Vestea Bunä

Vestea Bunä

Esboço: Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número do roteiro: 395

Idioma: Romanian

Tema: Sin and Satan (Temptation, Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Ascension, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Holy Spirit, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Fruit of the Spirit, Prayer, petition, New Nature, Worship, Witnessing, Church, Christianity, Second Birth, Obedience, No other gods, idols, Peace with God, Leaving old way, begin new way, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Peace (between men), Children of God, Family, relationships, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Creation, Law of God, End Time, Second Coming, Gospel, Good News, People of God); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Fear, Problems, troubles, worries)

Público alvo: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism

Passagem bíblica: Extensive

Estado: Publishable

Texto do roteiro

Introducere

Introducere

Bunä ziua prieteni. Veniti si ascultati aceste Vesti Bune. Priviti la cartea cu poze si ascultati cu mare atentie. Aduceti-vä aminte, cînd auziti acest sunet muzical sä întoarceti la pagina urmätoare din Cartea cu poze. (Cîntare)

Poza 1: La Inceput

Poza 1: La Inceput

Geneza 1:1-4; Psalm 90:2

La început, numai Dumnezeu a existat si totul a fost întunecat. Dumnezeu însä este bun si stäpîneste peste toti oamenii si peste toate lucrurile. Asa cum vedeti în prima pozä, Dumnezeu a fäcut lumea si a poruncit luminii sä lumineze. El a fäcut soarele sä lumineze ziua si luna sä lumineze noaptea. (Sunet Muzical)

Poza 2: Cuvîntul lui Dumnezeu

Poza 2: Cuvîntul lui Dumnezeu

Isaia 45:18-19; Evrei 4:12

Cartea din poza aceasta se numeste Biblia. Ea este Cuvîntul lui Dumnezeu si ne învatä lucruri despre Domnul si cäile Lui. Dumnezeu îi iubeste pe toti oamenii. Noi sîntem despärtiti de Dumnezeu dar Biblia ne descopere singura Cale, de a ne împäca cu El. (Sunet Muzical)

Poza 3: Creatia

Poza 3: Creatia

Geneza 1:1-25

Dumnezeu a creat totul prin Cuvîntul Säu. El a creat totul bun. El a creat totul bine. El a format pämîntul si muntii, marea si apele. Apoi El a creat toate fäpturile vii, pestii din apä, päsärile din aer si toate animalele pämîntului. Dumnezeu a fost multumit cu toatä Creatia Sa, pentru cä era perfectä. (Sunet Muzical)

Poza 4: Adam si Eva

Poza 4: Adam si Eva

Apoi, Dumnezeu a creat primul bärbat si prima femeie. El i-a numit Adam si Eva. Dumnezeu le-a dat autoritate peste tot ce a creat. Ei au fost prietenii lui Dumnezeu si au vorbit cu El în grädina Edenului locul unde locuiau Adam si Eva. Dumnezeu le-a dat permisiunea sä mänînce din toti pomii din grädinä, cu exceptia unui singur pom. In stînga pozei îi vedeti pe Adam si Eva neascultînd de Dumnezeu, si mîncînd fructe din pomul interzis; astfel ei au päcätuit si au întrerupt pärtäsia si prietenia lor cu Dumnezeu. In dreapta pozei se vede cum Dumnezeu a pedepsit pe Adam si Eva, prin izgonirea lor afarä din grädina Edenului. Incepînd de atunci, toti oamenii au fost nevoiti sä lucreze din greu pentru hrana lor. Ei de asemenea au experimentat durere, boalä si moarte. (Sunet Muzical)

Poza 5: Cain si Abel

Poza 5: Cain si Abel

Geneza 4:1-16; Romani 3:23

Adam si Eva au avut doi fii; ei se numeau Cain si Abel. Cain a fost gelos pe Abel si într-o zi l-a omorît. Dumnezeu l-a pedepsit pe Cain pentru päcatul säu, la fel cum I-a pedepsit pe Adam si Eva cînd au päcätuit. Noi sîntem urmasii, copii lui Adam si Eva si noi toti am päcätuit. Päcatul, ne separä de Dumnezeu. Noi meritäm pedeapsa pentru päcatele noastre. (Cîntare)

Poza 6: Corabia lui Noe

Poza 6: Corabia lui Noe

Geneza 6:1-22; 2 Petru3:9

Multi ani, generatii, au trecut si Adam a avut multi urmasi. Acestia au päcätuit si n-au ascultat pe Dumnezeu. Päcatul lor a devenit asa de mare încît Dumnezeu a hotärît sä-i distrugä printr-un potop. Pe vremea aceea era numai un singur om care l-a iubit si l-a ascultat pe Dumnezeu. Numele lui a fost Noe. Dumnezeu i-a spus lui Noe sä-si construiascä o corabie. Dumnezeu a dorit sä salveze pe Noe si familia sa, în acea corabie. Noe a predicat, a spus oamenilor despre neprihänirea lui Dumnezeu în toatä perioada anilor cînd el si-a construit corabia de salvare. Dar oamenii, nu au ascultat si nu au crezut avertizärile lui Noe. Ei nu au dorit sä se întoarcä de la cäile lor rele si sä fie salvati de la potop. (Sunet Muzical)

Poza 7: Potopul

Poza 7: Potopul

Geneza 7:1-24

Noe a pus animale si päsäri din toate soiurile în corabia lui, cum Dumnezeu i-a poruncit s-o facä. Noe însusi, sotia si cei trei copii cu sotiile lor s-au urcat de asemenea în corabie. Apoi Dumnezeu a închis usa coräbiei. El a trimis ploaie multä si apä care tîsnea de sub pämînt, inundînd pämîntul. A fost prea tîrziu pentru oricine altcineva sä mai poatä fi salvat. Noe si familia sa din corabie au fost în sigurantä, dar toti ceilalti de afarä s-au înecat si au murit. Noe a fost salvat pentru cä el l-a crezut pe Dumnezeu si l-a ascultat. (Sunet Muzical)

Poza 8: Avraam, Sara si Isaac

Poza 8: Avraam, Sara si Isaac

Geneza 9:7-19, 12:1-7, 17:1-8, 18:1-15, 21:1-7

Multi ani, generatii, au trecut si urmasii lui Noe s-au înmultit foarte mult, fiind împärtiti în multe neamuri si familii. Avraam a fost un om care l-a iubit si l-a ascultat pe Dumnezeu. El i-a promis lui Avraam cä urmasii säi vor deveni un mare popor. Avraam si sotia lui Sara, nu aveau copii, dar ei s-au încrezut în promisiunea lui Dumnezeu. Aceastä poza ne aratä cä ei au avut un copil cînd au fost foarte bätrîni si l-au numit Isaac. Avraam si Isaac, au fost strämosii Domnului Isus Hristos, care a venit sä salveze lumea. (Sunet Muzical)

Poza 9: Moise si Legea lui Dumnezeu

Poza 9: Moise si Legea lui Dumnezeu

Geneza 19:1-25, 34:27-32

Urmasii lui Avraam au devenit un popor mare, numit Israel. Moise a fost un urmas al lui Avraam, care deasemenea a crezut si l-a ascultat pe Dumnezeu. Intr-o zi Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe muntele Sinai, unde i-a dat Legile Lui pentru Israel. Moise a trebuit sä învete Legea lui Dumnezeu. Aceastä pozä ni-l aratä pe Moise coborîndu-se de pe munte cu legile lui Dumnezeu scrise pe table de piaträ. Dumnezeu doreste ca toti oamenii sä asculte de Legile sale. (Sunet Muzical)

Poza 10: Cele Zece Porunci

Poza 10: Cele Zece Porunci

Exodul 20:1-17

Iatä cîteva din Poruncile pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise. Ele ne învatä sä iubim si sä ascultäm de singurul Dumnezeu adevärat. Incepînd cu poza din partea stînga sus, vedem cä noi nu trebuie sä ne închinäm la idoli sau icoane fäcute de oameni, nu trebuie sä ne închinäm animalelor, lucrurilor sau chiar sfintilor ! Noi trebuie sä ne închinäm numai singurului Dumnezeu adevärat, Creatorul Universului. Toti oamenii trebuie sä aibe o zi specialä din säptämînä în care sä se închine lui Dumnezeu. Urmätoarea pozä, copiii trebuie ca sä asculte si sä-si onoreze pärintii lor. In poza din stînga jos, Legea lui Dumnezeu spune cä noi nu trebuie sä ucidem. Urmätoarea, noi nu trebuie sä luäm sotia aproapelui nostru, sä träim în adulter. In ultima pozä, noi nu trebuie sä furäm sau sä poftim, sau sä avem dorinta de a fura lucrurile altuia. Dumnezeu ne porunceste sä ascultäm de Legile Sale. (Cîntare)

Poza 11: Jertfa Pentru Päcat

Poza 11: Jertfa Pentru Päcat

Levitic 4:27-28, 32-35; Ioan 1:29

In zilele acelea, cînd un om a päcätuit, adicä nu a ascultat de Legea lui Dumnezeu, el trebuia sä sacrifice sau sä jertfeascä un miel pentru Dumnezeu. Mielul murea în locul celui vinovat. Mielul a fost un simbol, adicä o întruchipare, o imagine a Fiului lui Dumnezeu, a Domnului Isus Hristos. El trebuia sä vinä si sä moarä ca o jertfä înaintea lui Dumnezeu pentru toti oamenii din lume. El este “Mielul lui Dumnezeu care ridicä päcatul lumii”. Isus a devenit jertfa pentru päcatele noastre, prin moartea Lui pe o cruce de lemn.
Crede în Domnul Isus Hristos, märturiseste-ti päcatul täu, pocäieste-te întoarce-te, nu mai päcätui, si Dumnezeu te va ierta. (Sunet Muzical)

Poza 12: Un Salvator Promis

Poza 12: Un Salvator Promis

Luca 1:26-38; Matei 1:18-25

Acum, haideti sä ascultäm cum Domnul Isus Hristos s-a näscut. Cu mult timp în urmä, Dumnezeu a promis cä v-a trimite un Salvator. In poza din stînga puteti vedea un înger din cer venit la o femeie tînärä, pe nume Maria. Ea a fost fecioarä, logoditä cu Iosif. Ingerul i-a spus: “Duhul lui Dumnezeu te va umbri, adicä se va coborî asupra ta, si tu vei naste un copil. Tu-i vei pune copilului Numele Isus, adicä Fiul lui Dumnezeu”,asa cum vedeti în poza din dreapta. Ingerul de asemenea s-a arätat lui Iosif printr-un vis. Ingerul i-a zis. “Iosife sä nu-ti fie fricä s-o duci pe Maria acasä la tine, ca sotia ta. Ea este însärcinatä prin puterea Duhului Sfînt al lui Dumnezeu. Numele copilului va fi Isus, care înseamnä Salvator. El v-a mîntui, adicä va salva poporul lui din päcatele sale. Iosif l-a ascultat pe Dumnezeu si el nu s-a culcat cu Maria, numai dupä ce copilul s-a näscut, si apoi ei au avut alti copii. (Sunet Muzical)

Poza 13: Nasterea lui Isus

Poza 13: Nasterea lui Isus

Luca 2:1-20

Iosif si Maria au trebuit sä cälätoreascä înspre Betleem. Cînd ei au ajuns la Betleem, nu a fost nici un loc de poposire pentru ei. Toate casele de oaspeti erau pline de oameni, astfel cä ei au trebuit sä doarmä într-un staul de vite. Acolo, Maria L-a näscut pe pruncusorul Isus. In noaptea aceea, un înger s-a arätat unor pästori ce-si pästeau turmele în cîmpul din vecinätatea Betleemului. El le-a spus cä Isus se va naste în Betleem. Apoi o multime de îngeri au apärut pe cer cîntînd si läudînd pe Dumnezeu. Pästorii s-au dus sä-L vadä pe Isus, Salvatorul lumii. (Sunet muzical)

Poza 14: Isus ca Invätätor

Poza 14: Isus ca Invätätor

Luca 2:39-52; Marcu 6:30-34

In poza din stînga noi Il vedem pe Isus cînd a fost în vîrstä de doisprezece ani. El vorbeste despre Dumnezeu cu învätätorii si conducätorii lui Israel, ascultînd si räspunzînd la întrebärile lor. Ei au fost uimiti despre cunostinta mare a lui Isus despre Dumnezeu. Poza a doua ni-L aratä pe Isus la statura de om mare, învätînd poporul despre legile lui Dumnezeu. Unii dintre oameni au crezut învätätura Lui si L-au ascultat. Pe cînd altii nu L-au crezut si s-au împotrivit lui Isus. (Sunet Muzical)

Poza 15: Minunile Fäcute de Isus

Poza 15: Minunile Fäcute de Isus

Marcu 8:22-26, 5:21-24, 35-43, 6:45-52

Aceste poze ne aratä puterea mare avutä de Isus în facerea minunilor. In stînga, Isus s-a atins de un om orb din nastere, care nu putea sä vadä nimic. Poza din mijloc ne aratä cum Isus a înviat o fetitä din morti, în fata pärintilor ei, care priveau îndurerati si uimiti de ce le vedeau ochii. In final, noi Il vedem pe Isus umblînd pe apä. El merge la ucenicii säi, care erau afarä, in corabia lor. Domnul Isus Hristos a fäcut multe minuni ca acestea, ca sä demonstreze oamenilor cä El este Fiul lui Dumnezeu. Domnul poate sä ne ajute azi si pe noi, prin puterea Duhului Säu Sfînt. (Cîntare)

Poza 16: Isus Este Torturat

Poza 16: Isus Este Torturat

Matei 27:1-2, 11-14, 26-31

Isus a fäcut multe lucruri minunate si multi oameni L-au urmat. Isus a fost bun, a vindecat pe bolnavi si i-a învätat pe oameni Calea lui Dumnezeu. El a venit ca sä salveze pe cei pierduti, pe oamenii päcätosi. Dar oamenii räi L-au urît pe Isus cînd El le-a spus cä sînt päcätosi. Conducätorii religiosi ai oamenilor au fost gelosi pe Isus. Ei nu au crezut cä Isus este Fiul lui Dumnezeu. Ei L-au arestat, au spus minciuni despre El si L-au bätut bine. Ei i-au pus o coroanä de spini pe cap, L-au scuipat si L-au batjocorit. Dar Isus nu s-a opus acestor persecutii deloc, ca un miel pe care-l duci la mäcelärie. El stia de toate aceste lucruri care au sä I se întîmple. El a venit ca sä moarä ca o jertfä pentru Dumnezeu, luînd astfel päcatele tuturor oamenilor si pedeapsa care urma, asupra Lui. (Sunet Muzical)

Poza 17: Isus Este Crucificat

Poza 17: Isus Este Crucificat

Marcu 15:21-39; 1 Petru 2:21-24

Domnul Isus Hristos a fost rästignit pe o cruce de lemn. Crucea a fost ridicatä si Domnul Isus Hristos a murit atîrnat pe ea. In acelas loc au fost rästigniti încä doi criminali, împreunä cu Isus. Pe vremea aceea, a fost o traditie ca sä omoare pe criminali, atîrnîndu-i pe cruce; aceasta fiind o moarte foarte crudä. Domnul Isus Hristos însä nu a fäcut räu niciodatä la nimeni. El a devenit jertfa prin care s-a plätit plata pentru päcatele tuturor oamenilor. Noi toti am päcätuit si sîntem condamnati la moarte vesnicä si trebuie sä murim pentru päcatele noastre. Dar Isus a primit pedeapsa pe care o meritäm noi. Dacä noi ne märturisim päcatele si recunoastem gresala, päräsind pentru totdeauna räul si pocäindu-ne, Dumnezeu poate ca sä ne ierte toate päcatele.
Crede în Domnul Isus din toatä inima ta si vei putea fi mîntuit si salvat de toate päcatele tale. (Sunet Muzical)

Poza 18: Invierea

Poza 18: Invierea

Luca 23:50 - 24:9

Dusmanii lui Isus au crezut cä L-au distrus pe Domnul Isus, dar nu a fost chiar asa cum si-au închipuit ei. Dupä ce Isus a murit pe cruce, prietenii säi i-au pus trupul în mormînt. Ei au închis mormîntul cu o piatra mare. Doua zile au trecut iar în a treia zi Domnul Isus a înviat din morti. Cînd femeile au venit la mormînt, ele au aflat mormîntul gol si piatra datä la o parte. Doi îngeri au apärut în schimb si le-au spus cä Domnul Isus Hristos este viu. “El nu este aici, a înviat”. Prin învierea Lui din morti, El a demonstrat clar si färä nici o îndoialä cä este Dumnezeu. Domnul Isus Hristos este viu astäzi si este mai puternic decît Diavolul si moartea. Slavä Lui. (Sunet Muzical)

Poza 19: Toma Crede

Poza 19: Toma Crede

Ioan 20:19-31

Dupä învierea lui Isus din morti, multi din prietenii säi L-au väzut, au vorbit cu El si au mîncat împreunä cu El. Toma unul din ucenicii lui Isus, nu a putut sä creadä cä Isus Hristos a înviat dintre cei morti. Dar înainte de a-l vedea pe Isus, Toma a zis : "Dacä nu voi vedea în mîinile Lui semnul cuielor, si dacä nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, si dacä nu voi pune mîna mea în coasta Sa, eu nu voi crede." Noi vedem în aceastä pozä cä Domnul Isus Hristos a venit si i-a arätat lui Toma ränile Lui. De atunci, Toma nu a mai avut nici o îndoialä. El a cäzut la picioarele Lui Isus si a märturisit: "Domnul meu si Dumnezeul meu." "Tomo", I-a zis Isus, "pentru cä M-ai väzut, ai crezut. Ferice de cei care nu au väzut si au crezut." (Sunet Muzical)

Poza 20: Inältarea Lui Isus

Poza 20: Inältarea Lui Isus

Fapte 1:1-11

Patruzeci de zile dupä învierea Sa, Isus s-a întîlnit mereu cu ucenicii Lui si a apärut în mijlocul lor de multe ori. Multi oameni au väzut cä El este viu si träieste, fiind aceasi persoanä care a murit pe cruce cu numai trei zile în urmä. Dupä înviere, Isus a fost gata ca sä se ducä la Tatäl Lui. El si-a terminat lucrarea care trebuia s-o facä. Isus a poruncit tuturor urmasilor Säi ca sä spunä aceastä veste în toatä lumea, ca toti oamenii sä stie cä Isus este Dumnezeu, care-i iubeste. Ucenicii lui Isus au väzut toti scena cînd Domnul Isus Hristos S-a înältat la Cer. Doi îngeri, care au apärut ca niste oameni îmbräcati în alb, le-au spus ucenicilor cä Isus într-o zi se va întoarce din cer, în acelasi fel în care s-a înältat la cer. Pînä atunci, Isus va rämîne în cer. El este în cer ca sä pregäteascä un loc pentru toti aceia care cred în El si-L urmeazä.
ACUM, care este pozitia ta fatä de Domnul Isus ? Vei crede tu în Isus si îl vei urma ?
Vei fi tu gata sä-L întîlnesti cînd se va întoarce din cer ? (Cîntare)

Poza 21: Crucea Goalä

Poza 21: Crucea Goalä

Ioan 19:38-42; 1 Petru 3:18

De ce a murit Isus pe cruce ? Domnul Isus Hristos a murit pentru ca sä scape pe päcätosi de pedeapsa päcatului lor. Domnul Isus Hristos nu a päcätuit niciodatä, ci El a murit ca sä ia asupra Sa päcatul nostru care ne separä de fata lui Dumnezeu. Crucea ne aminteste de faptul cä Domnul Isus Hristos a fost Mielul färä cusur al lui Dumnezeu, jertfit în locul nostru. Cînd noi credem cä Isus este Fiul lui Dumnezeu, Mielul care ridicä päcatul lumii, si ne pocäim, cäutînd cît depinde de noi sä nu mai continuäm în päcat, atunci päcatele noastre sînt iertate pentru totdeauna. Si în felul acesta Domnul Isus Hristos face din noi prietenii lui Dumnezeu, copii ai Lui Dumnezeu. Pozele urmatoare te vor ajuta sä întelegi mai bine ce înseamnä a fi un adevärat credincios, adicä un urmas al lui Isus. (Sunet Muzical)

Poza 22: Cele Douä Drumuri

Poza 22: Cele Douä Drumuri

Ieremia 21:8; Matei 7:13-14

Domnul Isus Hristos, a spus cä sînt douä drumuri sau douä cäi în viatä. Fiecare persoanä, de la nastere, este pe drumul larg al päcatului ce duce la distrugere totalä sau iad si foc vesnic. Noi toti avem o naturä päcätoasä mostenitä din Adam. Domnul Isus Hristos a recomandat oamenilor ca sä intre pe drumul îngust care conduce oamenii la Dumnezeu, în cer. Dacä o persoanä în viata aceasta crede în Isus Hristos cä este Fiul lui Dumnezeu si päzeste învätätura Lui urmîndu-l, primeste viatä vesnicä. El inträ de pe drumul larg pe drumul îngust care duce la Dumnezeu. Nu este judecatä a päcatelor pentru persoanele care sînt pe calea îngustä. Prietenul meu, dacä tu te-ai hotärît sä-l urmezi pe Domnul Isus Hristos, tu poti ca sä vorbesti cu Dumnezeu în rugäciune în felul urmätor:
“Tatäl meu care esti în ceruri, eu recunosc cä sînt un päcätos färä nici o nädejde, pierdut pentru totdeauna în päcatele mele. Eu cred însä din toatä inima mea cä Domnul Isus Hristos a murit pe cruce pentru päcatele mele, ca sä pläteascä pentru räscumpärarea sufletului, meu din päcat. Tatä, iartä-mä si curäteste-mä prin sîngele scump al Domnului Isus Hristos, däruieste-mi o inima nouä si primeste-mä ca un fiu în familia Ta. Eu doresc sä urmez Drumul lui Isus, si astfel dupä moarte sä fiu cu Tine în cer pentru totdeauna. Multumesc Tatä cä m-ai ascultat, în Numele Domnului Isus. Amin. (Sunet Muzical)

Poza 23: Copiii Lui Dumnezeu

Poza 23: Copiii Lui Dumnezeu

Ioan 14:6, 3:16, 6:37-40

In aceastä pozä, noi îl vedem pe Domnul Isus Hristos primind oameni din orice trib, natiune si de orice limbä. Ei toti, au crezut în El si astfel au devenit copiii lui Dumnezeu. Ei sînt pe drumul cel îngust care duce în cer. Copiii lui Dumnezeu sînt ca o familie mare, fiind toti uniti prin Domnul lor Isus Hristos. (Sunet Muzical)

Poza 24: Nasterea din Nou

Poza 24: Nasterea din Nou

Ioan 3:1-18; Romani 8:9-17

Intr-o noapte, un fruntas al Iudeilor numit Nicodim, a venit la Isus ca sä învete mai mult despre Dumnezeu. Domnul Isus Hristos i-a spus cä toti aceia care doresc sä apartinä familiei lui Dumnezeu si sä meargä în cer, trebuie sä primeascä o viatä nouä. Este aceeasi experientä cu a unui copil nou näscut. Noi nu avem puterea ca sä ne schimbam. Duhul Sfînt al lui Dumnezeu este cel care produce aceastä viatä nouä în noi, cînd credem si îl urmäm pe Domnul Isus Hristos; atunci devenim fäpturi noi, adicä copiii lui Dumnezeu. (Sunet Muzical)

Poza 25: Venirea Duhului Sfînt

Poza 25: Venirea Duhului Sfînt

Fapte 2:1-21, 37-39; Ioan 14:15-27

Acesti oameni sînt ucenicii lui Isus. Cînd Domnul Isus a fost înältat la cer, El le-a promis darul Duhului Sfînt. La zece zile dupä înältarea lui Isus la ceruri, toti ucenicii erau adunati împreunä. Deodatä, Duhul Sfînt al lui Dumnezeu a venit si i-a umplut pe toti, dupä promisiunea Domnului Isus Hristos. Apoi ucenicii au primit putere ca sä vorbeascä în limbi diferite si sä spunä altora despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu locuieste în toti credinciosii adevärati si le dä putere ca sä iubeascä si pe dusmanii lor, asa cum a träit si iubit Domnul Isus Hristos. (Sunet Muzical)

Poza 26: Umblarea în Luminä

Poza 26: Umblarea în Luminä

Ioan 3:19-21, 8:12, 12:35, 36, 46

Inainte ca o persoanä sä-L cunoascä pe Domnul Isus, umbla în întunerec ca si omul acesta din pozä. El se împiedicä si cade deseori în päcate, pentrucä el nu are lumina, care sä-l cäläuzeascä. Cînd noi ne încredem în Domnul Isus Hristos, umbläm ca si omul care merge pe drumul drept, într-o zi însoritä. Domnul Isus Hristos a spus: “Eu sînt Lumina lumii si oricine Mä urmeazä, nu va umbla în întunerec”. Dumnezeu a dat Duhul Sfînt ca sä-i ajute si sä-i învete pe oameni Calea Lui Dumnezeu, care duce la viatä. (Sunet Muzical)

Poza 27: O Fäpturä Nouä

Poza 27: O Fäpturä Nouä

Efeseni 4:22-24; Galateni 5:16-26

Un adevärat urmas al Domnului Isus Hristos, este o fäpturä nouä si ascultä de Cuvîntul lui Dumnezeu. El este multumitor lui Dumnezeu pentru iertarea päcatelor sale în sîngele Domnului Isus Hristos. Nici un credincios adevärat nu comite adulter, nu se bate, nu furä si nici nu se închinä la icoane, la sfinti, la morti si la alti dumnezei; ci credinciosii adevärati se închinä numai la Dumnezeul lui Israel, Creatorul Universului. Duhul Sfînt îi dä putere credinciosului ca sä nu mai facä toate aceste lucruri rele, ci sä le facä pe cele bune. (Sunet Muzical)

Poza 28: Familia Crestinä

Poza 28: Familia Crestinä

Efeseni 5:21 - 6:4; 1 Petru 3:1-9

Priveste la aceastä familie care umblä în Cäile lui Dumnezeu. Bärbatul îsi iubeste sotia si sotia îsi onoreazä sotul, dupä Cuvîntul lui Dumnezeu. Ei se ajutä unul pe celälalt si îsi învatä copiii lor sä-l iubeascä pe Dumnezeu si sä asculte de Cuvîntul Lui. Familia crestinä trebuie sä se roage si sä lucreze împreunä pentru Dumnezeu. (Sunet Muzical)

Poza 29: Iubirea Dusmanilor

Poza 29: Iubirea Dusmanilor

Matei 5:43-44; Luca 10:25-37; 1 Ioan 3:14-18

Domnul Isus Hristos i-a învätat pe urmasii Säi sä iubeascä pe toti oamenii, chiar si pe dusmanii lor. Noi trebuie sä ajutäm pe toti oamenii în nevoie, chiar si pe cei de altä nationalitate si culturä sau culoare. Domnul Isus Hristos le-a spus o pildä despre un om, care se cobora din Ierusalim spre Ierihon. A cäzut între niste tîlhari cari l-au desbräcat, l-au jefuit de tot ce avea, l-au bätut zdravän, au plecat pe urmä si l-au läsat aproape mort. Un alt om, de altä nationalitate, a trecut pe acolo din întîmplare si a gäsit pe acest cälätor foarte räu bätut si jefuit de tîlhari. Omul acesta nu i-a cerut bani celui ränit, ci fiindu-i milä de el, l-a îngrijit si l-a ajutat, pentru cä a fost în nevoie. Domnul Isus Hristos a spus cä si noi trebuie sä facem lucruri bune, la fel ca si acest om. (Sunet Muzical)

Poza 30: Isus - Cel mai Puternic

Poza 30: Isus - Cel mai Puternic

Mt 6:24; Fapte 19:18-20; Ps 115:1-8; 1 In 4:4

Acesti oameni si-au ars idolii lor, amuletele, cruciulitele de protectie si alte lucruri folosite la vräji. Toti crestinii, urmasii Domnului Isus Hristos, trebuie sä distrugä toate lucrurile folosite pentru vräjitorie prin puterea Diavolului si a duhurilor rele, prin care încearcä sä cunoascä viitorul si sä controleze pe alti oameni. Domnul Isus Hristos este cel mai puternic si toate duhurile rele, Diavolul si toti idolii, trebuie sä asculte de El. Noi nu trebuie sä ne temem de duhurile rele, de Diavol sau de vräjitori. Pentru cä Domnul Isus Hristos este Stäpînul nostru, care are toatä puterea în ceruri, pe pämînt si sub pämînt. Noi trebuie numai sä ne rugäm lui Dumnezeu sä ne päzeascä de ele, în Numele Domnului Isus Hristos. (Sunet Muzical)

Poza 31: Scoaterea Duhurilor Rele

Poza 31: Scoaterea Duhurilor Rele

Marcu 5:1-20; Fapte 16:16-18

In aceastä pozä noi vedem un om care este posedat de duhuri rele. Frînghii si lanturi nu au fost suficiente sä-l imobilizeze din cauza duhurilor ele. Domnul Isus Hristos a poruncit duhurilor rele si demonilor sä iasä afarä din acest om si au iesit urgent. Acest om a fost eliberat de Domnul Isus Hristos si el s-a dus repede sä spunä tuturor prietenilor säi de lucrarea Lui. Domnul Isus are toatä puterea peste Diavol, demoni si duhurile rele. Diavolul si duhurile rele, toate trebuie sä asculte de Domnul nostru iubit, Isus Hristos.
Prietenul meu, dacä si tu esti tulburat de duhuri rele, cere-le altor credinciosi în Domnul Isus Hristos sä se roage pentru eliberarea ta. Roagä-te Domnului Isus Hristos, care este cel mai puternic, sä le alunge de la tine. Dacä noi îl iubim si-L ascultäm pe Domnul Isus Hristos, El träieste în noi. Puterea Lui, prin sîngele värsat pe Golgota, ne päzeste si diavolul nu ne poate face niciun räu. (Sunet Muzical)

Poza 32: Ispita

Poza 32: Ispita

Matei 6:24; 1 Corinteni 10:1-14; 1 Timotei 6:3-12

Acestä pozä ne prezintä situatia cînd un credincios este ispitit ca sä nu-L mai urmeze pe Domnul Isus Hristos. Diavolul, adicä vräsmasul, vrea ca noi cei care Il urmäm pe Domnul Isus Hristos sä uitam de Dumnezeu si sä ne gîndim totdeauna numai la bani, la haine,la tigari, la femei si la bäuturi alcoolice. Diavolul spune oamenilor cä aceste lucruri o sä-i facä fericiti, dar nu uita cä el este un mincinos, si vrea sä te însele pentru a te distruge. Credinciosul este capabil sä se împotriveascä ispitelor care îl îndeamnä sä facä lucruri rele si sä päcätuiascä, însä este capabil sä se împotriveascä numai atunci cînd el se încrede si-L urmeazä pe Domnul Isus Hristos din toatä inima, în toate. (Sunet Muzical)

Poza 33: Dacä Päcätuim

Poza 33: Dacä Päcätuim

Luca 15:11-32; 1 Ioan 1:7-9

Domnul Isus Hristos a spus pilda urmatoare: Un tînär a päräsit casa tatälui säu si a plecat într-o tarä îndepärtatä, unde a fäcut multe lucruri rele. El a träit cu multe femei stricate, a cheltuit toti banii primiti de la tatäl säu si a päcätuit grav si adînc. Dupä ce banii lui s-au terminat, a venit o foamete foarte mare peste toatä tara si el a devenit foarte särac si flämînd. I-a pärut räu de päcatul lui si s-a întors la tatäl säu, ca sä-i cearä iertare. Tatäl säu l-a iubit foarte mult si l-a primit acasä din nou, cu bucurie. Aceastä pildä ne spune cä dacä si noi päcätuim, trebuie sä ne parä foarte räu de päcatul sävîrsit, sä-l märturisim si sä nu-l mai facem niciodatä. Fiindcä Dumnezeu ne iubeste foarte mult, El ne poate ierta päcatele noastre si ne poate primi din nou, considerîndu-ne färä vinä înaintea Lui. (Sunet Muzical)

Poza 34: Boala

Poza 34: Boala

2 Regi 20:5-7; 1 Petru 5:6-10; Iacov 5:14-16

Acest bärbat si aceastä femeie sînt foarte îngrijorati din cauza bolii rudelor lor. Ce pot face copiii lui Dumnezeu cînd vine boala în familia lor ? Ei se pot ruga lui Dumnezeu, stiind cä El va face ce este mai bine în situatia lor. Dumnezeu poate ca sä-l vindece pe omul bolnav, sau poate sä-l ajute ca sä gäseascä medicamentele necesare vindecärii lui. Dumnezeu ne iubeste si El este în controlul tuturor împrejurärilor în care copiii Lui träiesc. Dumnezeu îl apärä pe credincios de atacul Diavolului sau a duhurilor rele; deci, noi nu trebuie sä ne temem de nimic räu din partea Diavolului. Domnul Isus Hristos este cu noi ca sä ne dea pace si bucurie în timp de necaz. (Sunet Muzical)

Poza 35: Moartea

Poza 35: Moartea

1 Tesaloniceni 4:13-14, 5:9-11; Apocalipsa 14:13

Noi toti stim, cä într-o zi vom muri. Dar ce se va întîmpla cu noi atunci ? Cînd un crestin moare, duhul lui se duce în cer la Domnul Isus Hristos. Biblia care este Cuvîntul lui Dumnezeu ne spune cä toti credinciosii lui Isus merg în cer la Domnul lor iubit, care-i asteaptä. Prieteni, sä nu vä läsati cuprinsi de amäräciune si întristare. Nouä nu trebuie sä ne fie fricä de moarte, pentru cä noi stim, cä Dumnezeu ne iubeste asa de mult, încît L-a trimis pe Domnul Isus Hristos jos pe pämînt la noi si ne-a salvat, adicä ne-a mîntuit de päcatele noastre. Oamenii care nu cred în Domnul Isus Hristos, nu au aceastä minunatä sigurantä de a fi cu Dumnezeu, dupä moarte. Ei toti vor merge împreunä în iad, în acel loc de chinuri si pedeapsä vesnicä.
Dragul meu, unde vei merge tu cînd vei muri ? (Sunet Muzical)

Poza 36: Trupul Lui Hristos

Poza 36: Trupul Lui Hristos

Efeseni 4:4-16; 1 Corinteni 2:12-27

In aceastä pozä, noi vedem diferite pärti ale trupului omenesc. Fiecare parte a trupului nostru are o functie specialä si precisä. Ochii sînt pentru vedere, urechea este pentru auz si gura este pentru a vorbi si pentru mîncare. Toate pärtile trupului lucreazä armonios împreunä. Dacä un mädular al trupului este bolnav sau defect, tot trupul sufere împreunä cu el, adicä simte durerea. Dumnezeu spune cä toti cei credinciosi sînt parte din acelasi Trup, adicä din Biserica lui Hristos. Toti cei ce cred si-L urmeazä pe Domnul Isus Hristos formeazä trupul lui Hristos; El este Capul acestui trup, adicä biserica. Dumnezeu are de lucru pentru fiecare credincios de exemplu: unul predicä, altul cîntä, altul învatä, altul face lucrul cîmpului sau altul pregäteste mîncarea. Fiecare trebuie ca sä lucreze pentru Domnul Isus Hristos si astfel sä ajute la întärirea Bisericii. Toti credinciosii trebuie sä se iubeascä unii pe altii si sä lucreze împreunä pentru räspîndirea Evangheliei Domnului Isus Hristos sau altfel, Trupul lui Hristos, adicä Biserica lui Dumnezeu, sufere.(Sunet Muzical)

Poza 37: Adunarea Credinciosilor

Poza 37: Adunarea Credinciosilor

Ev 10:23-25; Col 3:15-17; 1 Cor 11:23-34

Toti credinciosii trebuie sä se adune împreunä si sä se închine împreunä lui Dumnezeu. Noi trebuie sä învätäm din Cuvîntul lui Dumnezeu, adicä din Biblie, sä cîntäm si sä ne rugäm. Noi de asemenea trebuie sä aducem daruri pentru lucrarea lui Dumnezeu. El de asemenea ne spune cä trebuie sä ne amintim permanent de moartea pe cruce a Domnului Isus Hristos. In aceastä pozä, noi vedem credinciosii adicä copiii lui Dumnezeu, participînd la Cina Domnului, împärtäsindu-se cu pîinea, care este simbolul trupului lui Isus si cu rodul vitei care simbolizeazä sîngele Domnului Isus värsat pe cruce pentru päcatele tuturor oamenilor. (Sunet Muzical)

Poza 38: Isus Hristos va Reveni

Poza 38: Isus Hristos va Reveni

Ioan 14:2-3; 1 Tesaloniceni 4:13 - 5:4

Intr-o bunä zi Domnul Isus Hristos se va întoarce pe ne-asteptate pe pämînt la noi, dupä promisiunea fäcutä de El însusi. El va reveni pentru a-si lua pe credinciosii Lui ca sä fie cu El pentru totdeauna. Isus va învia pe toti credinciosii care au murit cu credintä în Dumnezeu. Mormîntul lor va rämînea gol. Poporul lui Dumnezeu care va fi în viatä pe vremea aceea, va fi räpit la cer sä fie cu Domnul Isus. Noi toti credinciosii Lui, îl vom întîlni pe Domnul nostru iubit în väzduh si vom merge sä fim cu el pentru totdeauna în cer. Cei necredinciosi vor fi läsati jos pe pämînt, ca sä-si primeascä judecata de la Dumnezeu pentru nepocäinta lor. Nu stim exact, timpul cînd Domnul nostru Isus Hristos se va întoarce ca sä ne ia la El, dar noi toti trebuie sä fim gata în orice moment, ca sä-L întîmpinäm.
Esti tu gata acum, azi, ca sä-L întîmpini pe Domnul, Dumnezeul täu? (Sunet Muzical)

Poza 39: Producerea de Roade

Poza 39: Producerea de Roade

Matei 7:15-20; Ioan 15:1-16; Galateni 5:22-23

In acelasi fel ca acest pom fructifer din pozä, care produce roade, credinciosul produce la fel roade ale Duhului Sfînt. Domnul Isus a spus: “Eu sînt vita. Voi sînteti mläditele. Dacä rämîneti în Mine si dacä Cuvîntul Meu rämîne în voi, atunci voi veti aduce multä roadä”. Duhul Sfînt al lui Dumnezeu locuieste si lucreazä în noi dragoste, bucurie, pace, îndelungä räbdare, bunätatea, facerea de bine, credinciosia, blîndetea si înfrînarea poftelor. Dacä mläditele pomului sau ale vitei nu produc roade, ele sînt täiate, se usucä, mor si sînt arse în foc. Urmasii lui Isus trebuie sä producä multä roadä si aceasta va glorifica pe Dumnezeu, Tatäl nostru ceresc. (Sunet Muzical)

Poza 40: A Märturisi Altora

Poza 40: A Märturisi Altora

Matei 28:16-20; Marcu 16:14-20; Fapte 1:8

Domnul Isus Hristos a poruncit tuturor credinciosilor sä meargä, sä spunä si altora despre minunata veste cä si ei pot fi salvati si iertati de päcatele lor si cä ei pot fi scäpati de la pedeapsa iadului vesnic. Aceastä pozä ni-l reprezintä pe un credincios al Domnului Isus care ascultä de porunca Mîntuitorului, a Salvatorului säu, spunînd si altora despre Isus. Duhul Sfînt al lui Dumnezeu ne dä putere ca sä märturisim altora despre Isus. Si tu prietenul meu, poti ca sä spui si altora ce ai väzut în aceste poze, despre Domnul Isus Hristos, Salvatorul lumii. Si înainte de a ne despärti vrem sä-ti punem o întrebare finalä, care este capitalä:

Dacä mori la noapte...?
Dacä mori acum, cînd asculti aceastä casetä, räspunde-ti:
Incotro la moarte? In cer?... sau în iad?...
Dacä ai muri acum, spune: esti mîntuit?... sau nu?...
Domnul sä te binecuvinteze sä poti sä-L alegi pe Domnul
Isus Hristos, Mîntuitorul täu personal A C U M . (Cîntare)

Informações pertinentes

Downloads gratuitos - Baixe gratuitamente áudios de histórias bíblicas e estudos em milhares de idiomas, além de ilustrações, roteiros e vários outros tipos de material para evangelismo e crescimento da igreja.

Audiovisual "Boas Novas" - Este conjunto audiovisual contém 40 figuras e apresenta uma visão geral da Bíbla desde a Criação até Jesus, e traz a mensagem da salvação e o ensino básico sobre a vida cristã. Está disponível em mais de 1.300 idiomas.

Como usar os recursos audiovisuais da GRN - 1: Levando o Evangelho - Este artigo fala sobre algumas das muitas formas de se usar os recursos audiovisuais da GRN em seu ministério.

Como usar os recursos audiovisuais da GRN - 2: Ensinando a Palavra - Esse artigo explica como as pessoas aprendem através das histórias e por que as histórias não contêm muitos comentários.

Coleção de áudio da GRN - Material evangelístico e de ensino bíblico, adaptado às necessidades e cultura de cada povo em vários estilos e formatos.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach