unfoldingWord 11 - Ketarewa

unfoldingWord 11 - Ketarewa

개요: Exodus 11:1-12:32

스크립트 번호: 1211

언어: Hausa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Allah ya gargadi Fir'auna, cewa idan bai saki yayan Isra'ila su tafi ba, zai kashe dukan yan fari maza na mutane Masar da dabbobi. Da Fir'auna ya ji wannan, har yanzu ya ki ya gaskanta ya kuma yi biyaya da Allah.

Allah yayi tanadin hanyar ceton dan farin duk wanda ya gaskanta ga shi. Kowace iyali ta zabi dan rago mara lahani ta yanka

Allah ya fada wa Isra'ilawa su shafa jinin dan ragon kewaye da kofar gidansu, su gasa nama su ci agagauce tare da gurasa mara yisti. Ya kuma fada masu su shirya su bar Masar bayan sun ci

Israilawa sun yi komai kamar yadda Allah ya umurce su su yi. Da tsakar dare, Allah ya ratsa cikin Masar ya na kishan kowane dan fari.

Dukan gidajen Israilawa na shafe da jini kewaye da kofofin su, Allah ya ketare gidajen. Kowa da ke cikin su ya tsira. Sun tsira saboda jinin dan ragon

Amma Masarawa basu gaskanta Allah ko su yi biyaya da umuninsa ba. Don haka Allah bai ketare gidajensu ba, Allah ya kashe kowane daya na yayan fari maza na Masarawa.

Kowane dan fari na Masar ya mutu, daga dan farin wanda yake daure a kurkuku, zuwa dan farin Fir'auna. mutane da dama a Masar sun yi kuka da kururuwa saboda tsananin bakin ciki.

A wannan daren, Fir;auna ya kira Musa da Haruna ya ce, "Dauki Israilawa ku bar Masar nan take!" Mutanen Masar kwa suka roki Isra'ilawa su tafi nan take.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?