Wa Ita'ita, wa Ata'atahi, na wa Miya, Buka Fafafaligigi Faihonana. Yaluwa Tabuna ena Laulau

Wa Ita'ita, wa Ata'atahi, na wa Miya, Buka Fafafaligigi Faihonana. Yaluwa Tabuna ena Laulau

रुपरेखा: The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

भाषा परिवार: 425

भाषा: Buhutu

विषय: Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance); Christ (Ascension); Eternal life (Salvation); Character of God (Holy Spirit, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Church, Christianity, No other gods, idols, Repentance, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

दर्शक: General

तरीका: Monolog

ढंग: Bible Stories & Teac

लक्ष्य: Teaching

स्थिति: Publishable

भाषा का पाठ

Book 8, Side A, Liba Famahata

Book 8, Side A, Liba Famahata

BUHUTU
Look, Listen & Live 8
Wa Ita’ita, wa Ata’atahi, na wa Miya,
Buka Fafafaligigi Faihonana.
Yaluwa Tabuna ena Laulau
(Acts of the Holy Spirit).
Book 8, Side A, Liba Famahata.
Yauwedo Afahaidagu!
Yaubada Wananahana Yaluwana Tabuna dodoga lisidi yai ya miya, ami sibai?
Sidohana ena paipaisowa yo atasi mate haba emi E liba. Au ata’atahi na yena somo alinana ami atahi mate, tautau au ala boda.

Tautau Bwa’ibwa’ina, Yesu ya Hasai Galewa

Tautau Bwa’ibwa’ina, Yesu ya Hasai Galewa

Acts 1:1-11

Beyabeyana Yesu Galewa yai ya lidima tano’ubu.
Yaubada lisina yai ya laoma, be Yaubada doha somo haba ya fatalahada. Yo yaluwada ya fafwaufwaudi. Ibe Yesu, hige’e, yaluwada haba sa pe’i.
Yaubada te sana mulimuliyen. Yesu ya laoma be ya fatimuli buida Yaubada lebena. Dodoga heyaheyayadi Yesu sa wunui kolosi yai.
Lahai faihona mulidi yai ya mwahuli.
Dodoga boludi tau famuli watanna, ena tau fa’ona wasawasa sa ita, be ya falibadi, iyen,
“Yaluwa Tabuna ya laoma haba gigibwali ami abi, na haba ami lau tefa mahudo’idi, be wasagu dodoga ami falibadi.”
Na habahim, Yesu ya hasai Galewa doha tautau yai te ami ita. Lahai esega haba ya fuyoma.

Tautau Fafaluwagana, Yaluwa Tabuna ya Laoma

Tautau Fafaluwagana, Yaluwa Tabuna ya Laoma

Acts 2:1-12

Yesu ya hasai Galewa, na lahai safuhudohudo’i mulidi yai, tau famuli watanina mahudo’idi sa fa’oigogo luma esega yai.
Tautau yai te mate Yaubada Yaluwana Tabuna sidohana ena laolaoma lisidi. Haba dagugu galewa yai doha hwayahwayau la’ila’i.
Dodoga ginauli hesa sa ita doha oyagi nawanawadi. Ya faidabalalai, be dodoga hesa-hesa hewana yai ya talu, be Yaubada Yaluwana ya famohafudi doha Yesu ya liba fasunumadi. Gigibwali sa abi be alina hudo’i-hudo’i yai, sa libaliba.

Tautau Fafafaihonana, Petelo ya Lauguguya Dodoga Lisidi yai

Tautau Fafafaihonana, Petelo ya Lauguguya Dodoga Lisidi yai

Acts 1:14-41

Salumadi Yesu tau famuli watanina mate, Yelusalem duhu la’ina yai. Dodoga boludi tefa hesa-hesa Yelusalem sa famohafu. Fuyana Yesu tau famuli watanina Yaubada Yaluwana sa abi, alina hesa-hesa yai dodoga sa falibadi. Yesu ya pe’i be ya obiyo fuyo wasana, edi sa liba. Petelo ya falibadi, iyebom,
“Somo ami ita yo ami atahi, mate Yaluwa Tabuna ena ainauya.
“Esega-esega bena wa nuwabui (Yaubada ana wai’waiyo’o ginaulidi), na ami babasito Yesu Keliso hesana yai, haba emi heyaya sa ofi, na Yaluwa Tabuna ami abi.”
Dodoga boludi Petelo sa kawawananaha’en. Ho’owa yai sa babasito, heyaya nuwa afulenna fafa’ilalana.
Be Yaluwa Tabuna sa abi hinaga, yo sa fatubu Yesu sa famuli watan.

Tautau Fafafatina, Boga Esega

Tautau Fafafatina, Boga Esega

Acts 2:42-47

Dodoga salumadi Yaubada Yaluwa sa abi, sa miya esega, doha boga yalayalaga. Iti mate dubu.
Edi moni yo ginauli sa soiyedi, be tau fagogo gesagesa sa saguhidi. Fuya ou’ouli Yaubada sa fadebasae yo sa lau’u’ula gogo. Tau fa’ona wasawasa Yesu wasana dodoga sa fatalahadi.
Fuya haisadi fwalawa sa an yo waen sa nom gogo, an’angogo yai.
Yesu ena tau fa’ona wasawasa ya falibadi, bena laulau te sa laulauwen.
Ita bena doha ite te ginauli hinage, yena Yesu ena laulau te lau watan. Fwalawa ifi’ifina mate, Yesu tauna aba fanuwa hitinina, fuyana ya pe’i eda heyaya debadi yai. Waen nomnom mate Yesu wasinana ya tabuliwa, be eda heyaya ya kaisu afuledi, ya fanuwa hitin.

Tautau Fafafaligigina, Tau An’eta Dabidabina ya Loholoho

Tautau Fafafaligigina, Tau An’eta Dabidabina ya Loholoho

Acts 3:1-16

Lahai esega, Petelo yo Diyon sa lau Yaubada ena luma, be sa lau’u’ula. Dubu eda’edana hafohafona yai mate, tau an’eta hesa ya ta’ata’ai.
Ahena sa dabi. Petelo yo Diyon ya an’eta moninidi, be Petelo ya faliba, iyen,
“Hige egu moni, in moho, somo lisigu yai haba E felem, Yesu Keliso hesana yai, u mwaito be u laulau!”
Petelo ya abi lau nimana yai, be ya abi fa’obiyo.
Yo fede, taumoho wa ahena sa adidili.
Yaluwa Tabuna ena gigibwali yai ya loholoho, be ya kawawananaha Guyau Yesu lisina yai.
Ainauya hesa loholohona ya abi, habahim, moni.
Ya lau Yaubada ena luma ya kaikaidago, na Yaubada ya fadebasae.

Tautau Faligigi Esega, Petelo yo Waihin Bwalabwalana

Tautau Faligigi Esega, Petelo yo Waihin Bwalabwalana

Acts 5:1-11

Ananiya yo lahuna, Safila, tanohi sa une’une’edi.
Be haba monidi Yaubada sa felen ena dubu modena yai. Muli yai tefana sa abi tohai, enehedi.
Ananiya begana ya lawen Petelo ya felen, na ya faliba bena haga mahudo’ina logena.
Petelo ya sibai mate ya bwala, yo fede, Ananiya ya faliba iyen,
“Um hige doga u bwalai; Yaubada wa bwalai!”
Yo fede, Ananiya ya guli lidi, ma lau pe’ina. Hewahewali haisa sa bahei lawen, ganamuli, be sa bo’usai. Muliyai Safila ya luhuma. Somo ya tubu hige ena siba. Bwalana wa ya daludalui.
In hinaga ya be’u lidi, ma lau pe’ina, be lahuna sadaina yai sa bo’usai.
Afahaidagu, tabu moni gadosisina i fifisida. Tabu sai ta bwalai, yo Yaubada ibege ta bwalai.

Tautau Faligigi Luwaga, Sitiwini sa Toha Idahei

Tautau Faligigi Luwaga, Sitiwini sa Toha Idahei

Acts 6:1 - 8:3

Sitiwini mate dubu tau paisowa hesa, tau gogo gesagesa ya sagusaguhidi. Yesu wasana mate ya petopetoi, lisina yai Yudeya ya famanabaladi.
Sa falau fatala, bena haga ya laupono. Sitiwini hige i wasabu. Ya sibai mate Yaubada Yaluwana ma’ena. Yudeya nuwadi ya liba hitinidi, mate iti Yesu sa tohai, In Yaubada lisina yai ya laoma. Yudeya ya fanuwa halahaladi, be Sitiwini sa feli kokokoli lawen, duhu la’i ganamulina be sa laulau ume’ehui.
Adi luhuluhu gwama hesa hewahewalina hesana Paulo ahena yai sa toledi. Na habahim, Sitiwini iyen,
“Guyau Yesu, yaluwagu u abi! Dodoga te somo sa ginauli u nuwatuhu afuledi.”
Yaubada Yaluwana ibege ekalesiya i lau afulen, yena ena pe’i yai.

Tautau Faligigi Faihona, Itiyopiya Dogana

Tautau Faligigi Faihona, Itiyopiya Dogana

Acts 8:4-8, 26-40

Samaliya yai, Pilipo Yesu wasana dodoga ya falibadi, be boludi sa kawawananaha.
Yo fede, Yaubada Pilipo ya faliba, be ya lau nu’u pitapitalina yai. Doga hesa la’ila’i Itiyopiya nu’una yai nu’u pitapitalina eda’edana ya lau watanyama. Ena hosi saliyotina yai ya awa, na Yaubada ena buka ya fatifatili laulauwen. Bukana ya fatifatili mate,
“Sai haba ya pe’i, be doga mahudo’ina ya suwafahi.”
In moho, Itiyopiya taumohona hige aniyona i sibai. Yaluwa Tabuna Pilipo ya faliba, be ya lau lisina. Pilipo ya atahi na ya fatifatili.
Ya faliba mate, uli’uli ni, Yaubada Yesu ya fatamali libalibana. Taumoho wa ena fanuha bena Yesu ya lau watan hinaga. Sa laulau gogo, na ya liba lau Pilipo lebena, iyen,
“Ho’owa ma! U fababasitogu.”
Pilipo doga wa ya fababasito, na ma kwadena ya fiyo ena nu’u. Amainiya mate, Yesu Wasana Loholohona nu’u mahudo’ina ya tafo nuhuli.

Tautau Faligigi Fati, Petelo ana Eno Suwai

Tautau Faligigi Fati, Petelo ana Eno Suwai

Acts 10:9-16

Lahai esega, Petelo ya hasai luma hewana yai, be ya lau’u’ula. Amainiya mate, Yaubada tautau hesa ya fa’ita, eno suwai yai.
Kaleko hesa la’ila’i Galewa yai ya dololo lidima.
Kalekona yai mate, suisui hudo’i-hudo’i.
Petelo ya guliyam, na alina hudo’i ya libama lisina. Iyen,
“Petelo u obiyo, am u talai!”
Suisuidi Petelo ya itadi mate, Yudeya edi laugagayo yai mate, dabudabu.
Yo fede, Petelo iyen,
“Guyau, Hige’e wananaha! An’an dabudabu hige la’i ya an.”
Na alina wa iyen, Yaubada somo ha’a ya fa’a’a mate, tabu u kawa dabudabuwen.” Tautau te ma faihona ya taumahata, na habahim kaleko wa ya fuyo hasa Galewa.

Tautau Safuhudohudo’i, Petelo yo Loma Dodogadi

Tautau Safuhudohudo’i, Petelo yo Loma Dodogadi

Acts 10:1-8, 17-48

Petelo ya lau’u’ula ofi, dodoga faihona sa lau yo’oiyama.
Duhu la’i hesa yai sa laoma, Koniliyesi ya duidi.
Koniliyesi mate Loma edi ba’isa hesa, ena fanuha bena Yaubada ya famuli watan. Yaubada ena Anelu ya ita, be ya faliba bena Petelo ya yo’oi.
Yudeya Loma sa kawabidabida’edi. In moho, Yaubada tautau Petelo ya fa’ita mate, nu’u mahudo’idi sa a’a. Yo fede, Petelo ma’ena taumoho wa sa lau ena luma. Koniliyesi bena Petelo ya fadebasae, na Petelo iyen,
“U obiyo! Ita gonogonowada. Sidohana be wa laoma agu halulu?”
Koniliyesi Anelu wasana Petelo ena ya dede, yo fede, Yesu Yaubada ya fataumahata dodoga lisidi yai, mate wasana ya faliba.
Koniliyesi ma’ana boga Yesu sa kawawananaha’en be Yaubada Yaluwana sa abi.
Yaubada doga mahudo’ina ya fanuhadi, alina hudo’i-hudo’i, sulu, or wapi hudo’i-hudo’i hige i hineli.
Ya fanuha bena mahudo’ina Natuna sa sunumaen, be sa famuli watan.

Tautau Safuhudohudo’i Esega, Petelo Deli yai

Tautau Safuhudohudo’i Esega, Petelo Deli yai

Acts 12:1-11

Ba’isa Heloda ya fatubu be Dubu Yelusalem yai ya fagosegosedi. Tau fa’ona wasawasa Diyemsi ya wunui, na Petelo ya falau deli. Maihona esega Petelo ya eno wafu, gati luwaga ati’atipudi yai sa faseni. Yaubada ena Anelu ya tau mahata, be mala ya sina lau deli ganahewana. Anelu Petelo ya fanohi, be iyen,
“U mwaito! Heula! Te Obiyo! Te lau!”
Yo fede, Petelo nimana senidi sa taufahi.
Na Anelu ya lau watan, be sa lau deli ganamulina.
Deli eda’edana ibona ya taso’e, na hige sai la’i i itadi. Na habahim, Anelu ya tauyamuhi.

Tautau Safuhudohudo’i Luwaga, Petelo Ma Haidana

Tautau Safuhudohudo’i Luwaga, Petelo Ma Haidana

Acts 12:12-19

Petelo wa deli yai, na, afahaidana mate, ena sa laulau’u’ula.
Sa so’e fahi, yo fede ya dudulai ya lau edi luma.
Eda’eda yai ya oi’oi. Paula tau abina waihin Petelo alinana ya atahi yo fede ya lau haidana ya falibadi, iyen,
“Petelo kwalau ne’i!”
Waihin wa sa faliba, tiyen,
“Bena u kabakabaleya!”
Petelo hola ya oi’oi, yo fede eda’eda sa so’e.
Mahudo’idi sa tauhiti.
Sidohana Yaubada ena sagusaguhina Heloda nimana yai mate, Petelo edi ya liba.
Yaubada ena dodoga edi lau’u’ula ya atahiyedi. Yesu iyen,
“Somo yai luwaga or faihona sa fa’oigogo Hesagu yai, Yau ma’edi.”
Gonogonowana doha Yaluwana na Dubu bwa’ibwa’ina yai, lisina yai. Salumadi, aho te, Yesu sa famuli watan mate, In ma’edi.

Book 8, Side B, LIBA FAMAHATA

Book 8, Side B, LIBA FAMAHATA

Sidohana haba tano’ubu mahudo’ina sa sibai mate Yesu ya laoma be ya saguhidi heyaya yai yo pe’i yai? Sidohana ena tubutubu mate Paulo dedena yai haba te atahi.
Au nononoha, yena dagu ami atahi mate, tautau hesa au ita.

Tautau Safuhudohudo’i Faihona, Mala yo Alina Galewa yai

Tautau Safuhudohudo’i Faihona, Mala yo Alina Galewa yai

Acts 9:1-9

Paulo mate Yudeya ba’isana hesa, Yesu ena dubu tau fagosegosena. Sitiwini ya pe’i mate, in matana yai, be pe’i yai doga boluna ya fawasabu.
Fuya ma’esega ya lau Damaseko duhu la’ina.
Ena fanuha bena tau kawawananaha amainiya, ya wunuidi. Eda’eda yai ya laulau, na ginauli hudo’i ya tubu.
Mala la’ila’i Galewa yai ya sinama.
Yo fede Paulo ya be’u lidi tanohi yai.
Galewa yai alina ya libama, iyen,
“Paulo, Paulo, pa’ana somo be egu Dubu wa fagosegosedi?”
Paulo ya fati’o iyen,
“Ba’isa, Um sai?”
Alina wa iyen,
“Yau Yesu, tawa wa fakamkamnagu.”
Dodoga ma’edi Paulo alina sa atahi in moho, hige dogana ti ita.
Paulo ya mwaito, in moho, hige gonowana somo i ita. Tau lau watanina sa abi nimai, be sa lawen Damaseko.

Tautau Safuhudohudo’i Fati, Paulo yo Ananiya

Tautau Safuhudohudo’i Fati, Paulo yo Ananiya

Acts 9:10-20

Lahai faihona, Paulo matana sa tou. Hige somo hesa gadona yai i lidi. Habahim, Yaubada taumoho hesa ya dui ya lau Paulo lisina. In tau kawawananaha hesana Ananiya. Ananiya ya sibai mate, Paulo in tau kawawananana ya fafagosegosedi. In moho, ya lau Paulo ya faliba, iyen,
“Hidagu Paulo, Yesu eda’eda yai wa ita, mate, ya duigu, be haba matam wa falaladi, yo Yaluwa Tabuna haba ya famohafum.”
Ananiya ya abi lau Paulo tauna yai. Yo fede matana ya falaladi.
Yaubada Yaluwana Paulo ya famohafu.
Ya babasito, be dodoga sa ita, mate in Yesu tau famuli watanina. Dubu fagosegosena ya fatautau, na Yesu wasana dodoga ya falibadi.

Tautau Safuhudohudo’i Faligigi, Dubu Paulo yo Banaba edi sa Lau’u’ula

Tautau Safuhudohudo’i Faligigi, Dubu Paulo yo Banaba edi sa Lau’u’ula

Acts 13:1-3

Muliyai, Paulo yo hidana Banaba, sa lau Antiyoka dodogadi sa fa’atadi. Fuya ma’esega, Dubu Baba’isadi sa andabu yo sa lau’u’ula, na Yaluwa Tabuna ya liba lau lisidi, iyen,
“Paulo yo Banaba au biya afuledi, be adi paisowa E feledi ti ginauli. Yaubada ya fanuhadi, bena sa lau dodoga iti hige Yesu ti sibai sa lau lebedi.”
Yo fede, Dubu tanutanuwagadi Paulo yo Banaba edi sa lau’u’ula.
Na, habahim, sa duidi, sa lau nu’u haisa, be wasa Loholohona sa lauguguyaen.
Aho ite Yaubada ena Dubu bena misinale sa duidi hinaga, pa’ana Yesu iyen,
“Au lau tano’ubu mahudo’ina, be wasa Loholohona au duwai.”

Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Esega, Paulo Yesu Wasana ya Duwai

Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Esega, Paulo Yesu Wasana ya Duwai

Acts 13:4-52

Paulo yo Banaba sa lau duhu la’i boludi yai.
Ma’edi Yudeya sa fa’oigogo edi lau’u’ula lumadi yai, be sa fatalahadi doha ite,
“Yudeya edi Yaubada afatamada ya fasinabodi, be sa talu fanafanatu.”
“Tanutanuwaga yo baba’isa ya feledi.
“Sai haba ya laoma be edi heyaya ya kaisudi mate sa falibadi. Dogana mate: Guyau Yesu Keliso.
“In moho, Yudeya Yesu ya laoma mate, hige ti ita lobahi, pa’ana adi tanutanuwaga hige edi liba ti nuwatuhu lobahidi. Yesu hige ena laupono somo. In moho, sa wunui. Na Yaubada ya fa’obiyo fuyoi. Ibege i pe’i boda. Aho ite, sai ena sunuma Yesu lisina yai, haba Yaubada ya ita. Salumadi sa nuwa luwaluwaga, yo dudulai sa liuhwaen haba sa pe’ i.”
Yudeya haisa, yo dodoga haisa hinaga, sa kawawananaha Paulo ena wasa yai, be, dubu boludi sa ginaulidi. Na haisa hige ti kawawananaha.

Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Luwaga, Paulo ena Eno yai Taumoho ya Ita

Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Luwaga, Paulo ena Eno yai Taumoho ya Ita

Acts 16:6-10

Bolima fisa mulidi yai, Paulo ya lau dubu ou’ouli ya antaumanaidi. Mahidana edi fanuha bena Bitaniya ai nu’una sa lauguguya hinaga, na Yaluwa Tabuna ya gududi. Edi aba lau sa fakaukau. Maihona esega Paulo ya eno suwai.
Ganahewana yai Mekedoniya taumohona ya eno suwaiyen. Taumoho wa Paulo ya faliba, iyen,
“U laoma Mekedoniya, be u saguhimai!”
Paulo nuwana ya tata, mate Yaubada ena foyafoya yai, bena sa lau Mekedoniya. Salumadi sa fanuha bena Yesu sa lau watan mate, Yaubada haba ya ita watanidi.
Fuya haisadi eno suwai ya ita watanidi, na fuya ou’ou’uli Yaubada alinana ena Buka yai ya fadudulaida.

Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Faihona, Paulo yo Sailesi Mwanu’unu’una Ganahewana yai

Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Faihona, Paulo yo Sailesi Mwanu’unu’una Ganahewana yai

Acts 16:16-35

Paulo hidana Sailesi ya aulen, be gabogabo sa dohe sa lau Mekedoniya. Amainiya Yesu wasana dodoga sa falibadi. Haisa sa kawawananaha, na haisa manadi sa bala. Paulo ma’ena Sailasi sa talaidi, be sa falau delidi. Maihonana yai, Paulo yo Sailesi sa lau’u’ula, yo sa wana lau Yaubada lisina. Hige walolona, na mwanu’unu’u ya fatubu. Eda’eda sa taso’e, yo tau lau deli nimadi au’au’udi sa taufahi. Tau ita watanidi ena nuwatuhu bena haga ha’a sa faigelaidi.
Ya wasabu, be bena ya wunui fafuyo, pa’ana in ana gilu. Na Paulo ya yoga lau lisina, iyen,
“Tabu u faheyayam. Ai mahudo’imai, ite.”
Tau ita watanidi, iyen,
“Mala au leyama.”
Ya tafo luhuluhuma, be iyen,
“Baba’isa, somo haba E ginauli, be E mwahuli?”
Paulo iyen,
“Guyau Yesu u kawawananahaen haba wa mwahuli.”
Deli tau ita watanina ma kwadena ma’ana boga mahudo’idi sa kawawananaha.

Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Fati, Paulo yo yaubada bwalabwalana ena Hatahata

Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Fati, Paulo yo yaubada bwalabwalana ena Hatahata

Acts 17:16-34

Atenesi duhu la’ina yai, dodogadi oitau boludi sa fafadebasaedi. Atenesi dodogadi sa fanuha bena Paulo som ya laulaufa’ata’en sa sibai, yo fede ya falibadi, iyebom,
“Atenesi tataudi, E itamiu mate umi tau lau’u’ula. Egu aba ta’i’ili yai mate, Yaubada hige ta siba ena telona E ita. Egu fanuha bena Yaubada te, umi hige au sibai, enehemiu E dede.
“Yaubada Wananahana ginauli mahudo’idi ya fatubudi, ya falibadi mate, Yaubada ya mwahumwahuli.
“In hige ti ginauli gole yai, siluba or ume’ehu yai. Yo iyen, ‘Yaubada Yesu ya fa’obiyo fuyoi.’ ”
Tatau haisa sa omwan,
na haisa sa kawawananahaen, be mwahuli hige anadan eda’edana sa lobahi. Yesu debana yai, ita hinaga gonowana Yaubada Esega Wananahana, beyabeyana hige ta sibasiba mate, haba te sibai.”

Tautau Taumoho Esega ya Pe’i, Paulo sa Falaufatala

Tautau Taumoho Esega ya Pe’i, Paulo sa Falaufatala

Acts 18:1-17

Paulo ya aulaha boda, ya lau Kolinto nu’una.
Kolinto dodogadi mate sa nuwatuhu lau wata, yo Yudeya amainiya sa gogogo mate Paulo kuluna sa fakamna. I’ipa esega Guyau Yesu Paulo ya faliba, iyen,
“Tabu u wasabu. U fafalibadi. Yau ma’em. Ibege sai ai lisim somo i ginauli.”
Yo fede, Paulo Kolinto yai ya miya, na dodoga boludi ena wasa sa kawawananahaen. Fuya ma’esega, Paulo sa au be sa falaufatala. Bena haga ena laufa’ata, mate bwalabwala. Nogeya, Gawana edi ya mwaito, be mahudo’idi ya tatafahidi aba laufatala yai. Be Kolinto Yudeya edi ba’isa sa talai na Paulo ma loholohona ya gela.
Yaubada gonowana ya fa’adidilida, be te libaliba, pilipili fuyandi yai.

Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Esega, Hiyala Tataudi Paulo sa Saguhi

Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Esega, Hiyala Tataudi Paulo sa Saguhi

Acts 21:1 - 22:24

Paulo hola dubu ou’ouli nu’u hesa-hesa yai ya antaumanaidi. Tau ita lobahi haisa Paulo sa liba fanuwatagu bena tabu i lau Yelusalem. Sa sibai mate Yudeya sa oi’oilibaen.
In moho, Paulo iyen,
“Yau hige ya mode. Gonowana E pe’i Yesu ai debana.”
Yo fede Paulo ya fuyo Yelusalem. Yudeya heula na, sa lau dodoga edi sa liba taubiga. Edi anpate, bena Paulo ai eda’eda sa wunui. Na Loma hiyala tataudi sa bobodiyem. Loma edi baleki ai ganamulidi ya obiyo, be sidohana Yesu ya famuli watan mate dodoga ya falibadi. In moho, sa sagasagali, tiyen,
“Au lawe hudo’iyen! Au wunui! Au wunui!”
Hiyala tataudi Paulo deli yai sa gudu, pa’ana tabu Yudeya somo ai lisina ti ginauli.

Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Luwaga, Paulo Baba’isa Lisidi yai ya Lauguguya

Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Luwaga, Paulo Baba’isa Lisidi yai ya Lauguguya

Acts 25:1 - 26:32

Paulo deli yai ya miya bolima luwaga, Yudeya hola sa an’anpate, bena sa wunui. Yesu ya taumahata Paulo lisina yai, be iyen,
“Tabu u wasabu! Wasagu haba dodoga wa falibadi, ai Loma.”
Paulo sa lawen Yudeya edi Ba’isa Agilipa matana yai. In moho, hige i wasabu. Paulo ya liba adidili lau, Kin yo Hatafele lebedi yai sidohana Yaubada ya yogai, be dodoga tefa hesa-hesa yai, Guyau Yesu wasana ya falibadi.
Ba’isa Agilipa begana haba nuwana ya abi, be Yesu ya kawawananahaen hinaga.
Ya sibai mate, Paulo hige somo i ginauli ponoli. In moho, hige ena gigibwali, bena i biya afulen.
Paulo ya faliba mate, “Haba wa lau Loma be La’ila’ina, ai lisina haba em nuwatuhu wa faliba.”

Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Faihona, Waga Bagodu ya Dem Dagidagi

Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Faihona, Waga Bagodu ya Dem Dagidagi

Acts 27:1-44

Hiyala tataudi Paulo yo tau lau deli haisa sa lawedi Loma. Waga yai sa awa, be sa lau gabogabo tefana. Edi waga hwayahwayau la’ilai’i ya faho’ina. Dodoga mahudo’idi edi nuwatuhu mate haba sa pe’i. Anelu Paulo ya faliba, iyen,
“Paulo, tabu u wasabu. Loma edi Ba’isa La’ila’i ai matana bena wa obiyo. Yaubada haba ya ita watanimiu.”
Waga wa ya sigima nu’u sadaidi yai. Habahim bagodu lala’i sa lubi dagidagi. Dodoga sa dago, be mahudo’idi sa tuba hiti. Yaubada ena nuwanuwatuhu Paulo lisina yai logena ibege somo heyayana hesa i faho’ina.

Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Fati, Paulo ya Lau Deli Loma yai

Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Fati, Paulo ya Lau Deli Loma yai

Acts 28:16-31

Bolima luwaga hinaga Paulo ya miya deli ganahewana yai Loma yai. Dodoga sa laoma lebena, be Yesu wasana ya fasibadi. Leta ya ulidi sa lau dubu tano’ubu yai. Letadi mate, Buka Tabuna ganahewana yai. Ita eneheda.
Paulo ya ankamkamna Yaubada ena wasa duwaduwaina yai. Sa talai yo sa lau ume’ehui. Ya guliyam yo hige ena gogo. Loma yai sa wunui.
Be maisana la’ila’i Yaubada ya felen Galewa yai. Paulo ena liba mate wanahana, iyen,
“Yau E kawawananaha mate, ibege pe’i, mwahuli, o ginauli hesa tano’ubu yai te gonowana i hinelida, Yaubada ena gadosisi Yesu eda Guyau lisina yai ya fataumahata.”
Afahaidagu, Yaluwa Tabuna ena gigibwali yai, wasa te ta fatadada hinaga.
Haba tano’ubu mahudo’ina sa sibai mate, mwahuli hige anadan haba Yesu ma’ena Yaubada sa feleda.
##
\h 2nd Check Done of Books 3, 4, 5, 6, 7, 8 by Patrick Sadileutu by 6/2/06.
\h keyboarded 1/2008 by Mary Cooper.
\h proofreading & revisions checked and finished by R Cooper, 2008-11 √.

संबंधित जानकारी

जीवन के वचन - जीआरएन के पास ऑडियो सुसमाचार सन्देश हज़ारों भाषाओं में उपलब्ध हैं जिनमें बाइबल पर आधारित उद्धार और मसीही जीवन की शिक्षाएँ हैं.

मुफ्त डाउनलोड - यहाँ आपको अनेक भाषाओं में जीआरएन के सभी मुख्य संदेशों के लेख,एवं उनसे संबंधित चित्र तथा अन्य सामग्री भी डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे.

जीआरएन ऑडियो संग्रह - मसीही प्रचार और बुनियादी बाइबल शिक्षा संबंधित सामग्री लोगों की आवश्यकता तथा संसकृति के अनुरूप विभिन्न शैलियों तथा प्रारूपों में.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons