unfoldingWord 01 - Thilsiem Chanchin

개요: Genesis 1-2

스크립트 번호: 1201

언어: Hmar

주제: Creation

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

세분화: General

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Thiltinreng bul hung intrandan chu hieng ang hi a nih. Pathienin khovel le thilsiem popo hi ni ruk sungin a siema. Pathienin hnuoi a siem zo chun a ruokin an thim mup a, iengkhom riruong a la um noh. Nisienlakhom, Pathien Thlarau chun tui chunghai chu a virvel khum zing a.

Chun Pathien chun, “Var hung um raw se,” a ta; chuongchun var a hung um ta a. Chun Pathienin chu var chu a en a, thra a ti hle a. Var chu “sûn” an buka. Chuongchun Pathien chun var le thim chu a thre ta a. Thim chu “zan” an buk bok a. Pathien chun thilsiem ni hmasatak chun var a siem a nih.

Thilsiem a ni hni ni chun Pathienin hnuoi chung tieng chun van a siema. Hnuoi tienga tui le chungtienga tui inkara hin van a siem a nih.

Nithum ni chun Pathienin khawmuol le tui chu a thre ta a, hnuoi hul chu “khawvel” an buk a, chun tui umkhawm chu “tuifinriet” an buk bok a. Pathien chun a thilsiemhai chu a ena, thra a ti hle a.

Chuongchun Pathienin “Hnuoi hin thlai le thing chitinreng insuo raw se,” a ta, chuong ang tak chun a hung um ta a. Pathienin a thilsiemhai chu a en a, thra a ti hle a.

Thilsiem ni li ni chun Pathienin nisa le thla le arasihai khi a siem a. Pathien chun sun le zan, kumhai le hunbihai inchikna dingin hnuoi chunga hin varhai chu a siem an nih. Chuongchun Pathienin a thilsiemhai chu a ena, thra a ti hle a.

A ni nga ni chun Pathienin thil chi tinreng tui a inhlieu thei popo le vate chi tinrenghai hi a siem a. Chuongchu Pathienin a en a, thra a ti hle a, anni chu mal a sawm tawl a.

Thilsiem a ni ruk ni chun Pathienin “Ramsa le ran chitinreng hung um raw hai se!” a ta. Chuongchun Pathienin a ti ang tak chun a hung ni ta a. Threnkhat chu ran vaichi dam le hnuoia bawkinvak chi dam an hung ni a, threnkhat chu ram sahuoi dam an hung ni a. Chuonghai chu Pathienin a en a, thra a ti tawl hle a.

Chun Pathienin, “Eini angpuiin, eini ang takin mihriem siem ei tiu. Anni chun hnuoi chung popoa le ramsahai popo chungah thu nei rawhai se,” a ta.

Chuongchun Pathien chun hnuoia pilvut a laka, pilvut chun mihriem a siema, ama chun hringna thuok an thuok lut a. A hming chu Adam a nih. Pathienin Adam a umna dingin huon a siema, a enkoltu dingin huona chun an umtir ta a.

Huon lailung taka chun Pathienin danglam tak thing pahni a phuna, hringna thing le a sie le a thra hriettheina thing an nih. Pathienin Adam kuomah chun theira popo in fak a thieng vong a, sie le thra hriettheina theira ruok chu in fak a thieng noh. In fak chun in thi ding a nih, a ta.

Chun Pathienin, “Pasal ama khat chauva um hi a thra nawh,” a ta. Nisienlakhom ramsahai hi ama Adam a thrangpuitheitu ding an um si noh.

Chuongchun Pathienin Adam chu inhniktakin an intir a. Chuongchun Adam nakru pakhat a lak a, nuhmeiin a siema, Adam kuoma chun a thruoi ta a.

Adamin a lo hmu chun, “Hi zet hi chu! Keima angpui a ni hi! Pasala inthoka siem a ni leiin ama chu, ‘Nuhmei’ ni raw se,” a ta. Chuleichun pasalin a nu le pa maksanin a nuhmei chelin taksa pumkhat an hung ni ta a nih.

Pathien chun ama angpui ngeiin nuhmei le pasal a siema. Mal a sawma, “Chi tamtak thlain hung pung unla, hnuoi hi hluo sip ro,” a ta. Chun Pathienin a thilsiem tinreng chu a ena, thra a ti emema, a lung an buo emem a nih. Hi hi a thilsiem ni ruk nia thiltlung chu a nih.

Nisari ni a hung tlung chun Pathienin a sinthaw chu a zo tah a. A sinthaw popo chu a chawlsan ta a. Ni sari ni chu mal a sawma, an ser ta a. Hini hin a sinthaw popo a chawlsan ta lei chun an ser ta a nih. Hi a nih Pathienin hnuoi le van le a thilsiem popo a siem dan chu.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?