நற்செய்தி - Khmer

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

ஒலி-ஒளிகாட்சி வேதாகம பாடங்கள் 40 படங்களுடன் உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவரை வேதாகம மேலோட்டமும் கிறிஸ்தவ வாழ்கையின் போதனைகளும் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதை பற்றியும் கொண்டது

நிரலின் எண்: 64394
மொழியின் பெயர்: Khmer

நிரலின் கால அளவு: 1:01:40

សេចក្តីណែនាំ [முகவுரை]

1:01

1. សេចក្តីណែនាំ [முகவுரை]

រូបភាពទី១ កាលដើមដំបូងឡើយ [படங்கள் 1: In the Beginning]

0:51

2. រូបភាពទី១ កាលដើមដំបូងឡើយ [படங்கள் 1: In the Beginning]

រូបភាពទី២ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ [படங்கள் 2: The Word of God]

0:44

3. រូបភាពទី២ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ [படங்கள் 2: The Word of God]

រូបភាពទី៣ ការបង្កើត [படங்கள் 3: Creation]

1:05

4. រូបភាពទី៣ ការបង្កើត [படங்கள் 3: Creation]

រូបភាពទី៤ អ័ដាមនិងអេវ៉ា [படங்கள் 4: Adam and Eve]

2:10

5. រូបភាពទី៤ អ័ដាមនិងអេវ៉ា [படங்கள் 4: Adam and Eve]

រូបភាពទី៥ កាអិននិងអេបិល [படங்கள் 5: Cain and Abel]

1:11

6. រូបភាពទី៥ កាអិននិងអេបិល [படங்கள் 5: Cain and Abel]

រូបភាពទី៦ ទូកលោកណូអេ [படங்கள் 6: Noah's Ark]

1:48

7. រូបភាពទី៦ ទូកលោកណូអេ [படங்கள் 6: Noah's Ark]

រូបភាពទី៧ ទឹកជំនន់ [படங்கள் 7: The Flood]

1:36

8. រូបភាពទី៧ ទឹកជំនន់ [படங்கள் 7: The Flood]

រូបភាពទី៨ អ័ប្រាហាំសារ៉ានិងអ៊ីសាក់ [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

2:13

9. រូបភាពទី៨ អ័ប្រាហាំសារ៉ានិងអ៊ីសាក់ [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

រូបភាពទី៩ ម៉ូសេនិងច្បាប់របស់ព្រះ [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

1:11

10. រូបភាពទី៩ ម៉ូសេនិងច្បាប់របស់ព្រះ [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

រូបភាពទី១០ បញ្ជាទាំងដប់ប្រការ [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

1:09

11. រូបភាពទី១០ បញ្ជាទាំងដប់ប្រការ [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

រូបភាពទី១១ ការបូជាសម្រាប់អំពើបាប [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

1:16

12. រូបភាពទី១១ ការបូជាសម្រាប់អំពើបាប [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

រូបភាពទី១២ ការសន្យាពីព្រះសង្រ្គោះ [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

2:01

13. រូបភាពទី១២ ការសន្យាពីព្រះសង្រ្គោះ [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

រូបភាពទី១៣ កំណើតព្រះយេស៊ូវ [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

1:33

14. រូបភាពទី១៣ កំណើតព្រះយេស៊ូវ [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

រូបភាពទី១៤ ព្រះយេស៊ូបង្រៀននៅព្រះវិហារ [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

1:06

15. រូបភាពទី១៤ ព្រះយេស៊ូបង្រៀននៅព្រះវិហារ [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

រូបភាពទី១៥ ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវ [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

1:17

16. រូបភាពទី១៥ ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវ [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

រូបភាពទី១៦ ការឈឺចាប់របស់ព្រះយេស៊ូវ [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

1:39

17. រូបភាពទី១៦ ការឈឺចាប់របស់ព្រះយេស៊ូវ [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

រូបភាពទី១៧ ព្រះយេស៊ូវជាប់​លើ​ឈើ​ឆ្កាង [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

1:32

18. រូបភាពទី១៧ ព្រះយេស៊ូវជាប់​លើ​ឈើ​ឆ្កាង [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

រូបភាពទី១៨ ព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ [படங்கள் 18: The Resurrection]

1:47

19. រូបភាពទី១៨ ព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ [படங்கள் 18: The Resurrection]

រូបភាពទី១៩ ថូម៉ាសជឿ [படங்கள் 19: Thomas Believes]

1:21

20. រូបភាពទី១៩ ថូម៉ាសជឿ [படங்கள் 19: Thomas Believes]

រូបភាពទី២០ ការឡើងទៅរបស់ព្រះយេស៊ូវ [படங்கள் 20: The Ascension]

1:47

21. រូបភាពទី២០ ការឡើងទៅរបស់ព្រះយេស៊ូវ [படங்கள் 20: The Ascension]

រូបភាពទី២១ ឈើឆ្កាងនៅទទេ [படங்கள் 21: The Empty Cross]

1:15

22. រូបភាពទី២១ ឈើឆ្កាងនៅទទេ [படங்கள் 21: The Empty Cross]

រូបភាពទី២២ មានផ្លូវពីរ [படங்கள் 22: The Two Roads]

2:38

23. រូបភាពទី២២ មានផ្លូវពីរ [படங்கள் 22: The Two Roads]

រូបភាពទី២៣ កូនព្រះ [படங்கள் 23: God's Children]

1:10

24. រូបភាពទី២៣ កូនព្រះ [படங்கள் 23: God's Children]

រូបភាពទី២៤ មនុស្សត្រូវតែកើតជាថ្មី [படங்கள் 24: Born Again]

1:43

25. រូបភាពទី២៤ មនុស្សត្រូវតែកើតជាថ្មី [படங்கள் 24: Born Again]

រូបភាពទី២៥ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

2:06

26. រូបភាពទី២៥ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

រូបភាពទី២៦ ដើរនៅក្នុងពន្លឺ [படங்கள் 26: Walking in the Light]

1:30

27. រូបភាពទី២៦ ដើរនៅក្នុងពន្លឺ [படங்கள் 26: Walking in the Light]

រូបភាពទី២៧ មនុស្សថ្មី [படங்கள் 27: A New Person]

1:13

28. រូបភាពទី២៧ មនុស្សថ្មី [படங்கள் 27: A New Person]

រូបភាពទី២៨ គ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទ្ទ [படங்கள் 28: The Christian Family]

1:03

29. រូបភាពទី២៨ គ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទ្ទ [படங்கள் 28: The Christian Family]

រូបភាពទី២៩ ស្រលាញ់ខ្មាំងសត្រូវ [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

1:32

30. រូបភាពទី២៩ ស្រលាញ់ខ្មាំងសត្រូវ [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

រូបភាពទី៣០ ព្រះយេស៊ូវមានអំណាច [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

1:28

31. រូបភាពទី៣០ ព្រះយេស៊ូវមានអំណាច [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

រូបភាពទី៣១ បណ្តេញវិញ្ញាណអាក្រក់ [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

1:42

32. រូបភាពទី៣១ បណ្តេញវិញ្ញាណអាក្រក់ [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

រូបភាពទី៣២ ការល្បួង [படங்கள் 32: Temptation]

1:18

33. រូបភាពទី៣២ ការល្បួង [படங்கள் 32: Temptation]

រូបភាពទី៣៣ បើយើងធ្វើបាប [படங்கள் 33: If We Sin]

2:00

34. រូបភាពទី៣៣ បើយើងធ្វើបាប [படங்கள் 33: If We Sin]

រូបភាពទី៣៤ ជំងឺ [படங்கள் 34: Sickness]

0:56

35. រូបភាពទី៣៤ ជំងឺ [படங்கள் 34: Sickness]

រូបភាពទី៣៥ សេចក្តីស្លាប់ [படங்கள் 35: Death]

1:39

36. រូបភាពទី៣៥ សេចក្តីស្លាប់ [படங்கள் 35: Death]

រូបភាពទី៣៦ រូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ [படங்கள் 36: The Body of Christ]

1:45

37. រូបភាពទី៣៦ រូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ [படங்கள் 36: The Body of Christ]

រូបភាពទី៣៧ ជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំ [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

1:44

38. រូបភាពទី៣៧ ជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំ [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

រូបភាពទី៣៨ ព្រះយេស៊ូនឹងយាងត្រឡប់មកវិញ [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

1:30

39. រូបភាពទី៣៨ ព្រះយេស៊ូនឹងយាងត្រឡប់មកវិញ [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

រូបភាពទី៣៩ បង្កើតផលផ្លែ [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

1:36

40. រូបភាពទី៣៩ បង្កើតផលផ្លែ [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

រូបភាពទី៤០ ការចែកចាយដំណឹងល្អ [படங்கள் 40: Witnessing]

1:15

41. រូបភាពទី៤០ ការចែកចាយដំណឹងល្អ [படங்கள் 40: Witnessing]

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2013 GRN/Rhema for the Nations. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

எங்கள் கேட்பொலி பதிவுகளைப் பற்றி

GRN கேட்பொலி வேதாகம பாடங்கள்,வேதாகம ஆய்வு கருவிகள்,சுவிசேஷ பாடல்கள்,mp3 கிறிஸ்தவ இசை, மற்றும் சுவிசேஷ செய்திகள் 6000 க்கும்மேற்பட்ட மொழிகளிலும் கிளை மொழிகளிலும் பெரும்பாலும் கணினியின் நேரடி தொடர்பில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.கிறிஸ்தவ அமைப்பு நிறுவனங்கள்,மற்றும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுக்கும்,பிரபலமான இலவச mp3 களுடன் மற்றும் சுவிசேஷத்திற்கான விரிவுரைகள் சுவிசேஷ நோக்கத்திற்கும், தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும், அத்துடன் கிறிஸ்தவ தேவாலய சூழ்நிலைகளுக்கும் பயன்படும்.இதய மொழியின் மூலமாக பேசப்பட்ட பேச்சுரைகள் பாடிய பாடல்கள்,வேதாகம கதைகள்,இசை,பாடல்கள் இவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் நோக்கோடு பொருத்தமான கலாச்சார வழிகளிலும் குறிப்பாக வாய்மொழி சமூகத்தினருக்கும் சேரும்படியாக செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய தகவல்கள்