unfoldingWord 01 - ເລື່ອງການຊົງສ້າງ

개요: Genesis 1-2

스크립트 번호: 1201

언어: Lao

주제: Creation

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

세분화: General

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

ນີ້ຄືຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງສັບພະສິ່ງທັງໝົດ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງຈັກກະວານແລະທຸກໆສິ່ງພາຍໃນ6ມື້. ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງໂລກ, ມັນຍັງມືດແລະຫວ່າງເປົ່າຢູ່ ແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະນີ້ຄືຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງສັບພະສິ່ງທັງໝົດ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງຈັກກະວານແລະທຸກໆສິ່ງພາຍໃນ6ມື້. ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງໂລກ, ມັນຍັງມືດແລະຫວ່າງເປົ່າຢູ່ ແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າກໍຍັງປົກຄຸມເໜືອໜ້ານ້ຳຢູ່ເຊັ່ນກັນ.

ຈາກນັ້ນພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງມີແສງແຈ້ງ” ແລະແສງແຈ້ງນັ້ນກໍເກີດຂຶ້ນ. ພຣະອົງຊົງເບິ່ງແສງແຈ້ງນັ້ນແລະເຫັນວ່າດີ. ພຣະອົງຊົງເອີ້ນແສງແຈ້ງນັ້ນວ່າ “ກາງເວັນ” ແລະແຍກແສງແຈ້ງນັ້ນອອກຈາກຄວາມມືດເອີ້ນວ່າ, “ກາງຄືນ” ພຣະອົງຊົງສ້າງແສງແຈ້ງຂຶ້ນໃນມື້ທີໜຶ່ງ.

ການສ້າງໃນວັນທີສອງ ພຣະເຈົ້າກ່າວໃຫ້ເກີດມີທ້ອງຟ້າຢູ່ຂ້າງເທິງແລະແຜ່ນດິນໂລກຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ. ພຣະອົງສ້າງທ້ອງຟ້າໂດຍແຍກນ້ຳໃຫ້ມີຢູ່ເທິງຟ້າແລະນ້ຳຢູ່ລຸ່ມຕິດກັບແຜ່ນດິນໂລກ.

ໃນວັນທີ3 ພຣະເຈົ້າກ່າວໃຫ້ນ້ຳແຍກອອກຈາກດິນ. ພຣະອົງເອີ້ນດິນນັ້ນວ່າ “ແຜ່ນດິນໂລກ” ແລະເອີ້ນນໍ້ານັ້ນວ່າ “ທະເລ” ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍເຫັນວ່າດີ.

ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍກ່າວ, “ໃຫ້ໂລກເກີດມີຕົ້ນໄມ້ແລະພືດພັນຕ່າງໆແລ້ວມັນກໍເກີດຕາມນັ້ນ. ພຣະເຈົ້າເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ສ້າງນັ້ນດີ.

ໃນວັນທີ4 ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໃຫ້ມີຕາເວັນ, ມີເດືອນ ແລະດວງດາວຕ່າງໆ. ພຣະເຈົ້າໃຫ້ພວກມັນມີແສງສະຫວ່າງສ່ອງໄປທົ່ວແລະສ່ອງໃສ່ໂລກຄືກັນ ເຮັດໃຫ້ໂລກມີກາງເວັນ,ກາງຄືນ,ລະດູການ ແລະປີ. ພຣະເຈົ້າເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ສ້າງນັ້ນດີ.

ໃນວັນທີ5 ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວແລະສ້າງສັດນ້ຳແລະສັດປີກທຸກຊະນິດ. ພຣະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນດີ ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ອວຍພອນພວກມັນໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ໃນວັນທີ6 ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໃຫ້ມີສັດທຸກຊະນິດທີ່ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນ ແລະມັນກໍເກີດຂຶ້ນຕາມນັ້ນ. ມີທັງສັດບ້ານແລະສັດເລືອຄານຕ່າງໆ ແລະສັດປ່ານຳ. ພຣະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນດີ.

ຈາກນັ້ນພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ, “ໃຫ້ເຮົາສ້າງມະນຸດຕາມລັກສະນະຂອງເຮົາ. ພວກເຂົາຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງທຸກໆສິ່ງແລະສັດທຸກຊະນິດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

ຈາກນັ້ນພຣະອົງຊົງຈັບເອົາຂີ້ດິນຂຶ້ນມາປັ້ນເປັນຜູ້ຊາຍແລະໃສ່ລົມຫາຍໃຈຂອງພຣະອົງໃນລາວ. ພຣະອົງຊົງໃສ່ຊື່ຂອງລາວວ່າ ອາດາມ. ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງສວນໄວ້ສຳລັບອາດາມເພື່ອໃຫ້ອາໄສຢູ່ ແລະມອບໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງສວນນັ້ນ.

ຢູ່ກາງສວນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງຕົ້ນໄມ້ພິເສດ 2 ຕົ້ນ, ຄືຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງການຮູ້ຈັກຄວາມດີແລະຄວາມຊົ່ວ. ພຣະເຈົ້າບອກກັບອາດາມວ່າ ໃຫ້ລາວສາມາດກິນໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດຈາກທຸກຕົ້ນໄດ້ ຍົົກເວັ້ນຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງການຮູ້ຈັກຄວາມດີແລະຄວາມຊົ່ວ. ຖ້າລາວກິນ ລາວກໍຈະຕາຍ.

ຈາກນັ້ນພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ, “ບໍ່ເປັນການດີທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ຊາຍຄົນນີ້ຢູ່ຄົນດຽວ.” ແຕ່ກໍບໍ່ມີສັດຊະນິດໃດທີ່ຈະສາມາດເປັນຜູ້ຊ່ວຍຂອງອາດາມໄດ້.

ສະນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໃຫ້ອາດາມນອນຫຼັບ ຈາກນັ້ນພຣະເຈົ້າກໍເອົາກະດູກຂ້າງຂອງອາດາມມາສ້າງເປັນຜູ້ຍິງ ແລະມອບຍິງນັ້ນໃຫ້ກັບລາວ.

ເມື່ອອາດາມເຫັນຍິງນັ້ນກໍກ່າວວ່າ, “ໃນທີ່ສຸດ ຍິງຄົນນີ້ເປັນເໝືອນຂ້ອຍ! ຂ້ອຍຈະເອີ້ນລາວວ່າ “ຜູ້ຍິງ” ເພາະລາວມາຈາກຜູ້ຊາຍ. ຍ້ອນເຫດນີ້ຜູ້ຊາຍຈິ່ງລະຈາກພໍ່ແມ່ເພື່ອໄປຢູ່ກັບເມຍຂອງຕົນ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງຈາກພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງອວຍພອນໃຫ້ພວກເຂົາແລະກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງເກີດລູກຫຼານໃຫ້ເຕັມທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ! ພຣະອົງເບິ່ງສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງແລະເຫັນວ່າດີ ແລະຊົງພໍພຣະໄທກັບທຸກສິ່ງທີ່ພຣະອົງສ້າງ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດຂຶ້ນໃນວັນທີຫົກ.

ເມື່ອເຖິງວັນທີເຈັດ ພຣະອົງຊົງສຳເລັດການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງພັກຜ່ອນ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງອວຍພອນໃຫ້ວັນທີ7 ເປັນວັນສິນສັກສິດບໍຣິສຸດ ເພາະເປັນວັນທີ່ພຣະອົງຊົງພັກຜ່ອນຈາກການເຮັດວຽກງານຂອງພຣະອົງ. ນີ້ຄືວິທີທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງຈັກກະວານແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?