Gugu Warra மொழி

மொழியின் பெயர்: Gugu Warra
GRN மொழியின் எண்: 10392
ISO மொழியின் பெயர்: Gugu Warra [wrw]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Gugu Warra

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Gugu Warra எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Gugu Warra க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Gugu Warra தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Gugu Warra பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.