unfoldingWord 10 - Ang Napulo ka Katalagman

unfoldingWord 10 - Ang Napulo ka Katalagman

개요: Exodus 5-10

스크립트 번호: 1210

언어: Cebuano

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Unya miadto si Moises ug si Aaron kang Paraon ug miingon, “Ang Dios sa Israel nag-ingon, ‘Tugoti ang akong katawhan sa paglakaw!’” Apan wala naminaw si Paraon kanila. Wala niya tugoti ang mga Israelita nga molakaw nga gawasnon, iya hinuon silang gipugos sa mga bug-at nga trabaho!

Si Paraon nagpabilin nga wala mitugot nga makalakaw ang mga katawhan, mao nga nagpadala ang Dios ug napulo ka makalilisang nga katalagman sa Ehipto. Pinaagi niini nga mga katalagman, gipakita sa Dios kang Paraon nga siya lang ang pinakagamhanan kay sa kang Paraon ug sa tanang dios-dios sa Ehipto.

Gihimo sa Dios nga dugo ang Suba sa Nilo, apan si Paraon nagpabilin nga dili musugot nga makalakaw ang mga Israelita.

Nagpadala ang Dios ug baki sa tibuok Ehipto, ug naghangyo si Paraon kang Moises nga kuhaon ang mga baki. Apan sa nangamatay na ang tanang mga baki, nagpagahi si Paraon sa iyang kasingkasing nga dili ipagawas ang mga Israelita sa Ehipto.

Unya ang Dios nagpadalag laing katalagman nga mga tagnok, ug mga langaw. Gitawag ni Paraon si Moises ug si Aaron ug nag-ingon nga kung ilang pahunungon ang katalagman, makahimo na sa pagbiya sa Ehipto ang mga Israelita. Samtang si Moises nag-ampo, gipapahawa sa Dios ang tanang mga langaw diha sa Ehipto. Apan nagpagahi si Paraon sa iyang kasingkasing ug wala mitugot nga makagawas ang katawhan.

Pagkasunod, gipadad-an sa Dios ug sakit ang tanang mga binohing mananap sa mga Ehiptohanon aron mamatay. Apan nagmagahi gihapon ang kasingkasing ni Paraon, ug wala gihapon siya mitugot nga makagawas ang mga Israelita.

Unya ang Dios nag-ingon kang Moises, “Pagkohag abu ug isabwag sa hangin atobangan ni Paraon. Pagkahoman niana, ang sakit sa panit modangat sa tibuok nga Ehiptohanon, apan dili maapil ang mga Israelita.” Apan gipagahi gihapon sa Dios ang kasingkasing ni Paraon, ug wala siya mitugot nga ang Israelita molakaw nga gawasnon.

Human niana, nagpadala ang Dios ug yelo nga makadaot sa mga tanom sa Ehipto ug mopatay sa tanan nga naa sa gawas. Gipatawag ni Paraon si Moises ug si Aaron ug nag-ingon kanila, “Nakasala ako. Makalakaw na kamo.” Mao nga nag-ampo si Moises, ug niondang ang yelo gikan sa kawanangan.

Apan si Paraon nakasala pag-usab ug nagpagahi sa iyang kasingkasing. Dili siya mutugot nga ang mga Israelita makalakaw nga gawasnon.

Unya ang Dios nagpadala ug dulon sa tibuok Ehipto. Ang dulon nikaon sa tanang mga tanom nga wala nagoba sa ulan nga yelo.

Unya ang Dios nagpadala ug kangitngit sulod sa tulo ka adlaw. Ngitngit kaayo ug ang tanang mga Ehiptohanon dili gayod makagawas sa ilang mga balay. Apan hayag didto sa gipoy-an sa mga Israelita.

Bisan ug nahoman na kining siyam ka mga katalagman, nagpabilin si Paraon nga nagpagahi ug wala niya palakwa nga gawasnon ang mga Israelita. Tungod kay wala gayod naminaw si Paraon, nagplano ang Dios ug kataposang hampak nga maoy makapausab sa hunahona ni Paraon.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons