Kulola, Kupikana Ni Kola Wumi: Buku 2

Kulola, Kupikana Ni Kola Wumi: Buku 2

概要: Jacob, Joseph, Moses. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

文本編號: 419

語言: Yao: Malawi

主題: Sin and Satan (Deliverance, Judgement, Sin, disobedience); Christ (Jesus, Our Substitute, Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Law of God, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

聽眾: General

樣式: Monolog

類型/流派: Bible Stories & Teac

目的: Teaching

聖經摘錄: Paraphrase

狀態: Obsolete

文本文字

Part A: Yakummanyisya

Part A: Yakummanyisya

Ãakunonyelwa achalongo achimjangu, Ana mkumanyililila ya Mlungu Msyesyene Jumpepe?

Ngusaka namsalile ya Áandu Áane wuÁammanyililaga Mlungu.

Alole yiwulili ya buku jaÁili pandaÁi jimkupikanila kaseti.

Awunukule kusyeto chikalakalacho naga akupikana.

Chitusitusi 1: Mundu Ni Mpwakwe

Chitusitusi 1: Mundu Ni Mpwakwe

Genesisi 25:21-34, 27:1-29

Ãandu Áa Áili Áali pachitusitusiÁa akupikangana kusumana.

JwakuÁilanjikwa Isawu jwaliji jwamani mnope.

Yakobo jwateleche yakulya yambone.

Isawu jamkwete sala mnope ni Áam'wendile Yakobo yakulyayo.

Yakobo Áatite kwa Isawu: "Chandanda musumisye wupile wenu wandanda kupagwa".

Isawu nganasamala upile wakwe.

Jwalakwe jwaganisyaga yasala jamchitumbo mwakwe basi.

Myoyo jwalakweju jwasumenye ulamusiwo ni yakulya.

Chitusitusi 2: Sagamisi Sya Yakobo

Chitusitusi 2: Sagamisi Sya Yakobo

Genesisi 28:10-22

Isawu Áam'Áenjile Yakobo ni Áasakaga kum'wulaga, myoyo Yakobo Áatisile, kutyoka kumangwakweko.

Alole pa chiwulili: Yakobo Áasagamile.

Mwam'weni Mlungu kwinani ni malayika galimkutuluchila pa chilambo.

Mlungu Áatite kwa Yakobo: „Tinampe mmwejo ni lukosyo lwenu chilambo chele chimgonilechi.

Yisukulu yenu tiyichiwa yejinji mnope.

Áandu wosope Áapachilambo ni Áapanyuma penu tachijaliwa kupitila mwa mmwejo.

Chimbe nomwe ni kumlolela kulikose kuchimjawuleje nipo tinjim'wuchisya soni mchilambo chelechi.

Ngasinamleka mpaka patinjitenda yinapangene ni mmwejo.

Mlungu Áamanyililaga kuti Yakobo walemwisye, nambo Mlungu Áasakaga kuti jwalakwe aleche yeleyo.

Myoyo Mlungu Áapeleche yilanga yakunonyelesya yeleyi.

Chitusitusi 3: Yakobo Ni Labani

Chitusitusi 3: Yakobo Ni Labani

Genesisi 29:1 - 31:55

Yakobo Áapite kukutenda masengo kwa mjombagwe Labani.

Jwasakaga kulombela mwanache jwa mjombagwe lina lyakwe Lachelo.

Jwatesile masengo kwa yaka 7 mpela malipilo gawulombelawo.

Papopo Labani Áamlambwisye Yakobo yamti mpaka jwalombele mwanache jwakwitiwo, jwandanda. Labani Áamsalile Yakobo kuti atende soni masengo kwa yaka 7 kuti ampate Lachelo.

Yakobo Áamdandawulisye Labani.

Jwapatile yinyama yambone yosope kutyochela myilango ya Labani.

Nipo mlungu Áamsalile kuti: "M'wujile kuchilambo cha baba Áenu ni achalongo achimjenu nipo Une chimbe nomwe."

Chitusitusi 4: Yakobo Ãasimene Ni Mlungu

Chitusitusi 4: Yakobo Ãasimene Ni Mlungu

Genesisi 32:1-32

Yakobo Áasakaga kuwujila kumangwakwe nambo Áamjogopaga Isawu ligongo jwalijose jwakusiÁalambusyaga achimijakwe akusatamaga ni woga, kogopa kum'wuchisya.

Lisiku line chilo alimkuwujila kumangwakwe jwasimene ni Mundu jwine jwakwe.

Jwalakweju jwalimbene ni Yakobo chilo chosope.

Pilyatandaga lyuÁa kopoka Mundujo jwasokonesye liwunjili lya Yakobo.

Papopo Yakobo Áamanyilile kuti Mundujo jwaliji Mlungu.

Yakobo nganapitilisya kumenyana nambo jwatite: "Nganamleka kuti mjawuleje akaÁe munjaliÁasye une."

Myoyo Mundu jula jwatite kwa Yakobo, "Lina lyenu ngaliÁa kose soni Yakobo, nambo Isilayeli."

"Isilayeli" gopolela kuti "Akulimbana ni Mlungu"

Mlungu Áayiche kukumtendekasya Yakobo "Jwawunamiju" wulesi, kuti aleche.

Isilayeli Áawujile kwiÁasa lyakwe mumtendele.

Jwalakweju jwaÁele sambano nangolo jwa lukosyo lwekulungwa lwa Áandu Áakumlambila Mlungu.

Achimjangu, wosope tukusamenyanaga ni matala ga Mlungu naga tulimkwalambusya Áane, nambo Mlungu atumisye Mundu jwampaka kutulekasya yeleyi.

Jwalakwejo ni Ambuje Isa Mesiya.

Chitusitusi 5: Sagamisi Sya Yusufu

Chitusitusi 5: Sagamisi Sya Yusufu

Genesisi 37:1-11

Yakobo, jwele Mlungu Áamtele kuti Isilayeli, jwakwete Áanache likumi ni ŽaŽili 12.

PaÁanache wosopewo juÁamnonyelaga mnope ni Yusufu.

Yakobo Áampele mkanjo wakusalala mnope.

Achakulugwe Áamtendele wiwu Yusufu ligongo lya mkanjowo.

Lisiku line chilo Yusufu Áasagamile.

Pakwachele Áasalile achakulugwe achitiji, "Apikane yisagamile. Twaliji mkutaÁa masache ga tiligu mumgunda, mwachisisimuchila lisache lyangu lyajimi mwagoloka, pelepo masache ga Áanganyamwe gasongene mwakulisyungulila lya une lila ni gajinamile pasi.

Achakulugwewo yanyaleye mnope.

Ana sagamisi syelesi syaliji mkugopolela kuti achakulugwewo tachimjinamila mpwawojo?

Ãam'Áenjile Yusufu ni Áamsosele lipesa lyakuti am'wulaje.

Chitusitusi 6: Yusufu Ãamsumisye

Chitusitusi 6: Yusufu Ãamsumisye

Genesisi 37:12-36

Achakulugwe Yusufu waliji mkulisya yilango kumalo gakutalikangana ni kumusi.

Yakobo Áamsalile Yusufu kuti: "Mjawule mkalole achakuluÁenu naga alichenene ni yilango ni m'wuje musalile."

Achakulugwe paÁam'weni Yusufu alimkwika Áaganisisye yakum'wulaga.

Ãam'wusile mkanjo wakusalala gala ni Áam'Áisile mchisima chachijumu.

Nipo jumo jwa Áanganyawo jwatite: Ana tupate chichi naga tukum'wulaga mpwetuju?

Kwende tugambe kumsumisya mpela kapolo.

MwandaÁi jijojo Áamalonda Áayiche, nipo achakulugwe Yusufu Áamsumisye ni makumi gaÁili ga silifa.

Papopo Áamisile mkanjo ga Yusufu gala miyasi ja mbusi ni Áajajigalile kwa baba wawo.

Yakobo Áaganisisye kuti Yusufu chim'wuleje chinyama.

Ãamlilile mwawulanda wekulungwa.

Chitusitusi 7: Yusufu Ni Jwamkongwe Jwa Ulemwa

Chitusitusi 7: Yusufu Ni Jwamkongwe Jwa Ulemwa

Genesisi 39:1-20

Ãamalonda Áala Áamsumisye Yusufu mchilambo cha Eguputo.

Jwalakwe jwaÁele kapolo jwa mundu jwine lina lyakwe Potifa.

Potifa Áaliji jwamkulungwa jwakulamula kwa Mwenye jwa kuEguputo.

Mlungu Áaliji ni Yusufu nipo jwaliji ni umanyilisi myosope yiÁatendaga.

Mwachitemape Áam'Áisile kuÁa jwakulamulila yindu yosope ya mnyumba ja Potifa.

Yusufu jwaliji mnyamata jwakusalala.

Nipo Áamkwawo Potifa Áamkumbilaga Yusufu kuti agone najo.

Ãalinjile kumnyenjelela kuti agone nawo Yusufu.

Yusufu Áamanyilile kuti kweleko kwaliji kulemwa, myoyo Áamkanile jwamkongwejo.

Jwatisile ni jwakopweche mnyumbamo nambo Áamkwawo potifa Áam'wutile mkanjo wakwe.

Ãawujigalile mkanjowo kwa Áamkwawo ni Áamchonjele Yusufu kuti jwaliji mkwakamulila.

Myoyo Potifa Áamwisile Yusufu muwukayidi.

Chitusitusi 8: Yusufu Muwukayidi

Chitusitusi 8: Yusufu Muwukayidi

Genesisi 39:20 - 40:23

Mlungu waliji chiÁela ni Yusufu atamose muwukayidi.

Mwachitemape Yusufu Áam'Áisile kuÁa jwamkulungwa jwa akayidi wosope.

Jwamasengo jwa mwenyejo jwakupelechela chakumwa nombe ÁamtaÁile, nombe jwakuteleka yakulya ÁamtaÁile.

Chilo chine wosope Áana ÁaÁili Áasagamile.

Nambo Áaganisyaga kuti pangali jwampaka alondesye ngopolelo sya sagamisi syawo.

Yusufu jwasalile Áanganyawo kuti: "Ana kugopolela ngaÁa kuli kwa Mlungu? Musalile une sagamisi syenusyo."

Myoyo Áamasengo Áala Áamsalile Yusufu: Musagamisi syangu sagamile pana chitela chana nyambi sitatu.

Najigele yisogosiyo ni kuyiminyila mumgawo wa mchimwene wula ni kumpa mchimwenejo."

Yusufu Áamsalile ngopolelo syakwe achitiji:

„Pakumala kwa masiku gatatu mchimwenejo chamgopole ni chim'wujile pa masengo genu."

Jwakuteleka mikate jula jwamsalile Yusufu nombe sagamisi syakwe, nambo ngopolelo syakwe syaliji syakuti pakumala kwamasiku gatatu tawulajidwe.

Jwamasengo jula Áamgopwele nambo jwakuteleka jula Áam'wuleje mpela mwele Mlungu Áalosisye pakumsalila Yusufu, nambo Yusufu Áatemi mu ukayidi kwayaka yiÁili.

Chitusitusi 9: Sagamisi Sya Mchimwene

Chitusitusi 9: Sagamisi Sya Mchimwene

Genesisi 41:1-40

Mchimwene jwa ku Eguputo jwasagamile.

Ãasiweni ng'ombe syakwimbala 7 mungulugulu mwa lusulo.

Nipo ng'ombe syaganda 7 syakopweche mlusulomo ni kusimila ng'ombe syakwimbala sila.

Pangali juÁakombwele kumsalila mchimwenejo ngopolelo syakwe.

Kapitawo jwamkulungwa jwamsalile mchimwenejo ya Yusufu.

Mchimwenejo Áam'Áilasisye Yusufu kuti amkoposye.

Yusufu Áamsalile ngopolelo syakwe sya sagamisisyo ni watite:

Mlungu amlochesye mmwejo yele yichiyichitendekwa msogolo muno.

Chiyichipagwa yaka 7 yamasika amuno muEguputo.

Panyuma pakwe tiyichiyika soni yaka 7 yasala jakogoya.

Msose mundu jwa lunda ni mumpe ulamusi wakulolela chilambochino chaEguputo.

Mumpe jwele mundujo Áandu Áakumkamuchisya kusonganya yakulya myaka yamasikayi ni kuyisunjila yaka yeleyi yasalayi.

Mchimwenejo jwayiÁeni kuti Msimu wa Mlungu waliji mwa Yusufu, papopo Áatesile Yusufu kuÁa jwakulamulila chilambo chosope chaEguputo.

Chitusitusi 10: Yusufu Ãalamulile Mu Eguputo

Chitusitusi 10: Yusufu Ãalamulile Mu Eguputo

Genesisi 41:47 - 42:28

Myaka 7 yamasika yila, Yusufu Áasunjile yakulya yejinji.

Payayiche yaka 7 yasala yila, Áayisumisye yakulyayo kwa Áandu Áamu Eguputo. Nombe ku Kenani jayiche sala.

Myoyo achakulugwe Yusufu nombe Áayiche kukusuma yakulya ku Eguputo.

Nganamanyililaga kuti mkulamulila jwakwe waliji Yusufu, nambo jwalakwe jwamanyilile Áanganyawo.

Jwachonjele kuti Áaliji Áakulochesya ni ÁaÁisile muwukayidi.

Palipapite masiku gatatu watite kwa Áanganyawo:

Une nguti simichisye kuti mkuÁecheta yisyene, mkamjigale mpwenu jwakumalisya ni myiche najo akuno.

Ãamsunjile mchimwenegwe jumpepe mnyumba ja akayidi ni Áalesile Áanewo kuti akapeleche yakulyayo kumaÁasa gawo.

Chitusitusi 11: Yusufu Ãalisasile Kwa Achakulugwe

Chitusitusi 11: Yusufu Ãalisasile Kwa Achakulugwe

Genesisi 43:1 - 45:27

Achakulugwe Yusufu Áaliji mkogopa kuwujila ku Eguputo nambo mwachitemape yakulya yamalile ni Áasosaga yine.

Myoyo Áamjigele mpwawo jwamnondi jula Benjameni ni Áapite kwa Yusufu.

Yusufu nganalisalape kuti jwaliji nduni.

Ãasumisye yakulya ni Áamsalile jumo jwa Áamasengo Áakwe kuti awuchisye mbiya syawo mmisaku jawo nipo asise chikapu chakwe cha silifa mumsaku wa mpwakwe jwamnondi jula.

Ni Áamtumile jwamasengo jula kuti Áachonjele kuti amjiÁile jwalakwe.

Achakulugwe Áala Áajinamile pasi pameso pa Yusufu kuti ampembeche mwachanasa, mpela masache ga tiligu gala mu sagamisi sya Yusufu.

Yusufu Áalisile mwakuti nganapakombola soni kulisisa. Ãasalile jamanjajo kuti: „Une mlongo mjenu, Yusufu, jwele jumwamsumisye Áanganyamwe."

Ãamjigele Benjameni nombe ni Áalisile kwine alikumkumbatilana pampepe ni achakulugwe Áala.

Yusufu Áapele Áanganyawo mituka jekulungwa ni ja babagwe, ni Áasalile kuti akawuje soni ku Eguputo nipo akajigale baba wawo pakwisapo.

Achakulugwewo Áapite kumusi ni Áasalile baba Áawo kuti: „Yusufu ali chiÁela wumi. Akujilamulila Eguputo josope!"

Chitusitusi 12: Yakobo Ni Yusufu Mu Eguputo

Chitusitusi 12: Yakobo Ni Yusufu Mu Eguputo

Genesisi 45:28 - 50:26

Mnabi Yakobo jujwaliji jwamkalambale jwajigele liÁasa lyawo lyosope ni yosope yiÁakwete ni Áapite kukutama kueguputo.

Yakobo paÁam'weni mwanagwe Yusufu, Áamkumbatile nipo wosope Áalisile.

Panyuma pakwe Áasajiche magasa Áanache wa Yusufu ni Áajaliwasisye anyamatawo nipo ÁaÁele Áakulongolela wakogoya sikati ja mtundu wa Isilayeli.

Yakobo Áawilile ku Eguputo ali jwamkalambale mnope.

Pelepo achakulugwe Yusufu waliji mkogopa ligongo lya yakusakala yiÁamtendele Yusufu yila.

Nambo Yusufu Áalile kuti mkasimjogopa.

Mwalangene kuti mumbweteche une nambo Mlungu Áayigalawisye kuÁa yambone kuti Áasunje Áandu Áajinji ni wumi.

Achimjangu, kwana Jumope kwiwunde jwali jwamkulungwa mnope kupunda Yusufu.

Lina lyakwe ni Ambuje Isa Mesiya. Nombe nawo Áasumisye ni silifa makumi gaÁili, nipo Áandu Áa ulemwa Áa m'wuleje, nambo Mlungu Áayigalawisye yele yitendo yakusakalayo kuÁa yambone kwetuwe, ni wosope Áakukulupilila mwa jwalakwe.

Isa Mesiya Áajimwiche kuÁawe.

Sambano naga tukwitichisya ulemwa wetukwa Mlungu, konjechesya yakusakala yitwaliji mkwatendela achimjetu, Mlungu chachitukululuchila sambi syelesi. Ali Áamachili mnope Áampaka kutukulupusya wosope Áamkukulupilila Jwalakwe, nipo ngasalaga kose myipotesi yachiwa changamala kumoto.

Part B: Yakummanyisya

Part B: Yakummanyisya

Ali uli wosope! Sambano chitulijiganye ya Musa, jujwaliji jwakulimbangana mwa Ambuje nipo jujwakulupwisye Áandu Áa Mlungu kutyochela ku ukapolo mu Eguputo.

Yeleyi yikutujiganya soni ya Mesiya jwakwete machili gakwakulupusya Áandu. Wosope Ãakumkulupilila Jwalakwe tachilongolelwa kwa Shetwani ni majini gakwe.

Mlole pachiwulilicho pamkupikanila kasetiji.

Mkoseche kulola chiwulili chakuyichisya naga mkupikana kusona kuti.

Chitusitusi 13: Kamwanache Musa

Chitusitusi 13: Kamwanache Musa

Ekisodo 2:1-10

Yakobo jujwaliji soni Isilayeli, jwakwete chisukulu lina lyakwe Musa.

Musa Áapagwile mchilambo cha Eguputo palipapite yaka yejinji panyuma pa Yusufu.

Pajele ndaÁiji Ayisilayeli Áaliji Áajinji mnope, myoyo mchimwene jwasambano jwa mchilambo cha Eguputo jwaliji mkwajogopa mwakuti jwatandite kwakalalichisya Ayisilayeli mnope.

Jwaliji mkwakanganichisya kuti atende masengo mpela achikapolo nipo jwalamwile kuti Ãanache Áamakandi wosope Áachilume wa Ayisilayeli awulajidwe.

PaÁapali Musa, mamagwe Áamsisile.

Ãam'Áisile mlukalala ni Áamsisile mmatete mungulugulu lusulo.

Mlumbugwe, Maliyamu, jwajimi pakuÁandichila kuti amloleje.

Mwanache jwa mchimwene jula jwamkongwe jwayiche kukoga kulusuloko.

Ãaluweni lukalalalula mujwaliji mwanache jula Musa.

Musa Áatandite kulila. Mwanache jwa mchimwene jula yamtesisye chanasa, myoyo jwaganisisye kuti amsunjeje kuti aÁe jwakwe.

Musa Áakulile kuchimbundi kwa Mwenye jula.

Musa Áamjiganyisye ndamo ja Áandu ÁakuEguputo ni jwaliji mundu jwakuchimbichikwa mnope.

Chitusitusi 14: Musa Pewukutu Lya Moto

Chitusitusi 14: Musa Pewukutu Lya Moto

Ekisodo 2:11 - 4:17

Lisiku line Musa ali akusile Áam'weni mundu jwachiEguputo ali kumputa kapolo jwachiisilayeli.

Musa Áasakaga kuti Áakamuchisye Áandu Áakwe, myoyo Áam'wuleje jwachiEguputo jula nambo panyuma pakwe Musa jwatisile kuchimbundi kwa mwenye kula.

Kwamasiku 40 Musa Áatamaga mchipululu, malo gakuÁilangwa Sinayi.

Kweleko Áachiweni chindu chine chachilendo.

Ãaliweni liwukutu lilimkukolela moto, nambo nganilipya kose.

Mlungu ÁaÁechete ni Musa kupitila mwiwukutulyo achitiji: „Nakuweni kulagasikwa kwa Áandu Áangu. Ngumtumisya mmwejo kwa mchimwene jwa chilambo cha Eguputo kuti mkalongole Áandu Áangu pakopoka mchilambo chakwe."

Chitusitusi 15: Musa Ãawujile Kwa Mchimwene Jula

Chitusitusi 15: Musa Ãawujile Kwa Mchimwene Jula

Ekisodo 3:11 - 10:29

Musa Áaliji mkogopa nambo Áamkulupilile Mlungu ni Áawujile ku Eguputo.

Mlongo mjakwe Aloni, jwalongene nawo.

PaÁayiche Áatite kwamchimwenejo: "Ambuje, Mlungu jwa Ayisilayeli, akuti, Mwaleche Áandu Áangu ajawuleje" ligongo akusaka kuti amlambileje Jwalakwe mchipululu.

Nambo mchimwenejo jwatite: "Ngangwamanyilila Ambujewo nipo nganaleka Ayisilayeli kuti ajawuleje."

PaÁaÁechete yeleyi mchimwene jula jwapundile kwakalalisya mnope.

Mlungu Áatite kwa Musa"..... Ayiguputo chamanyilile kuti Une ndili Ambuje, pachindambasukule mkono Wangu pakulimbana ni Eguputo ni kwakoposya Ayisilayeli.

Mlungu Áatite soni: "Naga Falawo amtende kuti mtende yakusimonjesya, ni mumsalile Aloni kuti mjigale ndodo jenu ni mjiponye pasi pameso pa Falawo nipo chijigalawuka kuÁa lijoka."

Aloni Áapikanile, nipo mchimwenejo Áagaweni machili ga Mlungu nambo nganiÁaleka kuti ajawuleje.

Myoyo Mlungu Áatesile yakusimonjesya yejinji pakulimbana ni Ayiguputo.

Ãagagalawisye mesi gosope ga mchilambo cha Eguputo kuÁa miyasi myoyo Ayiguputo wosope Áasosile cha mlusulo lwa Nayilo kuti apate mesi gakumwa.

Ãayiche ni malyola, membe, sombe ni matalila kwa Ayiguputo.

Ãamasenga nombe Áalinjile kuyisyasya yine mwayakusimonjesyayo kupitila mkulambusya kwawo nambo Ambuje Áatesile yakusimonjesya yine yejinji yakuti Áamasengowo nganapakombola kuyitenda.

Pakatema kakoko Mlungu Áamtetele mchimwenejo watite: "Une ndili jwakulimbangana jwamachili kupunda Ayiguputo Áamasenga.

Nambope nganakunda kumpikanila Mlungu nipo nganiÁaleka Ayisilayeli kuti ajawuleje.

Chitusitusi 16: Ngondolo Ji Wajipeleche Mbopesi

Chitusitusi 16: Ngondolo Ji Wajipeleche Mbopesi

Ekisodo 12:1-36

Mlungu ÁaÁechete soni ni Musa achitiji:

"Mwasalile Áandu wa Isilayeli ajigale ngondolo liÁasa lililyose ni ajiwulaje.

Akwenela kujigala miyasi jine ni kujipakasya pachanya pa milango jawo.

Tinjende mchilambo chosope cha Eguputo. Chimbulaje mwanachejwandanda kupagwa jwalijose.

Naga tinajiwone miyasi pamilango jenu, tinjigamba kupita nipo nganinjonanga kose."

Mlungu Áatesile mpela muÁaÁechetele.

Ãanache wosope wandanda wa aEguputo Áawile.

Nambo pangali mwanache jwalijose jwa Ayisilayeli jwakwitiwo jujwawile.

Nipo mchimwene jula jwatumisye mtenga kwa Musa wakuti: "Mjawuleje! mmwejo ni Ayisilayeli, mwaleche Áandu Áangu. Mjawule mkalambileje Ambuje mpela yatite pakum'Áenda."

Chitusitusi 17: Komboka Panyasa

Chitusitusi 17: Komboka Panyasa

Ekisodo 13:17 - 14:31

Mnabi Musa Áalongolele Ayisilayeli pakopoka mu Eguputo.

Mlungu Áajendaga panyuma pawo mpela liwunde kuti lyape m'bulili, nambo soni moto chilo kuti lyamulichileje Áanganyawo.

Nambo Ayiguputo yasakalisye mnope ligongo Áajasile achikapolo Áawo.

Mchimwene jula pampepe ni Áangondo Áakwe wosope Áakuyiye kuti Áawusye Áanganyawo.

Ayisilayeli Áayiche panyasa jekulungwa jangaÁa mkombokanya.

Ayiguputo Áaliji panyuma pawo. Ayisilayeli waliji Áangalilipesa lyampaka kutilila.

Musa Áasalile kuti : „Mkasimjogopa! Chiyiwone yichajile Mlungu pakumkulupusya Áanganyamwe."

Mlungu ÁagagaÁenye mesi ni Áawugwile litala sikati janyasa nipo Ayisilayeli Áajombweche pasi palipapajumu.

Ayiguputo Áalinjile kwakuya Áanganyawo, nambo mesi gawujile mugaÁelele ni kwawunichila.

Ayiguputo Áala Áajigelwe ni mesi nipo Ayisilayeli Áakulupwiche.

Chitusitusi 18: Mesi Ni Yakulya Mchipululu

Chitusitusi 18: Mesi Ni Yakulya Mchipululu

Ekisodo 16:1 - 17:7

Musa Áalongolele Áanduwo mchipululu.

Nganakola yakulya yakwanila yakuti alye, Áatandite kwanyinyitila Musa, Aloni ni Ambuje.

Myoyo Musa Áapopesile nipo ligulo lililyosye Mlungu Áatumisyaga mikutula ja yijuni kuti Áandu alyeje.

KundaÁi kulikose tuchindu twine twamti mpela mkate twagwilaga pasi posope.

PagasoÁile mesi, Ayisilayeli Áamkanganile soni Musa.

Musa Áawusisye Áanganyawo kuti: "Ligongo chichi mkukangana ni une? Ligongo chichi mkwaÁika Ambuje pamalinjiko!

Musa Áapopesile nipo Mlungu Áamjanjile.

„Mjigale ndodo jenu ni mpute ligangalyo nipo mesi chigakopoche kuti Áanduwo amwe."

Yaka 40 Mlungu Áalijimkwalisya Ayisilayeli mchipululu.

Chitusitusi 19: Musa Petumbi Lya Mlungu

Chitusitusi 19: Musa Petumbi Lya Mlungu

Ekisodo 19:1 - 20:17; Sabuli 19:11; Yahaya 14:15

Ayisilayeli Áayiche petumbi lya Sinayi.

Mlungu Áatuluchile mwitumbimo mpela njasi ni kulindima, mawunde ni moto.

Mnabi Musa Áakwesile mwitumbimo nipo Mlungu ÁaÁechete ni jwalakwe achitiji:

"Une ndili Ambuje Mlungu jwenu. Mkasimkola milungu jine.

MkasimtindiÁalila chisanamu chilichose kapena kuchilambila.

Mkasimkolanga lina Lyangu mwangali mate.

Mkumbuchileje LyuÁa lya Sabato ni mlisunjeje lyaliswela.

Mwachimbichisye baba wenu ni mama wenu.

Mkasim'bulaga. Mkasimtenda chikululu. MkasimjiÁa.

Mkasimulambuchisya mjenu. Mkasimkumbilaga yichindu ya achimjenu."

Panyuma pakwe, Mlungu Áagalembile malamusi gelega palupale lweganga nipo Musa Áatulwiche nalyo lupalelo mwitumbi mula kwawula kwa Áandu Áala ni Áawundile Áanganyawo.

Lelo tukugasimana malamusi ga Mlungu MmaloÁe Gakwe, Bayibulo.

Mlungu Áatite, mkugasunga malamusi Gakwe mwana mbote jekulungwa.

Chitusitusi 20: Lijoka Palusichi

Chitusitusi 20: Lijoka Palusichi

Nyumeli 21:4-9; Detulonomi 18:18

Ayisilayeli Áakundile kuti chagasunje malamusi ga Mlungu, nambo nganagasunga.

Áanduwo Áatandite kumdandawulila Mlungu payakulya yele Mlungu yiÁapaga.

Mlungu Áapele Áanganyawo chilango pakwatumichisya majoka gawukali.

Ãandu Áajinji Áawile ligongo lyakulumidwa ni majokago.

Ãamdandawulile Musa kuti Áakamuchisye nipo Musa Áapopelele Áanganyawo.

Mlungu Áamsalile Musa kuti, "Mlinganye lijoka ni mliÁiche palusichi, jwalijose jwalumidwe, alilole ni chakole wumi."

Myoyo Musa Áasepile lijokalyo kutyochela mchisyano ni alikoleche palusichi pala. Nipo jwalijose jujwalumidwe ni lijoka ni kulola piÁalikolechepo, Áakolaga wumi."

Musa jwaliji jumo jwa achakulungwa Áakulongolela nipo mnabi jwele Ayisilayeli jumkinakola chitandilile.

Kwayaka 40 Musa jwali jimkwalongolela ÁanduÁa mchipululu.

MkinaÁe kuwa Musa, Mlungu Áatite kwa jwalakwe:

„Une chinjitumisya mnabiyi jwine mpela mmwejo sikati ja Ayisilayeli.

Jwalakwejo tachasalila Áandu yosope yachinamlamulile Jwalakwe." (Kanyimbo)

Chitusitusi 21: Isa Ãajikutisye Ãandu

Chitusitusi 21: Isa Ãajikutisye Ãandu

Yahaya 6:1-58

Kwayaka yejinji Áandu wa Isilayeli Áaliji mkwembecheya mnabi jwine jwamti mpela Musa.

Nipo mwakusimichisya Isa Mesiya, Áapagwile mchilambo cha Isilayeli.

Wajiganyaga Áandu yakwambaga Mlungu mpela muÁatendelaga Musa.

Lisiku line Áandu Áapite kumalo gachipululu kukupikanila wiganyo Wakwe.

Ãanduwo jakwete sala nambo nganakola chakulya chilichose.

Kamnyamata kane kakwete mikate msano ni tusomba tuÁili.

Isa Mesiya Áajigele mikate jila ni somba sila ni Áatogolele kwa Mlungu.

Ãandu wosope Áalile kutyochela myakulya yakwe yeleyi.

Achalumepe Áapali Áakwana 5000.

Ãanduwo Áatite, "Kusyene aju munduju ni Mnabiyi jutwaliji mkwembecheya kwika mchilambo!."

KundaÁi kwakwe Isa Mesiya watite kwa Áanganyawo, "Une ni chakulya cha Wumi.

Jwalijose jwakwisa kwa Une, ngasijimkola sala ni jwalijose jwakukulupilila mwa Une ngasimkola njota."

Kwende tuyiche kwa Isa Mesiya ni tukulupilile mwa Jwalakwe.

Chitusitusi 22: Isa Ãaãechete Ni Musa

Chitusitusi 22: Isa Ãaãechete Ni Musa

Mateyo 17:1-8; Luka 9:28-36

Musa ni Eliya wosopeÁa waliji minabi ja Mlungu.

Ãapali kalakala mnope mkanayiche Isa Mesiya pa chilambo pano.

Lisiku line Isa Mesiya Áajigele Áakulijiganya Áakwe Áatatu kuja kwitumbi kukupopela.

Pawaliji mkupopela Isa Mesiya, ngope Jakwe jasandwiche ni jaÁalaga mnope ni kuloleka kwakwe.

Yakuwala Yakwe yaliji mkuÁala mnope.

Musa ni Eliya Áawonechele nombe mlumbili ni Isa Mesiya.

Isa Žaliji mkumanyilila kuti asigele panandi kuwa nipo Musa ni Eliya ÁaÁechete ni Jwalakwe kwambaga yachiwa Chakwe chichaliji mkwika.

Áakilijiganya wa Isa Áatatu Áala Áaliji mkupikana paÁaÁechetanaga.

Papopo lyayiche liwunde ni lyawunichile wosopewo.

LiloÁe lya Mlungu lyapikaniche kutyochela mwiwundemo lichitiji:

"Aju ni Mwanangu Jwangu Jwangumnonyela; ni Jwalakweju ngusangalala mnope. Mumpikanileje."

Palyalesile kupikanika liloÁelyo, Áakulijiganya wala Áam'weni Isa Mesiya Áaliji jikape.

Chitusitusi 23: Isa Mesiya Ãatuwilile Uwe

Chitusitusi 23: Isa Mesiya Ãatuwilile Uwe

Yahaya 3:14-16

Ãandu Áamkanile Isa Mesiya ni Áam'wuleje.

Asilikali Áamkomele pamsalaba Áachitela.

Ãawuleje soni Áandu Áane pampepe ni Jwalakwe. Ãele Áanduwo Áaliji Áawiyi nambo soni Ãachiswamba.

Nambo Isa Mesiya nganakasa atamose lilamusi limope lya Mlungu.

Nambope, mmwejo ni une tukusakasaga malamusi ga Mlungu.

Tukusajembecheyaga kupochela chilango cha konasika chakonasika kwangamala ni kutopoledwa pameso pa AMBUJE. Nambo Mlungu akÁanonyelaga Áandu wosope.

Ngakusasosaga kuti uwe tusoÁeje pameso Pakwe ni kwawula kumalo gachilango kumoto.

Myoyo Mlungu Áamtumisye Isa Mesiya kuti ajigale chilango chetu.

MundaÁi ja Musa, miyasi ja Ngondolo ja chindimba cha Pasaka jaliji chimanyilo chakwachinjilichisya Ayisilayeli ku chilango cha Mlungu mchilambo cha Eguputo. Isa, Ngondolo ja Mlungu, Áawile mpela mbopesi ja m'we.

Miyasi Jakwe jaliji malipilo ga ulemwa wetu.

Mpela muÁalikolechele Musa lijoka lila....... myoyo Isa Mesiya Áakoleche pa Msalaba kuti jwalijose jwakukulupilila mwa Jwalakwe akole wumi wangamala, mpela mtuka wakutyochela kwa Mlungu.

Chitusitusi 24: Isa Mesiya Kwiwunde

Chitusitusi 24: Isa Mesiya Kwiwunde

Yahaya 19:30; Masengo 1:6-11

Mtembo wa Isa Mesiya Áatulwisye pa msalaba pala ni ÁawuÁisile mumbanja.

Nambo palyuÁa lyachitatu Isa Mesiya Áajimwiche kuÁawe.

Ãandu Áajinji ÁaÁechete ni Jwalakwe kwa moÁa 40 paÁajimwichepo, Áakuweni kunyakulwa Kwakwe kuja kwinani, mpela yimkuti pakuyiwona pa chiwulilipa.

Isa Mesiya ali chiÁela wumi lelo jino.

Mnabi Musa ni wosope wuÁawile achikulupililaga mwa Mlungu nombe ali wumi, ali kumbepo.

Musa jwaliji jwakulongolela jwamkulungwa ni mnabiyi jwa Mlungu, nambo Isa ali Mesiya jwa Mlungu.

Ali jwakutalikangana mnope wukulungwa Wakwe ni Musa.

Musa Áalongolele Ayisilayeli pakomboka nyasa nipo Áakulupwichiche kwa Ayiguputo.

Nambo Isa Mesiya Áayiche kukwakulupusya Áandu wosope Áakumkuya Jwalakwe.

Lisiku line Isa Mesiya tachiwuja soni, mpela muÁatendele pakuja kwinani.

Tachajigala wosope Áakukulupilila mwa Jwalakwe, kuti akaÁe nawo kumbepo.

Ãakunonyelwa achimjangu, ana akoseche kuti akaÁe ni Isa Mesiya kumbepo.

"Akulupilile mwa Ambuje Isa Mesiya nipo tachikulupuka."

相關信息

免費下載 - 免費下載傳教及發展教會組織所用的錄音、圖片、文本和其他相關資料。內容包括聖經故事與傳教課程,并已被翻譯成上千種語言。

"看,聽,活" 視聽 - 這組之八個方案 每個有24張圖片均是優秀的系統性傳福音和基督教教義。該系列研究舊約人物,耶穌的生平,和早期教會的教程。提供數百種語言。

如何運用GRN的音頻和視頻資源 - 第一部份: 使福音分享容易 - 這篇文章介紹了一些GRN所提供的音頻和視頻資源在傳道多方面的應用。

如何使用GRN影音資源 - 第2部分: 深入了解 - 此文章進一步解釋人們是如何從故事學習,及為什麼這些故事並沒有很多評注.

環球錄音網音頻圖書館 - 提供mp3,CD和磁帶形式的傳播福音和基本的宣教材料,適宜人們的需要和文化。錄音材料的形式多樣,包括簡單的聖經故事,福音信息,經文朗誦和歌曲。

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach