Buku 7: Yezu - Mbuya Na Mpulumusi

Buku 7: Yezu - Mbuya Na Mpulumusi

Outline: From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 424

Language: Sena: Mozambique

Theme: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience); Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Death of Christ, Life of Christ, Authority); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Second Birth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Sickness, Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Status: Publishable

Script Text

Mafala Akutoma Nawo

Mafala Akutoma Nawo

Axamwali, ndipyodi kuti ule anacemerwa Yezu ndiyedi Mwana wa Mulungu anakoza kutipasa upulumuki wa kwenda na kwenda? Pirengo pikhacita Iye pisatipangiza undimomwene kuti ndiyedi Mwana wa Mulungu. Phinduzani cipangizo patsamba inatewera mungabva tenepa.

Cipangizo 1: Kubarwa Kwa Yezu

Cipangizo 1: Kubarwa Kwa Yezu

Juwau 1:1-14

Yezu abarwa mu thanga ya pinyama mudziko ya Israeli pyapita pyaka pizindji nduli, Mbwenye akhali tayi mwana ninga ana anango, akhali wakufunika kakamwe. Mai wace akhali mwali, pisalongera kuti akhasati agumana na mamuna. Dzina yace ikhali Mariya. Baba wace akhali Mulungu Mbodzi Wandimomwene! Yezu akhali wa maso mbadzati kubariwa. Iye akhali na Mulungu pakutoma. Yezu acita dziko. Iye apasa upulumuki wamunzimu wa Mulungu kwa mamuna wakutoma. Mbwenye anthu auluza upulumuki wenewo wa munzimu thangwi atowera ndjira ya sathana na ya kufa. Mbwenye Yezu abwera padziko ninga mwana kuti apangize Mulungu kwa ife, Pontho atipangize tinakhala tani ana a Mulungu.

Cipangizo 2: Yezu Mbaphinduza Madzi Kudza Vinyo

Cipangizo 2: Yezu Mbaphinduza Madzi Kudza Vinyo

Juwau 2:1-11

Yezu akula mbakhala mamuna nkulu. Ntsiku inango akhali pa phwando ya kukwatana, pabodzi na mai wace na anyakupfundza ace. Mariya akhapidziwa kuti Yezu akhali Mwana wa Mulungu, tenepo pidamala vinyo iye alonga na Yezu. Natenepo Mariya abvunza anyabasa, "Citani pire pinalonga Iye." Pakhalipo penepo nkhali zakusoa pinthu zithanthatu zikulu. Yezu mbalonga kwa anyabasa, "Dzadzani nkhali na madzi." Iye mbalonga tenepa, "Cincino bulusani muendese kwa nkulu wa phwando." Madzi akhadasanduziwa kundza vinyo yadidi! Anyakupfundza wa Yezu atoma kuona phanbvu ikulu ya Mulungu ikhali na Yezu, mbantawira.

Cipangizo 3: Yezu Mba Longa Na Nikodemo

Cipangizo 3: Yezu Mba Longa Na Nikodemo

Juwau 3:1-36

Nikodemo akhali npfundzisi wakufunika pikulu. Iye akhadabva kuti Yezu akhacita pirengo. Akhapidziwa kuti Yezu akhali wa kwa Mulungu. Tenepo masiku anango aenda kaonana na Yezu kuti apange thanwi ya Mulungu. Yezu mbalonga tenepa, "Ine ndinakubvunza undimomwene, Nkhambe munthu anadzaona ufumu wa Mulungu angakhonda kubarwa kaciwiri." Nikodemo mbabvunzisa,"Pinacitika tani mamuna wankulu kubarwa pontho patswa?" Yezu mbalonga tenepa, "Angabariwa mwana na mai wake ana upulumuki wa pantsi pano. Mbwenye munthu asafunika kuti abarwe mu Nzimu wa Mulungu kuti akhale na upulumuki wa munzimu." Onsene anatawira mbabvera Yezu anabarwa katswa, mbakhala kwenda na kwenda munzimu. Onsene anakhonda kumutawira Yezu anati akhale na kufa kwa kwenda na kwenda.

Cipangizo 4: Mambo Mbodzi Agodama Pasogolo Pa Yezu

Cipangizo 4: Mambo Mbodzi Agodama Pasogolo Pa Yezu

Juwau 4:46-54

Iwe mbumudacitandji mwanako mbaduala pikulu? Mamuna pa cipangizo ici akhadafamba nsinzo ukulu kuti aonane na Yezu. Akhali mambo wakufunika, mbwenye aphemba Yezu, mbati, "Mbuya, bwerani, mwananga mbasati kufa." Yezu mbatawira, "Ndoko. Mwanako apulumuka." Mamuna atawira Yezu mbabwerera kunyumba kwace. Pikhabwera iye kundjira anyabasace abwera kuna iye. Mbanbvundza kuti mwana ace awanga. Akhadawangiswa pa ndzidzi udalonga Yezu, "Mwanako apulumuka." Mamuna weneyo pabodzi na mbumba yace atawira Yezu kuti ndiye wa kwa Mulungu.

Cipangizo 5: Mamuna Wakulamala Pa Thara Ya Madzi

Cipangizo 5: Mamuna Wakulamala Pa Thara Ya Madzi

Juwau 5:1-47

Ku nzinda wa Jerusalema kukhalipo thara ya madzi. Anthu akhatawira kuti madzi apathara akhawangisa anyakuduwala. Mamuna mbodzi akhali wakuduwala pyaka makumatatu na picere. Yezu angumana pakhundu ya thara ya madzi mbanbvunzisa, "Usafuna uwangiswe?" mbwenye mamuna atawira, "Mbuya, nkhambe munthu anakoza kundipheza kupita muthara ya madzi." Tenepo Yezu mbanbvunza, "Lamuka! Kwata cakugonera cako, famba!" Pandzindzi umbodziene mamuna awangiswa. Mbwenye anthu anango akhala akuipirwa na Yezu thangwi akhadawangisa mamuna weneyo pa ntsiku ya sabudu. Sabudu ikali ntsiku ya majudeu yakuti akhasiya kuphata basa kuti acite maphembero akukuza Mulungu. Yezu afuna kuapangiza kuti Iye ndi Mwana wa Mulungu, tenepo kuti anamphanbvu yakuwangisa pa ntsiku ya Mulungu, mbwenye anthu akhamutawira tayi.

Cipangizo 6: Yezu Mbadyesa Pikwi Mazana Maxanu a Pikwi Pya Anthu

Cipangizo 6: Yezu Mbadyesa Pikwi Mazana Maxanu a Pikwi Pya Anthu

Juwau 6:1-15, 25-58

Anthu azindji akhadabva kuti Yezu mbadawangiswa anyakudwala, tenepo ntsiku inango anthu azindji atowera Yezu kufikira ku mbuto yakusoa nzinda. Yezu abvundzisa anyakupfundza ace, "Tinaenda kagula kupi mikate kuti tidyese anthu awa?" nyakupfundza mbodzi mbatawira, "Tinamphale mbodzi pano ana mikate mixanu na nyama za madzi ziwiri, mbwenye ndinindji pyepi kwa anthu azindji?" tenepo Yezu awabvundza kuti akhale pantsi. Mbakwata mikate na nyama. Mbapereka takhuta kuna Mulungu, tenepo mbadyesa anthu onsene na mikate yeneyo na nyama zenezo. Anthu mbadya mbakwana napyo. Yezu pidamaleye mbabvundza anthu, "Lekani kuphata mbasa kuphatira mbasi cakudya cinabvunda, mbwenye kwa cakudya caupulumuki cinakhala kwenda na kwenda. Ine ndine nkate wa upulumuki. Ule ananditawira mbanditambira nkhambe kudzabva ndjala tayi."

Cipangizo 7: Yezu Mbafamba Padzulu Pa Madzi

Cipangizo 7: Yezu Mbafamba Padzulu Pa Madzi

Juwau 6:16-21

Pakumala Yezu kudyesa anthu Iye atuma anyakupfundza ace kumbuto inango. Tenepo Yezu abuluka kuna anthu kuti akhale yekha mbaphembera Mulungu. Anyakupfundza ace akwira mwadya kuti awambuke nyandza ikulu, kukhadaswipa iwo mbali mumwadya pabwera mphepo ikulu munyandza. Tenepo Yezu aafendezera duzi, mbakhafamba padzulu pa madzi. Amuna agopa pikulu, mbanyerezera kuti cikali ciphoko. Mbwenye Yezu mbalonga, "Lekani kugopa; dine." Yezu mbapita m'mwadya, penepopene mphepo mbilimira. Kabodzi pontho anyakupfundza ace aona kuti kuti Yezu akhali na mphanbvu ya Mulungu.

Cipangizo 8: Yezu Mbawangisa Mamuna Wakukhonda Kuona

Cipangizo 8: Yezu Mbawangisa Mamuna Wakukhonda Kuona

Juwau 9:1-41

Akhalipo mamuna mbodzi akhali boliboli kutomera pa kubarwa kwace. Anyakupfundza a Yezu akhanyerezera kuti uboliboli ukhali nyatwa ya kwa Mulungu Mbwenye Yezu alonga kuti mamuna uyu abarwa boliboli thangwi ya cinthu cadidi, Kuti akwanise kuona mphanbvu ya Mulungu ya kuwangisa. Yezu aphula mata pantsi mbacita matope. Iye mbaikha matope m'maso mwa boliboli. Tenepo Yezu mbanbvundza, "Ndoko ukapitsuke!" Mamuna aenda mbapitsuka, mbabwerera mbakhaona! Axamwali, ife ndife aboliboli munzimu; Nkhambe kukwanisa kuona ndjira ya Mulungu. Mbwenye Yezu alonga, "Ine ndine ceza ca padziko. Ule ananditowera anadzafambabve tayi mucidima, mbwenye anakhala na ceza ca upulumuki."

Cipangizo 9: Yezu Mbalamusa Lazaro

Cipangizo 9: Yezu Mbalamusa Lazaro

Juwau 11:1-46

Yezu akafuna Lazaro na abale ace awiri, Mariya na Marta. Pidaduala Lazaro Yezu aziwi kwenderatu kukhakhala Lazaro tayi. Pakupita ntsiku zinango Yezu abvunza anyakupfundza ace, "Lazaro afa. Mbwenye diri wakukomerwa kuti sindirikweko tayi, thangwi ipi pinakuphedzani kuti munditawire Ine." Pidafika Yezu, Lazaro akhadakhala mu nthumbi ntsiku zinai. Abale ace akhadakhala akutsukwala thangwi Yezu adaenda tayi kawangisa Lazaro. Mbwenye Yezu alonga, "Mbale wanu analamuka pontho." Yezu alonga kuna anthu kuti afungule nthumbi. Tenepo mbakhuwa na fala ikulu, "Lazaro, buluka kundja!" Lazaro mbabuluka, mendo yace na mandja ace idafinikidzwa pontho na nkhope yace ikadafinikidzwa na nguwo. Munthu onsene anatawira kwa Yezu anakhala nawo upulumuki wa kwenda na kwenda, iye mbadamala khale manungo ace kufa. Iwe usatawira penepyi?

Cipangizo 10: Yezu Mbafa Pantanda

Cipangizo 10: Yezu Mbafa Pantanda

Juwau 18:1 - 19:42

Yezu atipangidza na pirengo pikhacita Iye, kuti akhali Mwana wa Mulungu, mbwenye asogoleri amajudeu akhali na nsandje naiye. Iwo akhafuna kumupha. Yezu akhadabvundza anyakupfundza ace kuti Iye anadzafa, Pontho kuti anadzatumidza Nzimu wace. Ikhali ndjira ibodzi basi yakuti abweresa anthu kwa Mulungu. Judas, mbodzi wa anyakupfundza wa Yezu, azungulira, mbangulisa Yezu kwa majudeu. Natenepo abwera mbamanga Yezu, penepo Pedro na anango anyakupfundza ace mbathawa. Asogoleri adaona kudawa kwa Yezu tayi, mbwenye iwo majudeu mbakhuwa, "Nkhomereni! Nkhomereni!" Natenepo amuna mbapha Mwana wa Mulungu wakulungama. Maphanga awiri afambo na Yezu mbathabuswa na thangwi ya pyakuipa pyawo, mbwenye Yezu afa ninga ntsembe yakulungama kwa ife tonsene.

Cipangizo 11: Mariya Na Yezu Duzi Na Ndumbi

Cipangizo 11: Mariya Na Yezu Duzi Na Ndumbi

Juwau 20:1-18

Manungo akufa a Yezu adaikhiwa mu ndumbi. Mwala ukulu udaykwa pansuwo wa ndumbi. Pa ntsiku yacitatu Mariya Madalena aenda ku ndumbi, mbwenye mwala ukhadabuluswa pansuwo pa nthumbi, manungo a Yezu akhadabuluka. Mariya atoma kulira. Iye akotama mbalangana nthumbi. Pakhadakhala maanjo awiri pa mbuto pakhali manungo a Yezu. Tenepo Yezu alonga kuna Mariya mba nbvundza, "Ukusaka ani?" Mariya akanyerezera kuti ndi nyabasa wa mwenemo, thangwi yeneyo iye aphemba manungo a Yezu. Mbwenye Yezu alonga, "Mariya." Mwakucimbiza iye aona kuti Yezu akhali m'manso! Tenepo Yezu mbanbvundza, "Ndoko kwa anyakupfundza anga uwabvundze kuti ndiri m'maso." Kufa kudakoza tayi kumanga mwana wa Mulungu wa maso.

Cipangizo 12: Yezu Mbabwera Kwa Anyakupfundza Ace

Cipangizo 12: Yezu Mbabwera Kwa Anyakupfundza Ace

Juwau 20:30 - 21:19

Yezu mbasati kuenda kuzulu Iye acita pontho cirengo cibodzi. Masiku anango anyakupfundza ace aenda kamedza, mbwenye adaphata pinthu tayi. Pidatoma kucena kundja mamuna mbodzi abulukira pagombe. Iye awapangidza mbuto kuti aende kaponya kokota yawo, tenepa aphata nyama zizindji. Tenepo anyakupfundza adziwa kuti mamuna weneyo akhali Yezu. Abweresa nyama zonsene pagombe penepo Yezu akhadasasanya cakudya kuti iwo adye. Pidamala iwo kudya Yezu alonga na iwo. Pedro akhadathawa pidamangwa Yezu, mbwenye Yezu penepo anbvundza, "Nditewere." Yezu abvundza Pedro kuti awonere mbumba Yace, pontho kuti awapfundzise thangwi Yace. Yezu asafuna kuti anthu onsene apibve thangwi ya pirengo pyace kuti apidziwe mbatawira kuti Iye ndi Mwana wa Mulungu. Tenepo pinafunika kuti atowerembo Yezu, kuti atambire upulumuki wa kwenda na kwenda.

Mafala Akutoma Nawo

Mafala Akutoma Nawo

Axamwali, Yezu ndi mpulumusi nkulu ndiye anatipulumusa. Iye asatipulumusa mu pyakuipa na kuidana, mbatipulumusa kuti tikhale na upulumuki wa kwenda na kwenda. Bveserani pyadidi pidacitika pinatewera. Phinduzani cipangizo patsamba inatewera ungabva tenepa.

Cipangizo 13: Yezu Mbapfundzisa Axamwali Awiri

Cipangizo 13: Yezu Mbapfundzisa Axamwali Awiri

Luka 24:13-35

Majudeu akhanyindira kuti Yezu anawapulumusa kwa maRomano iwo akhatonga Israeli mwa kuipa. Axamwali awiri a Yezu akaenda kunyumba mbakhafamba. Padzidzi ubodziene Yezu abulukira pakati pawo. Iwo akanyerezera kuti Yezu ndi munthu wakukhonda dziwika, na thangwi yeneyo ambvundza pinthu pire pikhadacitika. Tenepo Yezu atoma kupfundzisa pyamumalemba, Biblia. Mose na onsene maprofeta akhadalemba thangwi ya Yezu pyaka pizindji mbasati ku bwera. Iwo akhadalemba kuti Yezu anadzathabuswa mbadzafa. Pontho akhadalemba kuti Yezu anadzalamuka mwa kufa mbazatonga mumambo wa Mulungu. Mwakucimbidza awiri awo apidziwa kuti malemba akhali andimomwene! Wakukhonda dziwika akhali Yezu! Akhali m'maso pontho! Mbatibveni ndinindji pinatipfundzisa Yezu muMalemba ace.

Cipangizo 14: Mwana Pakati Pa Nkhumba

Cipangizo 14: Mwana Pakati Pa Nkhumba

Luka 24:13-35

Yezu alonga cithankano cinango thangwi mamuna akhali na ana ace awiri. Mwana wakumalisira alonga kuna baba wace, "ndipase kundu yanga ya npfuma." Tenepo baba agawa npfuma kwa ana awiri. Pakumalisa mwana wakumalisira abuluka mbaenda ku dziko ya kutali, kweneko avunga kobiri zace zonsene, mbakhala munthu wakukhonda kukhala wakulungama. Kwadzaoneka ndjala ikulu kudziko yeneyo, mbwenye mphale akali wakusowa cinthu. Na thangwi yeneyo mamuna mbodzi anbvundza kuti aende kamuonera nkhumba zace, ninga mulikuona pa cipangizo ici. Mphale akhali na ndjala mbafuna kudya cakudya cankhumba. Tenepo mbatoma kunyerezera. Anyabasa a baba wanga anacakudya cakudya cizindji. Mbalonga kwa iye yekha, "Ndinenda kuna baba wanga, mbindimbvundza, 'Baba, ndadawa kwa imwe... nkhambe sinakwanisabve tayi kukhala mwana wanu, tenepo ndiciteni kuti ndikhale nyabasa wanu."

Cipangizo 15: Mwana Wa Kutayka Mbabwerera Kunyumba

Cipangizo 15: Mwana Wa Kutayka Mbabwerera Kunyumba

Luka 15:20-32

Mphale akhabwerera kwa baba wace, mbwenye iye mbali kutali baba wace amuona, mbathamanga kwenda kuna mwana ace, mbankumbatira mbanswoswona. Tenepo acemera anyabasa ace kuti ambweresere nguwo na cakudya cadidi, mbati, "Bwerani tikomerwe thangwi mwana wanga uyu ali m'maso pontho. Iye akhadatayka mbwenye awoneka." Axamwali, Yezu atipfundzisa kuti Mulungu alandana na baba ule. Ife takhala ninga mwana, tandawira Mulungu mbitienda. Mbwenye Mulungu asatifuna. Iye asafuna tibwerere kuti atilekerere. Yezu abwera kuti atipulumuse mukudawa na kufa. Iye atipangiza ndjira yakubwerera kuna Mulungu Baba.

Cipangizo 16: Nfuma Ya Mamuna Nfumi

Cipangizo 16: Nfuma Ya Mamuna Nfumi

Luka 12:13-34

Yezu alonga kwa anthu cithankano ici. Mamuna mbodzi nyanfuma akhali na pyakukolola pyadidi. Na thangwi yeneyo acita cikwa, penu panango cete cikulu kuti akoere pyonsene, mbalonga kwa iye ekha, "Ndinapyo pyonsene pinafunene kufikira pyaka pizindji. Cincino ndinapuma, ndinadya, ndinamwa, ndinakhala pyadidi!" Mbwenye Mulungu mbanbvundza, "Munthu wakukhonda kuziwa! Iwe masiku ano unafa. Tenepo mbani anafuna kukwata pyonsene pidasasanyira iwe?" Yezu alonga, "Lekani kuneseka napire pinafuna imwe kudya penu kubvala, mbwenye sakani pire pinapasa kukhomerwa Mulungu." Axamwali, tisapasa kukhomerwa Mulungu tingaphedza anyakusowa. Mulungu anatipasa pyonsene pinafuna ife cincino, pontho anatipasambo nfuma kuzulu.

Cipangizo 17: Nyakusowa Na Mamuna Nfumi

Cipangizo 17: Nyakusowa Na Mamuna Nfumi

Luka 16:19-31

Yezu alonga thangwi ya mamuna nfumi akhali na pyonsene pikhafuna iye, Mbakhakhonda kulangana nyakusowa akhali ntsiku zonsene pa nsuwo wace. Pakupita midzidzi nyakusowa ule adazafa, mbakwatwa kuenda kumbuto yadidi inacemerwa kuzulu. Kweneko Abraamu, baba wa nkulu wa majudeu onsene, akhamukoya iye. Mbwenye pidafa mamuna nfumi, aenda kumbuto ya nyatwa ikulu. Kubulukira kweneko iye acemera Abraamu kuti atume nyakusowa kuti amphedze. Mbwenye Abraamu alonga tenepa, "Pakati pathu na iwe panadzenje ikulu. Natenepo ale anafuna kubuluka kuno kuti abwere kweneko nkhambe kukwanisika, Nkhambe pontho kozeka kubuluka kweneko kubwera kuno." Axamwali, tisafunika titowere ndjira ya Mulungu pa upulumuki wathu uli na ife lero, penu tingakhala afumi penu akucelenga tingafuna kupita kuzulu tonsene tinatoma kufa. Tenepo tawirani cincino muna Mbuya Yezu munapulumuswa.

Cipangizo 18: Xamwali Pansuwo

Cipangizo 18: Xamwali Pansuwo

Luka 11:5-13

Mamuna mbodzi afika pansuwo wa xamwali wace pakati pamasiku mbalonga, "Xamwali, ndirikuphemba undipasembo nkate, thangwi mulendo mbodzi andifikira kunyumba kwanga cincino pano mbwenye ine nkhambe cakudya kuti ndimpase." Xamwali yace akhadagona patalimba, na ana ace,tepo padzidzi wenewo adafuna kulamuka tayi. Mbwenye mamuna ule adaleka tayi kumenya nsuwo, pakupitiriza kuphemba, tenepo xamwali wace alamuka mbampasa pire pikhafuna iye. Yezu alonga kuti nkhambe funika kufamba mbatiphemba pya Mulungu thangwi Iye ndi Baba wathu. Iye asafuna kutipasa Nzimu wace mbafuna kutiphedza pa pyonsene pinafuna ife.

Cipangizo 19: Amuna Awiri Mu Nyumba Ya Mulungu

Cipangizo 19: Amuna Awiri Mu Nyumba Ya Mulungu

Luka 18:9-14

Ndipyodi kuti Mulungu asabva munthu angakhala alikuphembera? Mbodzi mamuna apa pacipangizo ndinyakuphembera wa nkulu. Pontho ndi nyakupikudza pikulu. Iye abvundza Mulungu kuti ndi wadidi kupita anthu anango. Imwe munanyerezera kuti Mulungu akhadakomerwa na mamuna uyu? Mamuna unango akhali nyakukumbusa misonkho. Iye akhaba kobiri za anthu anango. Mbwenye iye akhapidziwa kuti akhadadawisira Mulungu. Tenepo iye akhafuna tayi kulangana kuzulu mbwenye akhamenya cifuwa cace na manyazo. Kuphembera kwace kuna Mulungu adalonga tenepa, "Mulungu, khala na ntsisi na ine, munthu wa kudawa!" yezu alonga kuti Mulungu abva maphembero wa munthu weneyo, mbamulekelera pikadadawa iye mamuna weneyo. Mulungu nkhambe kufuna nyakupikudza, mbwenye asafuna wakupicepesa.

Cipangizo 20: Mamuna Mbodzi Mbabzwala Mbeu Yace

Cipangizo 20: Mamuna Mbodzi Mbabzwala Mbeu Yace

Luka 8:4-8

Ntsiku inango Yezu apfundzisa anthu azindji, mbati, "Nyakulima aenda kabzwala mbeu yace. Inango mbeu yagwa pa ndjira pa kundu na munda, mbalame zaidya. Zinango mbeu zagwa pa myala, mbwenye pidamera izo zauma thangwi ne pakhali na mataka tayi. Zinango mbeu zagwa pa minga, Mbizikula, minga pambodzi na mbeu, zapha pire pikhadamera mbeu. Mbwenye inango mbeu yagwera pa mataka adidi. Mbeu yeneyo yakula mbibulusa misapho cikwi kupita pikhadabzwaliwa." Yezu alonga tenepa kuna anthu, "ule anamakutu akubva, mbabve." Anthu azindji abva cithankano ici mbwenye anthu adapibvesesa pyadidi tayi. Iwe wapibvesesa?

Cipangizo 21: Mbeu Mbikula

Cipangizo 21: Mbeu Mbikula

Luka 8:9-10

Anyakupfundza a Yezu amubvundzisa cisalongerandji citankano ceneci, Yezu mbatawira tenepa, "Mbeu ndi fala ya Mulungu. Ile idagwera pandjira ndiwo ale anabva, mbwenye asabwera diyabo mbabulusa fala muntima mwao kuti aleke kutawira mbaleka kupulumuswa. Ile idagwela pa myala ndi ale asatambira fala, tenepo asatawira pa ndzidzi ungono, mbwenye pandzidzi wakuleserwa asataiyka. Mbeu pakati pa minga ndi ale anatawira mbatambira Fala pa ndzidzi ungono, mbwenye asadzalasiwa na macitiro na ufumi wa padziko, natenepo iyo idambara cipatso tayi. Tenepo mataka adidi ndi ale anatambira Fala mbabala cipatso cadidi." Axamwali, munabva tani mbumutambira Fala ya Mulungu? Penu munakhonda fala kukhonda bvera Fala, mbumutayka? Penu munati mutambire Fala mungamala mbumucita mabasa anakhomerwa na Mulungu?

Cipangizo 22: Kuphedzwa Kwa Munthu Wakupheka

Cipangizo 22: Kuphedzwa Kwa Munthu Wakupheka

Luka 10:25-37

Tinakhala tani na cikhulupiriro kuti tinapulumuswa ku upulumuki wa kwenda na kwenda? Malemba asatipfundzisa kuti tifune Mulungu na anthu. Mbwenye mbani anthu anewo anafuna ife kuafuna? Yezu alonga cithankano thangwi ya mamuna akhali pa ulendo munseu wakukhonda kufambwa ntsiku zonsene,mbamenya namaphanga. Mbambera pyonsene pikhali na iye, mbansiya mbafuna kufa.amuna awiri anyakuphembera apita na penepo. Mbodzi na mbodzi wa iwo amuona mamuna wakupheka mbwenye adafuna kumphedza tayi. Tenepo mbadzakabwera mufambi pyace wakukhonda kuphembera. Iye ambvera ntsisi mamuna. Iye ansasanya pironda pyace. Pidamala iye ankwata mamuna wakupheka paburo yace mbaenda na iye kumbuto yakukondja kweneko ndiko kudadzaphedzwa iye pikulu. Yezu alonga kuti tingafuna Mulungu Pisafunikambo kuti tipangize kufuna anthu onsene anaoneka panyatwa.

Cipangizo 23: Mwaniciro Nyumba Mbabwerera

Cipangizo 23: Mwaniciro Nyumba Mbabwerera

Luka 12:35-48

Musanyerezera kuti Yezu adzakabwerera mbakhala m'maso pakumala kufa kwace? Anthu azindji amuona mbasati kubwerera kuzulu. Mbwenye Yezu alonga kuti anabwerera pontho. Natenepo Yezu alonga kuti mbatikhaleni ninga anyabasa analanganira kubwerera kwa mwaniciro. Ife nkhambe kudziwa tayi ntsiku inafuna iye kumbwera Yezu Mbuya. Tisafunika tiphate basa kuti tikhale akusasanyira, timutambire pa dzidzi unabwera iye. Tenepo Iye andzasasanya phwando ikulu kwa ife tonsene, unadzakhala ndzidzi wa kukomerwa kukulu.

Yezu alongambo kuti ale ali asogoleri anyabasa ace asafunika kuti akhale akusasanyira. Penu asasogolera pyadidi nyumba ya Mulungu, mbaonerera pyadidi mabicu ace, anadzatambira moni ukulu. Mbwenye anacita pyakuipa mabicu, mbakhala wakuledzera, Tenepo kuthabuswa kwawo kunati kukhale kukulu.

Cipangizo 24: Mamuna Padzulu Pa Muti

Cipangizo 24: Mamuna Padzulu Pa Muti

Luka 19:1-10

Yezu anakoza kupulumusa munthu onsene. Bveserani pyadidi! Zakeu akhali nyafuma nyakukumbusa misonkho mbakhaba kobiri za anango. Iye akhafuna kuona Yezu, mbwenye akhali wakubvira mbwenye pakakhala na mwindji ukulu. Tenepo Zakeu akwira m'muti. Yezu pikhapita iye alangana kuzulu mbalonga, "Zakeu citha, thangwi lero ndinati ndikhale kunyumba kwako." Anthu akhala akututumuka thangwi Zakeu akhali munthu wakuipa. Mbwenye Zakeu acitha mbatambira Yezu nakukomerwa kukulu. Iye alonga kwa Yezu kuti anatawira kuna iye mbasiya pyakuipa, mbacinja makhaliro ace. Yezu alonga, "Lero upulumuki wafika pa nyumba ino." Thangwi Yezu abwera kasaka na kupulumusa munthu onsene adataika kwa Mulungu.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach