unfoldingWord 10 - Hripui Sawmhai Chu

unfoldingWord 10 - Hripui Sawmhai Chu

개요: Exodus 5-10

스크립트 번호: 1210

언어: Hmar

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Mosie le Aron chu Faraw kuoma an fe ta a. Hi hi Israel Pathienin a hril chu a nih, “Ka mihai infetir rawh,” an ta. Ana chu Faraw chun an thuhril chu a ngaisak nawh. Israelhai chu infe suok tir nêk hmanin an sinthaw chu a suk khir deu deu lem a.

Faraw chun mipuihai chu a lan fe suok tir nuom naw leiin hripui trium tak tak sawm khat Pathienin Aigupta ram chungah an lêngtir ta a. Hi hripuihai hmang hin, Pathienin Faraw nêkin le Aigupta pathienhai nêkin thil a thaw thei lem ti an hmutir a nih.

Pathienin Nile Vadung chu thisenin an changtira, nisienlakhom Faraw chun Israelhai chu a lan fe suoktir nuom naw ta rop a.

Chuleichun Aigupta ram sûng popo a utrokhai chu Pathienin a hung tir a. Faraw chun utrokhai chu lâkhmang dingin Mosie kuomah a ngêna. Nisienlakhom, utrokhai an thifai vong hnung chun Faraw chun a lungril a sukngara, Israelhai chu an fe suoktir nuom chuong naw a.

Chuongchun Pathienin hrik hripui a hung inlêngtir a. Tho hripui a hung tir nawk bawka. Faraw chun Aron le Mosie a kova hripui hai chu an suk tawp phot chun fe suok thei tang an tih ti’n a hril a. Chuleichun Mosie chu a trongtraia, Aigupta ram popova inthok chun Pathienin thohai chu a sukbo bonga, ana chu Faraw chun a lungril a suk ngara, mipuihai chu an fe suok tir nuom chuong nawh.

Chu zo chun Pathienin Aigupta mihai ran vaihai popo that pêk dingin ran hripui a hung inlêngtir nawk a. Nisienkhom Faraw lungril chu a la ngar zing leiin, Israelhai chu a lan fe suok tir chuong nawh.

Chuphing le chun Pathienin Mosie kuomah Faraw mithmu ngeiah vân tienga vut vawr dingin a hril a. Chuonga Mosie’n vân tieng vut a hang vawr chun Aigupta mihai chunga chun vun natna, khuoihli hripui, natak el chu a tla ta a, Israelhai ruok chun khuoihli chu an invoi ve nawh. Pathienin Faraw lungril chu a suk ngar pêka, Israelhai chu an fe suoktir chuong nawh.

Chu hnunga chun Pathienin Aigupta ram sûnga chun riel hripui an tlâk tira, lo laia thlai popo chu rielin a dengsiet vonga, mitin lova umhai popo khom rielin a dêng hlum tawl vong bok a. Faraw chun Mosie le Aron a kova, “Ka lo suol tak zet a nih. Fe suok thei tang in tih” a ta. Chu phingle chun Mosie a trongtrai a, riel chu a sûr ta naw a.

Nisienlakhom Faraw chun a la suksuol ta ropa, a lungril a la sukngar zinga, chuongchun Israelhai chu a lan fe suoktir nuom chuong nawh.

Chuleichun Pathienin Aigupta ram sung popo a chun khau an tâmtir a. Khauhai chun rielin a dêngsiet mahla, thlaihai kha an fak zo pêk vong a.

Chu zo chun Pathienin ni thum sûng zet el Aigupta ram sûng popo ah inthim sa mup el chu an umtir ta a. An thim nasa em lei chun Aigupta mihai chun an inhai an suoksan thei nawh. Israelhai umna a ruokchun var an nei a.

Hremna hripui pakuo zet el an tuor hnung khom chun, Faraw chun Israelhai kha a rama inthok suokdawk chu a la phalnaw ta rop a. Faraw chu a la hel tlat lei chun, Pathienin hremna hri pakhat dang tir a la tum a. Hi hremna hre hin chu Faraw lungril chu suk danglam ta ngei a tih.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?