Good News

Good News

Esboço: Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número do roteiro: 395

Idioma: Ndau

Tema: Sin and Satan (Temptation, Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Ascension, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Holy Spirit, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Fruit of the Spirit, Prayer, petition, New Nature, Worship, Witnessing, Church, Christianity, Second Birth, Obedience, No other gods, idols, Peace with God, Leaving old way, begin new way, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Peace (between men), Children of God, Family, relationships, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Creation, Law of God, End Time, Second Coming, Gospel, Good News, People of God); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Fear, Problems, troubles, worries)

Público alvo: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism

Passagem bíblica: Extensive

Estado: Publishable

Texto do roteiro

Rupande Rwokutanga

Rupande Rwokutanga

Mazwi okubeura. Hehe shamwari dzangu ndinomuchingamidza mweshe munotamba here mwakadini iyoyo kumbatso dzenyu. Huyayi muzwe mashoko akanaka ari pano. Ringisai bhuku remufanikiso munase kuringisa. Nguva dzeshe dzemunonzwa kurira kunoku endanyi pamufanikiso umweni mubhuku rino.

Mufanikiso wekutanga: Kusati kwa rurwa chiro

Mufanikiso wekutanga: Kusati kwa rurwa chiro

Kusati kwarurwa chiro Mwari ega waitonga aapo. Mwari waka zura nyika angaita kuti kujeka kubake ngekuti zveshu zvainga muchidima. Kudai nge maonere eunoita mufanikiso wedu wekutanga. Mwari wakaparadzanisa mvura nedenga. Mvura pashi pedenga ndiyo mifuya, nyanza kana kuti jombe, yinoonazve mvura mudenga ndiwo etinoti makore. (Rangarira kuti kunaya kunobva mumakore mudenga denga) Mwari waka sika zuwa nemwedzi kuti kuerengwa kwamzuva ne mwedzi kuvepo. Kunakanyi kwamwari. Mwari musiki eshe mutongi weezviro zveshe.

Mufanikiso wechipiri: Kureketa kwamwari

Mufanikiso wechipiri: Kureketa kwamwari

Bhuku rakafanikiswa iri ronozwi Bhaibheri. Iri rinozwi izwi raMwari zinoreketa ngezva Marure nenyika dzake. Marure unoda vanhu veshe yaemho. Tinoda kutirenyi zvatinoda ngenjisa dzedu izvi ndizvo zvinotisiyanisa naMarure wedu. Bhaibheri rinoti jekesesa njira imwe yega yekuti gwamanidza pamwepo namururi. Zveshe zveunodzidziswa ne kuzwa zvinobva mutsamba iye Bhaibheri yemene.

Mufanikiso wechitatu

Mufanikiso wechitatu

Mwari ngeizwi rega wakasika zviro zveshe zvakanaka. Ena waka rura nyika nematunhu ne jombe kana kuti ruwadle ne mifuya yeshe iri munyika. Eya ena wakasika zveshe zvisikwa zvinopona, zvinoti howe dzemumvura, shiri dzetinoona dzechimata mata mumu mbuti nedzeshe kanakuti mhuka. Mwari waka dakara maningi ngezveshe zvaainga asika nge kuti zvese zvainga zvakanaka kuti chechetere.

Mufanikiso wechina: Adam na Eva

Mufanikiso wechina: Adam na Eva

Mwari wakarura muisa wokutanga ndiye Adama ne mwanakadzi wokutanga ndiye unozwi Eva. Awarura vanhu ava akavapa simba rokuti vatungamirire zvisikwa zveshe zvakaruzwa ndiMwari munyika yeshe. Vanhu ava vakanga dziri shamwari kana kuti vainga vainehushamwari hukuru naMwari, vaireketa naMwari nguva dzeshedzeshe mundau dzevaigara Mwari wakavatendera kudya miphado yeshe yainga iri mumunda we Edeni kusiya ngeumwe muphando we mumbuti wo wakazwi aurwiwi naMwari pamufanikiso uri ngemuwoshwe unovaona vechidya muphando wevakarambidzwa naMwari.. Ndipo petinoona kuti vakatanga kushaisha nechishaishi chakatanga. Ukama wevanhu ava naMwari wakaputsika pamufanikiso wekumuhokowe murwo unokhombidzira kuti Mwari wakaita matambudzirei ana Adam na Eva, ngekuwa dzinga kuti vaenda nge kubanze kwemunda we Edeni. Kubvira panguweyo vanhu vkatanga kushanda ngesimba kuti vaone chikhafu, vakatanga kuzwa kurwadziwa, kurwara ne rufu zvakauya kune vanhu.

Mufanikiso wechishanu: Kaini na Aberi

Mufanikiso wechishanu: Kaini na Aberi

Adam na Eva vakabara vana vaizi vanozwindi Kaini na Aberi. Kaini wainga nemwoyo wakashata. Zuva rimweni wakaita kuti auraye Aberi. Ngekudaro mwari waka tambudza Kaini nge chishaishi ichocho kudai nge matambudzire aakaita kuna Adam na Eva. Vanhu avo ngekudaro teshe takashaisha. Chishaishi chinotiparadzanisa na Mwari. Teshe tinosisira kutambudzwa nge zvishaishi zvedu.

Mufanikiso wechitanhatu: Mukhumbi kana kuti chikwekwete chaNoah

Mufanikiso wechitanhatu: Mukhumbi kana kuti chikwekwete chaNoah

Kuna dzinza akapera kare kare kwakaita mimbarinwana yakawanda yakabva kuna Adam. Vanhu ava vakashaisha vaka tama kupurutana Mwari. Zvishaishi zvavo zvakanyangadza Mwari zvekuti Mwari wakatsanangura kupedza vanhu veshe munyika ngemvura. Ngekudaro ndambi huru yakauya. Kwaiya ne mwanarume umwe waida mwari nekuita zveshe zvinoda mwari bizo rake zaizwi ndi Noah.

Mwari wakareketa naNoah kuti nasira mukhumbi mukurutu utore mhuri yako yeshe kuti upone kubva kundambi yainga yechiuya. Panguva yainga echi aka chikwekwetw Noah waiteketesa ngekududzira nge kunaka kwamwari kune vanhu. Pamakore eshe ainga echiaka chikepe ichi Noah waironzera vanhu kuti vaite vanopetuka kuna Mwari mukuita kwavo nekumuzwa. Waitizve basopai njira dzenyu kuti muite zvinoda Mwari kuti musazotorwa ngendambi huru.

Mufanikiso wechinomwe: Ndambi

Mufanikiso wechinomwe: Ndambi

Noah apedza kuvaka chikepe, mukhumbi kana kuti chikwekwete chikuru wakatora chisikwa chimwe ngechimwe kubva kuzvisikwa kudai nge shiri, mhuka, chimwe ngemuhlobo wacho anga chibeka muchikepe ngekuti mwari wanga aronga kudaro. Noah wakatora kosikazi yake ne vana vake vatatu neMakosikazi avowo.

Vangapinda muchikepe. Mwari wakakonya musiwo. Mvura yakatanga kunaya yemubvumbi kuti chori. Ndambi yakaitika munyika eshe. Vanhu vakarumba kukwira nekudzaka nekusvaka pavaizoponera asi vanga vanonoka ngekuti musiwo yechikepe inga yakonyiwa. Noah ne vaainga navo muchikepe vakaponeswa asi vakanga vari kubanze kwacho akuna noumwe akasara. Noah ne hama dzake akaponeswa ngekuti vakazwa zvakaronzwa ndiMwari vocho zvigonda nekuzviita.

Mufanikiso wechisere: Abraham, Sarah na Isaka

Mufanikiso wechisere: Abraham, Sarah na Isaka

Ngekuhamba kwenguva madzinza nemibarirwana ya Noah yakawanda kuti tumbiwi munyika. Abraham waida Mwari waida Mwari nekuzwa izvo zvaida kwari. mwari waka gondesa Abraham kuti mubarirwa yako inozoita dzinza gurutu. Abraham ne kosikazi yake Sara avana kuita vana kwenguva yakareba. Asi Abraham wanga akangwarira chigondiso chamwari chekuti uchaita dzinza guru mumibarirwana wake.

Mufanikiso uyo uno khombidza kuti Abraham na Sarah vakabara mwana wavo vakurisisa mwana uyo vakamududza zita rekuti Isaka. Muponesi wedu Jesu Kristu uwo wakaponesa nyika yeshe vakabva kumubarirwana waAbraham na Isaka. Ngepamberipo tichazoreketa ngezva Jesu.

Mufanikiso wechipfumbamwe: Mosi nemitemo yamwari

Mufanikiso wechipfumbamwe: Mosi nemitemo yamwari

Mibarirwana yavana vaAbraham yakazoita dzinza renyika guru kakuzutu yambo rakadaidzwa kuti Israeri. Mosi mgeumwe wemimbarirwana waAbraham. Mosi vaingoda kuna Mwari nekumuzwa.

Zuwa rimweni Mwari wakadaidza Mosi kumutunhu. Mwari wakamupa mitemo yekuti abundise vanhu. Mufanikiso uyo unokhombidza Mosi echiuya nemitemo yakanyora parusamba rebuwe. Mwari unoda kuti vanhu veshe vazwe ne kuhamba mumitemo yake.

Mufanikiso wegumi: Mitemo iri gumi

Mufanikiso wegumi: Mitemo iri gumi

Wonai iyi ndiyo mitemo yaMwari iri panapa yakapiwa Mosi na Mwari. Inotidzidzisa kudira nokuzwisisa kuna Mwari umwe wegwinyiso. Chekutangisa ngechekuti tione kuti atisisiri kudira mifanikiso kana kuti mufanikiso ye zvinyamazana ne zvimwewo zviro zvakadaro. Tinodisisa kudira Mwari umwe unogondeka ari musiki wezveshe, kana kuti Mwari wezviro zveshe. Pamufanikiso unoteera tinoona baba mai vanavachidira Mwari varipamwepo.

Vanhu veshe vanofanira kuva nezuwa rimwe rekudira Mwari vasikaiti chimweni chiro kamwepavhiki. Thechienderera mberi vana ngava purutane nekuremeredza ana baba vakavabereka.

(Pamufanikiso uri ngepashi pekupedzisira ngeche kumuboshwe) Mitemo yaMwari inoti atisisiri kuita vanouraya (nge pamberi) panoti usatoora mukadzi we umweni kana mwanarumweumweni, kana kuti usahura. Pamberi paneumwe mufanikiso unoti usaba, zvivo zveumweni wako. Mwari waka tidzidzisa kungwarira mitemo iney.

Mufanikiso wechigumi nachimwe: Kuita muripo ye chishaishi

Mufanikiso wechigumi nachimwe: Kuita muripo ye chishaishi

Kuti munhu ashaisha kana kuputsa mutemo waMwari munhu wounofa naye kuita mudiro wokupira kuna Mwari, ngekushaisha kwawo vaipira gonyana rehwai. Hwai ii wainga mufanikiso we mwana waMwari ari mambo Jesu muponesi wedu. Jesu Kristu wakauya kuti azotifira nge kushaisha kwedu teshe isisu vanhu munyika yeshe. Jesu wakafira ngepadera pendaa dzedu dzetaifaneya kudzifira. Jesu wakaita "gwai" ngekutsome kwa pamuchinjiko anga mbeteiya ngezvipikiri pamumbutu wakaita chipambano. Tenda kuna Jesu Kristu ronza zvishaisho zvako kwaari, tendeuka uye Mwari unozokukungirira.

Mufanikiso wegumi nechipiri: Ngirosi Mariya naJosefa

Mufanikiso wegumi nechipiri: Ngirosi Mariya naJosefa

Hino ngatizwe kuti Jesu Kristu wakaita chibarirwenyi. Kumu kuwo yakapera kana kuti ngesure kwe makore, Mwari wakagondisa kutumira muponesi munyika kuti atiponese mukushaisha kwedu. (Mufanikiso wekhumuwoshe unokhombidza izvozvo) Wona ngirozi iri kubva mudenga yechienda kutombozama inozwi Mariya. Mariya yainge iri tombozama kana kuti musikana wakadzara wainge akagondesana kuroorana naJosefa. Ngirosi yakauya kwari ingati mweya waMwari uchakumata iwewe uchaita mimba. Mwana weuchabara unozozi Jesu, mwana waMwari. (Usaenzanisa mwana waMwari ngezvino ita vechi Muzillemu haiwa andizopi hazvina kumboedzana leave out "Son of God" in Muslim areas) Ngemaonere aunoita ngecheku muhoko kwawo Ngirosi inooneka nekureketa kuna Josefa ngemuhope mukurota kuna Josefa. Usakaruka usatya zve kutoora Mariya kuti aite kosikazi yako enawane mimba kubva kune mweya wakacheneswa waMwari zina remwana rinozozi ndi Jesu ndiko kuti muponesi. Mwana uyo unozoponesa vanhu zvishaishe zvazvo. Josefa wakazwa Mwari.

Mufanikiso yegumi nazvitatu: Kubarwa kwaJesu

Mufanikiso yegumi nazvitatu: Kubarwa kwaJesu

Josefa na Mariya vakamukira kuenda kudhorobha reBetherehema. Mudhorobha vanhu inga vakavanda painga pasina ndau naimwe kuti vaate ngeusikuwo. Vakaenda kune chimweni chibaiya che "ngombe" ndiko kwaka barira Mariya mwana wake unozi Jesu ari muponesi wedu. Pausikuwo ngirosi dzakaguma kune waushi vaigwarira makwai avo ngirosi dzaka varonzera nge kubarwa kwaJesu muBetherehema. Dzimweni ngirosi dzakaoneka mudenga dzechiimba ndiye mambo Mwari. Vangaenda kuoona mambo Jesu painga akabarirwa, vangamuona.

Mufanikiso wegumi nezviromuna: Jesu ari mudziszisi

Mufanikiso wegumi nezviromuna: Jesu ari mudziszisi

Pamufanikiso wekumuboshe tinoona Jesu ane makore gumi nemairi ekubarwa kwake. Tinomuona achireketa ngezve humambo wa Mwari ne vadzidzi nevatungamiriri veIsraeri echivapurutana nekuvabvunza mibvunzo. Vasharuka ava vakahahairwa nge reziyo rwake rukuru raidudzira ndiro zveshe zvehwu Mwari.

Mufanikiso yechipiri uyo panapa unokhombidza Jesu arimunhu unokura achidzidzira vanhu ngezva Mwari. Vanhu vamweni vakamutenda nekumugonda munezveshe zvaaidzidzisa. Vamweniwo vanhu avazi kugonda dzidziso yake, vaindokakaradzana naye vechi siyana naye mukukakaradzana. Mwari unoda kuti tiite vanogonda kuti timuteerere nguva dzeshe.

Mufanikiso 15: Mishando inoshamisa yaJesu

Mufanikiso 15: Mishando inoshamisa yaJesu

Mufanikiso yemunoona apa kana kuti intoteera inokhombidza simba gurutu raMwari Baba rakaapa Jesu kuti aite mishando inoshamisa. Kumufanikiso we kumuwoshe munoona Jesu achigwama mumweni mwanarume wakabarwa asingaoni ndiko kubva atoona chiriporipo. Mufanikiso uri ngepakati unokhombidza Jesu achipirimusa mwana wainga afa. Mai naBaba vemwana ndihwo vamunoona vakaema vachiringisa uyo mushamiso we kumuswa kwemwana wavo mukufa. Pakupedzisira munoona Jesu achihamba padera pe bvura. Munoona zve vateedzera vake vari muchikwekwete mujombe. Mambo wedu Jesu wakaita mishamiso yakawanda yakadai ngeye munoona inei inokhimbidza pambene kuti iey uri mwana waMwari. Nyamashi Jesu unesimba rokuti detsera nesuwo.

Mufanikiso wegumi nenhanhatu: Jesu unopinzwa mumatambudziko

Mufanikiso wegumi nenhanhatu: Jesu unopinzwa mumatambudziko

Jesu wakaita zviro zvakawanda zvakanaka ngekudaro vanhu vakawanda vakamuteera. Jesu wainga akafana mwoyo. Wakarapa vanorwara anga dzidzisa njira yaMwari. Jesu wakaponesa vainga varashika uyezve wakawiira kune munhu weshe wakarashika nevaishaisha veshe.

Zvakanyadaro vanhu vamwene vainga vasina kutenda vakazonda Jesu apo akati imwimwi muri vashaishi. Masaguta ne nduna dzevanhu vakamuitira jee. Ngekuti vona avazi kumbogonda kuti Jesu mwana waMwari vanhu ava vakamusunga vangareketa manyepo ndiye vanga muponda. Vakabeka dzungudza reminzwa pasoro pake vechimuchaya.

Jesu aazi kuunzidzira kwavari ngekuti waizviziya kuti izvi zvichaitika kwaari. Wakarekera munhu mushaishi achimuita zvakashata ne kumuuraya. Jesu wakauya kuzofira zvishaishi zvedu kuti aite chipiro chedu. Kuna Mwari kutambudzwa kweshe uku indaa yekuti atiponese munhu weshe muzvishaishi zvedu.

Mufanikiso wegumi nezvinomwe: Jesu unouraiwa

Mufanikiso wegumi nezvinomwe: Jesu unouraiwa

Jesu wakatambudzika pamuchinjiko we mumbuti. Ndipo paka turikwa ne kusingurirwa Jesu apao. Mbavha mbiri dzakatataikwawo apapo kuti dziuraye pamwepo naye. Maitiro ekutataika ndiwo aiitwa maurairwe kuvanhu vanonga vashaisha mukati mwe muganga pamuzuweewo. Asi chinoshamisa ngechekuti Jesu apana nachimwe chainga aita chakashata. Ngekudaro wakaita chipiro chezvishaishi kune vanhu veshe, kunyati teshe takashaisha uyezve teshe tiri vashaishi tinozowirawo kushaisha kwedu teshe tichitendeuka kune zvakashata zvedu Mwari unozotika ngurira. Ngatitende kuna Mwari ndiko kutiponeswe.

Mufanikiso wechigumi nesere: Kumuka kwaJesu

Mufanikiso wechigumi nesere: Kumuka kwaJesu

Vaizonda Jesu vakakarakadza kuti tamupunza ngekuti vanga vamuuraya. Sure kwekumubeteya pamuchinjiko, shamwari dzake dzakatoora muviri wakauisa muguva. Vangatoora buwe guru vangagadzika pamuromo weguva. Sure kwemazuwa mairi ngerechitatu Jesu wakamuka kubva muimba. Vanaamai vakatikuti vakaenda kuimba mangwanani vangaona buwe raduswa naJesu wanga asichipo. Vakaona ngirosi mbiri dzingati kwavari "Jesu aaripanopi wamuka". Kumuka kwaJesu kwakakhombidza kune vanhu kuti ndi Mwari, Jesu unopona nanyamashi uno unesimba rinopinda rasatana uyezve Jesu mukundi werufu.

Mufanikiso wegumi nepfumbamwe: Thomas unotenda

Mufanikiso wegumi nepfumbamwe: Thomas unotenda

Pamusure kwekumuka kwa Jesu kwevakafa, vanhu vakawanda vakamuona kushonganisira shamwari dzake. Jesu wakaereketa nadzo shamwari dzake angarwa nadzo pamwepo imwe ye shamwari dzake yaizwi Thomasi yazwa kuti Jesu wamuka aizi kutenda kuti wamuka. wakati kuti ndisati ndaonapaipinda zvipikiri zviya munyama nekubata maronda andizotenda. Mufanikiso unokhombidza Jesu ana Thomasi echimupangidza maronda. Thomasi aona Jesu wakawa pashi angati "Mambo wangu" mwari wangu". Jesu wakati vanomuchena avo vano tenda vasina kundiona.

Mufanikiso wemakumi mairi: Kukwira kwaJesu mugore

Mufanikiso wemakumi mairi: Kukwira kwaJesu mugore

Sure kwemazuwa makumi marongo muna Jesu amuka kune vakafa wakaoneka kune vanhu nguva dzakawanda. Vanhu vakawanda vakamuona kuti unopona unendaramo. Jesu panguvayo wainasirira kupetuka mudenga kuna mwari Baba ngekuti wainga apedza mushando wakaawira kuzoita. Jesu wakaronzera shamwari dzake kuti varonzere vanhu veshe ngemashoko akanaka. Vaimuteera shamwari dzake vakamuona Jesu echibva panopashi echikwira mudenga.

Ngirosi mbiri dzakaoneka nge shamwari dzaJesu apo iye anga aenda mugore. Dzakati kwavari zuwa rimweni muchamuona Jesu achibva mugore achiuyazve pano pashi kudai ngemaonere amwakamuita achienda mugore nguva iyo ichaguma, parizvino Jesu uri mugore mwaanonasirira kugara kwakanaka kune veshe vanoteera tsoka dzake.

Zvino pano unotinyi iwewe ndiJesu? ---unogonda here nekunda kumuteerawo here? Uchaita wakakwana kuti undoonana naye here?

Mufanikiso wemakumi maire nechimwe: Muchinjiko

Mufanikiso wemakumi maire nechimwe: Muchinjiko

Ngenyi Jesu akafira pamchinjiko? ...... Jesu wakafa kuti atiponese zvishaishi zvedu kuti atibvise mukutambudzika kwezvishaishi. Rangarira, ngazi yaJesu mwana wa Mwari yakasuka ndiyo zvishaishi zvedu. Jesu aazikumboita chishaishi nachimwe. Asi Jesu wakafira kushata kwedu kuti akutore ngekuti ndiko kunoparadzanisa ukama wemunhu naMwari. Muchinjiko unotikarakadzisa kuti Jesu ndiye wakaona ndambu eshe asina kumboita chishaishi, asi ari wakachema, angatenda kuita chiripwa kuna Mwari nge kushaisha kwedu.

Kuti tatendeuka kubva kuzvishaishi zvedu Mwari unotikungurira. Jesu unotiita vana vaMwari ne kutibatanidzazve muukama na Mwari.

Mufanikiso wemakumi maire nezvire: Kune njira Mbiri

Mufanikiso wemakumi maire nezvire: Kune njira Mbiri

Jesu wakafundisa kuti kune njira mbiri. Weshe munhu unobarwa ari munjira yakapamhamha nge nda ye chishishi chaanacho chinomutungamirira mukufa ne muriro ne mukurashika. Teshe tinobarwa takadzora chishaishi chaAdam.

nGekudaro Jesu unoda kuti tihambe nge njira yakatsonga inoti gumisa kuna mwari mudenga. Munhu weshe unopona pashi pano anga gonda nekutenda kunaJesu nekumuteera unozoona kupona kusingaperi. Veshe vanotsvaga njira yaJesu inovaendesa mudenga vanozogara ndaramo isina magumo mudenga. Vanhu ava avachaone kutongwa nge nda iye zvishaishi zvavo. Kudzikarakadzira kudai wkarakadza kuteera Jesu iwewe reketa nyamashi uno. Kuna Mwari nge mukumbiro wakadai. Mwari inini ndinoda kuti nditende kuti inini. Ndiri mushaishi. Ndinotenda kuti Jesu wakafa. Pamuchinjiko kuti aite. Muripo wezvi shaishi zvangu. Ndikungurireiwo mwechindichenesawo mwoyo wangu. Mundiitewo umwe we hama yenyu. Ndinoda kuteera Jesu. Njira yendaramu yeruponeso. Kuti sure kwekufa ndizogara nemwi mugore. Ndino bonga Mwari. Kuti wareketa ngemwoyo weshe kuna Mwari izvi zviri pamusoro mukukumbira kwako unopinda munjira yakatsonga, iri njira yekudakara yakanyarara yaMwari.

Mufanikiso wemakumi mairi nezvitatu: Vana vamwari Jesu waiaashira vanhu veshe

Mufanikiso wemakumi mairi nezvitatu: Vana vamwari Jesu waiaashira vanhu veshe

Kubva kune milhobo yeshe. Nendimi dzeshe dzevanhu vanobva kunyika dzakaiyana. Veshe vainga vatenda kwaari ndiwo vari vana vamwari ngekuti ivo inga vatsanangura njira yakatsonga inovaendesa mudenga vanhu vaMwari vakadai nge hama dzinobarwa pamwepo vakasungwa pamwepo ngemutupo umwe wezina rimwe ramambo wedu Jesu.

Mufanikiso wemakumi mairi nezvirongomuna: Kuberekwa kupswa

Mufanikiso wemakumi mairi nezvirongomuna: Kuberekwa kupswa

Ngeusiku umweni mudzidzisi we chetendero chimweni waidaidzwa kuti ndiNikodimas wakauya kuna Jesu kuti adzidze zvakawanda zvaMwari.Jesu wakati kwaari weshe unoda kuita hama yaMwari kuti azo potera mudenga unosisina kuita ndaramo ipswa. Izvi zvinotodzana nekuberekwa kupswa. Atikoni kudzichicha pachedu, asi mweya wakachema waMwari unotipa kupona kupswa, kuti techitenda kuteera Jesu, tinoita vanhu vapswa, vanhu vaMwari.

Mufanikiso wemakumi mairi neshanu: Kuuya kwemweya wakachena

Mufanikiso wemakumi mairi neshanu: Kuuya kwemweya wakachena

Ava vanhu ishamwari dzaJesu vateeri vake. Panguva yakakwira Jesu mugore Jesu wakagondisa kuti unozovatumuira mweya wakachena. Sure kwegumi remazuva Jesu akwira mudenga kana kuti mugore. Shamwari idzi kana kuti vateeri vaJesu vakaenda kogara pamwepo pandau imwe nge chinguva chishomani mweya waMwari wakachena wakauya ungavadzadza kudai nge chigondiso chakaitwa naJesu. Vanhu ava vakaasira simba rekuereketa nge ndimi dzakaparadzana, mukuronzera vanhu nge kunaka kwe zviro zvaMwari uyezve nekuonisa zviro zvakanaka zvakaizwa ndiMwari. Mweya waMwari unogara kune veshe avo vanoteera Jesu uyezve unovapa simba rerudo nekuhamba muna Jesu.

Mufanikiso 26: Kuhamba Mukujeka

Mufanikiso 26: Kuhamba Mukujeka

Munhu asati akhorwa kuna Jesu, unodai ngemunhu uri pamufanikiso uri kumuboshwe. Wetinoona apa. Munhu uno hamba muchidima. Munhu wakadai uno burumbuka nekukorera nguwa dzeshe uye unoita chishaishi. Unowira muchishaishi ngekuti aana kujeka pamberi pake. Kuti tichitemba ndiJesu mambo Mwari wedu, tinoita munhu unoti twinini mukuhamba munjira. Jesu wakati "ndiri kujeka kwenyika kuti munhu echinditeera ena aazohambi muchidima ngekuti Mwari unomupa mweya wakachena kuti umudetsere nekudzidzisa makhorwa eshe njira iye ndaramo yake.

Mufanikiso wemakumi mairi nezvinomwe: Kuita zvinodiwa ngeshoko ramwari

Mufanikiso wemakumi mairi nezvinomwe: Kuita zvinodiwa ngeshoko ramwari

Mukhorwa muna Jesu munhu mupsa munhu unoedzaedza kupona ngeizwi raMwari. Munhu wakadai unobonga kuna Mwari nge kukungurirwa zvishaishi zvake ndiye. Makhorwa aasisiri kuita unoita uhure, aasisiri kuita unochayana nevamweni ne kuzondana mevamweni. Mukhorwa asisiri kuita unobva, mukhorwa aadizi mifanikiso kana kudira nekugondera kubva kune zvimwari zvimweni. Mweya wakachena uopa simba kumukhorwa kuti apetuke kubva kunjira dzake dzakashata nekuzviito zvisikazi kunaka kuti ateedze zviro kwazvo.

Mufanikiso wemakumi mairi nezvisere: Mhuri yechikhorwa

Mufanikiso wemakumi mairi nezvisere: Mhuri yechikhorwa

Ringira mhuri inohamba munjira yaMwari mwanarume undoda mukadzi wake ne mwanakadzi unoremeredza mwamuna wake kudai nge mupango waMwari. Vanhu vakadai vanopanga nekufundisana umwe kune umweni nekufundisa vanavavo kuti vaite vanoda Mwari. Kuti vabayike ngekudzidza zvinobva kuizwi ra Mwari nekuita vateedzeri varo. Mhuri iye makhorwa unofaneya kubatika nge kudisa kushandira pamwepo.

Mufanikiso wemekumi mairi nepfumbamwe: Ida Vanokuzonda

Mufanikiso wemekumi mairi nepfumbamwe: Ida Vanokuzonda

Jesu wakafundisa kuda veshe vanhu kune vaimuteera. Kuda kunyazwi enauwowo unokuzondesesa mudewo. Tinofanira kudetsera kune weshe unopsaka kudetserwa, kunyange vanhu vasiri vedzinza redu pandaa ino Jesu wakabuya chirungano che umweni mwnarume uwo wakange achaiya ne kubizwa ngeimweni mbavha wedzinza rumweni vakaona munhu uyo akaremadzwa zvakanyanya ngematsotsi. Wakamudetsera ngekuti waida rudetsero. Apedza kumupa rudetsero aazi kuda kubhadharwa. Jesu wakati itai zviro zveshe zvakanaka kudai ngeizvi zvamwaona.

Mufanikiso wemakumi matatu: Jesu ndiye umwe unesimba

Mufanikiso wemakumi matatu: Jesu ndiye umwe unesimba

Vanhu ava vari kupisha zvimwarizvezvitombe nezvi tsunguro. Vanhu ava vaigonda kwezviri vasati vapinda muchikhorwa nekuita vateeri vaMambo Jesu. Makhorwa vanosisira kurekera zveshe zveusatana nezvemudzimu. Muponesi wedu unesimba gurutu kupinda raSatana nemweya yakashata, unopinda mweya yeveshe neye vanoroya veshe. Makhorwa asisiri kutya Satana tinosisira kudaidzira kuna Mwari kuti atudetsere nekutingwarina.

Mufanikiso wemakumi matatu nechimwe: Kudzingwa kwemabvuri

Mufanikiso wemakumi matatu nechimwe: Kudzingwa kwemabvuri

Pamufanikiso uwo wona murume wakagarwa ngemaphepo akashata aakoni kusungwa ngetambo ngekuti maphepo ake anomuita kuti aite simba rekudambura tambo. Jesu wakaita kuti maphepo aya abude. Hona kuti maphepo akazwa Jesu ngekuti ena ndinyasimba uyesve Jesu unesimba gurutu kupinda Satana nemaphepo ake eshe. Munhu uyo wainga achitya maningi maphepo ake nekutisidzirwa ndiwo. Hino aona kuti Jesu wamadzinga wakaendawo koronzera shamwari dzake zvakaitirwa ndiJesu muponesi unesimba kupinda zvimweni zveshe zvimweya zvakadai ngemadhlozi nemaphepo eshe etingaziya, chega chinodiwa kuteera muponesi Jesu.

Zvingakudetsera kuti waona kuti une maphepo nemadhlozi anokuhambira kuti ukumbire vamweni makhorwa kuti vakunamatire. Kumbira kuti mambo Jesu amadzinge maphepo ako. Kuti wechiona kuti une mweya yakawanda yakadai ngazvisora, mbongo nechi mwanakadzi ita kuti makorwa adaidzire ngezita ramwari kuti maphepo aya asuduruke kuti nge zita ra muponesi Jesu asapetukazve. Kuti tingaitaizvi nge isi kugonda Mwari unotipa kupona kumweni tinozoita vanhu vapswa pamberi pajesu.

Mufanikiso wemakumu matatu nezviiri: Kuteera Jesu

Mufanikiso wemakumu matatu nezviiri: Kuteera Jesu

Mufanikiso uyo unokhombidza kuyedza kwemakhorwa kuti asateera Jesu. Satana unotida kuti tirashe mwari, unotipa mwoyo wokuti tikarakadze ne kuda mari maningi zvekusimira, forwa, doro, nethotho, nezvimweni zveshe. Satana unoti zviro zvakadai ngezvetazwa izvi zvinoita kuti tidakare asi kuzi kunyepa kwake. Satana munyepi uyezve unoedza nepeshe paanokona ndipo kuti atiputse. Asi Mwari unoti ngatitsunge nekumuramba Satana ndiko kuti asuduruke kwetiri. Mwari baba wedu varimugore vona vanoziya zvidisiso zvevana vavo, uyezve ivo vakagondesa kupa zvitro zvakanaka Jesu unotiita vakangwinya panguva dzekuedza.

Mufanikiso wemakumi matatu nezvitatu: Kuti Tashaisha

Mufanikiso wemakumi matatu nezvitatu: Kuti Tashaisha

Jesu wakaerenga ngano yemwe echiti: - Murubwana umweni wakati kune madzibaba ake ndaa kubva pano ndiri kuenda kune imwe nyika ndipei nhakayangu yakasisira.

Murubwana uyo wakaenda angaita zvakawanda zvakashata. Angaparadza mari yake eshe yainga nayo angazopona ndaramo yehurombo yakadzikira maningi. Mari yeshe yapera kwakauya nzara huru kunyikeyo ndiko kubva ati ndopetuka hangu kanyi kwangu. Apo apeyuka kanyi baba ake wakamuona aonda maningi asi vakamuashira ngekudakara nekumukungurira kune zveshe zvainga aita zveku paradza mari ngezvisina shwiro yeshe.

Ndaai inoti kombidzira kuti baba vanoda mwana wavo nguva dzeshe dzevanomuona. Indaa inokhombidza rudo. Isusu kuti tashaisha ngatisarekera kukwedzera kuna Mwari kuti tikumbire ruregerero. Ngatironze zvishaishi zvedu kuna Mwari uye ngatigondise kusvirekera. Mwari unotida maningi ena mukunguriri wezvishaishi zvedu zveshe. Kuti atikungurira zvishaishi tinota vana vake vakaperera.

Mufanikiso wemakumi matatu nezvirongomuna: Urwere

Mufanikiso wemakumi matatu nezvirongomuna: Urwere

Mwanarume nemwanakadzi vemunoona ava vanokhombidza kusakadakara ngekuti umwe weukama wavo unorwara maningi. Vanhu makhorwa varwarirwa vangaitenyi nekurwara uku kwaguma pa muzi? Makhorwa anofaneya kudira kuna muponesi Jesu ega nekugonda kuti Mwari uchaitira zvakanaka zvinofanira. Mwari echida unoita kuti mitombo iwoneke yekurapa chinorwadza. Mwari undoa vanhu unotungamirira kune zveshe zvinoitika kune vana vake vanomuda.

Mwari unovhikira makhorwa eshe kuti Satana asavatoora. Ngekudaro tisatya Satana kwega kugonda kwedu kuna Jesu kunotiita kuti tinyise. Jesu unesu nguva yeshe kuti atipe nguva yeshe kugarisika munguva dzekuda kana nedze kutambudzika.

Mufaniksio wemakumi matatu nezvishanu: Rufu

Mufaniksio wemakumi matatu nezvishanu: Rufu

Teshe tinoziya kuti tichafa. Hino chinyi chichaitika kwetiri? Kuti mukhorwa afa mweya wake unoenda ko dhibana naMambo wedu Jesu Kristu, Bhaibheri izwi raMwari rinoti kwetiri tinoenda kogara naJesu. Hama ne shamwari dze mufi adzifanei kutya nekunyanya kutsamwa ngerufu, ngekuti tinoziya kuti Mwari unotida uyezve unotingwarira kuti tisawira muchishaishi. Vasikakhorwi awana kuwona kwakadai kune zviri mberi zvinoitika sure kwerufu. Vasikakhorwi vanoenda kundai iye dambudziko. Tinozoenda kuti mazuva etinofa?

Mufanikiso wemakumi matatu netanhatu: Muwiri wakirisitu

Mufanikiso wemakumi matatu netanhatu: Muwiri wakirisitu

Pano tinoona maruponde akasiyana emuwiri. Madziso nge kuwona, nzee ngeyekuzwa, muromo ngewe kureketa nekurwa ndiwo. Chimwe ngachimwe chinoita mushando wacho vokuita asizveshe zvinoshandisa kuita chiro chimwe pamuwire umwe. Kuti chimwe chazvo chingarwa ramuwire veshe unorwara uyezve chimwe chazvo chingatambudzika muwire veshe vatambudzika.

Mwari unoti makhorwa marupande emuwire umwe anodaidzwa kuti :cheechi" Jesu ndiye musoro wemuwiri uyo unozvi cheechi. Mwari unemushando waanopa kune mukhoorwa umwe ngaumwe kuti aite yakadai ngeiiinoteera Mushando we kuchumaira, kudzidzisa zviro zva Mwari, kurima kuitira kuti vana vaone chekurwa. Umwe ngaumwe unosisira kushanda kuita kuti mbiri ya mambo Yesu iwoneke kuitira kudetsera muwiri weshe, ndizvo zvinoita kuti muwiri weshe ungwinye Makhorwa eshe anosisira kudana umwe kune umweni nekushandira oamwe kuitira kuti muwiri wakristu usatambudzika iri "cheechi" yake.

Mufanikiso wemakumi matatu nezvinomwe: Kushongana pamwepo

Mufanikiso wemakumi matatu nezvinomwe: Kushongana pamwepo

Makhorwa anosisira kushongana pamwepo nguwa nge nguwa kuti vadire Mwari varipamwepo. Tinosisira kudzidza Bhaibheri kuti tizwe zvirimwo ngekuti izwi raMwari tichiemba nekudira Mwari. Tinosisa kudusa zvipo zve mushando waMwari. Muponesi unotikarakadzisa kuti tirangarire ngerufu rwake nezvezvinoranza kwetiri, rufu rwaJesu mundaramu dzedu, Kugurirana chingwa muchereche dzeso ne kumwa pamwepo tsani. Chingwa mucherechedziso kwetiri vemuwiri waJesu wakakohomerwa pamuchnjiko nge ndaa dzedu, kumwa kunotikarakadzira ngazi ngazi yake yakapopoma kuti geza zvakashata nekutiunza naMwari. Tinofanira kukarakadza ngerufu rwake ndizvo zvinoita kuti tigume pakumuda ngekuti tinoonawo rudo guru rakatiitira ari pamchinjiko.

Mufanikiso wemakumi matatu nezvisere: Jesu uchauyazve

Mufanikiso wemakumi matatu nezvisere: Jesu uchauyazve

Panguwa yaanoona Mwari yakasisira Jesu ngekukasira uchauyazve achibva mudenga kudai ngemagondesere aakaita. Uchauyazve kuzotoora veshe makhorwa anogondeka. Jesu panguwayo uchamusa veshe vana vaMwari anonga vakafa kubva muna kuva avo, uyezve vanonga vari kupona panguveyo Jesu unovatora kuenda navo. Paanozogara naye mbera narini. Vanonga vasiri makhorwa ngeiyo nguwa yaguma vanozosiiya sure vechizotongwa ngemurawo waMwari. Ati sikuziya kuti Jesu unopetuka rini kuuya, asi tinofanira kunasirira nguwa dzeshe nekugarira kuuya kwake. Iweweeo wakanasirira here kuti uzoonana naye apo echiuya kana nyamashi?

Mufanikiso wemakumi matatu nepfumbamwe: Kubara Muchero

Mufanikiso wemakumi matatu nepfumbamwe: Kubara Muchero

Kudai ngemumbati uyo une muchero. Mukhorwa unosisa kubara muchero ye mweya yakachena. Ndizvo zvakaronzwa ndiJesu inini ndiri mumbuti, imwimwi muri matai. Kuti imwimwi mwechi gara kwendiri neniwo ndinozogara mwemuri nemwi munozobara michero yakawanda maningi. Mweya wakachema waMwari unganagara mumwoyo mwenyu unozoita kuti mubereke michero yerudo, kudakara kunyarara, kudzibata, kupfaa, unaku nekugondeka, nekudzingwarira mukupona kwedu. Kuti dai risikabari muchero rinotsemurwa rinofa, nekubekwa pamuriro.

Vateeri vaJesu vanofanira kuti vabereke michero yakawanda tinoreketa ngerudo nezvimweni zvingaita kuti ukuru waMwari uzike uye ari baba wedu wekudenga.

Mufaniksio wemakumi marongomuna: Kuronzera vamweni

Mufaniksio wemakumi marongomuna: Kuronzera vamweni

Jesu wakatuma makhorwa eshe kuti vaende kuronzera vamwe aya mashoko akanaka a Jesu kuitira kuti vaite vanosunungurwa muzvishaishi zvavo nekupunyuka muriro wegehena.

Mufanikiso uyo unokhombidza mukhorwa unoita kuda kwaJesu nekuereketa ngezvake. Mweya waMwari ngautidetsere kuti tiite wachumairi iwewe neni ngati ronzere hama dzedu neshamwari zveshe zvatadzidzisana ngemifanikiso yebhuku rino.

Informações pertinentes

Downloads gratuitos - Baixe gratuitamente áudios de histórias bíblicas e estudos em milhares de idiomas, além de ilustrações, roteiros e vários outros tipos de material para evangelismo e crescimento da igreja.

Audiovisual "Boas Novas" - Este conjunto audiovisual contém 40 figuras e apresenta uma visão geral da Bíbla desde a Criação até Jesus, e traz a mensagem da salvação e o ensino básico sobre a vida cristã. Está disponível em mais de 1.300 idiomas.

Como usar os recursos audiovisuais da GRN - 1: Levando o Evangelho - Este artigo fala sobre algumas das muitas formas de se usar os recursos audiovisuais da GRN em seu ministério.

Como usar os recursos audiovisuais da GRN - 2: Ensinando a Palavra - Esse artigo explica como as pessoas aprendem através das histórias e por que as histórias não contêm muitos comentários.

Coleção de áudio da GRN - Material evangelístico e de ensino bíblico, adaptado às necessidades e cultura de cada povo em vários estilos e formatos.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach