Good News

Good News

Esboço: Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número do roteiro: 395

Idioma: Naro

Tema: Sin and Satan (Temptation, Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Ascension, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Holy Spirit, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Fruit of the Spirit, Prayer, petition, New Nature, Worship, Witnessing, Church, Christianity, Second Birth, Obedience, No other gods, idols, Peace with God, Leaving old way, begin new way, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Peace (between men), Children of God, Family, relationships, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Creation, Law of God, End Time, Second Coming, Gospel, Good News, People of God); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Fear, Problems, troubles, worries)

Público alvo: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism

Passagem bíblica: Extensive

Estado: Publishable

Texto do roteiro

Sere-sere 1: Tshoa-tshoases koe

Sere-sere 1: Tshoa-tshoases koe

Tshoa-tshoases kam ko Nqarim cúí me ii. Me Nqari ba nqõó ba kúrú a x'áàn tcãà me, ká wèés qgáì sa ko ntcùú si i khama. A ba a q'aa-q'aa ntcùúa ne x'áàn koe, ncøe tu ko bóò kg'aika dis sere-seres koe khamaga ma. A ba a q'aa-q'aa nqõókg'ai di tshàa ne nqarikg'ai dian koe. (Nqõókg'ai di tshàa nea tshàa-dxooan høé naka tshàa-doman høéthøé e, i nqarikg'ai dian túú-c'õoan koe ta ko bóòan ga a bóòa tu q'ãa túú-c'õoan koe i guu a ko tuu sa). Nqari ba cáþ sa kúrúa, koabà nes gha tc'ãá-còokg'ai ka a nxoe ba kúrúa, ntcùúa nem gha tc'ãá-còokg'ai ka. Nqari ba qãè me e. Wèés gúù sam kúrúa a wèés gúù sa tc'ãá-còokg'aia.

Sere-sere 2: Nqari ba ko kg’ui

Sere-sere 2: Nqari ba ko kg’ui

Tcgãyas ncøes sere-seres koe hàna sa Baebele si i. Nqarim dim kg'ui me e, a ko bìrí ta a Nqarim ka naka gam di zi dàò zi ka høéthøé e. Nqarim dim kg'ui ba tseegu me e. Ncøe tu gha kóþ zi xgaa-xgaa zi tseegu zi wèé zia Baebeles koe guua.

Sere-sere 3: Tshoa-tshoase sa

Sere-sere 3: Tshoa-tshoase sa

Nqari ba gam dim kg'uim cgoa wèés gúù sa qãèkagua. Nqõó bam kúrúa, xàbìan høé, tshàa-dxooan høé naka tshàa-doman ga høéthøé e. A wèés gúùs kg'õèa hãa sa kúrú, x'aùan tshàa q'oo di høé, na tsîrán hìian tc'amkg'ai di høé naka wèé kg'oo-coa qhàòan ga høéthøé e.

Sere-sere 4: Adam khara Efa khara

Sere-sere 4: Adam khara Efa khara

Me nxaska Nqari ba tc'ãa dim khóè ba kúrú, cg'õèa ba ko Adam ii. A ba a xg'ara a tc'ãa dis khóè sa kúrú, cg'õèa sa ko Efa ii. Nqari ba kò qarian kg'áòm khóè ba máà wèé zi gúù zi nqõómkg'ai di zi di i. Adam khara Efa khara kò Nqarim di khara khóè khara a, a ko kg'ui cgoa me xháràm koe khara ko x'ãèa ka. Me Nqari ba kgoara máá khara a, wèé zi hìi zi khara gha tc'õó sa, xháràm q'ánè dis cúís oose. Sere-seres di dxàe xòè za tu ko bóò khara kò ma Nqari ba chìbian kúrú máá sa, hìis xháràm q'ánè dis tc'õó ka. Chìbian khara kúrúa i gakhara di tòókuan Nqarim cgoa di i chõòa. Kg'áò xòè dis sere-sere sa ko x'áí, Nqarim kò ma xgàra khara a sa, xhàiagua khara ka xháràm koe. Me gaa koe guus ka cara khara a wèé tc'õo hìi zi xháràm di zi, khara tshoa-tshoa a qari qgáì koe tc'õoan hòò. A khara a gaa khoa guu a thõòan xáÿ, tcììan høé naka x'ooan ga høéthøé e.

Sere-sere 5: Kaine tsara Abelea tsara

Sere-sere 5: Kaine tsara Abelea tsara

Adam khara Efa khara ko cáÿ cóá tsara úúa, Kaine ba høé naka Abele ba høé ta ko ma tciiè tsara. Kaine ba kò Abele ba chìi, a c'øem cáþ ka cg'õo me. Me Nqari ba Kaine ba chìbia ba domka xgàra, Adam khara Efa khara kam ko ma høéa khama. Wèé khóèa nea Adam khara di cóá a, ta nxaska wèéa ta ga chìbian kúrúa. Chìbia ne ko Nqarim cgoa q'aa-q'aa ta a. Ta xgàrakuan tééa máána chìbia ta di i.

Sere-sere 6: Nowam dim araka ba

Sere-sere 6: Nowam dim araka ba

Kuri xu qãá q'oo koe i kò chìbian khóè ne di nxaakamaga kaia, me nxaska Nqari ba tc'øe-tc'øese a bóò tshàam cgoam gha cg'õo ne sa. Cúím khóèm Nqari ba kò ncàÿa a ko komsana me ba ko hàna. Cg'õèa ba ko Nowa a. Nqari ba kò bìrí Nowa ba a máá, kaiam moghoro ba méém kúrú, gabá høé naka x'áé-q'oos gam di sa høéthøé gha kgoara ba tshàam kaiam koe. Nowa ba ko wèé kuri dàòan øé ka ga ko Nqarim dim tchàno dàòm ka ko bìrí khóè ne, øem ko ma kúrú gaam moghoro ba khama. Khóè nea ko tcom tama Nqarim di zi q'ãa-q'ãa-kg'áþ zi, cg'ãè cauan høé naka tshàam koe høéthøé koe gha hàà kgoara ne zi.

Sere-sere 7: Tshàa-dxoo ba

Sere-sere 7: Tshàa-dxoo ba

Arakam ko xg'ara kam ko Nowa ba tsîrán høé naka wèé kg'oo-coa qhàòan ga høéthøé tcãà moghorom koe Nqarim ko ma bìrí mea khama. Me nxaska Nowa ba høé naka gam dis khóè sa høé, naka nqoana cóá xu gam di xu høé, naka gaxu di zi khóè zi høéthøé tcãà gaam moghorom koe. Me Nqari ba tcøekg'am me. A kaiam túú ba tsééa óá, tshàan nqõóm q'oo koe kò ko tsïre høéthøé e, i nqõó ba cg'oe-cg'oe. X'aèa nea ko nqáéa khóèan wèé ga xg'aa hùièa di i. Nowa ba ko gam dis x'áé-q'oos cgoa qãè qgáì koe hàna, ka ne ko khóè ne tchàa za ko hãa ne tóÿmè tshàan ka. Nowa ba ko qãè qgáì koe hàna Nqarim koem kò dtcòÿ a ko komsana me khama.

Sere-sere 8: Abraham, Sarah sa høe naka Isaka ba høéthøé ne

Sere-sere 8: Abraham, Sarah sa høe naka Isaka ba høéthøé ne

Tshàa-dxoom di tshàa ne ko c'óò, i káí kurian nqáé ka ne ko Nowam di ne cóá ne káí zi qhàò zi kúrú. Gaa ne cóá ne ka c'øe ba ko khóèm Abraham ta ko ma tciiè me e, Nqari ba ko ncàÿa a ko qáÿsea máá me ba. Nqari ba ko Abraham ba bìría tòóa, gam di ne cóá ne gha kaia hãas qhàò sa kúrú sa. Abraham ba høé naka gam dis khóès Sarah sa høé khara ko káà cóá khara ii. Igabam ko Abraham dtcòÿ Nqarim di bìría tòókua ne. Ncøès sere-sere sa ko x'áí cóá ba khara ko ábà sa gaeasea khara hãase, a Isaka ta ma tcii me.

Sere-sere 9: Moshe ba høé na Nqarim di x’aèkg’aman høéthøé e

Sere-sere 9: Moshe ba høé na Nqarim di x’aèkg’aman høéthøé e

Nqarim ko Abraham ba ma bìría tòóa khamagam kò Isaka ba ma káí cóán úú. Ne kaias qhàò sa kúrú Israele ta ko ma tciiè sa. Gaa ne Israele ne ka c'øe ba kò Moshe ta ko ma tciièm khóè me e. Moshe ba ko gataga ko Nqari ba qáÿsea máá a ko gam koe. Me c'øem cáþ ka Moshe ba Nqarim ka tciia úúè xàbìm koe a ba a gaa koe síí x'áè zi máàè Nqarim ka, khóè nem gha gazi ka xgaa-xgaa ka. Ncøes sere-sere sa ko x'áí Moshem ko xàbìm koe ma xõa sa nxüás koe góásea zi x'áè zi Nqarim di zi qgóó a. Nqari ba ko tc'øe, wèé khóèan gha gam di x'áèan qáÿsea máá sa.

Sere-sere 10: X’áèa ne

Sere-sere 10: X’áèa ne

Ncøea x'áèan Nqarim ko Moshe ba máàn ka c'øean ga a. Xgaa-xgaa ta i ko ncàÿ ta gha a qáÿsea máá me sa kg'õèam Nqarim gaam cúím tseegu dim iise. Tshoa-tshoas dis sere-seres dxàe xòè dis tc'ãa di sa ko x'áí ta a, táá méé ta sere-sere zi kg'oo-coa di zi kúrú mááse ea nqarin igaba kana c'øe gúù ga igaba qáÿsea máá sa. Igaba méé ta qáÿsea máá tseegu a ba a cúím kúrú-kg'aom Nqarim ba.
Cáÿ dis sere-seres koe ta ko bóò khóè ba høé naka gam dis khóè sa høé naka gakhara di cóán høéthøé xg'aea hãase Nqari ba ko ma qáÿsea máá q'oo. Wèé khóè øe ko dtcòÿ Nqarim koe méé i cáþ ba tòóa mááse bikim q'oo koe naka gam cáþ ka qáÿsea máá me. C'øe koe ta ko bóò cóán méé i gaan di xõòan tcom naka qáÿsea máá a sa. Dxàe xòè dis sere-seres nqãàka hãas koem ko Nqarim dim x'áè ba máá: táá méé ta cg'õo guu, a ko c'øes koe máá, táá méé ta c'øem khóèm dis khóè sa séè guu, témé.
Còo dis koe i ko máá, táá méé ta ts'ãà guu, gatá di tama gúùan méé ta táá séèa mááse guu.

Sere-sere 11: Daò mááku sa tcg’oose chìbian domka

Sere-sere 11: Daò mááku sa tcg’oose chìbian domka

Nqari ba ko táá x'áèan qáÿsea máá sa xgàra máá. Khóèm ko ncãa chìbian kúrú máá me Moshem di x'aèan ka, táá x'áèa ba qáÿsea máá nem ko ghùu-coa ba tcg'òó a máá Nqari ba. Ghùu-coa ba ko cg'õoè a chìbi-kg'aom dis tee-q'oo sa séè. Ghùu-coa ba kò x'áí sa ii Nqarim dim cóám, X'aigam Jeso Krestem di sa. Jeso ba méém ga hàà a naka x'oo dàòa máákus iise Nqarim koe, naka wèé khóèan ga x'óóa máá nqõóm q'oo di i. Kg'aigam ko Nqari ba kúrúa tòóa Jeso bam gha tsééa tcg'òó me hàà nqõóm koe, kgoara-kg'aom iise, naka hàà kgoara khóè ne qarian koe høé naka xgàrakuan chìbian di koe høe naka x'ooan di koe høéthøé e.

Sere-sere 12: Moengele ba Maria khara Josefa khara cgoa

Sere-sere 12: Moengele ba Maria khara Josefa khara cgoa

Kuruse i ko Moshem di xu kuri xu káí xu qãá q'oo koe. Jeso Kreste ba ábaè. Kuri xu còokg'ai koem ko Nqari ba bìrí-tòó ta a, a máá Kgoara-kg'ao bam gha tsééa tcg'òó, chìbian koe gha hàà kgoara ta a ba. Dxàe xòè dis sere-seres koe ta ko bóò moengelem Nqarim di ba tsééa úúèa ba Maria ta kò ma tciiès dxàe-coas koe. Maria sa ko dxàe-coas qanega ko kg'áò khóè xu cgoa xóé tama si i. moengele ba ko gas ka máá: "Táá q'áò guu Maria, cóá ba si gha ábà kg'áò ba ke, méé si Jeso dis cg'õè sa tcii me. Kaia me e gha ii, a gha cóám kaisase tc'amaka hãam Nqarim di ba ta ma tciiè. Ts'eekg'ai Tc'øe ba gha hàà cgae si, i gha qarian tc'amaka hãam di qàbia-tcãà si" (Luka 1:31-32 naka 35 ba høéthøé e). Kg'áò xòè dis sere-seres koe tu ko bóò moengelem ko ma sõokurìs q'oo koe Josefam cgoa kg'ui. A ba a Josefam ka máá: "Táá séèa sa bèe guu, cóá bas gha ábà kg'áò ba, ke méé khao gha Jeso ta ma tcii me, ká gam di ne khóè nem gha kgoara chìbia ne koe ke (Jeso ne ko Kgoara-kg'ao ba méé) (Mataio 1:19-21). Josefa ba ko komsana a qáÿsea máá Nqari ba a táá x'óÿ cgoa Maria sa me ko nxaakg'aiga síí Jeso ba ábaè.

Sere-sere 13: Jeso ba ko ábàè

Sere-sere 13: Jeso ba ko ábàè

Josefa khara Maria khara méé ko Betelehem dim x'áé-dxoom koe tòès gúù si i ko i. Gaa koe khara ko hãa kas ko Maria cóá-coam Jeso ba ábà a xòó me dxòros kg'oo-coa zi ko tc'õó q'oos koe, x'óÿ-q'ooan gakhara dia ko káà a khama. Me gaam ntcùúm ka ga moengele ba kòre-kg'ao xu ghùu zi di xu cúùm dxòó-qgáìm koe ko hàna xu koe síí a bìrí xu gas ábàs ka. Ka xu ko kuuga káí xu moengele xu nqarikg'áí koe qhúí a nxáè a qãè-tcaoa máá Nqari ba. Xu gaxu khóè xu qháése qàròasíí a síí bóò kgoara-kg'aom Jeso ba.

Sere-sere 14: Jesom xgaa-xgaa-kg’ao iise

Sere-sere 14: Jesom xgaa-xgaa-kg’ao iise

Jeso ba kò kai, Nqarim di cgomkua ne ko hãa cgoa mééa khama (Luka 2:40b). Dxàe xòè dis sere-seres koe ta ko bóò Jeso ba 12 kurim kò ii x'aè ka. Nqarim kam ko kg'ui xgaa-xgaa-kg'ao xu høé naka Israele di xu tc'ãa-còokg'ai-kg'ao xu høéthøé cgoa. A ko komsana a ko gaa khoa ko tøè xu tøè-kg'áþ zi. Gam di tc'øean kaisase q'ãa Nqarim ka di i, nea ko káís are sa tcheè xu.
Cáÿ dis sere-sere sa ko x'áí ta a Jesom kò ko ma kai sa qárí-kg'aom iise Nqarim dim kg'ui ba ko khóè ne xgaa-xgaa ba. C'øe ne khóè nea ko dtcòÿ a ko qáÿsea máá xgaa-xgaa-kg'áþa ba. C'øe nea kò dtcòÿku cgoa me tama a ko ntcoe me.

Sere-sere 15: Are-aresa zi tséé zi Jesom di zi

Sere-sere 15: Are-aresa zi tséé zi Jesom di zi

Ncøe zi sere-sere zia ko x'áí kaisa qarian Nqarim gam ka cóásem Jeso ba máà a me ko are-aresa zi tséé zi kúrú cgoa a. Dxàe xòè dis sere-seres koem ko Jeso ba káà tcgáíse ábàèam khóè ba qgóó. Eøm ko Jeso ba qgóó mea xg'aras kagam kò bóò! Nqáè dis sere-seres koem ko x'ooa ko hãas cóá sa ghùi gas ka xõò ba høé naka xõò sa høéthøé khara téé a ko bóò khoa. Kg'áò xòè dis koe ta ko bóò me, me tshàam tc'amkg'ai koe xóé a ko síí cgae gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu, ncøe ko moghorom q'oo koe hàna xu, tshàa-dxoom nqáè koe. X'aigam Jeso ba ko are-aresa zi tséé zi ncøe zi ka ga x'áí tseeguan ka gam Nqarim dim cóá me e sa.

Sere-sere 16: Jesom ba ko xgàraè

Sere-sere 16: Jesom ba ko xgàraè

Káí ne khóè nea kò ko Jesom koe dtcòÿ a ko xùri me. Qãè-tcaom khóè me e ko ii. Tcìì-kg'ao nem kò ko tsóò a ko xgaa-xgaa ne Nqarim dim dàòm ka. Gaam dàòm koe tcg'oara ne høé naka chìbi-kg'ao ne høém gha hàà kgoara di sem ko hààra hãa. Igaba ne ko dxãwa tc'øea ne khóè ne Jeso ba tc'øe tama, qarian ncøe chìbia ne di kam ko kg'ui ne. X'áè q'ãakg'ao xu høé naka nqõóm di xu tc'ãa-còokg'ai-kg'ao xu høéthøéa ko dtcòÿ tama Nqarim dim cóám ko ii sa. A xu a qáé me, a tshúù-ntcõan nxàe gaam ka, a xu a tc'amaka xg'áþ me. Xu ncõo-kg'ao xu dxàm-cábá sa cábákagu me, a tcg'ae cgae me a xu a xg'áþ me nqàbà zi cgoa. Me Jeso ba táá xgùi gata høékua ne. Q'anam ko hãa kg'áíga gata iis gúù sa gha hàà kúrúse cgae me sa khama. Me kgoara máá gaxu dxãwa tc'øea xu khóè xu, xu thõò-thõò a cg'õo me. Q'anam ko hãa, hààm ko x'óó sa, dàòa máákus Nqarim dis iise. Ncøem dàòm kagam kò séèa mááse xgàrakus chìbian dis wèé ne khóè ne di sa.

Sere-sere 17: Jeso ba ko cg’õoè

Sere-sere 17: Jeso ba ko cg’õoè

X'aigam Jeso ba ko xgàuè hìi dis xgàus koe. Xgàu sa ko tchanose tòóèa, me Jeso ba gaa koe tceese téé a x'óó. Cáÿ chìbi-kg'ao tsara ko gam cgoa xgàuèa qàea ba koe. Gaa kuri kam ko cau ba ii chìbi-kg'aoan gatà iim dàòm ka cg'õoa ne. Igabam ko Jeso ba cúí gúù cg'ãè ga kúrú tama. Káà chìbi me e ko ii. Gabagam ko tcg'òóse a x'óó khóè ne wèé ne di chìbian domka. Wèé khóèa nea chìbian kúrúa ta wèéa ta ga x'ooan tééa máána chìbia ta di i. Jeso ba séèa máásea xgàrakuan wèé gata ga ko séèa a. Tcóóse ta kò ko chìbia ta domka, nem gha Nqari ba qgóóa máá ta a, a q'ano-q'ano ta a chìbia ta koe. Qaria nem gha máà ta a, ta chìbia ta tcg'oara guu. Dtcòÿ naka xùri X'aigam Jeso Kreste ba naka tsia gha kgoaraè.

Sere-sere 18: X’ooan koe tøe sa

Sere-sere 18: X’ooan koe tøe sa

Jesom di xu cg'õo-kg'ao xua ko tc'øea máá, cg'õoa xu xg'ara mea, ta tc'øea hãa. Jesom ko xgàus koe x'óós qãá q'oo koe, ne ko gam di ne khóè ne séè tcáróa ba a kg'ónò xòàm qari ka ko kúrúèam koe. A gaam xòàm di kg'áþan tcøekg'am kaias nxüás cgoa. Xu nqõóm di xu tc'ãa-còokg'ai-kg'ao xu x'áè korè-kg'ao xu qari ka méé xu tcøekg'am naka xua korè gas tc'áÿ sa sa. Cáÿ cáþ tsara ko nqáé, igabam ko nqoana dim cáþ ka Jeso ba tøe x'ooan koe. Eø zi ko c'øe zi khóè zi síí tc'áÿs koe ka zi ko sao-xg'ae si nxüá sa tcg'òóèa, me Jeso ba qõòa. Cáÿ moengele tsara ko hàna a bìrí zi Jesom kg'õèa hãa sa. "Ncøe koem káà me e, tøeam hãa," ta tsara méé (Luka 24:6). Jesom ko x'óóan koe tøe kam ko x'áí xõò-tc'árós kam Nqari me e sa, a qarin ka tàà dxãwa ba høé naka x'ooan ga høéthøé e.

Sere-sere 19: Tomase ba ko dtcòÿ

Sere-sere 19: Tomase ba ko dtcòÿ

Jesom ko x'ooan koe tøes qãá q'oo koe i ko káí khóèan bóò me, kg'ui cgoa me i ko a tc'õó cgoa me. Tomasem Jesom dim xgaa-xgaase-kg'ao ba ko dtcòÿ tama Jesom x'ooan koe tseeguan ka ga tøea sa. Kam ko Tomase máá: "Bóò tama ra hãa xg'aÿ kòÿan spikirian di i, tshàu q'ooa ba di i, naka ra tcãà tshàu cgónóa te gaan koe tamas còokg'ai koe ra dtcòÿ tite kg'õèam hãa sa" (Johane 20:25). Bóò ta ko sere-seres koe Jeso ba ko hàà Tomasem koe sa, a x'áí me gaa xg'aÿ kòÿa ne, me Tomase táá káí ntcoean úú. A ba a cg'áé Jesom còokg'ai koe a máá: "Tiri tsi X'aiga tseè naka Nqari tsi tiri tseè!" (Johane 20:28). Me Jeso ba máá: "Ká øe ga tsi ncãa bóò te khama tsi ncãa dtcòÿ; ts'ee-ts'eekg'aièa nea øe bóò te taga ne igaba ne dtcòÿa ne" (Johane 20:29).

Sere-sere 20: Qaò sa

Sere-sere 20: Qaò sa

Jesom ko x'ooan koe tøe 40 cáþan qãá q'oo koe kam khóè ne ka bóòè káí q'oro ga. Igabam ko kg'ónòsea hãa kîbisem gha Xõòm nqarikg'áí dim koe ka, ká tsééa ba hààram kò máána kò xg'ara hãa khama. Kam ko xgaa-xgaase-kg'ao xu gam di xu bìrí a máá: "wèé khóèan méé xu gam di qãè tchõan ncøe bìrí," témé. Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xua ko téé a ko bóò me, me ko ma qaò sa nqarikg'áí koe. Eø xu gataga ma téé-tøe ka tsara ko kuuga cáÿ moengele tsara q'úúse ko hîna tsara qhúí a xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí Jesom gha kháóa hàà sa, øem ma qaòa xu ma bóòa mea khamaga ma. Me x'aèm øem koe ga guu a Jeso ba a x'ãè nqarikg'áí koe. X'áéa nem ko wèé ne øe gha gam koe dtcòÿ ne kúrúa máá.
Dtcòÿ tsi gha a xùri Jeso ba? A kg'ónòsea tsi máána xg'ae cgoa ba?

Sere-sere 21: Xgàu sa

Sere-sere 21: Xgàu sa

Hàà ta kg'ama wèéan ga nxàea tcg'òó dùús domkam ko Jeso ko xgàus koe x'óó sa. Jeso ba ko x'óó chìbi-kg'ao nem gha xgàrakuan gane di koe kgoaras domka. Tc'øe-tc'øese méé tsi c'áòan Jeso Krestem, Nqarim dim cóám dia ko q'ano-q'ano ta a wèé chìbian koe sa. Jeso ba kò káà chìbi me e, igabam kò x'óó chìbia ta tee-q'oo koe ncøe ga ko q'aa-q'aa ta a Nqarim cgoa a. Xgàu sa ko tc'øe-tc'øe ta a Jesom ko q'anom ghùu-coam Nqarim kò tcg'òóa máá ta a me sa. Jesom koe ta kò ko dtcòÿ a ko tcg'oaragu chìbia ta nem gha Nqari ba chìbia ta qgóóa máá ta a. Jesom domka ta Nqarim di ta cóá ta a, gaam gaba ko kîbá-kîbà ncøe q'ara tòókuan gatá di i Nqarim cgoa. Ncøe tu gha bóò zi sere-sere zia gha x'áí tu u, dùú sa i ko méé sa dtcòÿ-kg'ao ta i kò ko mééè ne.

Sere-sere 22: Cáÿ dàò tsara

Sere-sere 22: Cáÿ dàò tsara

Jeso ba kò xgaa-xgaa kg'õè sa ga cáÿ dàò tsara cgoa nxara-xg'aeè sa. Wèém khóè ba gam di ábà cáþan koe guu a tchààm dàòm chìbi dim chõò tamam c'eem dim koe hàna. Wèéa ta ga chìbian úúa tcáóa ta q'oo koe, Adam gatá ka xõòm koe ta séèa hãa a. Igaba ta ga guu dàòm ncøe ba a ta a tãám ncüem koe tcãà Nqarim tc'amaka hãam koe ko síí ba. Khóèm kò ko Jesom koe dtcòÿ a ko xùri me nem ko chõò tama kg'õèan úú. Tcg'oam ko dàòm tchàam koe a dàòm ncüem koe tcãà nqarikg'áí koe ko úú me ba. Ncüem dàò ba ko séè ne khóè ne ka i xgàrakuan chìbian di káà a.

Sere-sere 23: Nqarim di ne cóá ne

Sere-sere 23: Nqarim di ne cóá ne

Jeso ba ko wèé zi xg'ae zi tãaka zi qhàò zi høé naka kg'ui zi nqõóm wèém di zi qãèse hààkagu. Wèé ne øe gam koe ko dtcòÿ nea ko cóá ne Nqarim di ne ta ma maa tciiè. Ncüem dàòm nqarikg'áí za ko úú nem koe ne hãa. Nqarim di ne khóè ne x'áé-q'oos di ne khama gane ii, a wèéa ne ga X'aigam Jesom cgoa qáé-xg'aekua.

Sere-sere 24: Kîbase ábaè sa

Sere-sere 24: Kîbase ábaè sa

Jesom kò qanega nqõómkg'áí koe hàna, kam ko x'áè-q'ãakg'aom Nikodemase ta ko ma tciiè ba, c'øem ntcùúm ka Jesom koe síí, Nqarim kam gha síí xgaa-xgaase ka. Me Jeso ba Nikodemase ba bìrí a máá, wèém khóèm øe Nqarim dis x'áé-q'oos di ii kg'oana ba ko kîba kg'õèan tc'øe. Kîbase ábàès khamaga i ii. Qari ta úú tama, kîbise ta ga a tãá-tãase cgoa a. Ts'eekg'ai Tc'øem Nqarim di ba ko kîba kg'õèan máà ta a, tc'øe-tc'øese ta kò, a ko dtcòÿ Jesom koe a ko xùri me ne. Nxaska ta gha kîba ne khóè ne kúrú, khóè ne Nqarim di ne, Nqarim di ne cóá ne igabaga.

Sere-sere 25: Ts’eekg’ai Tc’øem dis hàà sa

Sere-sere 25: Ts’eekg’ai Tc’øem dis hàà sa

Ncøe xu khóè xua Jesom di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu u. Jesom ko nqarikg'áí koe qaòkaguès còokg'ai koem ko bìrí-tòóa gam dim Ts'eekg'ai Tc'øe bam gha tsééa úú wèé ne øe gam koe ko dtcòÿ ne koe sa. 10 cáþan qãá q'oo koe Jesom ko qaò ka, xu ko xgaa-xgaase-kg'ao xu cúís qgáìs koe xg'ae. Kam ko kuuga Nqarim dim Tc'øe ba hàà cg'oe-cg'oe xu, øem ko ma bìrí-tòóa khama. Ka ga xu ko Tc'øean hòò a tãaka zi kg'ui zi kg'ui a c'øe ne bìrí t'õè zi gúù zi Nqarim kúrú máá nea zi ka. Nqarim dim Ts'eekg'ai Tc'øe ba kò wèé ne tseeguan di ne dtcòÿkg'ao ne høé, naka xùrikg'ao ne Jesom di ne høé, øe kîbase ábàèa ne koe høéthøé x'ãè. Ts'eekg'ai Tc'øe ba ko xgaa-xgaa ne, Jeso ba méé ne ncàÿ naka komsana me sa.

Sere-sere 26: X’áàm koe qõò sa

Sere-sere 26: X’áàm koe qõò sa

Khóèm ko Jesom koe dtcòÿs còokg'ai koem, ncøes sere-seres dxàe xòè dis koe hãam khóèm khama ii, ntcùú q'oo koe ko qõò ba. Cg'aem ko qárí-qari a cg'áé c'øem kg'áþ ka, x'áàn x'áí me kom úú tama khama. Igaba X'aigam Jesom koe ta kò ko tcom ne ta gha tchànom dàòm koe ko qõòm khóèm khama ii cáþ x'áàs koe! Jeso ba xg'aa c'øe x'aè ka máá: "X'áà ra a, nqõóm wèém di ra, dìím wèém øe gha xùri te ba ntcùú q'oo koe qõòa hãa tite, igabam gha kg'õèan di x'áàn úúa" (Johane 8:12). Nqari ba ko gam di ne khóè ne Ts'eekg'ai Tc'øe ba máà ne gam ka ga hùi a xgaa-xgaa dtcomkg'ao ne gam di kg'õè dàòan ka.

Sere-sere 27: Nqarim dim kg’ui ba komsana sa

Sere-sere 27: Nqarim dim kg’ui ba komsana sa

Dtcom-kg'ao kana xùri-kg'aom Jeso Krestem di ba kîbam khóèm Nqarim dim kg'ui ba ko komsana me e. Qãè-tcaoam ko máá Nqarim di qgóó-máákuan chìbia ba di i. Dtcom-kg'ao ba cg'ara kúrú tama, ncõo gam kúrú naka khóè cgoa ga møékutama, ts'ãà gam kúrú naka kúrú mááse di nqari ga còrè tama, tãá nqari ga igabaga. Ts'eekg'ai Tc'øe ba ko hùi dtcòÿ-kg'ao ba me tcg'oara guu cg'ãè caua ne a qãèan Nqari ba kúrúa máá.

Sere-sere 28: Krestem dis x’aè-q’oo sa

Sere-sere 28: Krestem dis x’aè-q’oo sa

Bóò ncøes x'áé-q'oo sa. Nqarim dim dàòm q'oo koes xóé a ko qõò. Khóè ba gam dis khóè sa ncàÿa si khóè sa gas dim khóè ba tcoma, Nqarim dim kg'uim ko ma nxàe khama. Hùiku khara ko a ko kórèku, a ko cóá khara xgaa-xgaa Nqari ba méé i ncàÿ sa, naka gam dim kg'uim koe xgaa-xgaase naka thøé komsana me. Dtcòÿ-kg'ao ne dis x'áé-q'oo sa ko còrè a xg'aea hãase tsééa máá Nqari ba.

Sere-sere 29: Ncàÿ cg’õo-kg’aoa tsi

Sere-sere 29: Ncàÿ cg’õo-kg’aoa tsi

Jeso ba xg'a xgaa-xgaa gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu, ncàÿ méé xu wèé khóèan ga sa, gaxu di cg'õo-kg'aoan ga høéthøé e. Wèém khóèm øe dxàua hãa ba méé ta au, tãá khóèan tãaka zi qhàò zi di igabaga. Jeso ba xg'a c'øe x'aè ka tchõàs khóèm xg'áþmèa a ts'ãà gúùèam dis ka chóà. Me koma tãás qhàòs di ba hàà a hòò gaam cg'ãè zi xg'aÿ zi dim khóè ba. Hùi mem ko a kòre gaam khóè ba dxàua ko hãam khóè me ko ii khama. Táám ko súrútakuan qaa cgae me kana c'øe kg'oo di hùiku igabaga. Jeso ba ko máá ncøe ta ii zi gúù zi qãè zi me ta kúrú thøé témé.

Sere-sere 30: Nqari ba qarian úúam ga me e

Sere-sere 30: Nqari ba qarian úúam ga me e

Ncøe tsara khóè tsara ko dàò gaa tsara di zi sere-sere zi dxãwa di zi naka tsóòan høéthøé e. Kg'áíka tsara kò ko gazi koe dtcòÿ, Jesom koe tsara ko hàà dtcom tama ka. Krestem di ne dtcòÿ-kg'ao ne méé ne wèé gúùan dxãwam di aagu, naka wèé gúùan cg'ãè-tc'øean di høéthøé e. X'aigam di qari nea ko nqáé dxãwam dia ne, dxãwa tc'øean ga høé, kúrú mááse ea nqarian høé naka tsóò-kg'ao xu dxãwam di xu dian ga høéthøé e. Gatá dtcòÿ-kg'ao ta méé ta táá dxãwa ba bèe guu. Nqarim koe méé ta dtcòÿ nakam gha hùi, naka q'õé naka ba gha qãèkagu ta a. Wèé gúùan koe ta gha tcom me.

Sere-sere 31: Dxawa Tc’øean xhaiagu sa

Sere-sere 31: Dxawa Tc’øean xhaiagu sa

Sere-seres ncøes koe ta ko bóò dxãwa tc'øem khóèm koe ma cg'oea hãa sa. Táám ga tshaene høé kana dqùi ga igaba cgoa qáéè, ká dxãwa tc'øean øe gaam koe hàna nea kaisase qari i khama. Kam ko Jeso ba dqàea tcg'òó cgae me dxãwa tc'øea ne. Jeso ba méé ii ga ko komsana si ii, kaisa qarian dxãwa ba høé naka dxãwa tc'øean høéthøé ko nqáém úúa hãa khama. Ncøem khóè ba ko kgoaraè dxãwa tc'øean koe a síí bìrí tcáràse gaxu Jesom ma kúrú mea sa. Tc'øe-tc'øese méé tu Jeso ba káísa qarian úúa sa dxãwa ba høé naka gaam di dxãwa tc'øean høé ka sa.
Kúrú tsi ga sa: Dxãwa tc'øean kò ko xgáè tsi ne méé tsi, dtcàrà dtcòÿ-kg'ao ne naka ne còrèa máá tsi. Còrè cgoa ne tsi ga a dtcàrà qarim wèém X'aigam Jeso Kreste ba, me xhàiagu cgae tsi øe dxãwa tc'øea ne. Khóèm kò ko dxãwa tc'øean káí úúa nem ko kgoana a dtcàra dtcòÿ-kg'ao ne, ne

còrèa máá me. Nqari ba ne ga dtcàrà Jesom cg'õè cgoa me xhaiagu gaa dxãwa tc'øea ne, a dqàeè i táá gaicara kîbise. Jeso ba qarin úúa øeta iim khóè bam gha kgoara cgoa a dxãwam di xgaraka kg'áþan kg'õè q'ooa ba di koe.

Sere-sere 32: Jesom xùri

Sere-sere 32: Jesom xùri

Ncøes sere-sere sa ko x'áí dtcòÿ-kg'aom ma kúrú-bóòea sa, a ba a guu Jesom xùri. Dxãwa ba ko tc'øe, c'úrù ta gha Nqari ba sa a ta a wèé x'aè ka marin høé, qgáían høé, sórèan høé, tshàa tsîuan høé, naka wèé zi gúù-coa qhàò zi høéthøé ka tc'øe sa. A ba a ko bìrí ta a, ncøe zi gúù zi wèé zia gha qãè-tcaokagu ta a sa. Igaba méé ta q'ana dxãwa ba tshúù-ntcõa-kg'ao me e sa, ká tc'øem ko kúrúam gha bóò a tsûakagu ta a sa khama. Nqari ba xg'a máá: "Oagase tu nxaska tíí koe, xguì tu dxãwa ba nakam gha bèe tu u,"témé(James 4:7).
Nqari ba gatá ka Xõòm nqarikg'áí di me e. Q'anam hãa gam di ne cóá ne di xháé-q'ooa ne, a xg'a ncøeta ma bìrí-tòó ne: "Eø dtcàrà ko gaam koe nem gha qãè gúùan máà,"témé. Nqari ba ta kò tcom a ko gam dim cóám Jeso ba komsana ne ta gha qarian úú, a ta a gha kúrú-bóòkuan dxãwam di tàà.

Sere-sere 33: Chìbian ta ko kúrú ne

Sere-sere 33: Chìbian ta ko kúrú ne

Cáþ c'øem kam xg'a Jeso ba chóà tchõàs ncøe sa: "Qárí-kg'aom c'øe ba xg'a x'áéan guu a nqõó ba máàse, a cg'ãè tsééan nxãa za síí x'ãèa máá. Eøm ko gaa koe síí hãa kam ko marin xõòm ko máà mea a cg'ãè zi gúù zi koe tséékagu, a ba a nxaska cg'ãès kg'õe sa kg'õè. Uúam ko hãa marian ko kaà kas ko kaias qhóó sa tcãà wèém nqõóm øem koe, me gaam qárí-kg'ao ba tshúùse dxàu a kaisase a xàbà. Tcóósem ko chìbia ba koe, a ba a kîbise xõòm koe a síí qgóó máákuan chìbia ba di dtcàrà. Me xõò ba kaisasem ko ncàÿ mea khama tciia tcãà gaam qárí-kg'ao ba x'áéan q'oo koe. Ncøes tchõà sa ko x'áí ta a, chìbi ta kò kúrúa ne méé ta nxàea tcg'òó o sa. Ncøe tseeguan ka gatá kò ko nxàe e, nem gha Nqari ba qgóóa máá ta a chìbia ta, a ba a gha tciia tcãà ta a gam di tòókuan koe gaicara.

Sere-sere 34: Tcììa ne

Sere-sere 34: Tcììa ne

Khóè ba høé naka khóè sa høéthøé khara ncøe koe tshúù-tcaoa, gakhara dim qhàò ba ko kaisase tsàa khama. Nqarim di ne khóè nea gha dùú sa kúrú, tsàa ne ko ne? Còrè me méé ne naka nea dtcòÿ, qãèa nem gha kúrú máá ne sa. Nqari ba wèém tcìì-khoe ba tsóò sa tééa máána, ncøe gaam kò tc'øe ne, kana gatà iim khóè ba hùi me tsóòan hòò a tsoòses igabaga. Nqari ba gam di ne cóá ne ncàÿa a ko qõòkagu wèés gúùs øe ko gaam di ne cóá ne koe kúrúse sa. Nqari ba ko dtcòÿ-kg'ao ba tééa máá dxãwam di xgáèkuan koe. Ke méé ta nxaska táá bèe guu dxãwa ba, igaba méé ta tcoman úú Jesom koe, kòre ta am gha a q'õé ta a di i. Jeso ba gatá cgoa hãa. X'áí ta am gha gam di tòókua ne tcabà zi q'oo koe ta hãa koe.

Sere-sere 35: X’oo sa

Sere-sere 35: X’oo sa

Wèéa ta ga q'ana x'óó ta gha sa c'øem cáþ ka. Igaba sa gha nxaska dùú sa kúrúse cgae ta a? Eø dtcòÿ-kg'aom ko ncãa x'óó ne i ko, tc'øea ba X'aigam Jeso Krestem koe síí x'ãè. Baebeles ncøe Nqarim di kg'ui ii sa ko gatama ma bìrí ta a. Eø x'óóa hãam ka tcáràse ga ne, gam di ncàÿ-khoean ga høé méé i táá kaisa tshúù-tcaoan úú guu. Dtcòÿ-kg'ao ne méé ne táá x'ooan bèe guu, ká q'ana ne hãa me Nqari ba ncàÿ nea, kagam xg'a kgoara ne chìbian koe ke. Eø Jesom koe dtcòÿ tama kg'áía nea ncøeta iim tc'øem kg'õèan dim Nqarim di ba úú tama, x'óó ne kò ko ne. Xgàrakus dim qgáìm dxãwam di ta ko ma tciièm koe ta ko síí.
Nda tsi gha qõò x'óó tsi kò ko ne?

Sere-sere 36: Jesom di tc’áróa ne

Sere-sere 36: Jesom di tc’áróa ne

Ncøe koe ta ko bóò tãaka zi qgáì zi khóè cgae-q'oo di zi. Wèém qgáìm khóèm di ba tsééan kúrúm ko úúa. Tcgáí ba bóòs di me e, me tcee ba kóþs di me e, si kg'áþ sa tc'õo sa høé naka kg'ui sa høéthøé di si i. Wèé zi khóè-qgai zi øe zia ko tsééa xg'ae. Ncøe gazi ka c'øem kò ko tsàa kana thõò-thõoèa, nem ko wèém tc'áró ba tsàase e. Nqarim dim kg'ui ba ko xgaa-xgaa dtcòÿ-kg'ao ne, tsééa méé ne xg'ae sa khóè cgae-q'oo di zi qgáì zi khama (kerke ta ko ma tciiè zi). Jeso ba gaam tc'áróm dim tcúúm ga me e. Nqari ba tsééan úúa máána wèém dtcòÿ-kg'ao ba kúrúm gha a, x'áí zia: còrèan høé, Kg'ui ba xgaa-xgaan høé, Nqarim di zi gúù zi ka xgaa-xgaan høé, dqïÿ zi nxáèan høé, xhárà a x'áé-q'oo sa tc'õokaguan høé naka x'áé-q'oos di ne tsãagua máá sa høéthøé e. Wèém khóè ba ko gam di tsééan kúrú máá X'aigam Jeso ba, a hùi wèém tc'áróm Krestem di ba me qari. Wèé ne dtcòÿ-kg'ao ne méé ne ncàÿku naka nea tsééa xg'ae. Nxaa tama ko ii nem gha Jesom dim tc'áró ba tsàa.

Sere-sere 37: Xg’ae cúí koe sa

Sere-sere 37: Xg’ae cúí koe sa

Wèé ne dtcòÿ-kg'ao ne méé ne cúís qgáìs koe xg'ae naka qáÿsea máá Nqari ba. Xgaa-xgaase méé ta Baebeles koe, ncøe Nqarim di kg'ui i sa, nxáè høé naka còrè høéthøé di sa. Máàku zi méé ta óá gataga Nqarim di tsééan koe. Ncøe koe ta ko bóò còrè-kg'ao ne, ne ko xg'aea hãase ko tc'õo péréan høé naka kg'áà di gúùan høéthøé e. Péré ne ko tc'øe-tc'øe ta a Jesom di tc'áróa ne, ncøe ko xgàuèa a gatá domka. I ko kg'áà di gúùan c'áòa ba tc'øe-tc'ee ta a, ncøe ko ntcûaguèa a, chìbia ta xg'aàs ka høé naka Nqarim koe cúù-cuua ta ka høéthøé e. Jeso ba ko tc'øe, tc'øe-tc'øese ta gha x'ooa ba sita domka naka ta gha nxaasega ncàÿ me wèé tcáóa ta cgoa sa.

Sere-sere 38: Jeso ba gha hàà gaicara

Sere-sere 38: Jeso ba gha hàà gaicara

C'øem cáþ kam gha kháóa Jeso ba kîbise nqarikg'áí koe guu a, ncøem ko ma bìrí-tòó ta a khama. Nqarim gatá ka Xõòm cúí ba q'ana n-cáþam gha øem cáþ ba hàà sa. Me gha nxaska Jeso ba hàà wèé ne tseegu di ne dtcòÿ-kg'ao ne nqõóm-kg'áí koe hàna ne séè ne síí gaam cgoa x'ãè. Wèé ne øe x'ooa hãa ne gha ghùiè, i gha tc'áÿan gane di kaà gúù. Eø qanega kg'õèa ne gha gane cgoa qõò. Ne gha wèé ne dtcòÿ-kg'ao ne X'aigam Jesom cgoa xg'ae a gha chõò tamas kg'õe sa kg'õè. Eø dtcòÿ-kg'ao tama ne gha guuè kháóka a nea gha cg'ãès xgàraku sa hòò Nqarim di sa.

Sere-sere 39: Tc’áróan kúrú sa

Sere-sere 39: Tc’áróan kúrú sa

Eøs ko tc'áróan dis hìi sa ma tc'áróan kúrú ncøès sere-seres koe, khamam ko ma dtcòÿ-kg'ao ba ma tc'áróm Ts'eekg'ai Tc'øem di ba ma kúrú. Jeso ba kò máá: "Hìi ra a, tu gatu nxûa tu u. Khóèm kò ko tíí koe x'ãè, ra tíí gam koe x'ãè nem gha káí tc'áróan kúrú, tíí ka oose tu cúíska gúù kúrúa hãa tite" (Johane 15:5). Nqarim dim Ts'eekg'ai Tc'øe ba x'ãèa gatá koe a ko tséé tcáóa ta q'oo koe, a ko tc'áróm ncàÿku sa høé, qãè-tcao sa høé, tòóku sa høé, q'áò-tcao sa høé, qãèse qgóóse sa høé, t'õè-tcao sa høé, dtcòÿan úú sa høé, naka khóè khama ma qgóóa kg'ónòse sa høéthøé zi gúù zi di ba kúrú kg'õèa ta q'oo koe. Ncøe hìis di nxûan kò ko tc'áróan kúrú tama ne i ko q'ãèa tcg'òó a dàòè. Xùri-kg'ao ne Jesom di ne méé ne káí tc'áróan kúrú. Ncøe sa ko Nqari ba tcom-tcomsakagu, gatá ka Xõòm ncàÿ-ncamsam nqarikg'áí di ba.

Sere-sere 40: Khóè ne c’øe ne bìría ne

Sere-sere 40: Khóè ne c’øe ne bìría ne

Ncøes sere-sere sa ko x'áí dtcòÿ-kg'aom Jeso ba qáÿsea máá q'oo, khóè nem Jesom ka ko ma bìrí sa høéthøé e. Jeso ba ko x'áè wèé ne dtcòÿ-kg'ao ne Krestem di ne caa ne gha te a qãè-tchõàn gam ka bìrí khóè ne c'øe ne ka: 'xgàus koem ko x'óó di i, igabam x'ooan koe tøea hãa, x'ooan høé naka chìbian høé koe ne gha nxaasega kgoaraè ka. Nqarim dim Ts'eekg'ai Tc'øe ba gha hùi a tééa máá ta a Krestem Jesom koe. Tu gha gatu ka tcáràse ne høé naka c'øe ne høéthøé bìrí ncøes tcgãyas sere-sere zi dis koe tu xgaa-xgaasea sa.

Informações pertinentes

Downloads gratuitos - Baixe gratuitamente áudios de histórias bíblicas e estudos em milhares de idiomas, além de ilustrações, roteiros e vários outros tipos de material para evangelismo e crescimento da igreja.

Audiovisual "Boas Novas" - Este conjunto audiovisual contém 40 figuras e apresenta uma visão geral da Bíbla desde a Criação até Jesus, e traz a mensagem da salvação e o ensino básico sobre a vida cristã. Está disponível em mais de 1.300 idiomas.

Como usar os recursos audiovisuais da GRN - 1: Levando o Evangelho - Este artigo fala sobre algumas das muitas formas de se usar os recursos audiovisuais da GRN em seu ministério.

Como usar os recursos audiovisuais da GRN - 2: Ensinando a Palavra - Esse artigo explica como as pessoas aprendem através das histórias e por que as histórias não contêm muitos comentários.

Coleção de áudio da GRN - Material evangelístico e de ensino bíblico, adaptado às necessidades e cultura de cada povo em vários estilos e formatos.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach