Laq hmơq & hadiuq 7

Laq hmơq & hadiuq 7

Outline: From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 424

Language: Roglai, Southern

Theme: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience); Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Death of Christ, Life of Christ, Authority); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Second Birth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Sickness, Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Status: Translation

Script Text

Je-su la Yàc sì la Yàc dõc ptlah

Je-su la Yàc sì la Yàc dõc ptlah

Hlơu viãq hlãq hũ pơnuaĩq chuãq rơwãc adơi sơai. Ơ adơi sơi, mơnuĩh angãn la Je-su viãq la anàq Yàc Pô Lơngĩq iơuq lơiq? La Pitao mưng Lơngĩq trôt rgơi vrơi ga pơnõq dơi kaya haiuq dòq gãm gãm yơh. Dơgrữq nữm chih làq Pitrai ngãq nhũ song akhàt tơviãq ga pơnõq drơi pơnuaĩq drơ nữn la iơuq. Pahmỡq vẽq pơnuaĩq đơp dơlãp video hadơi nĩ, song vloh iãq rùp dơlãp sơrãq phung, la vlah sơrãq 7 dơlãp tũq hmỡq dơgrữq nữm hadơi nĩ.

Rùp 1: Kaya luãq yuôt Je-su

Rùp 1: Kaya luãq yuôt Je-su

Jãng 1:1-14; Luka 2; Kô-lô-se 1:16

Yàc Je-su song luãq yuôt dơlãp war avo dơlãp pơlơi mơnuĩh Ju-đa hlơu thrơi, Pitrai ôh iơuq la sa aràc mơnuĩh lơđeh tìt rơđãp yơu lơđeh tìt. Ami pitrai la sa aràc mơnuĩh kamơi dra angãn la Ma-ri, ama Pitrai la Yàc Pô Lơngĩq gơnuar chơnuãq. Pitrai viãq la bôh hlơu, hlơu sì tũq Ptrai luãq yuôt la sa aràc mơnuĩh lơđeh tìt dòq dơlãp dun kơyua nĩ. Kơyua mưng chơmrờp Pitrai dòq sì Yàc Pô Loengĩq, Yàc Je-su kung hũ vơnah dơlãp vruãq chrơng pơjơc dun kayua nĩ kung yơu vrơi vơngãq hadiuq ga mơnuĩh chơmrờp dơlãp dun kơyua nĩ nữn la Ađam. Yơu nữn dơgrữq mơnuĩh song ngãq lơhiãq kaya lơngai sì đau lơngai viãq mưng song rơwah tui jalàt athoa Sa-tan sì kaya mơtai …. Rơwah Yàc Pô Lơngĩq. Yàc Je-su song trôh pãq dun kơyua dơlãp rồpphuôt anàq tìt pioh ràc patơviãq Yàc Pô Lơngĩq ga pơnõq drơi, kung yơu mĩn pơnõq drơi thơu ngãq yơu hayơu pioh tơviãq jơc anàq tacho Yàc Pô Lơngĩq.

Rùp 2: Yàc Je-su ngãq ia tơviãq jơc alãc

Rùp 2: Yàc Je-su ngãq ia tơviãq jơc alãc

Jãng 2:1-11

Dơlãp tũq Yàc Je-su song prõc. Sa harơi dih, Pitrai sì ami Pitrai sigơuq sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu bôh mơta dơlãp kaya bõc pơhuãq. Mòq Ma-ri thơu Pitrai la anàq Yàc Pô Lơngĩq, dơlãp tũq alãc ban jẽq avih vloh, mòq nao akàt ga Pitrai sì pơđar dơgrữq mơnuĩh duh vruãq ngãq tui, dơp tũq Pitrai pơđar nữn iơuq ngãq tui Pitrai. Dơlãp tũq nữn, dòq jẽq đỡn hũ 6 chẽq ia prõc. Yàc Je-su đơp: “Tôh vẽq ia vãq đỡn.” dơgrữq mơnuĩh duh vruãq ngãq tui, song vloh Pitrai pơđar: “Sì tũq nĩ pơnõq hã sõq vẽq vrơi ga thuai mơnhũm,” chrih làq viãq ia tũq nĩ tơviãq iơc alãc vơngĩ viãq. Mơnuĩh mơyơu Pitrai tũq nữn thơu gơnuar chơnuãq Pitrai trôh mưng Yàc Pô Lơngĩq nữn sì pãc tui Pitrai.

Rùp 3: Yàc Je-su đơp dlài sì Ni-kô-đem

Rùp 3: Yàc Je-su đơp dlài sì Ni-kô-đem

Jãng 3:11-36

Ni-kô-đem la sa aràc mơnuĩh pô gru hũ tiang dơnai, nhũ hmỡq laìq Yàc Je-su ngãq lu nữm chrih làq, sì nhũ kung thơu Pitrai trôh mưng Yàc Pô Lơngĩq. Nữn sa mơlãp dih, nhũ nao trôh pãp Yàc Je-su tơniã sì tồq thơu mưng Yàc Pô Lơngĩq. Yàc Je-su đơp sì nhũ: “Kơu đơp viãq sì hã, mơyah laìq ôh đeh wơq vơhrơu nữn ôh asơi bôh lơgar Yàc Pô Lơngĩq jơc.” Ni-kô-đem tơniã: “Ơ Pô gru nữn ngãq yơu hayơu sa mơnuĩh dlong thôt rgơi đeh wơq jơc,” sì nĩ la kaya Yàc Je-su song đơp sì Ni-kô-đem: “Dơlãp tũq sa aràc anàq tìt sì ami đeh tơviãq, nữn la gah vơnah rài hadiuq rlo rùp, nữn dơgrữq mơnuĩh halơi đeh tơviãq mưng Yàc Vơngãq Sơđah Yàc Pô Lơngĩq nữn hũ kaya hadiuq gah Vơngãq.” Yơu nữn dơgrữq mơnuĩh halơi pãc sì ngãq tui pơnuaĩq Yàc Je-su nữn ròq jơc hũ đeh wơq vơhrơu sì hũ kaya hadiuq gãm gãm, nữn mơnuĩh halơi ôh pãc tui Yàc Je-su nữn ôh hũ kaya hadiuq dòq gãm gãm.

Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh pô ganuar apãt akõq tơpuôl ling agual tơùq di anãq Yàc Je-su

Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh pô ganuar apãt akõq tơpuôl ling agual tơùq di anãq Yàc Je-su

Jãng 4:46-54

Ơ adơi sơai, adơi sơai ròq ngãq hagĩq dơlãp tũq anàq drơi pãq ruãq trãq, kơi taha nĩ mưng anĩh atah nao duah Yàc Je-su. Nhũ la sa aràc mơnuĩh pô hũ ganuar viãq nữn laìq ran lơkơu sì Yàc Je-su laìq: “Ơ Pô gru, lơkơu trôh hlơu sì tũq an àq lơkơi hlãq mơtai”. Yàc Je-su drơ pơnuaĩq: “Nao wơq sàc vẽq, anàq lơkơi hã ròq hadiuq”. Mơnuĩh pô ganuar pãc sãp sì nao wơq sàc, nữn ãn nao mơtơh jalàt nữn bôh mơnuĩh halôt nao ròq sì akhàt laìq, anàq lakơi nhũ song hũ pơsùq pơkhơih vloh. Kaya nữn song tơviãq jơc dơlãp Yàc Je-su anàq hã ròq hadiuq. Nữn yơu nữn mơnuĩh pô ganuar sì avih sàc anĩh nhũ thơu laìq Yàc Je-su trôh mưng Yàc Pô Lơngĩq.

Rùp 5: Mơnuĩh quẽt dòq jẽq dơnao ia

Rùp 5: Mơnuĩh quẽt dòq jẽq dơnao ia

Jãng 5:1-47

Dơlãp Je-ru-sa-lem hũ sa dơnao ia, vual vơla pãc tui laìq dơnao ia ròq pơsùq pơkhơih kaya ruãq. Hũ sa aràc mơnuĩh quẽt dơlãp 38 thôt, Yàc Je-su bôh mơnuĩh nữn sì đơp laìq: “Hã ưng hũ pơsùq pơkhơih lơiq? Mơnuĩh quẽt drơ : “Ôh hũ mơnuĩh halơi dõc hlãq prah dơlãp dơnao ia.” Yàc Je-su đơp: “Tơgùq dơc vẽq, gơlãp chanang hã vloh nao, nữn tũq nữn mư mơnuĩh quẽt jơc pơsùq pơkhơih. Hũ sa asĩt mơnuĩh Ju-đa nong sì Yàc Je-su kơyua mưng Pitrai pơkhơih kaya ruãq dơlãp harơi sơdah Yàc Pô Lơngĩq. Kơyua mưng nữn la harơi sì mơnuĩh Ju-đa pioh krơi kakôh tơlơvàt sì sơuôt mơyòp Yàc Pô Lơngĩq nữn ôh hũ ganuar ngãq vruãq tơmo dơlãp harơi nữn. Yàc Je-su la anàq Yàc Pô Lơngĩq nữn Pitrai ưng vrơi ga pơnõq nhũ thơu la Pitrai hũ ganuar pơsùq ruãq sơkìq dơlãp harơi Yàc Pô Lơngĩq. Yơu nữn pơnõq nhũ ôh pãc pơnuaĩq Pitrai.

Rùp 6: Yàc Je-su vrơi 5000 mơnuĩh bõc

Rùp 6: Yàc Je-su vrơi 5000 mơnuĩh bõc

Jãng 6:1-15; 25-58

Hũ lu mơnuĩh hmỡq sì thơu la Yàc Je-su pơsùq pơkhơih dơgrữq kaya ruãq sơkìq. Nữn sa harơi dih avih tơpuôl mơnuĩh lu nao tui Pitrai dơlãp sa pơlơi dih. Trôh tlãp, Pitrai iơu dơgrữq mơnuĩh mơgru sì đơp laìq: “Pỗnq drơi ròq vrơi bẽn pãq halơi pioh hũ tãl ga tơpuôl mơnuĩh lu nữn bõc lơiq? Hũ sa aràc mơnuĩh mơgru drơ: “Pãq nĩ hũ aràc lơđeh tìt va 5 voh bẽn sì dua drơi akàt, ngãq yơu hayơu pioh tãl ga dơgrữq mơnuĩh bõc ơ Pô Gru.” Yàc Je-su đơp sì mơnuĩh mơgru pơđar avih tơpuôl mơnuĩh nữn dòq guh, Pitrai mãq bẽn sì akàt nữn in jơmĩn Yàc Pô Lơngĩq sì đơp: “Va mpha vẽq ga avih dơgrữq mơnuĩh bõc tui hatai pơnõq hã.” Yàc đơp sì vual vơla laìq: “Juơi sơning mưng kaya bõc gah vơnah rồpphàp vrũq lơmuĩq nĩ, yơu nữn iơuq sơning rơchãc vẽq kaya bõc ga kaya hadiuq dòq gãm gãm. Kơu la bẽn kaya hadiuq, mơnuĩh halơi nao tui kơu nữn ôh gãm dòq lơpa tra.”

Rùp 7: Yàc Je-su nao pãq dlòc ia tơsìq

Rùp 7: Yàc Je-su nao pãq dlòc ia tơsìq

Jãng 6:15-21

Hadơi sì tũq vrơi ga vual vơla bõc song vloh, Yàc Je-su pơđar dơgrữq mơnuĩh mơgru Pitrai nao wơq sàc dòq Pitrai nao dua anĩh iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq, dơlãp tũq dơgrữq mơnuĩh mơgru đìq ahòq nao trôh di khrah ia tơsìq, nữn dơvruh dơvrah angĩn rơvùq tơgùq. Yàc Je-su nao pãq tơkai pãq dlòc tơsìq trôh sì pơnõq nhũ, nữn dơgrữq mơnuĩh mơgru huaĩq kơyua mưng pơnõq nhũ sơning Yàc Je-su la phut. Yơu nữn Yàc Je-su đơp sì pơnõq nhũ laìq: “Kơu nĩ, pơnõq hã juơi huaĩq, sì Pitrai đìq tơma ahòq” angĩn rơvùq tũq nữn mư dòq kađữc rĩc. Dơgrữq mơnuĩh mơgru sa bãc tra wơq bôh sì thơu Pitrai hũ ganuar chơnuãq mưng Yàc Pô Lơngĩq.

Rùp 8: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp

Rùp 8: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp

Jãng 9:1-41

Dơlãp harơi nữn, hũ sa aràc mơnuĩh vồp mưng tũq vơhrơu đeh, dơgrữq mơnuĩh mơgru sơning laìq kaya vồp nữn la kaya ngãq dlaìq Yàc Pô Lơngĩq. Yơu nữn Yàc Je-su akhàt tơviãq laìq: “Mơnuĩh vồp mưng tũc ami nĩ la tui hatai Yàc Pô Lơngĩq, yơu nữn pioh ga mưng nữn tồq avih dơgrữq mơnuĩh bôh sì thơu ganuar chơnuãq pơsùq pơkhơih Yàc Pô Lơngĩq hũ”. Song vloh Yàc Je-su kachôh ia mvah pãq hlồq sì chơpãq jơc võq mãq pẽt di mơta mơnuĩh vồp. Yàc Je-su đơp: “Nao ao mơta vẽq.” mơnuĩh vồp nao rao sì mai nữn jơc sơdah mơta. Ơ adơi sơai mơnuĩh nữn vồp mơta gah vơnah rồpphàp, yơu nữn pơnõq drơi laìq kađòc vồp mơta gah suãt vơngãq. Pơnõq drơi ôh thơu kanãl jalàt athoa Yàc Pô Lơngĩq, Yàc Je-su đơp laìq: “Kơu la kaya sơdah dun kayua hũ, mơnuĩh halơi nao tui Kơu nữn ròq ôh nao dơlãp kaya sồp kanãm, yơu nữn ròq hũ kaya sơdah kaya hadiuq.”

Rùp 9: Yàc Je-su iơu La-sa-rơ hadiuq wơq

Rùp 9: Yàc Je-su iơu La-sa-rơ hadiuq wơq

Jãng 11:1-46

Yàc Je-su anĩt dôman La-sa-rơ sì dua aràc adơi kamơi nhũ la Ma-ri sì Ma-the, tũq nĩ La-sa-rơ ãn ruãq, yơu nữn Yàc Je-su ôh trôh mư tũq nữn, dua tlơu harơi hadơi, Yàc Je-su đơp sì mơnuĩh mơgru: “La-sa-rơ song mơtai, Kơu ôh bôh mơta dơlãp tũq nữn. kaya nữn song tơviãq jơc yơu nữn pioh tồq ga pơnõq hãq pãc tui Kơu, tũq nĩ pơnõq drơi nao trôh vẽq pãq đỡn.” dơlãp tũq Yàc Je-su song nao trôh nữn La-sa-rơ song hũ va vuh dơlãp vơnẽq 4 harơi vloh. Dua aràc adơi sia chõq mưng Yàc Je-su ôh sơmao trôh, yơu nữn Yàc Je-su đơp: “Sơai lakơi pơnõq hã ròq ha diuq wơq.” Pitrai pơđar mơnuĩh pơh bãc lơvàc vơnẽq, song Pitrai iơu sãp prõc: “Ơ La-sa-rơ, tơviãq vẽq.” tũq nữn mơ La-sa-rơ tơviãq sì rồp gãm dòq pơpòq pơcha kòq. Dơgrữq mơnuĩh halơi pãc tin Yàc Je-su ròq hũ kaya hadiuq gãm gãm mư bôh laìq gah vơnah rồpphàp song mơtai. Ơ adơi sơai, adơi sơai pãc tui kaya nĩ lơiq?

Rùp 10: Yàc Je-su mơtai pãq dlòc kơyơu chơkãl

Rùp 10: Yàc Je-su mơtai pãq dlòc kơyơu chơkãl

Jãng 18:1 -19:42

Kơyua mưng dơgrữq nữm chrih làq Pitrai song ngãq, ràc tơviãq Pitrai la anàq Yàc Pô Lơngĩq. Yơu nữn dơgrữq mơnuĩh Ju-đa ôh pãc tui, dơgrữq mơnuĩh apãt akõq mơnuĩh Ju-đa ưng duah vơnnrẽq pamơtai Pitrai. Yàc Je-su vrơi thơu hlơu ga dơgrữq mơnuĩh mơgru la Pitrai ròq mơtai. Hadơi nữn Pitrai ròq vrơi Yàc Vơngãq Sơđah trôh sì pơnõq nhũ. Kơyua mưng mĩn yơu nữn, nữn Pitrai ròq va dơgrữq mơnuĩh mai wơq sì Yàc Pô Lơngĩq. Ju-đa la sa aràc mơnuĩh dơlãp dơgrữq mơnuĩh mơgru jơdrãq Yàc, nhũ song tồq mãq jin priãq mơnuĩh Ju-đa pioh tơchơi anĩh dòq Yàc Je-su. Song vloh Yàc Je-su song kađòc mãq. Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơgru tơmo tlàq đuaĩq kơyua mưng huaĩq. Bôh laìq ôh duah hũ sa kaya sũq suãl halơi dơlãp Yàc Je-su. Yơu nữn avih dơgrữq vual vơla priao tơgùq laìq: “Pữc vẽq nhũ pãq dlòc kơyơu chơkãl, pữc vẽq nhũ.” Sì luôiq hadơi Yàc Je-su kung ãt pữc đĩn pãq dlòc kơyơu chơkãl, hũ dua aràc mơnuĩh dlaìq tơmo ãt pữc đĩn sigơuq sì Pitrai. Dua aràc mơnuĩh nữn kađòc ngãq dlaìq yơu nữn la đang mang viãq kơyua mưng vruãq pơnõq nhũ ngãq. Yơu nữn Yàc Je-su song mơtai kơyua mưng dlaìq dơnuh hlãq sì adơi sơai. Yàc Je-su la kaya dơvuh dlaìq wiltãl Yàc Pô Lơngĩq ga dlaìq dơnuh pơnõq drơi.

Rùp 11: Ma-ri sì Yàc Je-su pãq anĩh vơnẽq atơu

Rùp 11: Ma-ri sì Yàc Je-su pãq anĩh vơnẽq atơu

Jãng 19:42-20:18

Atơu mơtai Yàc Je-su song hũ va vuh dơlãp lơvàc vơnẽq patơu. Mơnuĩh aràc vlỡc plờq patơu prõc chãc mvah bãc lơvàc vơnẽq. dơlãp harơi tlơu, Ma-ri Ma-dơ-len nao trôh chuãq rơwãc vơnẽq atơu nữn bôh vơnẽq atơu whưng soh ôh bôh atơu Yàc Je-su pãq halơi. Plờq patơu chãc mvah bãc lơvàc kađòc vlỡq pãq gah, Ma-ri sia, dơlãp ãn kồq rồp iãq dơlãp vơnẽq nữn bôh dua aràc mơnuĩh gơnrơh dòq guh pãq anĩh atơu Yàc Je-su, hadơi nữn Yàc Je-su pabôh tơviãq sì taniã: “Hã duah hagĩq” Ma-ri đah laìq nữn la mơnuĩh ngãq vờn nữn taniã: “Ung bôh atơu Yàc Je-su hlãq pãq hlơi lơiq? lơkơu vrơi ga hlãq thơu.” Yàc Je-su đơp: “Ơ Ma-ri,” tũq nữn mư Ma-ri thơu kanãl la Yàc Je-su song hadiuq wơq. Yàc Je-su đơp wơq: “Nao wơq vẽq akhàt ga dơgrữq mơnuĩh mơgru thơu la Kơu song hadiuq wơq.” Ơ adơi sơai kaya mơtai ôh tũq halơi apãt jơc Anàq Yàc Pô Lơngĩq hadiuq gãm gãm ôh.

Rùp 12: Yàc Je-su pabôh tơviãq sì dơgrữq mơnuĩh mơgru

Rùp 12: Yàc Je-su pabôh tơviãq sì dơgrữq mơnuĩh mơgru

Jãng 20:30-21:19

Hlơu sì tũq Yàc Je-su đìq dlòc lơngĩq Pitrai pơtui ngãq dơgrữq nữm chrih làq tra. Sa mơlãp dĩh, dơgrữq mơnuĩh mơgru nao mãq akàt yơu nữn ôh mãq hũ drơi halơi akàt. Jrang mườp, Hũ sa aràc mơnuĩh dòq dỡc pãq gah ia tơsìq pơđar pơnõq nhũ prah sơyuôl sì nữn pơnõq nhũ mãq lu viãq akàt. Nữn dơgrữq mơnuĩh mơgru thơu kanãl nữn la Yàc Je-su. Pơnõq nhũ va akàt mưng tơsìq đìq ngõq dlòc sì Yàc rơchãc kaya bõc ga pơnõq nhũ. Hadơi sì tũq bõc Yàc Je-su đơp dlài sì pơnõq nhũ. Pier la mơnuĩh tlàq đuaĩq dơlãp tũq Yầc Je-su kađòc mãq yơu nữn tũq nĩ Pitrai đơp: “Tui vẽq Kơu.” Pitrai hakơi Pier laìq iơuq iãq jàc vual vơla sì pơto pơđar pơnõq nhũ thơu mưng Pitrai. Ơ adơi sơai, Yàc Je-su ưng dơgrữq mơnuĩh thơu mưng dơgrữq nữm chrih làq Pitrai ngãq. Kơyua mưng nữn pioh ga pơnõq nhũ thơu sì pãc tui Yàc Je-su la anàq Yàc Pô Lơngĩq, tồq ga mưng nữn pơnõq nhũ nao tui Pitrai pioh tồq hũ kaya hadiuq gãm gãm.
Ơ adơi sơai, Yàc Je-su viãq la Pitao Dõc Pơtlãh prõc mang viãq. Pitrai dõc pơnõq drơi pơtlah mưng dlaìq dơnuh sì kaya iãh mơsãc, Pitrai dõc pơnõq drơi tồq ga pơnõq drơi tồq hũ kaya hadiuq dòq gãm gãm. Hmỡq vẽq kaya rãq tơkàl hũ wãq dơlãp Sơrãq Sơđah.

Rùp 13: Yàc Je-su pơto dua aràc mơnuĩh mơgru

Rùp 13: Yàc Je-su pơto dua aràc mơnuĩh mơgru

Lu-ka 24:13-35

Dơgrữq mơnuĩh Ju-đa song tui ganang di Yàc Je-su ròq dõc suãq pơnõq nhũ tơviãq tlah mưng kaya iãh mơsãc mơnuĩh Rô-ma. Yơu nữn dơgrữq mơnuĩh apãt akõq pơnõq nhũ song pamơtai Yàc Je-su. Sì ateh Pitrai pãq dlòc kơyơu chơkãl, harơi hadơi nữn, hũ dua aràc mơnuĩh mơgru ãn pãq jalàt nao wơq sàc dơvrũq dơvrãh Yàc Je-su pabôh tơviãq sì pơnõq nhũ. Pơnõq nhũ đah laìq nữn la mơnuĩh thoai chrih nữn pơnõq nhũ akhàt ga Pitrai hmỡq avih dơgrữq vruãq song tơviãq jơc. Pơtui nữn, Yàc Je-su pơdòq rãq tơkàl mưng Sơđah laìq: “Môi-se sì dơgrữq mơnuĩh ganuar huar song wãq mưng Pitrai lu thôt mưng hlơu thrơi. Pơnõq nhũ song wãq laìq Yàc Je-su ròq kađòc pữc đĩn pãq dlòc kayơu chơkãl sì mơtai yơu nữn Pitrai ròq hadiuq wơq mưng mơnuĩh mơtai pioh apãt akõq lơgar Yàc Pô Lơngĩq.” Dơlãp tũq hmỡq yơu nữn dua aràc mơnuĩh mơgru thơu kanãl laìq pơnuaĩq Sơrãq Sơđah hũ pasơmu. Mơnuĩh thoai chrih nữn la Yàc Je-su. Pitrai song hadiuq wơq vloh, Pitrai song hadiuq wơq vloh. Pơnõq drơi song pahmỡq vẽq Pitrai song pơto vual vơla dơgrữq kaya dơlãp tũq Pitrai dòq dơlãp dun kayua nĩ.

Rùp 14: Anàq lakơi dòq di khrah tơpuôl anàq vui

Rùp 14: Anàq lakơi dòq di khrah tơpuôl anàq vui

Luka 15:11-19

Yàc Je-su rãq tơkàl mưng sa aràc mơnuĩh dĩh hũ dua aràc anàq lakơi, aràc adơi nao trôh sì ama đơp laìq: “Lơkơu ama pampha kaya mơnã ga anàq.” Nữn ama nhũ pampha vơnah kaya mơna pơweh sì nhũ ga nhũ. Vloh nữn nhũ tlàq sàc sì nao atah. Angui jin priãq tui hatai ưng nhũ, angui prẽq prõh avih jin priãq. Yơu nữn yơu tơviãq mơnuĩh siãu rơbah, tơviãq jỡc nhũ nao dlãc tơpuôl vơvui yơu dơlãp rùp sì adơi sơai song bôh nĩ. Nhũ lơpa tơviãq jơc nhũ mãq kaya bõc tơpuôl vơvui, nữn nhũ sơdơr wơq laìq dơgrữq mơnuĩh halôt dòq dơlãp sàc ama drơi nữn hũ dơlah dơlai kaya bõc. Sơning trôh kaya nữn nhũ đơp dơlãp hatai laìq: “Kơu ròq mai wơq pãq sàc ama kơu sì đơp laìq, ơ ama anàq song sũq dlaìq sì ama, ôh đang mang ngãq anàq lakơi ama tra, lơkơu ama iãq anàq yơu sa aràc mơnuĩh halôt ama.”

Rùp 15: Anàq lakơi …. Mai wơq sàc

Rùp 15: Anàq lakơi …. Mai wơq sàc

Luka 15:20-32

Song vloh nữn nhũ mai wơq sàc ama nhũ. Mưng di atah, ama nhũ bôh nhũ kanãl nhũ nữn đuaĩq tom kuar nhũ sì chũm. Ama pơđar mơnuĩh halôt va ao vơhrơu sì pơyãq kaya bõc prõc; mơnuĩh ama đơp laìq: “Ngãq vẽq kaya bõc uôt sơh prõc kơyua mưng anàq kơu song mơtai sì tũq nĩ song hadiuq wơq, lơhiãq sỗq sì tũq nĩ song duah bôh wơq, bõc uôt sơh vẽq. ” ơ adơi sơai sì ban mơyơu anĩh dôman, Yàc Je-su ưng pơto pơnõq drơi laìq, Yàc Pô Lơngĩq drơh yơu mơnuĩh ama dĩh, dơlãp tũq pơnõq drơi drơh yơu anàq lakơi jơdrãq wơq sì Pitrai, tlàq luơi Pitrai sì tơviãq nao, yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq gãm anĩt dôman sì dòq chàc pơnõq drơi mai wơq sì Pitrai, kơyua mưng Pitrai ưng taleh dlaìq ga pơnõq drơi. Yàc Je-su song trôh pioh dõc suãq pơnõq drơi mưng dlaìq dơnuh sì kaya mơtai, mĩn Pitrai sì mĩn Pitrai la jalàt va pơnõq drơi trôh sì Ama ganuar chanuãq.

Rùp 16: Kaya mơnã mơnuĩh mơda ganãp

Rùp 16: Kaya mơnã mơnuĩh mơda ganãp

Luka 12:13-34

Yàc Je-su rãq takàl wơq sa kaya rãq takàl tơmo. Hũ sa aràc mơnuĩh mơda dĩh, nhũ ngãq tơviãq hũ lu tangơi vơdai mưng hamã nhũ, yơu nữn mơnuĩh nữn song vỡq sa adũq pioh song tồq pioh avih dơgrữq kaya bõc nhũ ngãq hũ mưng di hamã nhũ: song vloh nữn nhũ đơp dơlãp hatai; “Ơ vơngãq suãt kơu, hã song hũ lu kaya pioh pioh angui lu thôt, nữn tũq nĩ dòq pơdơi ngãq vẽq, bõc mơnhũm sì uôt sơh.” Yơu nữn Yàc song đơp sì nhũ laìq: “Ơ mơnuĩh gala pơtòq, mơlãp nĩ vơngãq suãt ròq kađòc suãq, yơu nữn dơgrữq kaya mơnã hã song rơchãc lơih nữn ròq pơweh sì mơnuĩh halơi lơiq?” Yàc Je-su pơto pơđar wơq laìq juơi sơning rơchãc drơi ròq bõc hagĩq, hela chồq hagĩq, dơlãp kaya nữn pơnõq drơi iơuq duah ngãq kaya siàp hatai Yàc Pô Ngĩq. Ơ adơi sơai kaya ngãq siàp hatai Yàc Pô Lơngĩq nữn la thơu mpha kaya drơi hũ ga mơnuĩh rơbah dleh dlàr. Yàc Pô Lơngĩq ôh mĩn vrơi ga pơnõq drơi tãl dơlãp tũq nĩ nữn Pitrai rơchãc lơih lơgar pãq dlòc lơngĩq ga pơnõq drơi tra wơq.

Rùp 17: mơnuĩh lơkơu bõc sì mơnuĩh mơda

Rùp 17: mơnuĩh lơkơu bõc sì mơnuĩh mơda

Luka 16:19-31

Yàc Je-su rãq takàl mưng sa aràc mơnuĩh Ju-đa ganãp mơda dĩh, nhũ hũ avih dơgrữq kaya, yơu nữn nhũ ôh iãq bôh di mơnuĩh lơkơu bõc dòq pãq lơniãu sàc nhũ, dơlãp tũq mơnuĩh rơbah dleh dlàr nữn tlàq rài nữn nhũ hũ tơma dơlãp lơgar dòq pơdơi siàp mơkrơ pãq dlòc lơngĩq. Sì pãq anĩh nữn Abra-ham ung kõq vual-vơla Ju-đa kuar mơnuĩh rơbah dơlãp tơh tơda, yơu nữn dòq mơnuĩh ganãp mơda nhũ tơmã dơlãp anĩh pơđìq pơđua dleh dlàr, nhũ lơkơu Abra-ham đơp sì mơnuĩh rơbah dõc đơ nhũ, yơu nữn Abra-ham đơp laìq: “Hũ sa lơvàc dơlãp di khrah pơnõq kơu sì hã, tơviãq jơc mơnuĩh halơi ưng mưng nĩ nao trôh đỡn kung ôh jơc sì mưng anĩh đỡn nao trôh đĩ kung ôh jơc.” Ơ adơi sơai, pơnõq drơi iơuq hadiuq tui jalàt athoa Yàc Pô Lơngĩq, bôh laìq mơda hela rơbah mơyah laìq ưng tơmã dơlãp lơgar lơngĩq dơlãp tũq tlàq rài. Nữn pãc tui vẽq Yàc Je-su tũq nĩ mư nữn ròq hũ kaya dõc pơtlah.

Rùp 18: sa aràc mơnuĩh mơyơu dòq pãq lơniãu bãc

Rùp 18: sa aràc mơnuĩh mơyơu dòq pãq lơniãu bãc

Luka 11:5-13

Sa harơi dĩh hũ sa aràc mơnuĩh nao trôh pãq sàc mơnuĩh mơyơu drơi ran lơkơu laìq: “Ơ mơyơu kơu, vrơi ga kơu anhàm sa asĩt bẽn kơyua mưng mơnuĩh yơu kơu nao jalàt vơhrơu weh sàc kơu, kơu ôh kaya halơi pioh payãq ga nhũ.” Mơnuĩh mơyơu nữn sì anàq nhũ gãm dòq pãq dlòc chanang sì ôh ưng mơdơh, mơnuĩh nữn ran lơkơu tãl trôh tũq mơnuĩh mơyơu nhũ mơdơh tơgùq sì va vrơi ga nhũ dơgrữq kaya nhũ ãn iơuq chàc. Yàc Je-su ưng pơto pơđar ga pơnõq drơi la pơnõq drơi ôh chàc ran lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq, kơyua mưng Pitrai la Ama lơmuỡn siàp pơnõq drơi hũ, Pitrai ròq vrơi ga pơnõq drơi dơgrữq kaya pơnõq drơi iơuq chàc sì vrơi Yàc Vơngãq Sơdah ga pơnõq drơi tra. Kaya sì pơnõq drơi iơuq ngãq hlơu viãq nữn la iơu lơkơu sì Pitrai mưng pơnuaĩq iơu lơkơu.

Rùp 19: Dua aràc dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 19: Dua aràc dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq

Luka 18:9-14

Iơuq lơiq Yàc Pô Lơngĩq pahmỡq pơnuaĩq iơu lơkơu dơgrữq mơnuĩh iơu lơkơu Pitrai lơiq? Dơlãp rùp nĩ, hũ sa aràc mơnuĩh chròq miãq sì ngãq tui pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq yơu nữn pơdlòc rùp viãq, nhũ đơp sì Yàc Pô Lơngĩq laìq nhũ la sa aràc mơnuĩh siàp rlao avih dơgrữq mơnuĩh tơmo. Yơu nữn adơi sơai drơi sơning la Yàc Pô Lơngĩq siàp hatai mưng mơnuĩh nĩ lơiq? Dòq mơnuĩh dĩh la mơnuĩh sakãq ja nhũ sakãq ja ji priãq vual vơla, kơyua mưng nhũ thơu nhũ la aràc mơnuĩh iãh nữn nhũ poh tơda sì akõq savĩq mơlơu alah viãq sì iơu lơkơu laìq: “Ơ Yàc, lơkơu Yàc anĩt anàr hlãq, mưng hlãq la mơnuĩh hũ dlaìq.” Yàc Je-su đơp laìq Yàc Pô Lơngĩq hmỡq sì tồq pơnuaĩq iơu lơkơu yơu nữn nữn tơleh dlaìq, kơyua mưng Pitrai mvai mơnuĩh pơdlòc rùp yơu nữn mãq ngãq siàp hatai ga dơgrữq mơnuĩh thơu pơviàr rùp pãq anãq Pitrai.

Rùp 20: Mơnuĩh dràq pơjeh

Rùp 20: Mơnuĩh dràq pơjeh

Luka 8:4-8

Yàc Je-su pơto akhàt ga puôl mơnuĩh laìq: “Hũ sa aràc mơnuĩh tơviãq nao pioh dràq pơjeh pãq hama drơi. Sa vơnah hõq rãh jalàt kađòc chĩp lơngĩq bõc avih, sa vơnah hõq pãq dlòc hlồq patơu, yơu nữn dơlãp tũq tơmuh nữn tơhiãu mư kơyua mưng hlồq drah thô. Dòq sa vơnah tơmo hõq tơmã buôr druơi, nữn druơi tơmuh sigơuq ngãq ga ganiãq kađòc. Dòq sa vơnah tơmo wơq hõq pãq hlồq siàp tơmuh tơgùq sì tơviãq voh chơtai mưng sa tơviãq jơc saratôh.” Yàc Je-su đơp laìq: kaya rãq takàl nĩ yơu nữn laìq ôh pãc, adơi sơai pãc lơiq?

Rùp 21: Asar pơjeh tơmuh

Rùp 21: Asar pơjeh tơmuh

Luka 8:9-15

Dơgrữq mơnuĩh mơgru taniã pơnuaĩq gatha kaya rãq takàl, Yàc Je-su đơp: “Asar pơjeh nữn la pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq. Vơnah hõq rah jalàt la dơgrữq mơnuĩh hmỡq pơnuaĩq Yàc, yơu nữn luôiq hadơi phuôt kamlai trôh tlẽq mãq pơnuaĩq Yàc dơlãp hatai pỗnq nhũ, huaĩq laìq pơnõq nhũ pãc tui nữn hũ dõc lơiq? Vơnah hõq pãq hlồq patơu nữn la dơgrữq mơnuĩh hmỡq pơnuaĩq Yàc sơh sơr tồq mãq, yơu nữn pơnõq nhũ ôh hũ akha, kaya pãc tui mơdơh soh nữn tũq kaya lot trôh nữn dơgrữq mơnuĩh song hmỡq pơnuaĩq Yàc yơu nữn luơi ga kaya sơning rơchãc, kaya mơda ganãp, kaya đau lơngai rài nĩ ngãq ga ganiãq kađòc. Dòq vơnah hõq pãq hlồq siàp la dơgrữq mơnuĩh tồq mãq pơnuaĩq Yàc sì hadiuq hajũc hlàq.” Ơ adơi sơai, adơi sơai ròq hmỡq sì tồq ròq Yàc Pô Lơngĩq yơu halơi lơiq? Adơi sơai ròq kamlah pioh ãt kaya mơtai lơhiãq hela ròq pãc tui sì haduiq siàp hatai Yàc.

Rùp 22: Dõc đơ mơnuĩh kađòc hluh lơkà

Rùp 22: Dõc đơ mơnuĩh kađòc hluh lơkà

Luka 10:25-27

Ngãq yơu hayơu pioh thơu ganĩt drơi hũ dõc sì tồq mãq kaya hadiuq dòq gãm gãm? Sơrãq Sơđah pơto laìq: “Iơuq duh huaĩq Yàc sì anĩt dôman mơnuĩh.” Yơu nữn pơnõq drơi ròq anĩt dôman mơnuĩh halơi? Yàc Je-su rãq takàl sa kaya rãq takàl. Hũ sa aràc mơnuĩh dĩh nao sa aràc pãq jalàt sua lìc kađòc mơnuĩh tlẽq sơwah poh, pơnõq mơnuĩh tlẽq mãq avih dơgrữq kaya vloh nao, luơi nhũ dòq đìh di ga jalàt jẽq mơtai. Tũq nữn hũ dua aràc mơnuĩh pãc tui Yàc nao gãt, bôh sì ôh dõc đơ. Sì hũ sa aràc mơnuĩh ôh pãc tui Yàc nao trôh bôh sì anĩt anàr mơnuĩh nữn, uãq rao kaya hluh, pơpòq sì pơđìq pãq dlòc halang drơi vloh va nao trôh sàc apah pioh pơsùq kaya hluh. Yàc Je-su đơp laìq: “Mơyah laìq pơnõq drơi anĩt dôman Yàc Pô Lơngĩq, nữn pơnõq drơi iơuq ngãq pabôh kaya anĩt dôman pơweh sì mơnuĩh halơi ãn iãq chàc trôh pơnõq drơi tra.”

Rùp 23: Pô sàc mai wơq sàc

Rùp 23: Pô sàc mai wơq sàc

Luka 12:35-48

Adơi sơai gãm dòq sơdơr Yàc Je-su hadiuq wơq mưng mơnuĩh mơtai lơiq? Lu mơnuĩh song pãp Pitrai hlơu sì tũq Pitrai đìq dlòc lơngĩq. Pitrai song đơp laìq Pitrai ròq mai wơq sa bãc tra, nữn mưng nữn pơnõq drơi iơuq yơu sa aràc mơnuĩh halôt ãn jơkhãq chàc mơnuĩh pô mai wơq sàc. Kơyua mưng pơnõq drơi ôh thơu tũq halơi Yàc Je-su ròq mai wơq, nữn iơuq dôh vruãq Pitrai sì rơchãc tồq ròq Pitrai. Tũq nữn Pitrai ròq rơchãc sa kaya bõc prõc ga avih dơgrữq pơnõq drơi. Ơ adơi sơai, nữn la tũq jơ sơh sơr ga pơnõq drơi. Yàc Je-su đơp dơgrữq mơnuĩh halơi ãn dlãc avo Pitrai kung iơuq rơchãc wơq tra, mơyah laìq pơnõq nữn iãq jàc ganĩt tơpuôl avo Pitrai nữn ròq tồq hũ kaya ban prõc viãq, pơlĩh wơq mơyah laìq dơgrữq mơnuĩh dlãc avo ngãq poh anàq avo sì hadiuq dơlãp kaya mvũq mviàl nữn kaya ngãq dlaìq ga pơnõq nhũ trãq viãq.

Rùp 24: Mơnuĩh đìq pãq dlòc kơyơu

Rùp 24: Mơnuĩh đìq pãq dlòc kơyơu

Luka 19:1-10

Yàc Je-su ròq dõc dơgrữq mơnuĩh, pahmỡq vẽq pơnuaĩq rãq takàl hadơi nĩ. Sa-che la sa aràc mơnuĩh sakãq ja ganãp mơda, nhũ sakãq ja jin priãq vual vơla. Sa-che ưng pãp Yàc Je-su yơu nữn kơyua mưng nhũ viàr viãq sì laìq mơnuĩh lu uãn nữn nhũ nao trôh pãq kơyơu hara sì đìq pãq dlòc kơyơu pioh iãq bôh Yàc. Dơlãp tũq Yàc Je-su nao gãt, Pitrai iãq pãq dlòc sì đơp: “Ơ Sa-che, trôt vẽq kơyua mưng harơi nĩ Kơu ròq tơmã sàc hã.” Tũq nữn mơnuĩh halơi kung mãq ngãq krơi mưng Sa-che la sa aràc mơnuĩh iãh. Sa-che samar trôt mưng kơyơu hara sì tồq ròq Yàc Je-su, sì nhũ hẽ sì Yàc la ròq tlàq luơi vruãq ngãq ôh siàp nhũ hũ. Yàc Je-su đơp: “Harơi nĩ kaya dõc pơtlah song tơmã dơlãp sàc nĩ.” Yàc Je-su song ngãq kaya nĩ kơyua mưng Pitrai trôh duah dơgrữq mơnuĩh sũq kaprah mưng Yàc Pô Lơngĩq.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach