unfoldingWord 35 - Qadhen Kumida Aawa Taarikiya

unfoldingWord 35 - Qadhen Kumida Aawa Taarikiya

개요: Luke 15

스크립트 번호: 1235

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Issi gallas qaraxa qanxeysatinne nagaranchoti Yesuusa timirttiya si7anaw iya yuushuwan shiiqidosona.

Shin Farisaawetinne higge asttamaareti, Yesuusi, nagaranchota shiishi ekkeysa be7idi, iya boridosona. Hessa gisho, ha taarikiya enttaw odis.

Issi uraas nam77u nayti de7oosona. Kaalo na7ay ba aawa, ‘Ta aawaw, ne shaluwappe tana gakkiya gishuwa taw imma’ yaagis. Yaatin, aaway ba shaluwa ba naytas shaakkis.

“Kaalo na7ay ba gishuwa ubbaa ekkidi haaho biitta bis. Yan alttacan shaluwa toochidi onggis.”

“He kaalo na7ay bida biittan mino koshi keyin metootis; kathi shammiya miishey wuris. Harabay dhayin, guduntho heemmanaw gelis. Daro qohetida gishonne koshatida gisho, gudunthota harquwaafe maanaw amotis.

Wursethan, kaalo na7ay ba wozanaakko simmidi, ‘Aappun ta aawa aylletas kathi kana keyin, ta hayssan koshara hayqiyanaa? Taani ta aawakko simmada, tana ne aylletappe issuwa oothada ekkarkii’ gada woossana” yaagis.

Kaalo na7ay ba aawa soo guye simmidi yaa wode, aaway haahon iya be7idi, iyaw qadhettis. Ba na7akko woxi bidi, iya idimmidi, yeeris.

Na7ay, “Ta aawaw, taani, Xoossaanne nena qohas. Taani ne na7a geetetada xeegettanaw bessena” yaagis.

Shin iya aaway, ba aylletappe issuwa xeegidi, “Ellesada, ubbaafe lo77o ma7o ehada, iya mayza; iya biradhiyan sagaayo, iya tohuwan caamma aatha. Nuuni maana melanne uyana mela modhdho gatarmentho ehidi shukkite. Hayssi ta na7ay hayqqis, shin paxis; dhays, shin benttis” yaagis.

“Hessafe guye, asay ufayetethi doomidosona. Shin daro gam7onna bayra na7ay goshsha gadeppe soo simmis. Yethinne diitha girssi si7idi, aybi medhetidee?” gidi malaalettidi oychis.

Bayra na7ay, aylletappe issuwa oychin, aylley, “Ne ishay saro yida gisho asay ufayttoosona” yaagis. Bayra ishay yilotidi soo gelanaw koybeenna. Iya aaway kare keyidi soo gelana mela woossis; shin I ixxis.

Bayra na7ay ba aawakko, “Aadhida laythata ta new aylletada oothas; ne kiitaappe issuwa menthabiikk. Hachi gakkanaw ta laggetara ufaytana mela hari attoshin issi laaqa deeshe immabaakka. Hayssi ne na7ay ne shaluwa laymatara dhoomisidi yin, modhdho gatarmentho shukkadasa” yaagis.

Iya aaway, “Ta na7aw, neeni ubba wode taara de7aasa, taba ubbay nebaa. Ha ne ishay hayqqis, shin paxis; dhays, shin benttis. Hessa gisho, nuuni ufayttanaw bessees” yaagis.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons