unfoldingWord 32 - Tuna Ayyaani Oykkida Uraanne Hargetida Maccase Paxuwa

unfoldingWord 32 - Tuna Ayyaani Oykkida Uraanne Hargetida Maccase Paxuwa

개요: Matthew 8:28-34; 9:20-22; Mark 5; Luke 8:26-48

스크립트 번호: 1232

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Issi gallas, Yesuusa tamaareti, wogolon gelidi, Abbaa pinnidi, Gerggesoone geetetiya heera bidosona.

Entti Abbaa gaxa gakkida wode tuna ayyaani oykkida issi asi woxxishe Yesuusakko yis.

He uraa oonikka teqqanaw dandda7ona daro iita asi. Asay iya kushiyanne tohuwa santhalaatan qachidi wothidosona; shin santhalaata duuserethees.

He uray duufo giddon de7ees; I qammanne gallas waassishe de7ees. Ma7o ma7enna; ba asatethaa oco shuchan gaarida mela de7ees.

Uray Yesuusakko yidi, iya sinthan kunddidi, goynnis. Yesuusi, tuna ayyaanaa, “Ha uraa yeddada Keya” yaagis.

Tuna ayyaanay oykkida uray, “Ubbaafe Bolla Xoossaa na7aw, Yesuusa, neera taw ayba gahetethi de7ii?” yaagidi waassis. Yesuusi tuna ayyaanaa, “Ne sunthay oone” yaagidi oychis. I, “Nuuni daro gidiya gisho ta sunthay, ‘Leegiyona’” yaagidi zaaris.

Tuna ayyaanati, “Nuna ha heerappe haassofarkii” gidi Yesuusa woossidosona. Matan de7iya zuma bolla guduntho wudey heemettees. Hessa gisho, tuna ayyaanati, “Hayyana, nuna gudunthota giddo yeddarkii” gidi Yesuusa woossidosona. Yesuusi, “Biite” yaagis.

Tuna ayyaanati uraappe keydi gudunthota giddo gelidosona. Gudunthoti deriyappe duge gurguxidi abban gelidosona. Guduntho wudiya tayboy 2000 gidees.

Henthanchoti hanidabaa be7ida wode katama woxxi bidi, Yesuusi oothidaba demmida asa ubbaas odidosona. Asay hanidabaa be7anaw keyidi, tuna ayyaanay keyida uray ma7o ma77idi, iya wozanay simmin, si77i gidi uttidaysa be7idosona.

Asay daro yayyida gisho, Yesuusi entta matappe baana mela woossidosona. Yesuusi wogoluwan gelidi baanaw keys. Tuna ayyaanay yappe keyda uray Yesuusara baanaw woossis.

Shin Yesuusi, “Ne soo simma, Xoossay new oothidabaanne waatidi nena maaridaakko bada ne laggetasinne ne soo asaas oda” yaagis.

Yaatin, uray bidi, Yesuusi baw oothidabaa asa ubaas odis. Iya taarikiya si7ida ubbay malaaletidosona.

Yesuusi guye simmidi yis; I, yaa gakkiya wode asay iya yuushuwan shiiqidi un7ethidosona. He daro asaa giddon tammanne nam7u laythi kumethi suuthi goggishe de7iya maccasi de7awus. Iya paxana gada baw de7iya miishiya aakimetas immasu, shin paxabuuku.

Yesuusi daro harganchota pathidaysa iya si7ida gisho, “Taani Yesuusa afilaa bochiyako paxana” gada qoppasu. Hessa gisho, Yesuusa guyera yada iya afilaa bochasu; iya afila bochida mela paxasu.

Yesuusi ellesidi, “Wolqqi baappe keydaysa eris. Yesuusi guye simmidi, “Tana bochiday oonee?” yaagidi oychis. Iya tamaareti, “Daro asay sugetishin, be7aas”; yaatin, waanada, “Tana bochiday oonee? gada oychay” yaagidosona.

Maccasiya, kokorashenne yayyashe yada Yesuusa sinthan gufanasu. Maccasiya ba oothidaysanne ha77i paxidaysa iyaw odasu. Yesuusi zaaridi, “Ne ammanoy nena pathis; saro ba” yaagis.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?