumi kufumisa ku vyami ngweji kukwatanga.” Kalunga kevwile kuwaha nauze lunga hamwe nakulomba chenyiko. Lunga mukwavo apwile muka-kukonga milambu. Apwilenga nakwivila vatu mali avo. Kaha atachikijile ngwenyi ngumuka kupaya kumeso aKalunga kangwatesamoko. Ikiye apihilile nakuliveta hatulo nakunongama chameso hamavu wa sonyi. Ikiye alombele kuli Kalunga ngwenyi, “Kalunga, achingwivwile keke ami ngumuka shili.” Yesu ngwenyi, “Kuvanga kaha uze muka-kukonga milambu olwele usoko wenyi naKalunga kupwa cheka wakwoloka. Mwomwo ou mwalizezula ivene muli vakwavo, navakamukehesa. Wose mwalikehesa muli vakwavo nava kamuzezula helu.” (Kwimba)

Muvwimbimbi makumi avali (20) Njimi mwakuva jimbuto jenyi

Muvwimbimbi makumi avali (20) Njimi mwakuva jimbuto jenyi

Luka 8:4 - 9

Likumbi limwe Yesu anangwile mayongomena avatu ngwenyi, “Njimi ayile nakukuva mbuto jenyi. Omu apwile nakukuva jimwe jaholokelele kukulo ya jila; jasokele kaha tujila vamwilu vajilile. Jimwe ja holokelele hamalolwa, omu jasokele jominyinyine. Mbuto jikwavo hamingonga jakolele oloze jakivile. Jino jikwavo jaholokelele hamavu awilo. Jasokele kanawa jakolele nawa jahanyine kwaha chamwaza, makulukaji namakulukaji kwima chajo nakuvula chikuma.” Kaha Yesu ahanjikile kuli aze mayongomena avatu ngwenyi, “Ou ali namatwitwi akwivwilila, evwilile.” (Kwimba)

Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Jimbuto najikola

Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Jimbuto najikola

Luka 8:9 - 15

Yesu avalumbunwinyine chishimo echi, “Jimbuto akiko mazu aKalunga. Jize jakuholokela kujila vanapu vatu vaze na wevwa, kaha liyavolo mweza nakufumisa mazu mumichima yavo mangana vahone kwitava nakulilwila. Jize jaha malolwa vanapu vatu vaze navevwa mazu nakuwahilila, oloze kavechi na mijiko. Navafwelela kashimbu kakandende, oloze omu nakuvawana ukalu navaseza. Jimbuto jize jaholokelele hamingonga jikiko vatu vaze navevwa nakuwatambula oloze vechi kukivanga navyuma vyakulizakamina mukuyoya chavo, luheto naviseke, vyeji kuvahonesanga. Kaha mputo jize jaha mavu amwaza vanapu vatu vaze vamuchano namichima yamwaza, navevya mazu, nakuwalama nakukakachila, naweva kuwaha chamwaza.” Inyi enu vakwetu mwejikwivwanga ngachilihi hakutambula mazu amujimbu wamwaza wa Yesu? Kachi nge nawivwa mazu aKalunga nakuwahaka muli ove nakufwelela, kakachila mulufwelelo lyove chipwe tuhu ulimuvyeseko, mumaukalu akweseka nakuyoya navisaka kukwiva mazu mumuchima wove? Naupwa nge umavu aze awilo amwaza, ahanyine kwaha chachivulu. (Kwimba)

Muvwimbimbi makumi avali naivali (22) Kukafwa lunga wakulemana

Muvwimbimbi makumi avali naivali (22) Kukafwa lunga wakulemana

Luka 10:25 - 37

Lizu lyaKalunga, mukanda wa Kalunga, unatunangula ngwayo twatela kuzanga Kalunga nakuzanga navatu. Kaha vatu muka twatela kuzanga? Yesu atele chishimo cha lunga umwe apwile nakuya mujila yenyi kwakusuku ukawenyi. Vihwanga vamulukukile nakumupupa. Vamwivile vyosena vize apwile navyo, vamuvetele nakumuseza wilila. Kwejile kapilishitu ahichileko amuwanyine oloze amukondwelele kwenyi nakuliyila, nakuhona kumukafwa. Kwejile nawa mutu weka mukamuyachi weka mujila vene yize. Amuwanyine nasavala kuswanga mujila aheteleko amwivwilile keke amukosele haji mbandu nakumutwala kuzuvo yakulamina vangeji. Amuhakile hachimbulu amutwalile atwamine kuze ufuku wosena nakumukafwa uze lunga valemekele. Yesu ngwenyi kachi nge twamuzanga Kalunga, etu nawa tusololenu zangi yakuzanga kala mutu ou ali mukuhona. (Kwimba)

Muvwimbimbi makumi avali naitatu (23) Mwenya zuvo mweza hembo

Muvwimbimbi makumi avali naitatu (23) Mwenya zuvo mweza hembo

Luka 12:35 - 48

Ove watachikiza ngwove Yesu afwile, asanguka kufuma kuvafu? Tumbaji twenyi vamumwene shimbu kanda ahiluke mwilu. Yesu avashikile kwiza cheka. Avalwezele ngwenyi vosena navafwelela muli ikiye, vatela kupwa nge vangamba vaze veji kutalililanga mwata wavo omu mwahiluka kufuma kuchilika chachiwanyino chakulimbata. Yesu ngwenyi, “Kutokwa kuli vangamba vaze hakwiza mwata wavo mwava wana valizanga lyehi.” Etu katachikijile kwiza chamwata Yesuko. Twatela kumuzachila ikiye. Liwahise mangana utambule nakumutambwokesa hakwiza chenyi cha kukasumwisa. Nalukapwa lwola lwa kulisamba nakuwahilila. Oloze kuli vaze kanda vamwitavile halikumbi kana nakukapwa kuyanda chachinene. Kachi nge navamulamina zuvo yenyi nakutala kanawa nawa vangamba jenyi navakatambula fweto, oloze jino kachi navanjisa vangamba vakwavo, nakulinga muze kamwatelako, kaha kuzangamisa na chikapwa chachinene. (Kwimba)

Muvwimbimbi makumi avali naiwana (24) Lunga hamutondo

Muvwimbimbi makumi avali naiwana (24) Lunga hamutondo

Luka 19:1 - 10

Yesu nahase kulwila kala mutu kujishili jenyi. Ivwililenu jino kuli evi: Zakeu apwile lihando muka-kutelesa mitelo. Kapwilenga wa kwolokako, mwiji evililenga vatu mali avo. Omu likumbi limwe evwile ngwavo Yesu ali na kuhita mujila. Ikiye asakile amumone Yesu, oloze apwile wamwihi, kahashileko anyinyine kumutondo. Yesu omu ahichile mwishi yamutondo uze amumwene Zakeu. Amwambile ngwenyi, “Zakeu! Suluka hamavu. Ngwatela kupwa kuzuvo yove lelo.” Vatu vali komokelele. Zakeu kapwile wamwenemweneko. Kaha ikiye asulukile hamavu amutambwokesele Yesu nakuwahilila chachinene. Amulwezele Yesu ngwenyi mwalumuka nakuseza vyavipi vyosena. Ngwenyi, “Nanguhana chimbwa cha vikumba vyami kuli vaka-kuhutwa, ove mwata, kaha kachi nge ngwalya pwilenga vatu hakuhana mitelo yavo, nanguvahilwishila cheka vimbwa mapapa kawana!” Yesu amulwezele ngwenyi, “Lelo lino ulwilo uneza kuzuvo yino. Muchano vene Zakeu napu wakutanga ya vatu jaKalunga.” Yesu ejile nakutonda nakulwila wosena owo afuma kuli Kalunga.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach