Apasco-Apoala Mixtec [mip]

ชื่อภาษา ISO: Apasco-Apoala Mixtec
รหัสภาษา ISO: mip
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Apasco-Apoala Mixtec

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23083

2. Mixtec, Apasco-Apoala: Apoala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3153
รหัสสำเนียงของ ROD: 03153
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 10

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Apasco-Apoala: Apoala

Apasco Mixtec
Apoala
Apoala Mixtec
Mixteco, Apasco y Apoala
Mixteco de Chocho
Mixteco de Santiago Apoala
Mixteco: Santiago Apoala
Northern Nochixtlan Mixtec
Northern Nochixtlán Mixtec

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Apasco-Apoala: Apoala

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Apasco-Apoala: Apoala

C79189 ข่าวประเสริฐ
A11720 พระคำแห่งชีวิต
C79192 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C79190 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C79193 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C79194 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C79191 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C79197 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C79195 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C79196 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

3. Mixtec, Apasco-Apoala: San Miguel Huautla

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2735
รหัสสำเนียงของ ROD: 02735

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Apasco-Apoala: San Miguel Huautla

Mixteco, Apasco y Apoala
Mixteco: Santiago Apoala
San Miguel Huautla

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Apasco-Apoala: San Miguel Huautla

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Apasco-Apoala: San Miguel Huautla

A11310 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Apasco-Apoala Mixtec

Mixteco, Apasco y Apoala;