unfoldingWord 16 - Ang mga Manluluwas

unfoldingWord 16 - Ang mga Manluluwas

개요: Judges 1-3; 6-8; 1 Samuel 1-10

스크립트 번호: 1216

언어: Cebuano

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Pagkamatay ni Josue, nagmasupilon na usab ang mga Israelita ug wala nila aboga ang uban nga taga-Canaan ug wala usab sila motuman sa mga balaod sa Dios. Gisimba nila ang mga dios-dios sa mga taga-Canaan ug dili si Yahweh nga mao ang tinuod nga Dios. Tungod kay wala silay hari, nag-iyahay ra sila ug buhat ug bisan unsa nga gituohan nila nga maayo.

Nagpadayon ang mga Israelita sa pagsupak sa Dios, ug tungod niana iya silang gitugotan nga mapildi sa ilang mga kaaway. Gipangilog gikan kanila ang ilang mga gamit, kabtangan, ug daghan ang namatay kanila. Sa kadugayon sa ilang pagsupak ug pag-antos tungod sa ilang mga kaaway, naghinulsol sila ug nagpakitabang sila Dios.

Busa nagtuboy ang Dios ug tawo nga moluwas sa mga Israelita ug maghatag ug kalinaw sa ilang pinuy-anan. Apan nalimtan sa mga tawo ang Dios ug nagsimba na usab sila sa mga dios-dios busa gitugotan na usab sa Dios ang ilang mga kaaway nga mga Midianhon aron pildihon sila.

Giilog sa mga Midianhon ang ilang mga abot sulod sa pito ka tuig. Nagtago sila sa mga langob tungod kay nangahadlok sila. Sa kataposan, nagpakitabang na gayod sila sa Dios nga luwason sila.

Usa ka adlaw, naggiok ang usa ka Israelinhon sa tago lang aron dili ilogan sa Midianhon. Giadtoan siya sa anghel ni Yahweh ug giingnan, “Giubanan ka sa Dios, isog nga manggugubat. Lakaw ug luwasa ang mga Israelita gikan sa mga Midianhon.”

Ang amahan ni Gideon adunay altar nga gibuhat alang sa dios-dios. Gisugo sa Dios si Gideon sa pagguba sa altar apan nahadlok siya sa mga tawo busa naghulat pa siya nga mogabii ayha niya giguba ang altar ug gibungkag kini. Unya nagbuhat siya didto ug bag-o nga altar alang sa Dios ug naghalad siya sa Dios.

Pagkabuntag, nakita sa mga tawo nga naguba na ang ilang altar busa nasuko sila pag-ayo. Miadto sila sa balay ni Gideon aron patyon siya, apan miingon ang iyang amahan, “Nganong gipanalipdan man ninyo ang dios-dios. Kung dios pa siya, panalipdan unta niya ang iyang kaugalingon!” Ug tungod niini, wala na nila patya si Gideon.

Unya miabot na usab ang daghan kaayong mga Midianhon aron sa pag-ilog sa ilang mga kabtangan. Gipatapok ni Gideon ang mga Israelita aron sa pagpakig-away kanila. Apan nangayo si Gideon ug duha ka timailhan nga siya gayod ang gamiton sa Dios sa pagluwas sa Israel.

Alang sa unang timailhan, nagbutang siya ug panit sa karnero didto sa yuta ug ipabasa niya sa yamog ang panit sa karnero apan uga gihapon ang yuta. ug gibuhat kadto sa Dios. Pagkagabii na, gipabasa na usab niya sa Dios ang yuta apan ipauga ang panit sa karnero. Ug gibuhat gihapon kadto sa Dios. Ug kining duha ka timailhan maoy nag-aghat kang Gideon nga mutuo nga gamiton siya sa Dios sa pagluwas sa mga Israel gikan sa mga Midianhon.

32,000 ka mga sundalo nga mga Israelita ang mikuyog kang Gideon apan nag-ingon ang Dios nga daghan ra sila kaayo. Busa gipapauli ni Gideon ang 22,000 nga mga talawan, apan daghan pa gihapon sila matod sa Dios. Busa gipapauli ni Gideon ang uban ug 300 nalang ang nabilin nga sundalo.

Pagkagabii, giingnan si Gideon sa Dios, “Lugsong ngadto sa kampo sa mga Midianhon ug paminawa ang ilang istorya, ug unya dili na ka mahadlok.” Busa milugsong siya pagkagabii didto sa kampo ug nadungog niya ang Midianhon nga sundalo nga nag-istorya sa iyang damgo ngadto sa iyang higala. Mitubag ang iyang higala, “Nagpasabot kana nga pildihon sa mga sundalo ni Gideon ang mga sundalo nga Midianhon.” Pagkadungog ni Gideon niini, gisimba niya ang Dios.

Unya mibalik dayon si Gideon ngadto sa iyang mga sundalo ug gihatagan niya sila ug budyong, banga, ug sulo. Ug gilibotan nila ang kampo sa mga Midianhon nga nangatulog apan gibutang nila ang mga sulo sa ilang mga banga aron dili makita sa mga kaaway ang siga sa sulo.

Unya, gibuak sa mga Israelita ang ilang mga banga ug nakita na ang ilang mga suga. Ug gipatingog nila ang ilang mga budyong ug naninggit, “Gamiton nato ang atong espada alang sa Dios ug kang Gideon!”

Gilibog sa Dios ang mga Midianhon ug nag-unay sila ug away ug nagtinigbasay. Ug gipatawag dayon ang ubang Israelita sa ilang pinuy-anan aron pagtabang sa paggukod sa mga Midianhon. Daghan ang ilang napatay ug gigukod nila pagawas sa ilang yuta. Niabot ug 120,000 ka Midianhon and namatay niadtong adlawa ug giluwas gayod sa Dios ang Israel.

Gusto sa mga tawo nga himoong hari si Gideon apan wala siya mosugot sa ilang himoon. Gipangayo ra hinuon niya ang ubang mga singsing nga bulawan nga ilang nailog sa mga Midianhon. Ug gihatagan nila si Gideon ug daghan kaayo nga bulawan.

Unya gihimo ni Gideon ang bulawan nga sanina nga nindot sama sa ginasul-ob sa pangulong pari. Apan gisimba kini sa mga tawo isip dios-dios. Busa gisilotan na usab sa Dios ang Israel tungod sa pagsimba nila sa mga dios-dios. Gitugotan sa Dios nga mapildi sila sa ilang mga kaaway. Apan nagpakitabang gihapon sila sa Dios, ug gipadal-an sila ug lain na usab nga manluluwas.

Nagbalik-balik lang kini nga panghitabo: nagpakasala ang mga Israelita, unya silotan sila sa Dios, ug mohinulsol sila, unya mopadala ang Dios sa ilang manluluwas. Sa daghang mga katuigan, kadaghan nagpadala ang Dios sa mga tawo nga maoy moluwas sa mga Israelita gikan sa ilang mga kaaway.

Sa kadugayan, nangayo ang mga tawo sa Dios ug hari sama sa ubang mga nasod. Gusto nila ug hari nga taas ug barog, kusgan ug mag-una kanila sa pagpakiggubat. Wala mahimuot ang Dios sa ilang gihangyo, apan gihatagan gihapon niya sila ug hari nga ilang gipangayo.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?