Talenu, Ivwililenu Na Kuyoya 2 Mukanda Wamuchivali - Malunga Vindume Jakalunga

Talenu, Ivwililenu Na Kuyoya 2 Mukanda Wamuchivali - Malunga Vindume Jakalunga

概要: Jacob, Joseph, Moses. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

文本編號: 419

語言: Luvale

主題: Sin and Satan (Deliverance, Judgement, Sin, disobedience); Christ (Jesus, Our Substitute, Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Law of God, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

聽眾: General

樣式: Monolog

類型/流派: Bible Stories & Teac

目的: Teaching

聖經摘錄: Paraphrase

狀態: Translation

文本文字

Kulumbununa

Kulumbununa

Tunamimeneka mwane. Enu mwamutachikiza ou apwa umwe kaha Kalunga wamuchano tahi? Nangumilweza malunga vamwe vaze vamutachikijile Kalunga. Tutalenu hamuvwimbimbi uli mumukanda muulombo wausungwa shimbu muli nakwivililila kuli aka kachisaji anukenu mufukunune hamuvwimbimbi ou unashishimo omu namwivwa mwaso. (Kwimba

Muvwimbimbi watete (1) Vasongo namukulwane

Muvwimbimbi watete (1) Vasongo namukulwane

Kuputuka 25:21 - 34; 27:1 - 29

Isaka na Laveka vasemene vapasa hakutwama myaka yayivulu kuhona kupwa nalusemo. Shimbu kanda avavanyike vasemuke Kalunga ahanyine lushiko kuli Laveka hali mwana wakanyike, ngwenyi mwakapwa wajingolo ou wamukulwane mwakamuzachila ikiye. Tunamono mumuvwimbimbi vali nakulivwasana. Uze wamukulwane ikiye Isau apwile chinyanga wamunene mukakujiha nyama. Ikiye hakuhiluka kufuma muchipapa awanyine songo yenyi Yakova, nalongesa lyehi kulya. Jino Isau evwile zala chikuma, alombele songo yenyi kulya. Yakova amulwezele ngwenyi, “Ngulanjise utwatwa wove.” Asakile nawa amuhane nauswana wamutanga, uze watelele kupwa uyenga kuli yayenyi Isau. Isau hakwivwa zala kazakaminyine uswana wenyiko. Alanjishile utwatwa wenyi. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Chilota cha Yakova

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Chilota cha Yakova

Kuputuka 28:10-22

Omu Isaka ashinakajiwile amwene nawa ngwenyi ali lyehi kwakamwihi nakufwa asanyikile Isau nakumulweza ngwenyi amunehele kanyama wamumusenge amuwahishileyo kanawa mangana amukisule Isau mwomwo mwanenyi watwatwa. Jino Laveka evwileko omu vapwile nakuhanjika vyosena ayile nakumulwezako Yakova alifwanyise kupwa nge Isau. Laveka atelekele nyama ya pembe. Yakova avwalile lilambu lyapembe, kaha amutwalilile yise Isaka chize kulya. Amulwezele yise ngwenyi, Ami yami Isau. Isaka kapwile nakumona kanawako mwomwo ya ushinakaji. Amupapachilile mangana evwenga nge ikiye Isau. Omu Isaka amupapachilile akwachile halilambu lya kanyama atachikijile ngwenyi ou ukiko vene mujimba waungona waIsau kaha afungulukile. Alile kulya nakukisula Yakova jikisu atelele kutambula Isau mwana wa twatwa. Omu Isau ahilukile awanyine ngwavo iso nahane lyehi jikisu kuli songo yove jatelanga kupwa ja ove Isau, ngocho ahonene mwakulingila alilile chikuma. Likumbi lize vene Isau amuhungile Yakova. Asakile amujihe oloze Yakova amuchinyinenga. Omu afumine mwimbo na ufuku asavalile kusali yajila. Kaha alotele. Amwene ndalo yaisuku yinafumu hamavu nakuheta mwilu vangelo ja Kalunga vali nakushikumukilaho. Kaha Kalunga emanyine helu lyaize ndalo ahanjikile kuli Yakova, “Ami yami mwata nguKalunga kaiso Apalahama, nguKalunga ka Isaka. Nangukuhana yove nava katanga yove Lifuchi eli unasavala. Vakatanga yove navakavula nge lukungu lwahamavu. Vatu vosena navakavakisulanga muli ove na chisemunwino chove. Nangupwanga nayove nangukulamanga kweshokwo nauyanga, nangukakuhilwisa cheka mulifuchi lyove kangweshi kwiza kuka kusezako. Palanga nomu nangukalinga chuma chize ngwakushikile.’’ Kalunga amuzangile Yakova shimbu kanda asemuke amusakwile, amusakwile nakumuhana jikisu najishiko jamwaza. Keshi nge Yakova alingile vyuma vya mwenemwene kuli Kalungako, oloze mukiko azangile Kalunga kulinga kaha ali na ngolo na chiyulo cha kulinga mweshomo nazange. Kaha nawa mwomwo halikoji lyenyi, likoji linalumbunuka Kalunga mwatulingila mwauhashi, chipwe kachatutelelako. Mukiko Kalunga atuzangilamo etu. Muuhashi wenyi chipwe tuhu etu kachatutelako. (Kwimba)

Muvwimbimbi wachitatu (3) Yakova na Lavane

Muvwimbimbi wachitatu (3) Yakova na Lavane

Kuputuka 29:1 - 31:55

Yakova akatukile nakuya akazachilile kuli natwenyi, Lavane. Yakova azangile kumbata mwana Lavane wapwevo wakanyike lijina lyenyi Lakele. Yakova amuzachilile natwenyi hali Lavane na myaka itanu naivali kupwa vikumba vyakumbachisa Lakele. Ateselemo mumakumbi akuzata chenyi. Lavane amwongele Yakova amuhanyine mwanenyi uze wamukulwane. Lavane amuhakililemo Yakova kuzata cheka myaka yikwavo itanu naivali kupwa vikumba vyakumbachisa Lakele. Kalunga amukiswile Yakova nge omu amulwezele, akiswile nawa Lavane hakuzanga chenyi Yakova. Yakova atambwile vimuna vosena vamwaza kufuma kuutanga wa Lavane kupwa fweto yakuzata chenyi kuli Lavane. Yakova evwile vana Lavane omu vapwilenga nakuhanjika ngwavo, “Yakova nambate luheto lyatata lwosena nawane luheto lwalunene luze apichile tata.” Yakova atachikijile tupekelo twosena twaLavane, mwomwo kapwile nganomu vapwile hakulivangako. Ngocho Kalunga amulwezele Yakova ngwenyi, “Hiluka cheka kulifuchi lya vaiso na vausoko wove ami nangupwanga nayove.” (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Yakova malihumangana naKalunga

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Yakova malihumangana naKalunga

Kuputuka 32:1 - 32

Jino Yakova azangile mangana ahiluke cheka kuli fuchi lyenyi oloze evwilenga woma wa Isau. Ufuku umwe omu Yakova apwile nakuya kuli fuchi lyenyi. Lunga umwe alisolwele vaputukile kulipika mukapanga, ufuku wosena palanga nakukucha. Kwakamwihi nakututuka cha likumbi limbuli lya Yakova yatungumukile omu vapwile nakulipika nauze lunga. Ahanjikile kuli Yakova ngwenyi, “Ngweche nguyenga.” Yakova amukumbulwile ngwenyi, “Kangwechi kukwechako kuvanga unangukisula ami.” Jino uze lunga ambile kuli Yakova ngwenyi, “Lijina lyove keshi cheka yove Yakovako, yove Isalele. Mwomwo unalipiki naKalunga mukapanga hamwe navatu nawa kaha unahase.” Lijina lya Isalele kulumbununa ngwavo ‘Kalunga mwayula’ chipwe ‘Kalunga mwahasa’. Hazevene vamukiswile, kaha Yakova ahanjikile ngwenyi, “Ngunamono Kalunga meso na meso, kaha mwono wami naulame.’’ Haze vene Isalele ahilukile cheka kuli vausoko wenyi mukuunda. Apwile jino sevo yavatu vavavulu navafukaminanga Kalunga nakumulemesanga, nakumwalisa nawa. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Chilota cha Yosefwe

Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Chilota cha Yosefwe

Kuputuka 37:1-11

Yakova, ou Kalunga alukile ngwenyi ikiye lijina lyenyi Isalele, apwile navana venyi likumi na vavali. Yakova azangilenga chikuma mwanenyi Yosefwe. Amusemene naLakele, ikiye mwana azangile Yakova. Kaha amuhanyine Yosefwe mwanenyi azangile chikuto chamwaza. (chikovelo chamwaza namaulombo amwaza). Oloze vaya-yenyi vamwivwililenga lwiso ikiye. Ufuku umwe Yosefwe alotele kaha chilota chenyi achilwezele vaya-yenyi ngwenyi: “Ivwililenu nangumilweze chilota ngunaloto yami: Twapwanga nakukasa mikuta yatiliku muwande jinomukuta wami wemananga, kaha mikuta yenu yajingulukanga mukuta wami nakulifukula kumukuta wami.” Vandumbwenyi vapihililile. Ngwavo chinapu nge kumana natukalifukula kuli ou songo yetu numba? Vakiko vamujinjile Yosefwe nakusaka kuwana mwakumujihila. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Navamulanjisa Yosefwe

Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Navamulanjisa Yosefwe

Kuputuka 37:12-36

Likumbi limwe vayaya jaYosefwe omu vapwile nakulisa utanga wamikoko javo muchipapa kwakusuku namembo. Jino Yakova amulwezele Yosefwe ngwenyi, “Yako ukavatale va yayove nge vali kanawa nautanga wamikoko hamwe wizenga ungulweze.” Kaha omu va mumwene ali nakwiza kuli vakiko, vamutwamine punga yakumujiha kaha vamukwachile vamuzulile chize chikuto chenyi nakumuhaka mulishima muze mwapwile mwa mupolongwa. Ndumbwavo umwe ambile ngwenyi, “Enu vakwetu natuwanyinaho ika nge natumujiha ou songo yetu? Tumulanjisenu kaha.” Kaha vakakusekasana omu vahetele kuli vakivo, va yayenyi vamulanjishile na makumi avali ajipalata. Chikuto chize avwalilenga vachimbachile nakuchikwita mumanyinga apembe vachitwalile kuli sevo. Yakova omu amwene chize chikuto cha mwanenyi ashinganyekele ngwenyi vanamujihi kuli kanyama wamuchipapa, alinyengele nakulishona chikuma hali mwanenyi. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Yosefwe mwamukana pwevo lyaPotifwale

Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Yosefwe mwamukana pwevo lyaPotifwale

Kuputuka 39:1-20

Vaze vakakusekasana vamulanjishile Yosefwe mulifuchi lya Ijipitu. Muze muIjipitu apwile ndungo yaumwe lunga wamulemu apwile ikiye Potifwale. Apwile wamulemu mumilimo kuli mwangana wa Ijipitu. Kalunga apwilenga hamwe na Yosefwe vyosena alingilenga Yosefwe vyafukilenga. Vamulingishile kupwa mukulwane kuzuvo yaPotifwale. Yosefwe apwile mukweze wachihanga chamwaza. Jino pwevo lya Potifwale amuzangilenga chikuma kaha asakilenga ngwenyi mangana asavale nenyi. Pwevo lya Potifwale amushinjilile Yosefwe vasavale, oloze akanyine kwenyi mwomwo atachikijile ngwenyi chachipi. Likumbi limwe ou pwevo amukwachile kuchikuto chenyi, avwalilenga nakumwamba ngwenyi, “Twaya kuno tusavale nayami hakahela!” Ikiye achinyine, chikuto chenyi chasalile mulivoko lyapwevo lya Potifwale. Ambachile chikuto nakuchitwala kuli lunga lyenyi nakumulweza lunga lyenyi ngwenyi ou Yosefwe nangupiki. Potifwale omu evwile ngocho amuhakile Yosefwe mukamenga. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitanu nayitatu (8) Yosefwe mukamenga

Muvwimbimbi wamuchitanu nayitatu (8) Yosefwe mukamenga

Kuputuka 39:20 - 40:23

Kalunga apwilenga lika na Yosefwe, chipwe apwile muze mukamenga. Kalunga asolwelenga zangi yenyi na likoji hali Yosefwe.Vamulingishile kupwa mukulwane wavafunge. Uze azachilenga mulimo wakuhana lupasa kuli mwangana lwakunwina vinyo. Nauze nawa mukakwocha vindanda ja mwangana, vosena vavali vavahakile mukamenga. Haufuku umwe vosena vavali valotele. Jino kakwapwile umwe ahashile kuvalumbunwina vilota vyavoko mukiko vene muvashinganyekelenga. Oloze Yosefwe ahanjikile kuli vakiko ngwenyi, “Kumana Kalunga ahone kutachikiza mwaya vilota vyenu numba? Ngulwezenuvyo.” Ou watete amuhichilililemo muze alotele ngwenyi, “Ngwalotanga mivinyo yitatu, namitango nawa yitatu, kaha ngwambatanga vinyo nakukamwina mulupasa lwamwangana nakumuhana mwangana.” Yosefwe amulumbunwinyine mwayile chize chilota ngwenyi, “Namuhita makumbi atatu mwangana mwakusokola mwakuhilwishila cheka mumilimo wove.” Ngocho nauze mukwavo ejile amulwezele nawa ngwenyi, “Ami nawa ngwalotanga ngunambate mitonga yavindanda itatu hamutwe wami. Mutonga wahelu wapwile wakuzala nakulya chakuteleka lyehi cha mwangana oloze tujila vapwile nakuchilya.” Yosefwe amulumbunwinyine ngwenyi, “Hamakumbi atatu yove navakuvatula mutwe wove. Nakukusukika.” Mwahichile makumbi atatu ngamba umwe vamwechele kaha mukakwocha vindanda vamujihile nganomu achisolwele Kalunga kuli Yosefwe. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitanu natanu nayiwana (9) Kulota cha mwangana

Muvwimbimbi wamuchitanu natanu nayiwana (9) Kulota cha mwangana

Kuputuka 41:1 - 40

Kaha Yosefwe atwaminemo munjele myaka yikwavo yivali. Ufuku umwe mwangana waIjipitu alotele. Amwene vangombe vatanu navavali vakununa kungenge yakalwiji, vakwavo vekana vatanu navavali vakuhokama valinakukanduka mumeya nakumina vaze vakwavo vakununa. Kakwapwile mutu umwe wakumulumbunwina choko. Jino ngamba ya mwangana uze apwilemo lyehi mukamenga ayile nakumulweza mwangana na kuvuluka Yosefwe. Kaha mwangana avalwezele vamulovole mukamenga. Ejile nakumulumbunwina mwangana chilota chize ngwenyi, “Kalunga nachisola lyehi kuli ove echi mwaya nakulinga. Nakukapwa myaka itanu nayivali mulifuchi lya Ijipitu namupwa kulya chachivulu chakulisala. Omu nayikakuma myaka yize namukapwa nawa zala ya kalombolombo. Shikaho jino ulitalile lunga wamangana umuhake kupwa mukulwane wakutala lifuchi lyaIjipitu. Mangana atongole vamwata vakwavo navapwa na mulimo wakutambwisa vyakulya mulifuchi mumyaka itanu naivali yakulya chakulisala mulifuchi lyosena na myaka itanu naivali nawa ya zala yaka lombolombo mulifuchi.” Kaha mwangana achimwene ngwenyi shipilitu yaKalunga ali hali Yosefwe, ngocho amulingishile kupwa ngambela mulifuchi lyosena lya Ijipitu. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamu likumi (10) Yosefwe mwayula Ijipitu

Muvwimbimbi wamu likumi (10) Yosefwe mwayula Ijipitu

Kuputuka 41:47 - 42:28

Mumyaka yize yitanu nayivali yakulya cha kulisala muIjipitu, Yosefwe alamine kulya chamanona. Kaha omu myaka yitanu na yivali ya zala yakalombolombo yejile mulifuchi, Yosefwe alanjishile kulya kuli vatu muIjipitu. Zala yakalombombo yejile namu Kanane. Likumi lya vayaya yaYosefwe vejile na kulanda kulya mujipitu. Vakiko kavatachijile ngwavo uze lunga ali nakuyula lifuchi lya Ijipitu vanasakula kupwa ngambela ikiye Yosefweko. Oloze ikiye avatachikijile, avavangijikilile ngwenyi enu munapu muvaka kusondwesa lifuchi lya Ijipitu, avahakile mukamenga vosena. Ngocho omu mwahichile makumbi atatu ahanjikile kuli vakiko ngwenyi, “Kumitavila nge mumalunga vamuchano, yenu mukanehe songo yenu wakanyike, uze mwangulwezanga ngwenu kwatwama.” Avasuwile nakuya oloze kwasalile umwe mukamenga mangana vakwavo vatwalile kulya kuli vausoko wavo. (Kwimba)

Muvwimimbi wamulikumi naumwe (11) Yosefwe mwalisolola kuli vayayenyi

Muvwimimbi wamulikumi naumwe (11) Yosefwe mwalisolola kuli vayayenyi

Kuputuka 43:1 - 45:27

Jino vayaya ja Yosefwe vapwile nawoma wakuhiluka cheka kuIjipitu oloze omu chakumine kulya chize chakulivanga vayilemo cheka nakulanda kulya chikwavo. Vayile hamwe nasongo yavo wakanyike Mbenjamine kuli Yosefwe muIjipitu. Yosefwe atwalileho nakuhona kulijimbula kuli vayayenyi. Oloze avalanjishile kulya kaha ikiye alwezele ngamba yenyi mangana avahilwishile jimbongo javo mujingonga javo, vasweke nawa lupasa lwenyi mukamenga yasongoyavo wakanyike. Kaha atumine vangamba jenyi vapikite hakwiva lupasa lwenyi Yosefwe shikaho. Vayaya jenyi vahilukile kuzuvo yenyi vosena valifukwile hamavu kumeso a Yosefwe, chapwile kutesa navize vyapwile mukulota. Vakiko vamulembelele mangana avatetele. Yosefwe alilile kahashile kulisweka chekako. Alijimbwile ngwenyi, “Ami yami ndumbwenu Yosefwe, uze mwalanjishile muIjipitu.” Akwachile Mbenjamine mukapanga nakumusweswenya. Alilile navandumbwenyi nawa valilile. Yosefwe avahanyine mawana naise nawa amuhanyine amawana amavulu. Vandumbwenyi vahilukile kwimbo nakumuhichilemo sevo ngwavo, “Yosefwe wamutonyi! Ikiye ali nakuyula Ijipitu yosena.” (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi nayivali (12) Yakova na Yosefwe mu Ijipitu

Muvwimbimbi wamulikumi nayivali (12) Yakova na Yosefwe mu Ijipitu

Kuputuka 45 - 50:26

Yakova ambachile tanga yenyi yosena, na vyosena vize apwile nakutwama navyo, vayile nakutwama mulifuchi lya Ijipitu. Yakova amwene mwanenyi Yosefwe amukwachile mukapanga nakumusweswenya kaha vosena valilile. Haze vene Yakova anangikile mavoko enyi hali vana va Yosefwe nakuvakisula. Vapwile va myata vamiyachi yavaIsalele. Yakova afwilile muIjipitu hana shinakajiwa lyehi. Jino vayaya ja Yosefwe vevwile woma hakupihisa chize vamulingile Yosefwe. Oloze ikiye ahanjikile kuli vakiko ngwenyi, “Enu mwangulingile mwamupi. Mwomwo chipwe enu mwangulingile mwamupi, oloze Kalunga alingishile kupwa chamwaza. Chitesemo nganomu chinapu mulikumbi lya lelo lino ngana, kupululula myono yayivulu. Shikaho kanda namwivwa womako. Ami nangumikafwanga yenu hamwe navana venu.”

Muvwimbimbi wamulikumi nayitatu (13) Kemba Mose

Muvwimbimbi wamulikumi nayitatu (13) Kemba Mose

Kulovoka 2:1 - 10

Kufuma hali Yosefwe mwahichile myaka makulukaji atatu, numba Mose asemuke muIjipitu hangonde kana eyi vaIsalele vavulile jino chikuma. Chalingishile jino mwangana wa Ijipitu avayanjise nakuvahana milimo yamikwazo kupwa vandungo. Ahanyine nawa lushimbi lwakujiha vana vamalunga vosena navasemuka kuli vaIsalele. Omu asemukile Mose, naye amuswekele. Kaha omu alingile naputuka lyehi kuzovoloka vamuhakile muchizuma nakumusweka mumahongo kungenge ya kalwiji. Yayenyi wapwevo emanyine kwakamwihi na kumutala. Jino mwana mwangana wapwevo ejile nakusana kuze kukalwiji. Amwene chize chizuma kaha aswenyeleko atalilemo amwene kemba amwivililile uze khemba keke amumbachile na kuya nenyi akamulele. Mose akolele mu nganda ya mwangana. Alinangwilenga kayoyelo navikilikita vya Ijipitu. Alingile kupwa lunga wamulemu. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Mose na chiputa chakakahya

Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Mose na chiputa chakakahya

Kulovoka 2:11 - 4:17

Likumbi limwe Mose amwene kaIjipitu ali nakuzunga na ndungo waka Isalele. Mose azangile akafweko vatu jenyi, kaha amujihile uze kaIjipitu. Achinyine kufuma kuli mwangana. Mu myaka makumi awana mose ayoyele mupambo yize vavulukilenga ngwavo Shinai. Likumbi limwe amwene chuma cha kukomwesa. Amwene chiputa chili nakukwata milangi, oloze kachawemeneko. Kalunga ahanjikile kuli Mose na lizu lya kufuma muchiputa chakuwema chaka kakahya ngwenyi, “Ngunamono malwa avatu jami vali nakuvayanjisa. Tala ami ngulinakukutuma kuli mwangana wa Ijipitu mangana ukalovole vatu jami mulifuchi eli.” (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumu nayitanu (15) Mose mwahiluka kuli mwangana

Muvwimbimbi wamulikumu nayitanu (15) Mose mwahiluka kuli mwangana

Kulovoka 3:11 - 10:29

Mose evwile woma wakuhiluka cheka. Oloze Mose afwelele Kalunga kaha ahilukile kuIjipitu. Ayile hamwe nayayenyi Alone kuli mwangana, vamulwezele ngwavo, “Yehova, Kalunga kavaIsalele nambe ngwenyi, ‘Suula vatu jami mangana vakangulingile chilika chami mupambo.’” (Kulovoka 5:1) Oloze mwangana avakumbulwile, “Ou Kalunga muli nakuvuluka ami kangwa mutachikizileko kangwechi kuvecha vana vavaIsalele nakuvasuula vayengako.” Oloze mwangana atwalileho lika nakukana kuvasuula vaIsalele. Ikiye avayanjishilega chikumakuma vaIsalele. Kalunga amulwezele Mose ngwenyi, “VaIjipitu navakatachiza ngwavo ami yami Yehova omu nangutanduula livoko lyami lyandombo hali vaIjipitu numba va Isalele vakalovoke mulifuchi.” Amulwezele cheka nawa ngwenyi, “Mwangana fwalo mwamba kuli ove ‘linga chikomwesa,’ ukamulweze Alone, ‘Akambate mukombo wenyi nakumbila hamavu kumeso Afwalo’ nawalumuka linoka.” Alone alingile nganomu vamulwezele ononokele. Mwangana amwene ngolo jaKalunga, chipwe ngocho ketavile kusuula vana vaIsalele vafume muIjipituko. Kalunga wangolo alingile vikomwesa vyangolo kuhambakana. Alumwine meya amu Ijipitu kupwa manyinga (mukanda wakulovoka 7:19) echi chalingishile mangana va Ijipitu jino vafule mashima avo akuswita meya akunwa kwakamwihi nakalwiji. Kalunga anehele vimbotwe, vajina, vajiji, mahute kuvula hali vatu na tunyama, vula ya malwolwa, na milima, vambimba makumbi vavulile kuhambakana muIjipitu. Kalunga etavilile nawa vakavisava kulinga visava vamu Ijipitu valingile navakiko vikomwesa vyavo oloze Kalunga wangolo alingile vikomowesa vyangolo vyakuhambakana. Kaha Kalunga amuhuhumwine mwangana fwalo ngwenyi ikiye kaha Kalunga wa ngolo jajinene kaha ikiye chindume nahambakana vakavisava vamulifuchi vosena. Chipwe tuhu Kalunga ahanjilikenga ngocho oloze fwalo akanyinenga kusuula vaIsalele vayenga. (Kwimba)

Muvwimbimbi likumi nayitanu naumwe (16) Chilumba cha mwana mukoko

Muvwimbimbi likumi nayitanu naumwe (16) Chilumba cha mwana mukoko

Kulovoka 12:1-36

Kalunga ahanjikile cheka kuli Mose ngwenyi, “Valweze vaIsalele ngwove kutanga ya mutu himutu akambateko mwana mukoko vakajihe; vakambate manyinga vakakwite havipamba vyamapito avo. Ami nanguhita muIjipitu mwosena, nakujiha vana vava twatwa vosena vamalunga. Kaha kachi nge nangukamona manyinga havipamba hajizuvo jenu, nangukamizomboka kangweshi kukalinga mwamupiko hali yenu.” Yehova Kalunga alamine lushiko lwenyi, ufuku vene uze vana vavatwatwa vosena vamuIjipitu vafwile. Oloze kuli vana vavatwatwa vosena vakuli Isalele kakwafwile chipwe umweko, mwangana asanyikile Mose ngwenyi, “Katukenu sezenu vatu jami, yove nava Isalele. Yako mukalifukule nakwalisa Kalunga kenu nganomu mwalombele.” (Kwimba)

Muvwimbimbi likumi nayitanu nayivali (17) Navazauka Kalunga lwiji

Muvwimbimbi likumi nayitanu nayivali (17) Navazauka Kalunga lwiji

Kulovoka 13:17-14:31

Mose atwaminyinyineko lizavu lya vaIsalele kulovoka muIjipitu. Kalunga avatwaminyinengako kulutwe lwavo mupanda ya livwi mumusana, naufuku avatwaminyinyinengako mupanda yakakahya. Omu mwangana wa Ijpitu evwile ngwavo vaIsalele vanayi lyehi apihililile chikuma nava Ijipitu vamwe nawa vapihililile, mwomwo vajinyine ngwavo vandungo jetu vanayi. Mwangana ambachile matemba ajita vavakawangijile munyima mangana vavahilwise. VaIsalele vahetele kuKalungalwiji wamunene vahonene mwakuzaukila. Oku nawa vaIjipitu munyima vali nakuvanunga. Mose avambile vaIsalele, “Kanda namwivwa womako. Likolezezenu lelo namumona chuma mwalinga Kalunga amilwile. VaIjipitu ava munamono lelo kamweshi kukavamona chekako.” Kalunga asokolwele jila muKalungalwiji, meya emanyine nasalinasali kaha vaIsalele vahichile muKalungalwiji hamavu akuma. VaIjipitu vasakile navakiko ngwavo vahitemo. Oloze meya aliwanyine cheka avafwikile. VaIjipitu vosena vafwile oloze vaIsalele vavalwilile. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayitatatu (18) Kulya nameya muze mupambo

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayitatatu (18) Kulya nameya muze mupambo

Kulovoka16:1-17:7

Kaha Mose atwaminyinyineko lizavu lyavaIsalele mupambo. Kavapwile nakulya chachivuluko. Vapukile kumutatwokesa Mose, naAlone naKalunga. Omu kapwilenga chingoloshi Kalunga avatuminyinenga vangwali (vapwa tujila vamuchipapa valifwana nge tusumbi) vatu valyenga. Omu kwapwilenga nawa chimene kwilu lyamavu kwapwilenga tuvyuma tumwe nge tumaundu twavindanda. Vatu vatuvukilenga ngwavo 'mana'. VaIsalele vamukokwejesele Mose cheka nawa mwomwo kakwapwile meyako. Mose ahanjikile kuli vakiko ngwenyi, “Ika muli nakungu kungukokojesela ami? Ikaze muli nakumwesekela Kalunga?” Shikaho Mose alombele kuli Kalunga kaha Kalunga amukumbulwile, “Mbata mukombo wove uvete kulilolwa lyakuholeve nakufuma meya akunwa vatu.” Echi chasolokele vene. Mu myaka makumi awana (40) Kalunga avalishilenga nakuvalama vaIsalele muze mupambo. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuli kumi nayitanu nayiwana (19) Mose ha pili yaKalunga

Muvwimbimbi wamuli kumi nayitanu nayiwana (19) Mose ha pili yaKalunga

Kulovoka 19:1 - 20:17, Jisamu 19:11; Yowano 14:15

VaIsalele vosena vejile kupili Shinai. Kaha Kalunga afumine mwilu na kusuluka hapili namikalateta, namiveso, mumavwi, namukakahya. Mose akandukile hapili kaha Kalunga ahanjikile kuli ikiye ngwenyi, “Ami yami Yehova Kalunga kenu, kanda namukwapwa na tulunga vekako, chipwe kuli fukula kumakombelo kala chuma chakutenga. Kanda namuzachisa lijina lyami mukuhingikako. Anukenu likumbi lya muchitanu naavali nakulijilila. Makumbi atanuna nalimwe mukazata milimo yenu yosena oloze halikumbi lyamuchitanu navavali likiko sambata ya Yehova Kalunga kenu. Halikumbi kana mutu naumwe pimbi mwakazataho kala milimo. Makumbi atanu nalimwe Yehova atengele melu na mavu, tulunga-lwiji, hamwe navyosena vizi vyatwamamo, oloze omu lyahetele likumbi lyamuchitanu na avali Yehova Kalunga anokele kumilimo yenyi. Nakukisula likumbi kana nakulijilika. Kaha Kalunga avulukile nawa jishimbi jikwavo ngwenyi lemesa iso na noko. Kanda na ukajiha mutuko. Kanda naukalinga ujilako. Kanda mukevako, chipwe kwambulula unjiho wakwonga chipwe kuvangila mukwenu. Kanda na mukevwa lwiso vya vyuma vyavakwenuko.’’ Jino Yehova Kalunga asonekele eji jishimbi, halilolwa lyauhanda. Omu akumishile Mose ashikumukile hamavu kufuma haze hapili nawaze malolwa, asonekele Kalunga jishimbi na kujilweza vatu vosena mwishi yapili. Eji Jishimbi kana makumbi ano natujiwana mumazu enyi, mazu enyi ali mumukanda wenyi. (Kwimba)

Muvwimbimbi makumi avali (20) Linoka ha chitondo

Muvwimbimbi makumi avali (20) Linoka ha chitondo

Kulava 21:4 - 9; Lushimbi lwamuchivali 18:18

Vatu vaputukile cheka kumutatwokesa Kalunga na Mose, ngwavo, “Mwomwo ika watufumishilanga etu mulifuchi lya Ijipitu mangana tufwile muno mupambo? Mwakuhona nakulya, na meya auchi. Echi kulya kacheshi chiyemako!” Yehova avatuminyinyine manoka vaulembe mukachi kavo, vavasumine vaIsalele vavavulu vafwile. Hahaze vene vatu vejile kuli Mose na kulitavila kuvulumuna chavo. Valilile kumeso a Mose mangana avakafwe, Mose avalombeleleko. Kaha Kalunga amukumbulwile Mose ngwenyi, “Fula linoka waunengu muhake helu hachitondo chachisuku; weshowo navasuma ha kutala kuze kuchitondo kuli uze linoka kaha mwayoya.” Mose apwile twamina umwe wamunene, natupolofweto veka vapwileko lyehi vamulifuchi lyaIsalele vawuchi. Mumyaka makumi awana avatwaminyinyine va Isalele mukachi kapambo. Shimbu kanda Mose afwenga, Kalunga ahanjikile kuli ikiye ngwenyi, “Tala ami nangukava katwila kapolofweto wa kufwana nge ove kufuma mukachi kavo muli vandumbwavo; nangukahaka mazu ami mukanwa kenyi, kaha mwakavalwezanga vyosena vize nangumulweza.” (Kwimba)

Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Yesu mwalisa vatu

Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Yesu mwalisa vatu

Yowano 6:1 - 58

Myaka yayivulu vatu va vaIsalele vapwilenga nakutalilila kapolofweto wakupwa nge Mose. Nomu jino Yesu kulishitu asemukile mulifuchi lya Isalele. Ikiye anangwilenga vatu ha vyuma vize Kalunga na Mose valingilenga. Kaha chasolokele likumbi limwe vatu vayile kwakusuku kwakuhengama nakumwivwilila Yesu kunangula chenyi. Jino vevwile zala. Vyakulya kavapwile navyoko. Oloze kapwile mwana lunga umwe apwile navindanda vitanu navayishi vavali. Kaha Yesu avitambwile alombele kuli Kalunga. Kaha vatu vavavulu valile nakwikuta. Vakuheta mumakulukaji atanu! Jino vatu valyambile ngwavo, “Mwamuchano vene ou ikiye uze kapolofweto vavulukile kwize hano hamavu!” Omu lyacheleko likumbi likwavo Yesu avalwezele vatu ngwenyi, “Ami yami kulya chakuyoya. Ou mweza kuli ami kechi kukwevwa cheka zalako, kaha nawa weshowo mwafwelela muli ami keshi kukevwa cheka lipwilako.” Jino mivwimbimbi eyi nayikavamo natulinangula vyavivulu vya hali Yesu. (Kwimba)

Muvwimbimbi makumi avali nayivali (22) Yesu mwahanjika na Mose

Muvwimbimbi makumi avali nayivali (22) Yesu mwahanjika na Mose

Mateu 17:1 - 8; Luka 9:28 - 36

Likumbi limwe Yesu ayile hamwe natumbaji twenyi vatatu vakandukile kupili nakulomba. Kambaji apwa uze akundama kwakamwihi nakumukavangiza Yesu. Jino omu Yesu apwile nakulomba chihanga chenyi chalumukile kumunyika zwalala nge likumbi. Uvyalo wenyi wamwinyikile zwalala wapwile utoma nge musana. Jino tumbaji vatatu vaze apwile navo vevwile Yesu ali nakuhanjika na Moses na Elija. Mose na Elija vapwile tupolofweto twaKalunga vatwamine myaka na myaka. Shimbu kanda Yesu ezenga hamavu. Mose na Elija vahanjikile nenyi Yesu vihande vyakuvuluka kufwa chenyi. Vaze tumbaji vatatu vavevwile omu vapwile nakuhanjika nenyi. Kaha omu vapwile nakuhanjika, mwilu mwafumine livwi lya vazezumukilile vosena. Kaha lizu lyaKalunga lyafumine mulivwi. “Ou ikiye mwanami, ou ngwazanga, muli yikiye mukiko ngweji kwivwilanga kuwaha. Mwivwililenu yikiye.” Hakukumisa kuhanjika ngocho, vaze tumbaji vatatu vamwene Yesu kaha ukawenyi nemana. (Kwimba)

Muvwimbimbi makumi avali nayitatu (23) Yesu afwililile etu

Muvwimbimbi makumi avali nayitatu (23) Yesu afwililile etu

Yowano 3:14 - 16

Vatu vavavulu vamukanyine Yesu kaha vahashile kumujiha yikiye. Maswalale vamupapalilile hachitondo chakusepasana, najimbambo. Hamwe nawa na malunga vavali. Ava mulunga vapwile vihwanga, oloze Yesu kalingile na chuma chimwe chakuluwako. Kalunga mukujina chenyi azanga tutwame ngamukulikata chazangi yenyi nayetu, omu natumuhana kavumbi muvyuma vyosena natulinga etu. Oloze yove nayami tunalikange kuli Kalunga. Nganomu vanapu vatu vamwe nawa hano hamavu kuvanga tuvosena tukatambule kutuzangamisa kuli Kalunga chakufwa. Oloze Kalunga azanga vatu vosena. Kazanga etu tukengile mungehenako. Hakiko atumine Yesu atufumise shili yetu na sonyi mangana akatuwanyise naivene Kalunga kuhichila muli Yesu Kulishitu. Kachi nge etu natumutambula Yesu kupwa wana, kaha natupwa nauselewa kuli Kalunga. Ikiye afumishile jishili jetu nasonyi yetu avihakile hali Yesu. Mujila kana mukiko Kalunga mwatwivwila kuwaha nakutwitavila. Ngocho tunahase kwimana jino kumeso aKalunga chakuzeneka woma wakutusopesa kuli ikiye na kutukana. Mwatulingisa kulihehwa etu mangana tuyoyele mujila yize yakumuhana kavumbi ikiye. Ha makumbi aze a Mose, manyinga amwana mukoko wapaseka uze vajihile apwile wakukinga vaIsalele kundombo ya Kalunga mulifuchi lya Ijipitu. Na Yesu nawa mwomumwe apwile mwana mukoko waKalunga, afwile kupwa chimuna wakuhana hajishili jetu. Manyinga enyi fweto yakuhana hajishili jetu josena, neji jove najeji jami nawa. Kaha nganomu azundwile Mose uze linoka mupambo waunengu hachitondo chachisuku, ngocho na Yesu nawa kuvanga vamuzezule hakulusu mangana weshowo mwamufwelela navamulwila mwapwa nakuyoya chahaya myaka yosena, kupwa wana wakufuma kuli Kalunga. “Mukiko vene mwazangilile Kalunga va kamavu kuvahana mwanenyi umwe kaha lyamumwe, mangana weshowo mwamufwelela ikiye azeneke kunonga oloze apwenga nakuyoya chahaya myaka na myaka.” (Kwimba)

Muvwimbimbi makumi avali nayiwana (24) Yesu mwaya mwilu

Muvwimbimbi makumi avali nayiwana (24) Yesu mwaya mwilu

Yowano 19:38; Vilinga 1:6 - 11

Jino mujimba waYesu vaufumishile hakulusu nakuusavalika muchimbumbe. Halikumbi lyamuchitatu Kalunga amusangwile Yesu kufuma kuvafu mwahichile makumbi makumi awana (40) tumbaji vamumwene ha kuya mwilu. Lelo lino ngana Yesu ayoya natwame kuli voko lyachilyo lya Kalunga ali muupahu. Mose navosena vaze vafwile mukufwelela Kalunga, vakiko vavatonyi. Valimunganda yamwilu. Mose apwile twamina wamunene, kapolofweto waKalunga. Oloze Yesu apwa mwana Kalunga amuhambakana Mose. Mose atwaminyinyineko vaIsalele kuzauka Kalungalwiji avapululwile kufuma kuli va Ijipitu. Oloze Yesu ejile nakulwila vatu vosena hamavu ava navamufwelela nakumukavangiza. Likumbi limwe Yesu mwakahiluka cheka hano hamavu, nge muze nawa ayile mwilu. Mwakeza nakwijila vosena vamufwelela mangana akatwamenga navo muze munganda yamwilu. Ove unaliwahisa lyehi kuya hamwe na Yesu tahi? Nahase kwiza lelo. Mwitavile, mwata Yesu. Kaha navakulwila.

相關信息

免費下載 - 免費下載傳教及發展教會組織所用的錄音、圖片、文本和其他相關資料。內容包括聖經故事與傳教課程,并已被翻譯成上千種語言。

"看,聽,活" 視聽 - 這組之八個方案 每個有24張圖片均是優秀的系統性傳福音和基督教教義。該系列研究舊約人物,耶穌的生平,和早期教會的教程。提供數百種語言。

如何運用GRN的音頻和視頻資源 - 第一部份: 使福音分享容易 - 這篇文章介紹了一些GRN所提供的音頻和視頻資源在傳道多方面的應用。

如何使用GRN影音資源 - 第2部分: 深入了解 - 此文章進一步解釋人們是如何從故事學習,及為什麼這些故事並沒有很多評注.

環球錄音網音頻圖書館 - 提供mp3,CD和磁帶形式的傳播福音和基本的宣教材料,適宜人們的需要和文化。錄音材料的形式多樣,包括簡單的聖經故事,福音信息,經文朗誦和歌曲。

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach