ஈடுபடுத்தி கொள்ள

ஒரு அருட்பணியாளராக உங்களை நினைத்ததுண்டா? அது ஒருவிஷயமே இல்லை. உங்களை பலவிதத்தில் இந்த GRN தொண்டூழிய பணியில் ஈடுபடுத்தி கொள்ளமுடியும்.

  • GRN பின்னணியில் இருந்து வலுவூட்டக்கூடிய சக்திக்காக முக்கியமான பணியாகிய பிரார்த்தனை செய்தலில் சேருங்கள்.

  • GRN ஒரு இலாப நோக்கமற்ற மிஷினரி அமைப்பு, கடவுளுடைய மக்கள் பரிசாக கொடுக்கும் நன்கொடைகளைக் கொண்டு செயல்படுகிறது.

  • அருட்பணியில் முதல்தர அனுபவமாக GRN இல் ஒரு குறுகியகால மிஷன் பயணம் இருக்கட்டும்.

  • தேவாலயங்கள், சிறிய குழுக்கள் மற்றும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளில் பயன்படுத்துவதற்கான வீடியோக்கள், சுவரொட்டிகள் மற்றும் விளம்பரபொருட்கள்

  • Interested in volunteering with GRN? Find out more about the opportunities available.

  • GRN வெளிநாட்டு அல்லது வீட்டில்,முழு நேர அல்லது பகுதி நேர, நீண்ட கால அல்லது குறுகிய கால போன்ற வாய்ப்புகளை கொண்டுள்ளது.

தகவல் பெற்றுக்கொள்ளும்படி இருங்கள்

இயேசுவைப் பற்றிய கதைகளை ஒவ்வொரு மொழியிலும் சொல்லுவதற்கு ஊக்கமளிக்கும் கதைகளும் பிரார்த்தனை குறிப்புகளும் மற்றும் ஈடுபடுத்திகொள்ளும் வழிகளையும் பெற்று கொள்ளலாம்.

பொதுவல்லாத தனிப்பட்ட தகவல்களை GRN மிகவும் கவனமாக கையாளுகிறது. இப்படிவத்தை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் GRNக்கு இதில் உள்ள தகவல்களை உங்கள் வேண்டுகோளின்படி செயல்படுத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறீர்கள். உங்கள் வேண்டுகோளின்படி வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் அதைப் பயன்படுத்தவோ அல்லது வேறு எவரிடமும் வெளிப்படுத்தவும் மாட்டோம். மேலும் தனியுரிமை கொள்கை தகவல்களுக்கு காண்க தனியுரிமை கொள்கை.

மேலும் அறிந்து கொள்ள