Severn Ojibwa [ojs]

ISO மொழியின் பெயர்: Severn Ojibwa
ISO மொழி குறியீடு: ojs
ISO உலகளாவிய மொழியின் பெயர்: Ojibwa
மக்கள் தொகை: 8,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Ojibwa, Severn

GRN மொழியின் எண்: 15248
மக்கள் தொகை: 8,000

Ojibwa, Severn க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Cree
Northern Ojibwa
Ojibway
Ojibwe
Ojicree
Oji-Cree

Ojibwa, Severn எங்கே பேசப்படுகின்றது

Canada

2. Ojibwa, Severn: Severn River Ojibwa

GRN மொழியின் எண்: 15249
மக்கள் தொகை: 8,000

Ojibwa, Severn: Severn River Ojibwa க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Severn River Ojibwa

Ojibwa, Severn: Severn River Ojibwa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Canada

3. Ojibwa, Severn: Winisk River Ojibwa

GRN மொழியின் எண்: 15250
மக்கள் தொகை: 8,000

Ojibwa, Severn: Winisk River Ojibwa க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Winisk River Ojibwa

Ojibwa, Severn: Winisk River Ojibwa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Canada

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Severn Ojibwa

Ojibwa, Severn;