Noa

Raamwerk: The story of Noah. God will punish our sins.

Skripnommer: 095

Taal: Tok Pisin: PNG

Tema: Deliverance; Repentance; Salvation; Judgement; People of God

Gehoor: General; Western

Styl: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Verfyndheid: General

Doel: Evangelism

Bybelaanhaling: None

Status: Publishable

Skripteks

Bipo yet, ol manmeri i mekim planti kain pasin nogut. God i tok - Mi lukim ol i bihainim pasin nogut, olsem mi mas pinisim ol, ol i no ken i stap moa long graun. I gat wanpela man, nem bilong em Noa, em tasol i bihainim tok bilong God. God i tokim Noa olsem. - Yu tokim ol manmeri olsem: ol i bin mekim pasin nogut na mi belhat long ol. Ol i mas givim beksait long pasin nogut, na ol i mas bihainim tok bilong mi. Sapos ol i sakim tok bilong mi bai mi salim bikpela hai wara ((tait)) bilong bagarapim ol. Noa, yu mas wokim wanpela bikpela sip. (Noa, em i harim tok bilong God na i mekim olsem). Olsem Noa wantaim ol pikinini bilong em, ol i kirapim wok long sip. (BUILDING SOUNDS)

Oltaim ((olgeta de)), Noa em i autim tok bilong God long olgeta manmeri. Noa i tok olsem: - Sapos yupela i no bihainim God, bai God i salim bikpela hai wara ((tait)) long pinisim yupela olgeta. Tasol, ol manmeri i lap tasol long Noa (LAUGHING).

Olsem, ol i no harim tok, na ol i stap yet long mekim pasin nogut. God i tok long Noa. - Yu kisim meri na ol pikinini bilong yu i go long sip. Na olgeta kain kain abus yu mas kisim wanpela man na wanpela meri, kisim ol i go long sip. Noa i bihainim tok bilong God na i mekim olsem. Olgeta kain kain abus i go insait pinis long sip. Na Noa, wantim meri na ol pikinini bilong em, ol i go insait pinis long sip. Na God yet i pasim dua bilong sip. (DOOR SLAM IF APPROPRIATE) Taim dua i pas pinis, bikpela ren i (stat long) kam daun.

Olgeta manmeri i stap ausait long sip, ol i pret tumas. Ol i kamap na paitim dua bilong dispela sip. (DRAMATISE FOLLOWING) Ol i singaut strong: - Noa! Noa! Opim dua! Opim dua! Noa i harim krai bilong ol na em i bekim tok olsem: - God i pasim dua pinis. Yupela no ken ((inap)) kam insait nau. (PAUSE)

Ren i kam daun bikpela moa yet na wara i karamapim olgeta hap graun. Olgeta manmeri nogut ol i dring wara na ol i dai pinis. Noa, wantaim meri na ol pikinini bilong em, ol tasol i stap gut insait long sip. Ren i stap i go ((kamdaun olsem)) i go inap long wan mun hap. Bihain, wara i drai, na (ol lain bilong) Noa i kirapim wok gen long graun. (PAUSE)

Long tude tu, planti manmeri i save bihainim pasin nogut. (Ol i wankain olsem ol i mekim long taim bilong Noa). Ol i no tingting long God. Sampela i brukim marit na sampela i wokim poisin. Sampela i tok nogut, na stil na pait. Olsem manmeri i mekim olsem ol i no inap i go long God. God i tok olsem: - Yupela mas givim beksait long pasin nogut na bihainim tok bilong mi. Yupela harim tok na yupela no ken sindaun tasol. Yupela no save long taim bilong yupela i dai. Em i gutpela sapos olgeta manmeri i kam long God. Sapos yumi mekim olsem bai yumi ken i stap gut oltaim. God i laikim tumas olgeta manmeri. Tasol, planti manmeri i no laik bihainim tok bilong God.

Manmeri i no bihainim God, bihain, God bai i gat bikpela toktok long ol. (God bai i tokim ol manmeri wan wan long pasin nogut ol i bin mekim). God bai i krosim ((mekim save long)) ol long pasin nogut bilong ol. God bai i salim ol manmeri nogut i go long ples nogut. (Bai ol i stap na pilim planti pen).

Tasol, God i no laik bai yumi go long dispela ples nogut. ((God i tok: - em i no gutpela sapos ol i go long ples nogut)). God i laikim tumas yumi. Yu yet yu tingting, Noa i baihainim ((harim)) tok bilong God, na em i stap ((sindaun)) gut long sip. God i lukaut gut long em. God i gat gutpela tingting long yumi tu, (em i laik ((tingting long)) helpim yumi). God i bin salim Jisas i kam long graun. Jisas i bin dai long diwai kros na i baim ((kisim)) pasin nogut bilong yumi. Jisas i ken helpim yumi, em i wankain olsem sip i bin helpin Noa.. (PAUSE) (Possible finish here).

Yu laik bihainim Jisas? Yu mekim olsem. Yu askim God long tekewe pasin nogut bilong yu. Yu tingting gut long Jisas, em i bin dai long yu. Yu askim Jisas long kam insait long tingting bilong yu. Yu mas harim ((Givim ia bilong yu long)) ol tok bilong God na bihainim em. (Yumi mas litimapim nem bilong God wanpela tasol. Yumi no ken litimapim nem ((singautim)) dewel bilong ol tumbuna ((masalai)) ((dewel nogut)). God i tambu long dispela pasin nogut. Yu mas rausim ((kukim)) ol samting bilong singautim masalai ((dewel bilong tumbuna)) ((dewel nogut)).

Sapos yu mekim olsem, bai yu stap gut oltaim. Bihain, bai God i ken kisim yu i go long gutpela ples bilong em.


NOTE:

(( )) indicates an alternative expression
( ) indicates that this section may be left outfor reasons of difficulty in translation, or inability to include within time limit of recording.

Verwante inligting

Woorde van Lewe - GRN het oudio-evangelieboodskappe in duisende tale wat Bybelgebaseerde boodskappe bevat oor verlossing en Christelike lewe.

Gratis aflaaie - Hier vind u al die belangrikste GRN boodskap skrips in verskeie tale, plus prente en ander verwante materiaal, wat beskikbaar is om af te laai.

Die GRN Oudiobiblioteek - Evangelistiese en basiese Bybelonderrigmateriaal wat geskik is vir die behoefte en kultuur van die mense in 'n verskeidenheid style en formate.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?