Talenu, Ivwililenu Na Kuyoya 3 Mukanda Wamuchitatu - Kusokoka Chakuhichila Muli Kalunga

Talenu, Ivwililenu Na Kuyoya 3 Mukanda Wamuchitatu - Kusokoka Chakuhichila Muli Kalunga

概要: Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

文本编号: 420

语言: Luvale

主题: Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Victory, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Gospel, Good News); Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance, Judgement)

听众: General

风格: Monolog

类型/流派: Bible Stories & Teac

目的: Teaching

圣经摘录: Extensive

状态: Translation

文本正文

Kulumbununa

Kulumbununa

Tunamimeneka mwane. Hamujimbu ou namwivwa iya ashishile muli Mose kupwa twamina yava Isalele. Namulinangula nawa omu Kalunga avatwaminyinyine kufuma mupambo nakuya kulifuchi lyaKanane nomu avakafwilengako kuhangasana vaka-kole javo nakuvajiha mujila. Jino talenu ou muvwimbimbi mumukanda wausungwa kaha alumuna muvwimbimbi unashishimo omu nawivwa kwimba. (Kwimba)

Muvwimbimbi watete (1) Yoshuwa mwazunga nava Amaleke

Muvwimbimbi watete (1) Yoshuwa mwazunga nava Amaleke

Kulovoka 17:8 - 1

VaIsalele kavapwile na lifuchi lyavoko. Vayoyelelenga mupambo hakuvafumisa Kalunga mu Ejipitu. Kalunga avashikile kuvahana lifuchi lya Kanane. Kaha Mose apwile twamina wava Isalele. Asakwile mukweze walunga lijina lyenyi ikiye Yoshuwa kumulingisa kupwa kapitau kamaswalale jenyi. Jino vamaleke valwile jita navaIsalele. Mose ambile kuli Yoshuwa ngwenyi, “Lovoka yako ukalwe jita navamaleke. Ami nangwimana helu lyapili namukombo waKalunga mulivoko lyami omu vapwilenga nakulwa jita.” Mose azundwilenga uze mukombo wa Kalunga, kaha Yoshuwa na vavaIsalele vahashilenga kuvajiha vamaleke. Oloze mavoko aMose omu alingile nge nawazeya hakuwemika mwilu kaha vamaleke vandomenenga vaIsalele mujita yavo. Malunga vavali vazundwile mavoko a Mose helu palanga nakukutoka cha likumbi. Kalunga akafwile Joshuwa na kuvandoma va amaleke. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Vakakusondwesa na mihako yamuKanane

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Vakakusondwesa na mihako yamuKanane

Kulava 13:1 - 14:35

VaIsalele vapwile nakwiza jino nakupandama kwakamwihi nangiza ya Kanane. Mose atumine vatwamina likumi navavali. Hali vaze atumine hapwile Yoshuwa na Kalave, mangana va kasondwese lifuchi. Mwahichile makumbi makumi awana (40) vaze vandoji vatumine nakusondwesa vahilukile kufuma kuze vavatumine vambulwile vize vyosena vamwene. Vakiko vambulwile ngwavo, “Lifuchi kana mwatutumanga etu, lyamwaza lya mavu awilo nawa. Eyi yikiko mihako yalifuchi lyacho. Kaha vatu nawa vatwamamo vanapu vatu vangolo, membo avo amanene akukola.” Oloze Kalave avaholesele vakwavo vosena nakuvamba ngwenyi, “Tukandukenu tuyenu tukalihete eli lifuchi mwomwo tunafwelela natulitambula. Kachi nge Kalunga natwivwila kuwaha, kaha ikiye nahase kutuhetesa mulifuchi.” Oloze malunga va kwavo vamwe vambile ngwavo, “Katwechi kuhasa kuvalukuka ava vatu; vanapu vindume vakujikiza!” VaIsalele vevwile jino woma wakwingila muKanane. Vatu jino vaputukile kulila nakumutatwokesa Mose na Alone, hamwe na Kalunga. Upahu waKalunga wa solokele muli vana va Isalele. Kalunga ambile ngwenyi, “Vatu ava navangusaulanga Palanga nakumwaka uka? Palanga nakumwaka uka navahonanga kungufwelela ami? Chipwe vamwene vinjikizo vize ngwalingile muli vakiko?” Kalunga ajinyime jino kuvanongesa vaIsalele. Oloze Mose avalombelele kuli Kalunga kaha avakonekele. Omu ayoya Yehova tu. Kavetavilile cheka kwingila muli fuchi lya lushikoko. Avatambukishilenga mupambo myaka makumi awana (40). VaIsalele vosena vaze kavamufwelele Kalungako vafwililile mupambo. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Vana vavaIsalele nava zauka kalwiji Yotau

Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Vana vavaIsalele nava zauka kalwiji Yotau

Yoshuwa 1:1 - 9; 3:1 - 17

Omu alingile Mose hanafu lyehi, Kalunga atongwele nawa Yoshuwa apwenga twamina yava Isalele. Kalunga amulwezele Yoshuwa ngwenyi, “Yove na vatu vosena ava liwahisenu namuzauka jino kalwiji yotau musali muze mulifuchi nangumihana. Likolezeze likake, mwomwo yove nauvatwaminyina ava mulifuchi mukalihete lifuchi ngwalishikile kuli vaka kuluka jenu kuvahana.” Kalunga amulwezele Yoshuwa omu atela jino kulinga. Jino tupilishitu vapwile na chikasha kana, vachivulukilenga ngwavo chikasha chalushiko, muze vene muchikasha mwapwile jishimbi ja Kalunga, japwile jakusoneka lyehi halilolwa. Kalunga avalwezele nawa vashikumuke nacho mukalwiji. Meya auze kalwiji apapile chikuma, oloze omu haze vene mahinji atupilishitu engilile mumeya, kaha meya nawa emanyine omine chau. Tupilishitu vemanyine hakachi kakalwiji hatunda, oku vali nakuhita nakuzauka kuya mu Kanane hamavu aumu. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Kushiuka cha jimbango ja Yeliko

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Kushiuka cha jimbango ja Yeliko

Yoshuwa 6:1 - 27

Valsalele vatungile chilombo chavo muKanane kwakamwihi nanganda ya Yeliko. Kalunga amulwezele Yoshuwa ngwenyi, “Tala ngunahane lyehi Yeliko mumavoko ove. Shikaho jingulukenu hamwe na malunga vanalipakachisa lyehi vitwa makumbi atanu nalimwe. Tupilishitu vatanu navavali vaka-mbate jindolombita kulutwe lwa chikasha chaKalunga. Halikumbi lya muchitanu na avali, mukajinguluke nganda mapapa katanu na kavali oku tupilishitu valina kwimba jindolombita. Kaha jino vatu vosena vakatambakane mazu helu chikuma mangana jimbango ja nganda jikashiuke kaha vatu jino vakengilemo.” Ngocho Yoshuwa na vatu vosena valingile nge muze avalwezele Kalunga. Jimbango ja Yeliko jashiukile hamavu kaha vayIsalele vatambwile lize limbo. Kalunga avakanjile vaIsalele kanda vambatamo chuma chakupupa chimweko. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchithanu (5) Vaisalele navachina ku Ai

Muvwimbimbi wamuchithanu (5) Vaisalele navachina ku Ai

Yoshuwa 7:1 - 12

Limbo lya Ai lyapwile limwe cheka lyapwile nakole, lyalihachile na Yeliko. Yoshuwa nayikiye nawa kuvanga limbo lya Ai alitambule. Ngocho atuminemo malunga vakasondwese eli limbo. Vaze malunga vakakusondwesa vayile, nakuhiluka vambulwile ngwavo, “Kanda tuhu mulishina kutuma lizavu lyamaswalale vavavulu vayenga nakulwa navoko mwomwo mulimbo kana muli kaha vatu vavandende.” Ngocho Yoshuwa atumine kaha lizavu lya maswalale vavandende, vayenga vaka-fungulule lize limbo. Oloze vaze malunga vaka Ai vazakwile vaIsalele. Vana vaIsalele vavajihile vasalileho vachinyine. Kaha Yoshuwa navatwamina valimbilile cha meso hamavu kumeso a Kalunga. Mangana kalunga avalumbunwine mwomwo ika netavila echi chuma kana chivasolokele ngana. Ngocho Kalunga avevwile kaha avakumbulwile ngwenyi, “Isalele nalingi shili navulumuna; ngwavalwezele ngwami vaka-chike vyosena navakawana muYeliko. Oloze vanevi nakwonga. Hakiko vapupulukanga nakuchina kuli vakakole javo. Tala jino, ami kangweshi kupwa muli enuko kuvanga muna fumisa vyuma vize mwevanga ngwamikanjile kuhona kuvimbata, ngwahandunwineko mangana ngwami muvi chike.” (Chivumo)

Muvwimbimbi wachitanu naumwe (6) Mulonga wa Akane

Muvwimbimbi wachitanu naumwe (6) Mulonga wa Akane

Yoshuwa 7:14 - 8:29

Kaha Yoshuwa avakungulwile vatu vosena vavaIsalele kumeso a Kalunga. Kalunga amulwezele Yoshuwa ngwenyi, “Akane ikiye nanguvulumuna mulonga washili.” Jino Yoshuwa ambili kuli Akane ngwenyi, “Lemesa Yehova Kalunga kavaIsalele kaha jino ngulweze ami chuma unalingi.” Akane amukumbulwile ngwenyi, “Mwamuchano, ngunamuvulumuna kuli Kalunga. Kaha omu ngwamonanga vyuma vyakupukula vyamu Yeliko vize vyamwaza na mahina, na palata naulu kaha ngwavimbatanga. Ngwavifulilanga mumavu mutende yami.” Yoshuwa atumine malunga vamwe vayenga kutende kaha vayile vaviwanyine vize evile mutende yenyi. Kaha Akane natanga yenyi vavajihile, nganomu avalwezele Kalunga. Kalunga alumukile kumatoto enyi numba mwavalweza ngwenyi, “Katukenu hamwe neli lizavu lyosena yenu jino mukalukuke lifuchi lya Ai. Kanda namwivwa womako, tala ami nanguya nakumihanalyo mumavoko enu.” VaIsalele vamwononokele Kalunga kaha vavajihile vakaAi. (Kwimba)

Muvwimbimbi wa chitanu nayivali (7) Likumbi na kakweji navimana hamwe

Muvwimbimbi wa chitanu nayivali (7) Likumbi na kakweji navimana hamwe

Yoshuwa 10:1 - 14

Jino vatu vakuhona kumwivwa Kalunga woma vaka-Kanane vaputukile kwivwa woma wava Isalele. Miyachi yitanu vejile nakulifutula hamwe mangana vazungise vaIsalele. Oloze Kalunga ahanjikile kuli Yoshuwa ngwenyi, “Kanda kwivwa womako. Nangukukafwa nakuvahopola vaka-kole. Naumwe pimbi mwemana nakukufumbukila ove.” Ngocho Yoshuwa na lizavu lyenyi lyamaswalale vayile nakulwa nayize miyachi. Kaha yize miyachi yachinyine mwamwa. Kalunga avashile malolwa amane ne kufuma mwilu vakakole javo vavavulu vafwile. Jita yatwalileho likumbi lyosena. Yoshuwa ahanjikile kuli kumbi na kakweji ngwenyi, “Kanda namuswenyako!” Kaha Kalunga emikile likumbi nakakweji hamwe nakuhona kuswenya palanga nomu vaIsalele vazakwile vaka-kole javo. Kanda chisolokeho lyehi chipwe kunyima chipwe kulutwe, Kalunga kanda akumbululeho lyehi mutu kulomba changachize. (Kwimba)

Muvwimbimbi wa muchitanu nayitatu (8) Yoshuwa mwavashika vatu

Muvwimbimbi wa muchitanu nayitatu (8) Yoshuwa mwavashika vatu

Yoshuwa 23:1 - 24:28

Kalunga atwamishile vaIsalele mukuunda navaze valihachile navo hatando yayisuku. Omu alingile jino Yoshuwa hana shinakajiwa lyehi, avasanyikile vatu vosena vezenga kuli ikiye. Avanukishile vyuma vyangolo vize Kalunga alingile muli vakiko nomu apwilenga kusali yavo hakulwa jita. Avalwezele nawa ngwenyi, “Likolezezenu, pwenu muvakuvanguluka mu kwononoka kuvyosena vize vasoneka mu mukanda wajishimbi. Zangenu Yehova Kalunga kenu hakulama jishiko jenyi! Kaha ikiye mwakamihangila mafuchi aze anasaleko kumeso enu, kaha enu namukalipita lifuchi lya Kanane lyosena. Kachi nge enu namukazachila tulunga veka, namukanonga mulifuchi lyamwaza eli Kalunga namihane enu. Sakulenu jino lelo lino ou munazange kuzachila.” Oloze vatu vosena vapwileko valishingile nakulishika kumuzachila Kalunga kavo. Hakukumisa jino Yoshuwa afwile. (Kwimba)

Muvwimbimbi wachitanu nayiwana (9) Ndevola mwahanjika vya Kalunga

Muvwimbimbi wachitanu nayiwana (9) Ndevola mwahanjika vya Kalunga

Vaka-kuyula 4:1 - 9

Omu alingile Yoshuwa hanafu lyehi vaIsalele vamutalishile nyima Kalunga kavo. Vaputukile jino kulemesa makombelo aze avaka Kanane. Kalunga nawa ahanyine vaKanane jingolo hali vaIsalele, kaha vayanjilenga chikuma. Omu vatwalilengaho kuvayanjisa vaIsalele, vaputukile kulila kuli Kalunga avakafwe. Jino Ndevola apwile twamina yavaIsalele. Vatu vejile kuli ikiye mangana avakafweko mwakulingila. Avakafwile valivwasane vakumise kulizungisa chavo. Nakuvalweza valumuke cheka na kutala kuli Kalunga ou wavaIsalele. Likumbi limwe Ndevola asanyikile Mbalake mukulwane walizavu lya maswalale java Isalele. Omu ejile amulwezele ngwenyi, “Mbata malunga vakuheta mukanunu umwe muyenga kupili tavole. Kaha va Shisela na maswalale vamu Kanane naveza nakulwa jita nayove. Kaha Kalunga mwakuhana kusokoka ove.” Oloze Mbalake evwile woma chikuma amulwezele Ndevola ngwenyi, “Nge ove Ndevola kaute kuya nayami hamwe, nayami kangute kuya!” Kaha Ndevola etavile ngwenyi, “Nanguya na yove, oloze Kalunga mwakavazakula nakuvafungulula vaShisela muli pwevo. Ulemu kaweshi kukapwa woveko.” (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi (10) Kalunga mwakafwa kuzangimisa va Shisela

Muvwimbimbi wamulikumi (10) Kalunga mwakafwa kuzangimisa va Shisela

Vaka-kuyula 4:10-17, 5:19-21

Ndevola na Mbalake hamwe navaIsalele vosena vayile kupili tavole. Shisela hamwe nalizavu lyamaswalale vakaKanane lyakandukile nakulwa navo. Shisela apwile namatemba a jita makulu-kaji atanu nawana. Oloze vaIsalele vapwile kaha na jipoko ja mikwale mumavoko avo. VaKanane vejile kuchinema chakalwiji kwakamwihi napili tavole, oloze matemba avo kawahashile kupulasana mujipiliko. Kaha vula yaputukile kunoka chikuma. Matemba apwile nakukakachila mu malova, matemba avo ahungumukile na meya ha kuzala chakalwiji. Vaze mwaswalale vavaIsalele valukukile vaka-kole hamwe nawaze matemba avo nakuvajiha omu vapwile mujita. Oloze Shisela kaha ikiye alovokele nakuchina. (Kwimba)

Muvwimbimbi likumi naumwe (11) Yayele mwamujiha Shisela

Muvwimbimbi likumi naumwe (11) Yayele mwamujiha Shisela

Vaka-kuyula 4:17-23

Shisela achinyinyine kutende yapwevo lijina lyenyi apwile ikiye Yayele. Apwile pwevo lya hevele. Amwambile ngwenyi, “Twaya muno unoke ove mwata! Kanda mwivwa womako.” Ou Yayele kapwile kaIsaleleko, kaha Shisela ayile na kuswama muze mutende yenyi. Kaha vamuhanyine mavele anwenga, vamufwikile lipayi. Kaha Shisela asavalile apwile mutulo. Yayele ambachile lumbambo mutende na chikungo chaku papalisa (muweto). Ayile nakulivemba kuli Shisela omu apwile na savala, amupapalile washi lumbambo kumutwe lwatuvile nahamavu. Omu mwahichile, kapyapya kakandende. Mbalake ejile nakumutonda Shisela. Yayele amusanyikile Mbalake kutende yenyi, ngwenyi, “Twaya ngukulweze ou lunga uli nakutonda.” Tala Shisela uze nasavala namutwe wakujika mumavu. (Kwimba)

Muvwimbimbi likumi nayivali (12) VaIsalele na vawahilila

Muvwimbimbi likumi nayivali (12) VaIsalele na vawahilila

Vaka-kuyula 5:1 - 31

Kalunga ikiye ahanyine ngolo vaIsalele vavahaze vaze vakaKanane. Ndevola na Mbalake vembile myaso yakumwalisa Kalunga nakumusakwilila. Navatu nawa vaputukile kuwahilila hamwe nakulisamba. Vawahililile hakupwa natwamina yavo Ndevola. Kuli vakivo apwile nge nevo. Nauze yayele nawa vamusangejekele mwomwo muli ikiye kamwapwile womako hali uze Shisela. Jino Kalunga azachile na ava mapwevo vavali kupululula vaIsalele. Hamwe na hamwe Kalunga eji kuzachisanga vaze vakuhehela mangana vafungulule vakangolo.

Muvwimbimbi likumi nayitatu (13) Ngiteyoni nakangelo ka Kalunga

Muvwimbimbi likumi nayitatu (13) Ngiteyoni nakangelo ka Kalunga

Vaka-kuyula 6:1 - 24

Muze mulifuchi lya Isalele mwapwile jino kuunda myaka makumi awana. Cheka nawa vaIsalele valingilenga muze mwapihile kumeso a mwata Yehova. Vapwile nakulemesa cheka makombelo amulifuchi lya Kanane. Kalunga jino alingishile vatu vamuyachi wavaMichane vavayule mu myaka itanu na yivali. VaMichane venyekele jimbuto javaIsalele. Omu vaIsalele vamwene ngana vaputukile kulila kumeso aKalunga mangana avalwile. Jino likumbi limwe lunga vavulukilenga ngwavo Ngiteyone apwile nakuzungula tiliku. Mangana ahase kuswekako yimwe kuchinyisa vaMichane. Kukasumuka kangelo kaKalunga nalisolola kuli ikiye Ngiteyone nakumwamba ngwenyi, “Yako ukalwile vaIsalele kufuma kuli va Michane.” Oloze Ngiteyone amuhulile uze kangelo ngwenyi, “Ami nanguhasa kwalwila ngachilihi? Mwomwo ami ngwamokomoko.” Kalunga amulwezele ngwenyi, “Nangupwanga na yove kaha ove naukavahopola ava maswalale vaMichane vosena!” Ngiteyone ahanyine kulya kuli uze kangelo. Achikwachile na mukombo wenyi. Hahaze vene kwepukile mulangi kaha uze kangelo alelanganyine nakuya. Ngocho Ngiteyone atachikijile ngwenyi, kumana Kalunga ikiye ezanga nakuhanjika kuli ami. (Kwimba)

Muvwimbimbi likumi nayiwana (14) Ngiteyone mwapuzula makombelo

Muvwimbimbi likumi nayiwana (14) Ngiteyone mwapuzula makombelo

Vaka-kuyula 6:25 - 32

Vausoko ja Ngiteyone valemeselenga vambale nalishela akiko apwilenga makombelo a lifuchi lya Kanane. Kalunga ahanjikile kuli Ngiteyone ngwenyi, “Yako ukapuzule lijiko lyakulumbila mbale eli lijiko atunga iso na likombelo lya lishela nawa.” Ngiteyone evwile woma wavatu, oloze azangile nawa kwononoka Kalunga. Ufuku vene uze Ngiteyone ayile na malunga likumi, vaka shiule aze makombelo. Omu kwachele vatu vamwene vize alingile Ngiteyone ha ufuku uze, vatu vapihililile kaha vazangile vamujile. Oloze ise amukingile avalwezele ngwenyi, “Kachi nge ou likombelo lyenu napu kalunga, kaha ivene alilwile.” Oloze kachi kalilwilile ngochoko. Kalunga apwa wakulitulaho ahambakana tulunga vosena vakusonga na mitondo, malolwa, chipwe nakala chuma. Vatu vosena vatela kuhana kavumbi na ulemu kuli Kalunga ou tengi wa vyosena. (Kwimba)

Muvwimbimbi likumi nayitanu (15) Maswalale ja Ngiteyone navanwa meya

Muvwimbimbi likumi nayitanu (15) Maswalale ja Ngiteyone navanwa meya

Vaka-kuyula 7:1 - 7

VaMichane valikungulwile hamwe mangana valwenga nava Isalele. Shipilitu ya Yehova apwile ha Ngiteyone kaha asanyikile malunga vauswalale kufuma muli vaIsalele. Oloze Kalunga amulwezele Ngiteyone, “Malunga ava uli navo vanavulu chikuma. Kuchina vaIsalele navalivwimba, ngwavo etu vavene nangolo jetu tunavafungulula. Oloze jino ou ali na woma ayenga kuzuvo yenyi.” Malunga vavavulu apwile navo Ngiteyone vayile kujizuvo javo. Cheka Kalunga ahanjikile kuli Ngiteyone ngwenyi, “Uchili na malunga vavavulu lika. Jino vatwale kukalwiji kaha nangukakulweza mwakulingila.” Ngiteyone ayile navo ku kalwiji kwapwile meya vakanwe. Malunga vavavulu vanwine meya kufukama ha mambuli avo nganomu eji kunwanga kawa hakukapa nalilimi lyenyi. Oloze makulukaji atatu (300), vakiko vanwine meya na mavoko avo. Kalunga jino amulwezele ngwenyi, “Malunga ava makulukaji atatu (300) vananu namavoko avo ngunava sakula vayenga hamwe nayove mwomwo vaMichane nanguvahana mumavoko ove.” (Kwimba)

Muvwimbimbi likumi na umwe (16) Mwaswalale va Ngiteyone nava jingilika chilombo chava Michane

Muvwimbimbi likumi na umwe (16) Mwaswalale va Ngiteyone nava jingilika chilombo chava Michane

Vaka-kuyula 7:12 - 25

Maswalale vavaMichane vatungile chilombo chavo muchinema. Vapwile navangamela, namalunga vavavulu naumwe pimpi ahashile kuvalava, kuvula chavo. Kuvula chavo chapwile nge mikana yava mbimba makumbi hamavu. Oloze Ngiteyone apwile navakajita makulukaji atatu (300) malunga, Kalunga alwezele Ngiteyone mwakulingila. Ngiteyone ambachile jineta jakwimba nakuhana hali lunga lumwe, namumunyi mutulo yamulondo wamavokovoko. Kaha vajingulukile vaMichane chilombo chavo mukachi kaufuku. Haze vene vosena vaputukile kulikuwa namazu akukanguka, vembile jineta nakujiha yize milondo. Vatambakanyine ngwavo, “Mukwale wa Yehova na Ngiteyone!” VaMichane valikomokelele nachizungo mukachi kavo. Jino vaputukile kulijiha umwe namukwavo. Vachinyine kumeso ava Ngitenyone. Ngocho Ngiteyone jino asanyikile vakwasa jita vosena vavaIsalele. Kaha vejile nakujiha va Michane vavavulu. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamu likumi yitanu nayivali (17) Samasone mwajiha ndumba

Muvwimbimbi wamu likumi yitanu nayivali (17) Samasone mwajiha ndumba

Vaka-kuyula 13:1 - 14:19

Omu alingile jino Ngiteyone hanafu lyehi, vaIsalele cheka vafumine kuli Kalunga. Hakulinga ngocho Kalunga ahanyine vakakuvayanjisa vaFwilishite vavayanjise mu myaka makumi awana (40) omu inahichile eyi myaka. Kalunga avahanyine cheka twamina weka amuhanyine ngolo jakulwila vaIsalele. Lijina lyenyi apwile Samasone. Shipilitu ya mwata Yehova omu ejile hali ikiye, Samasone apwile nangolo chikuma. Ikiye katewilenga kambu jenyiko. Kusuhwa chajikambu jenyi chapwile chinjikizo chakulumbununa kupwa wa kuli Kalunga. Kaha mukiko nawa mwapwile ngolo jenyi. Samasone azangile pwevo wamuliva Fwilishite. Ayile kuli visemi jenyi avalwezele, “Enu visemi jami ngumba chilenu pwevo muli vaFwilishite.” Visemi jenyi ngwavo, “Ikaze nauhonena kumbata pwevo wakufuma kumuyachi wove wavaIsalele?” Samasone kevwililileko akanyine ngwenyi, “Ngu mbachilenuyo ikiye pwevo ngunasake.” (Oloze visemi jenyi kavatachikijileko ngwavo Kalunga nazake kuzata. Na kuzangamisa vaFwilishite.) Omu likumbi limwe Samasone apwile nakuya kuli uze pwevo. Mujila alitulukile nandumba. Ngolo japwile muli ikiye jakujiha uze ndumba namavoko kaha. Mwahichile cheka makumbi hakutambuka awanyine uze mujimba wauze ndumba ajihile muli lizemo lyavapuka, nauchi. Ambachileko uchi nakulya. Kaha ayile nawa kuze kuchiwanyino chakulimbata hamwe navisemi jenyi, hakuhetako kuze kuchiwanyino. Vamunehelele vakwavo vakweze (mukiko mwayilenga jishimbi javo). Avahanyine kashimutwiji mangana vaka lumbunune ngwenyi, “Kuli muka kulya kalovokele vya kulya. Kuli muka-ngolo kwafumine viyema.” Kaha avalwezele ngwenyi kachi namingulweza omu kashimutwiji aka kalumbunukila na nangumihana makumi atatu (30) amahi na akuvwala. Oloze vachihonene kuchilumbununa. Omu vachihonene vayile kuli pwevo lyenyi ngwavo avakafweko nge pimbi ikiye hamwe natanga yenyi kuvanga vavajihe. Omu uze pwevo evwile mazu kana. Alilile nakumulembelela Samasone amulweze omu kalumbunukila, atwalililengaho lika. Samasone amulumbunwinyinecho uze pwevo. Omu vaze vakweze vevwile ngwavo jino nahanjika mwamuchano. Vamukumbulwile kutesa nachihula ngwavo, “Ika yayema nge uchi? Chika changolo kuhamba ndumba?” Shipilitu ya Yehova apwile hali Samasone hakumuholokela. Kaha ajihile makumi atatu (30) avaFwilishite ahanyine makumi atatu a mahina kuli vakweze kuze ku chiwanyino. Ahilukile nakuya ku zuvo yaise wakuzala namatoto. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayitatu (18) Samasone na vamyumbwe vakuwemesa

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayitatu (18) Samasone na vamyumbwe vakuwemesa

Vaka-kuyula 15:1 - 17

Omu mwahichile makumbi Samasone ayile cheka kuli vaFwilishite, akambate puwenyi oloze isewenu amu sombwesele kuli lunga weka. Samasone alyambile ngwenyi, “Ngunawane jino kanyinyino kamwaza kazangamishilaho vaFwilishite!” Ngocho Samasone ayile jino nakutonda vanyumbwe avawanyine vamyumbwe makulukaji atatu (300). Avakashile mazavu mazavu kumikila yavo, kumikila yavo kaha awikileko kakahya avechele vayenga mumawande ava Fwilishite atiliku. Tiliku yosena mumawande ava Fwilishite yawemene, hamwe najimbuto josena javaFwilishite. VaFwilishite kavamuzangile ou Samasoneko. Vatondelenga kumujiha. Likumbi limwe vamulukukile Samasone mangana vamujihe ambachile chifuhwa cha lumbange lwa chimbulu. Kaha vaFwilishite vakuheta kanunu umwe (1000) vavajihile nachifuhwa. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayiwana (19) VaFwilishite navamuteula Samasone jikambu

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayiwana (19) VaFwilishite navamuteula Samasone jikambu

Vaka-kuyula 16:4 - 22

Samasone azangile pwevo weka muli vaFwilishite. Lijina lyehi apwile ikiye Ndelila. Vakulwane vava Fwilishite vayile kuli Ndelila nakufwete mali mangana avalweze oho hatwama ngolo ja lunga lyenyi. Jino Ndelila apwilenga lika nakuhulisa Samasone amulweze, “Oho hatwama jingolo jenyi? Na mwakuhasa kumukwachila?” Samasone amulwezele Ndelila, “Nge navangukasa namikole kanda vazachiseho lyehi jitanu najivali (7) kechi jaumuko kaha nanguzeya nanguhona jingolo nge vatu vakwavo.” Omu Ndelila atachikijile ngwenyi na mulweze muchano, alivwasanyine nava Fwilishite mangana vamuswaminyine kukapete kamuzuvo. Ndelila ayile jino kuli Samasone ngwenyi, “VaFwilishite vanahete!” Samasone ambitwile mikole yosena yize vamukashile nayo. Kavamukwachileko, echi chatwalililengaho lika, kavahashile kumukwatako. Ndelila amukashile cheka nawa Samasone mwomumwe ikiye ajimbwitwile cheka. Ndelila alingilenga mapapa kavali. Oloze vahonene kumukwata, Samasone alwezele cheka ngwenyi ngukasenu namikole omu vejilenga ngwavo vamu kwate vahonenenga. Amulwezele cheka puwenyi ngwenyi ngolo jami jatwama kujikambu. Nge namungu vindajo nakupapalila lumbambo mujikambu kushindakanyina kumbango, kaha ngolo najikuma navangukwata jino. Ndelila alingile ngocho. Kaha omu akumishile amuhindwile lunga lyenyi ngwenyi, “VaFwilishite vanahete!” Vahonene nawa. Puwenyi atwalilengaho lika nakulila kumeso a lunga lyenyi amulweze oho hatwama ngolo jenyi. Likumbi limwe Samasone alweze puwenyi ngwenyi, “Kalunga amulwezele mama natata vanguhanduleko ngupwenga kumilimo yaKalunga angu zachise. Kachi nge jikambu jami likumbi na lumwe navajiteula, ngolo jami najingufuma.” Kaha ufuku umwe omu apwile ikiye nasavala lyehi mutulo kaha Ndelila avasanyikile vaFwilishite. Vejile vamutewile jikambu josena kumutwe. Ndelila amulweze lunga lyenyi Samasone ngwenyi, “Samasone, vaFwilishite vanahete!” Samasone ahindukile oloze alivwile jingolo jauchi kahashile kuli pulululako. Kalunga amusele Samasone najingolo japwile jauchi. Ngocho jino vaFwilishite vamukashile nakumutuva meso enyi. Vamulaminyinyine mukamenga, vamuhanyinenga kuzata mulimo wa kucheka unga nalilolwa lwakuchekela. Oloze jikambu jenyi japwilenga na kusoka. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamakumi avali (20) Samasone mwavanongesa vaFwilishite

Muvwimbimbi wamakumi avali (20) Samasone mwavanongesa vaFwilishite

Vaka-kuyula 16:23 - 31

Vamyata java Fwilishite vosena vawahilile mwomwo Samasone vamuhashile. Valyambile ngwavo, “Jino Kalunga ketu natusuwila lyehi ou Samasone, ou vene muka-kole wetu, mumavoko etu.” Kaha vangile chilika chachinene nakulumbila nawa uze Kalunga kavo walikombelo. Jino omu lwahetele lwola vamunehele kapuputa Samasone kumufumisa muze mukamenga vamulaminyinyinenga nakumuhaka mukachi kazuvo yavo yakuhemena. Hakumuhaka mukachi ikiye alwezele uze ngamba waka Fwilishite mangana akundamine kujipanda jize jajinene jemikilenga tembele yaKalunga kavo walikombelo. Tembele yazalile namalunga na mapwevo, navaka kuyula vava Fwilishite nawa. Muvapwile kuvula chavo vapwile vakuzomboka tununu vatatu. Na malunga na mapwevo vapwile vanatwame helu mangana vatale. Jino Samasone amulombele Kalunga ngwenyi, “Achingwanuke ami, ngujiki jise ove Mwata cheka nawa.” Haze vene Samasone akundaminyine kupanda ja yize zuvo kaha tembele yashiukile. Samasone nava myata java Fwilishite vosena vafwile. Hamwe likumbi lize afwile Samasone, Kalunga amuhanyine Samasone kuvahasa va Fwilishite. Mwomwo halikumbi lize ajihile vaFwilishite vavavulu chikuma kuhambakana vaze ajihile omu apwilenga wamutonyi. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamumakumi avali naumwe (21) Yesu mwafumisa vashipilitu vavapi

Muvwimbimbi wamumakumi avali naumwe (21) Yesu mwafumisa vashipilitu vavapi

Luka 8:26 - 39

Omu mwahichile myaka yayivulu oho va Samasone na Ngiteyone vanafu lyehi Yesu ayoyolelenga mulifuchi lya vaIsalele. Hakutombojoka ali humanganyine na lunga umwe apwilenga nava shipilitu vavapi vavavulu. Omu amumwene Yesu ou lunga alimbilile hamavu kumahinji a Yesu nakumwamba ngwenyi, “Unasake ngwove utulinge muka, Yesu, mwana ou alitulaho atwama helu Kalunga?” Vaze vashipilitu vatachikijile Yesu ngwavo mwamuchano apwa mwana Kalunga vene, ou wakulitulaho. Yesu ahanjikilile vaze vashipilitu vavapi valovoke muli uze lunga. Vashipilitu vavapi omu vafumine muli uze lunga vayile na kwingila muutanga vavangulu. Vapwile kuze kwakamwihi. Valimbilile mukalwiji ngocho vosena valondamanyine mumeya. Vatu vaputukile kumona ngwavo Yesu ali nangolo jakuhambakana Satana nahali vashipilitu vavapi vosena. Eyo, pundu vene navashipilitu vavapi navakivo vamwononokelenga ikiye. Shikaho mazu a Kalunga atulweza. Nakutanangula ngwawo Yesu atambwile ngolo josena jamwilu neji jahamavu. Ali nangolo jaku jakufumisa vashipilitu vavapi. Vashipilitu vavapi vakwechi jigolo jajinene, oloze muli jina lya Yesu kuhichila mujingolo ja shipilitu wajila vanahase kuvafumisa. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamumakumi avali nayivali (22) Yesu mwahanga malunga vavapi muzuvo ya Kalunga

Muvwimbimbi wamumakumi avali nayivali (22) Yesu mwahanga malunga vavapi muzuvo ya Kalunga

Luka 19:45 - 48; Yowano 2:13 - 21

Likumbi limwe Yesu engilile muzuvo yaKalunga yize yapwile muYelusalema. Vaka-kusekasana navakivo nawa vapwile muze. Vapwilenga nakulanjisa tunyama vakulumba. Oloze chapwilenga mangana vawanyinemo mali makwonga vatu nawa. Omu achimwene Yesu apihililile. Avambile ngwenyi, “Kalunga ngwenyi, ‘Zuvo yami nayipwanga ya kulombela oloze jino enu munayalumuna kupwa muutwamo wavihwanga naveji, hakukumisa kuhanjika mazu awa.’” Avolowelemo vaze vene vakakusekasana vavapi hamwe natunyama vaze vapwilenga nakulanjisa. Yesu mwana Kalunga. Ikiye atwama nangolo jakufumisa vatu vaka-kulinga mwamupi muzuvo yaise. Oloze va Yuleya vamwe vapwile na matoto vamuhulile ngwavo tulweze, “Nge uli na lusesa lyakulinga vyumevi!” Ikiye avakumbululwile ngwenyi, “Jihenu uno majimba wami kaha hamakumbi atatu nangusanguka cheka.” (Kwimba)

Muvwimbimbi wamumakumi avali nayitatu (23) Yesu ayoya

Muvwimbimbi wamumakumi avali nayitatu (23) Yesu ayoya

Mateu 27:33 - 28:30

Omu alingile nazate lyehi myaka yitatu, vaYuleya vamujihile, vamusukikile hachitondo chakusepasana. Afwile, oloze halikumbi lya muchitatu asolokela cheka wamutonyi. Kalunga amuhanyine ngolo ja kufungulula kufwa. Yesu keshi kukafwa chekako. Vatu vavavulu vamwane chikupu Yesu henyi henyi mwana Kalunga.Yesu nawa ahanjikile kuli vaka-kumukavangiza ngwenyi, “Talenu ngolo josena vananguhanejo neji jamwilu neji ja hamavu. Yenu kuli vosena, muka-valingise kupwa vaka-kungu kavangiza ami. Mukavanangule kulama vyosena vize ami ngwamilwezelenga enu. Kaha ami nangupwanga nayenu makumbi osena.” Yesu ukwechi ngolo hali Satana, shili nakufwa. Yesu kaha mukakuhana kuyoya chachihya kuli vosena vaze navamukava. Nasake etu vakakumukava tulipangilenu awa mazu amujimbu wenyi wamwaza tu vosena. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamumakumi avali nayiwana (24) Liswalale lya Kalunga

Muvwimbimbi wamumakumi avali nayiwana (24) Liswalale lya Kalunga

Efwesu 6:10 - 18

Nayetu nawa tuli namukakole wa ngolo, ikiye Satana. Oloze Kalunga amutumine lyeli mwata Yesu kutulwila etu kuli ou vene muka-kole wetu Satana. Vatu vavapi vamujihile Yesu. Vashinganyekele pamo keshi nangoloko. Oloze Kalunga wakuyoya amusangwile Yesu kukufwa. Amuhonesele Satana. Yesu atuhana ngolo mangana tumwimanyine Satana. Etu twatela kupwa twaliwahisa lyehi nganomu apwa liswalale naliwahisa kuya kujita. Chatete, kuvanga etu tulivange kutachikiza Kalunga muchano wenyi nakukava muvyosena mwatulweza. Kuvanga tuzange muchano kutujinguluka etu tuvosena. Nge muhya wamujimbunda jetu kutukinga kufuma kumakuli a Satana. Twatela nawa kuhaka kulishitu naunene wenyi kupwa lukepwe hajitulo jetu. Vilinga vyetu vamwaza kavyechi kuhasa kutunginga kuli Satanako omu mwatulukuka kala lwola nakuhaka vishinganyeka vyenyi vize vyavipi mumichima yetu. Shikaho kachinge tuli muli kulishitu tuvakukingiwa nakuwaha chenyi, na unene wenyi, uze atuhana lyehi haze vene atulwilile. Tulwezenu vakwetu vosena jila yakuunda yaYesu. Chinapu nge sapato yize inatukingi kukusenukila mujijila jaSatana. Twatela kufwelela Kalunga atulame. Echi chinapu nge lukepwe lyamukingo hakutulukuka kuli Satana. Yesu mwaka atulwila lyehi kukutuzangamisa chetu hajishili na kujisonyi jetu. Echi chinafwane litepa lya chikungo, kukinga jishipilitu jetu kukufwa chahaya myaka. Kalunga mazu enyi (mukanda waKalunga) anapu nge poko yetu yauvela kuvali. Akiko jino twatela kuzachisa mukulwa na liyavolo Satana. Mu makuli enyi twatela ku shimutwila na Kalunga mu kulomba nakupwa mukulikata nenyi hamwe. Numba etu nawa tutachikize kusokoka mundungo wa Satana, mushili namukufwa chahaya myaka yosena. Yesu ikiye mwahana kuyoya chahaya myaka yosena kuli vaze navafwelela nakumuhana Kalunga kavumbi. Jino twimbenu myaso na kuwahilila nawa, nakwalisa nakulifukula, kuli Kalunga umwe kaha wamu chano.

相关信息

免费下载 - 免费下载传福音及发展教会所用的录音、图片、文本和其他相关资料。内容包括福音与圣经故事,并已被翻译成上千种语言。

"看,听,行"视听材料 - 这套材料,共有八个部分,每个部分24个图片,非常适合用于传播福音和基督宣讲。这套材料涉及到旧约中的人物,耶稣生平,早年的教会。材料已翻译成数百种语言形式。

如何运用GRN的音频和视频资源 - 第一部份: 使福音容易分享 - 这篇文章介绍了GRN音像资源在事工时的多方面应用。

如何使用GRN视听资源-第二部分:不断深入 - 这篇文章详细解释了人们如何从故事中学习,以及为什么故事中没有很多的评论。

环球录音网音频图书馆 - Mp3,CD和磁带格式的福音材料和圣经教学材料,满足人们不同文化的需求。录音材料的形式多样,包括简单的圣经故事,福音信息,经文朗诵和歌曲。

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach