unfoldingWord 11 - Ang Pagsaylo

unfoldingWord 11 - Ang Pagsaylo

개요: Exodus 11:1-12:32

스크립트 번호: 1211

언어: Cebuano

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Ang Dios nagpasidaan kang Paraon nga kon dili niya palakwon ang mga Israelita, mangamatay ang tanang kinamagulangang anak nga lalaki sa mga Ehiptohanon ug sa mga mananap. Pagkadungog niya niini, nagpabilin gihapon siya nga magahi ug wala mituo ug wala mitoman sa Dios.

Ang Dios adunay paagi nga luwason ang unang anak ni bisan kinsa nga motuo kaniya. Ang matag pamilya magpili ug hingpit nga karnero ug kini ilang ihawon.

Ang Dios nag-ingon sa mga Israelita, “Magbotang kamo ug dugo sa karnero sa tibuok pultahan sa inyong mga balay, ug lutoa ang karne niini unya kan-a dayon ninyo kini uban ang hinimong pan nga walay patubo.” Siya mismo nag-ingon nga mangandam sila sa pagbiya sa Ehipto human sila makakaon.

Ang tanang mga Israelita nagtoman gayod sa gisugo nga ipahimo sa Dios. Sa tungang gabii, gisogdan sa Dios pagpamatay ang tanang kinamagulangang anak nga lalaki sa mga Ehiptohanon.

Ang tanang kabalayan sa mga Israelita dunay dugo libot sa ilang pultahan, mao nga gisaylo-an sa Dios ang mga balay. Ang matag-usa nga anaa sa sulod maluwas, ug nangaluwas sila tungod sa dugo sa karnero.

Apan ang mga Ehiptohanon wala motuman sa mando sa Dios. Mao nga wala gisaylo-an sa Dios ang ilang mga balay. Gipamatay sa Dios ang tanang kinamagulangang anak nga lalaki sa mga Ehiptohanon.

Ang tanang kinamagulangang anak nga lalaki sa mga Ehiptohanon namatay, gikan sa anak sa piniriso, ngadto sa kinamagulangang anak ni Paraon. Daghang katawhan sa Ehipto ang nanghilak ug nagbakho tungod sa tumang kaguol.

Nianang gabhiona, gipatawag ni Paraon si Moises ug si Aaron ug nag-ingon, “Kohaa ang mga Israelita ug pahawa kamo dinhi sa Ehipto karon dayon!” Ang mga katawhan sa Ehipto mismo maoy naghangyo nga mobiya diha-diha dayon ang mga Israelita.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons