Ano ang aming inire-record?

Nais ng GRN na maipahayag ang Katotohanan ukol sa Diyos ng tiyak at maliwanag para sa lahat ng wika at kultura, lalo na sa maliliit, nasa ilang na lugar at walang pagkukunan ng kabuhayan. Para magawa ang mga ito kami ay lumikha ng malawakang uri ngaudio at audiovisual na mga produkto.

Ang mga programa na nasa Audio lamang ay maaaring maglaman ng ibat-iba pang uri ng elemento. Depende sa lokal na kultura, pangngailangan ng tao at pagkakaroon ng tamang tulong sa ilan o sa lahat ng sumusunod na piraso upang mabuo ang isang programa.

Mga Awit: Halos lahat ng kultura ay mahilig umawit. Ang mga awit ay madaling tandaan kaysa sa mga tula. Kung saan ang Magandang Balita ay maihahayag sa isang istilo ng lokal na awit ito ay mas malaki ang epekto. Ilang taon na ang nakaraan, may nakarinig ng kwento tungkul sa kwento ng ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus na inawit sa taal na istilo at instrumento, isang tao mula sa isang maliit na lupon ng wika sa Milne Bay sa PNG ang nagsabi, "kung ang mga misyonaryo na nagbahagi sa amin ng Mgandang Balita ng ganito nuong simula pa, ang tugon ay maaaring mas malaki".

Iskriptura: Kung saan ang Iskriptura ay naisalin at ugma, ang pagrerekord ng Iskriptura ay napakalaking pagpapala at tulong sa mga tao. Ang mga programang ito ay maaarin kasama ang buong "Mga Aklat" ng Bibliya, mga pinili, madali basahing salin at iba pang kaparehong produkto.

Patotoo: Ang patoto ng isang taal na tao na nakaranas ng buhay na patungo sa kamatayan at dinala sa buhay na walang hanggan ay nagbibigay ng malaking epekto.

Mga Tula at Salawikain: Maraming kultura ang may mataas na pagpapahalaga dito. Kung may taal na tagaroon na marunong ay pumapayag na tumulong, pagpapahayag ng Katotohanan ng Bibliya sa ganitong diwa ay mangungusap ng makapangyarihan sa puso.

Drama, Talasalitaan at Mga Tanong at Sagot ay nagamit din ng may magandang epekto.

Marami sa mga programa na nasa audio lamang ay taglay pa din ang sinaunang pangalan "Mga Salita ng Buhay". Ito ay naglalaman ng ilan sa mga sangkap sa unang nabangit ngunit ang panimulang pagtatayo ay magmumula sa Tala-aklatan ng mga Iskripturao sa madaling salita ay Mga Kwento ng BIbliya at Mga Mensahe ng Bibliya.

  • Select from a range of programs in over 6,000 languages.

Maghanap pa