Laq hmơq & hadiuq 4

Laq hmơq & hadiuq 4

Grandes lignes: Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Numéro de texte: 421

Langue: Roglai, Southern

Thème: Sin and Satan (Sin, disobedience); Christ (Birth of Christ); Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Humility); Bible timeline (Prophecy, fulfillment of, Gospel, Good News, People of God)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Objectif: Teaching

Citation biblique: Extensive

Statut: Translation

Corps du texte

Halồt mơnãq Yàc Pô Lơngĩq hũ

Halồt mơnãq Yàc Pô Lơngĩq hũ

Ơ ung mòq adơi ai, Yàc Pô Lơngĩq anĩt dômãn sì dõc đơ di dơgrữq mơnuĩh halơi pãc sãp sì dôh vruãq Pitrai. Lơkơu adơi ai pahmỡq dơgrữq kaya rãqtơkàl hũ viãq nĩ song hũ wãq dơlãp sơrãq Sơđah la pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq. Dơlãp tũq pơnõq drơi iãq dơgrữq rùp dơlãp sơrãq màu vàng la sơrãq 4. Kung iãq wơq rùp jẽq đỡn dơlãp tũq adơi ai pơnõq drơi hmỡq sãp mơnhĩ.

Rùp 1: Sa sàc anĩh đuaĩq dơuq mưng di kaya ờq lơpa

Rùp 1: Sa sàc anĩh đuaĩq dơuq mưng di kaya ờq lơpa

Ru-tơ 1:1-5

Yàc Pô Lơngĩq song chrơng pơjơc avih tãl arac anàq mơnuĩh, yơu nữn avih tãl aràc anàq mơnuĩh pơpleh wơq mưng Pitrai. Pơtui nữn Pitrai song rơwah vual-vơla Ju-đa pioh akhàt ga pơnõq nhũ thơu Pitrai sì dôh tơlơvàt, yơu nữn lu bãc vual-vơla jơdrãq wơq sì Pitrai, sì nao kakôh tơlơvàt rùpràc sì dơgrữq yàc drơh yơu vual-vơla tơma. Yàc Pô Lơngĩq song ngãq tơviãq kalìc sì kaya ờq lơpa patơviãq pãq dlòc vual-vơla Ju-đa pioh tồq ngãq ga pơnõq salỡq hatai mai wơq sì Pitrai. Hũ sa sàc anĩh dĩh song đuaĩq nao pãq lơgar Mô-ap pioh duah kaya bõc. Dơlãp saplôh thôt hadiuq dơlãp lơgar lơniao, mơnuĩh ama song tlàq rài pãq đỡn, dua aràc anàq lơkơi mãq kamơi Mô-ap ngãq sơdiuq vloh nữn pơnõq nhũ kung tlàq rài luơi wơq sa aràc ami sì sơdiuq pơnõq nhũ hadiuq dơlãp lơgar lơniãu.

Rùp 2: Na-ô-mi sì Ru-tơ mai wơq lơgar Ju-đa

Rùp 2: Na-ô-mi sì Ru-tơ mai wơq lơgar Ju-đa

Ru-tơ 1:6-22

Mơnuĩh ami sàc anĩh nữn angãn la Na-ô-mi, sì dua aràc mơtơu kamơi angãn la Ru-tơ sì Ot-ba, Na-ô-mi ngãq gơnĩt la mai wơq pãq Ju-đa, Ru-tơ sì Ot-ba nao sigơuq yơu nữn Na-ô-mi đơp sì dua aràc pơnõq nhũ laìq: “Dua aràc pơnõq anàq mai wơq pơlơi phuôt pơnõq anàq vẽq, pơnõq anàq nao tui ami ngãq gĩq, ami ôh dòq nàq lakơi wơq pioh pakhiang ga pơnõq anàq, Yàc Pô Lơngĩq song tlàq ami vloh”. hmỡq yơu nữn Ot-ba kwar chơm Na-ô-mi sì mai wơq sàc ami ama nhũ, dòq Ru-tơ kwar Na-ô-mi sì đơp laìq: “Lơkơu juơi luơi anàq atah mưng ami, ami nao halơi nữn anàq ròq nao tui pãq đỡn, vual-vơla ami kung la vual-vơla anàq, Yàc Pô Lơngĩq ami kung la Yàc Pô Lơngĩq anàq hũ. Sì yơu nữn Ru-tơ sì mòq Na-ô-mi wơq pãq Bet-le-hem lơgar Ju-đa.

Rùp 3: Ru-tơ pãq hamã pơdai yuãq

Rùp 3: Ru-tơ pãq hamã pơdai yuãq

Ru-tơ 2:1-23

Mòq Na-ô-mi sì Ru-tơ dòq dơlãp kaya siãuq sier, Ru-tơ đơp sì ami pơsàc laìq: “Ơ ami lơkơu vrơi ganuar ga anàq nao pãq hamã pioh duãt pơdai”. Vloh nhũ tơviãq nao pãq hamã anĩh dơgrữq mơnuĩh halôt ãn yuãq pơdai, mơnuĩh pô hamã angãn la Bô-ô, ung taniã dơgrữq mơnuĩh halôt mưng mơnuĩh kamơi ãn dòq duãt pơdai dơlãp hamã drơi. dơgrữq mơnuĩh halôt drơ: “Nhũ la mơnuĩh Mô-ap hadiuq sì mòq Na-ô-mi la ami pơsàc nhũ”. Bô-ô hmỡq mưng dơgrữq kaya vruãq ngãq sì hatai anĩt dômãn pơweh sì ami pơsàc, sì bôh Ru-tơ kung tơriãc nữn đơp sì Ru-tơ laìq: “Dòq pãq nĩ vẽq dòq sigơuq sì dơgrữq mơnuĩh halôt kơu tãl trôh avih vlàt yuãq. Bô-ô đơp sì dơgrữq mơnuĩh halôt laìq juơi chơkhãq nhũ, kữq luơi ga nhũ duãt mõn pơdai. Tlãp mai Ru-tơ akhàt wơq ga Na-ô-mi ami pơsàc drơi mưng mơnuĩh hũ hatai lơmuơn siàp la Bô-ô, Na-ô-mi đơp: “Lơkơu Yàc Pô Lơngĩq vrơi lơngai ga Bô-ô, nhũ nữn la pơjeh pơtiàt gơuq gãt jẽq sì ami nữn”.

Rùp 4: Ru-tơ sì Bô-ô dơlãp làc poh pơdai

Rùp 4: Ru-tơ sì Bô-ô dơlãp làc poh pơdai

Ru-tơ 3:1-18

Tui adãt adiã mơnuĩh Ju-đa, dơlãp tũq mơnuĩh lakơi tlàq rài dơlãp lơgar Ju-đa nữn mơnuĩh gơuq gãt jẽq hũ ganuar khiãng sì sơdiuq mơnuĩh song tlàq rài. Yơu nữn dơlãp sa harơi dĩh, Na-ô-mi đơp sì Ru-tơ laìq: “Ami ròq duah ga anàq sa aràc mơnuĩh pơsàc pioh ga anàq hũ sàc anĩh krơi anàq. Bô-ô la gơuq gãt jẽq pơnõq drơi, mơlãp nĩ dơlãp tũq nhũ dòq dơlãp làc poh pơdai, anàq mơnơi ia sơchih sì chồq ao siàp mơkrơ viãq sì nao trôh pãq anĩh Bô-ô poh pơdai. Anàq iãq kanãl anĩh halơi nhũ đìq pơdơi pioh hadơi sì tũq nhũ pìq lơngãp nữn anàq tơmã pìq di tơkai nhũ”. Ru-tơ ngãq iơuq yơu pơnuaĩq hakơi mòq Na-ô-mi, tũq Bô-ô mơdơh nữn bôh Ru-tơ ãn pìq di tơkai drơi. nữn Bô-ô thơu laìq Ru-tơ ưng hũ pơkhiãng ga drơi nữn đơp sì Ru-tơ: “Ơ Ru-tơ, kơu ròq ngãq avih dơgrữq kaya Ru-tơ ưng ngãq, mơnuĩh halơi kung thơu Ru-tơ la sa aràc mơnuĩh kamơi siàp”.

Rùp 5: Bô-ô sì dơgrữq pô tahã dơlãp Bet-le-hem

Rùp 5: Bô-ô sì dơgrữq pô tahã dơlãp Bet-le-hem

Ru-tơ 4:1-22

Bô-ô vrơi iơu saplôh aràc mơnuĩh pô tahã pơjum wơq pãq mvah bãc pơlơi Bet-le-hem, kung hũ mơnhuĩh gơuq gãt tơmo hũ ganuar khiãng Ru-tơ, yơu nữn dơgrữq lơvuãq tahã sa hatai vrơi ga Bô-ô khiãng Ru-tơ. Pioh pa akhàt kaya sa hatai sigơuq, mơnuĩh gơuq gãt nữn song vrơi ga Bô-ô chơkhõq drơi pioh ngãq kaya gơnĩt, nĩ kung la adãt adiã mơnuĩh Ju-đa. Yơu nữn Bô-ô mãq Ru-tơ ngãq sơdiuq, pơnõq nhũ pơjỡc hũ sa aràc anàq lakơi pa angãn la Ô-bet. Dơgrữq mơnuĩh kamơi dòq tiđỡn đơp sì mòq Na-ô-mi laìq: “Sơuôt mơyòp Yàc Pô Lơngĩq Pitrai song vrơi ga mòq sa aràc tacho lakơi pioh iãq jàc mòq, mơtơu kamơi mòq anĩt dômãn mòq, nhũ nữn prõc màc rlao tơjuh aràc anàq lakơi wơq”. Ơ ung mòq adơi ai, Ru-tơ song duah bôh kaya sơh sơr prõc dơlãp tũq duh vruãq Yàc Pô Lơngĩq sì vual-vơla Pitrai. Adơi sơai thơu lơiq? Ô-bet nữn la ung gah ama Davit, la sa aràc pitao prõc màc mơnuĩh Ju-đa.

Rùp 6: Ma-ri sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 6: Ma-ri sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq

Luka 1:26-30

Lu rài hadơi Ru-tơ, Yàc Pô Lơngĩq song rơwah sa aràc mơnuĩh kamơi tơmo pioh duh vruãq Pitrai, angãn nhũ la Ma-ri, nhũ la anàq tacho Ru-tơ, silaìq Ma-ri mơnuĩh kamơi dra song hũ hẽ pakhiãng ga sa aràc mơnuĩh lakơi angãn la Jô-sep. nữn dơlãp tũq pơnõq nhũ hẽ grữq sigơuq nữn mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq pabôh tơviãq sì Ma-ri đơp laìq: “Ơ Ma-ri juơi huaĩq, hã hũ kaya anĩt di anãq Yàc Pô Lơngĩq, hã ròq đeh sa aràc anàq lakơi pa angãn la Je-su, Pitrai la anàq Yàc Pô Lơngĩq dlong dlòc viãq”. Ma-ri drơ sì mơnuĩh gơnrơh laìq: “Hlãq la mơnuĩh duh vruãq Yàc, lơkơu dơgrữq vruãq tơviãq jơc sì hlãq iơuq yơu pơnuaĩq Yàc song đơp”. Vloh nữn Yàc Vơngãq Yàc Pô Lơngĩq trôh sì Ma-ri, nữn nhũ mơtiàt sì đeh sa aràc anàq lakơi, Ma-ri tơviãq jơc ami Yàc Je-su la anàq Yàc Pô Lơngĩq.

Rùp 7: An-ne iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 7: An-ne iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq

ISa-mu-el 1:1-20

Hadơi sì rài Ru-tơ, dơlãp lơgar Ju-đa hũ sa aràc mơnuĩh kamơi angãn la An-ne. bôh laìq hũ pơsàc anĩt dômãn, mòq ôh sơh kơyua mưng nhũ ôh hũ anàq, dơgrữq thôt pơnõq nhũ nao trôh sàc Yàc Pô Lơngĩq pãq Si-lô tồq pioh kaya pioh tơlơvàt ga Yàc Pô Lơngĩq.
An-ne tơmã sàc Yàc Pô Lơngĩq sì đơp la ìq: “Ơ Yàc mơyah laìq Pitrai sơdơr trôh hlãq sì vrơi ga hlãq sa a ràc anàq lakơi nữn hlãq ròq pioh nhũ ga Pitrai avih rai hadiuq nhũ. Mưng chơbuai An-ne đơp dơlãp hatai dơlãp tũq đơp dlài sì Yàc Pô Lơngĩq nữn ôh hmỡq sãp, yơu nữn He-li mơnuĩh ganuar pioh kaya tơlơvàt bôh yơu nữn, nữn đah laìq mòq mvũq alãc. Yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq hmỡq kaya iơu lơkơu An-ne yơu nữn hadơi mưng nữn ôh suơi nhũ song đeh sa aràc anàq lakơi pa angãn la Sa-mu-el.

Rùp 8: Sa-mu-el dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 8: Sa-mu-el dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq

Isa-mu-el 1:24-28; 2:12-17; 3:1-21

An-ne pioh Sa-mu-el ga Yàc Pô Lơngĩq dơlãp tũq Sa-mu-el gãm dòq tìt, mòq va Sa-mu-el trôh dòq sì He-li pãq Si-lô. He-li pơto Sa-mu-el dôh vruãq Yàc Pô Lơngĩq, He-li hũ dua aràc anàq lakơi, avih dua aràc anàq lakơi He-li kung la mơnuĩh ganuar pioh kaya tơlơvàt yơu nữn laìq la dơgrữq mơnuĩh iah mơsãc. Kơyua mưng nữn hadơi sì tũq harơi suơi viãq Yàc Pô Lơngĩq song pơdỡq đơp sì vual-vơla pơweh mưng mơnuĩh ganuar pioh kaya tơlơvàt tãl trôh sa mơlãp dĩh, dơlãp tũq Sa-m-el ãn đìh dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq nữn dơvrũh dơvrah Yàc Pô Lơngĩq iơu angãn nhũ. Sa-mu-el đuaĩq trôh sì He-li sì đơp: “Hlãq nĩ, ung song iơu hlãq”, yơu nữn He-li đơp laìq: “Kơu ôh iơuq hã, nao pìq wơq vẽq”. Kaya nữn song tơviãq tlơu bãc yơu nữn. vloh He-li kanãl thơu laìq nữn la Yàc Pô Lơngĩq song iơu Sa-mu-el, kơyua mưng nữn He-li pơto Sa-mu-el kaya hẽ pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq laìq: “Lơkơu đơp vẽq, ơ yàc hlãq la halôt mơnãq Yàc pơgãm sơgãm pahmỡq”. Yàc Pô Lơngĩq song đơp ga Sa-mu-el lu bãc sì ung song tơviãq jơc sa aràc mơnuĩh ganuar huar prong sì mơnuĩh apãt akõq vual-vơla Ju-đa.

Rùp 9: Sa-mu-el iơu lơkơu ga vual-vơla Ju-đa

Rùp 9: Sa-mu-el iơu lơkơu ga vual-vơla Ju-đa

Isa-mu-el 4:10-11; 7:2-14

Yàc Pô Lơngĩq song ngãq dlaìq dua aràc anàq lakơi He-li, pơnõq nhũ song kađòc pamơtai dơlãp kaya mơsũh mơtah, sì vual-vơla Ju-đa kađòc vual-vơla Phi-li-tin poh pha rlao, vual-vơla song ãt kađòc vual-vơla Phi-li-tin apãt akõq dơlãp dua thôt. Pơtui nữn Sa-mu-el đơp sì vual-vơla Ju-đa laìq: “ Mơyah laìq pơnõq hã mai wơq sì Yàc Pô Lơngĩq, tlàq lươi rùp ràc vual-vơla lơniãu sì dôh vruãq mĩn Yàc Pô Lơngĩq soh nữn Pitrai ròq dõc pơtlãh pơnõq hã mưng tơngãn mơnuĩh Phi-li-tin”.
Vual-vơla Ju-đa song pãc pơnuaĩq Sa-mu-el, pơnõq nhũ pơjum wơq sa anĩh, sì Sa-mu-el pioh kaya pioh ga Yàc Pô Lơngĩq sì iơu lơkơu ga vual-vơla. Tũq nữn, tơpuôl ling Phi-li-tin pơjum wơq pioh nao poh vual-vơla Ju-đa yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq ngãq ga katãl tãq prõc viãq ngãq ga tơpuôl ling Phi-li-tin huaĩq nữn tlàq đuaĩq, yơu nữn la vual-vơla Ju-đa song poh pha rlao tơpuôl ling Phi-li-tin la mơnuĩh sòqdrãq drơi.

Rùp 10: Sa-mu-el vũh mơnhàq ga Sau-lơ

Rùp 10: Sa-mu-el vũh mơnhàq ga Sau-lơ

Isa-mu-el 8:1-9; 9:15-10:1

Yàc Pô Lơngĩq viãq la pitao vual-vơla Ju-đa sì Sa-mu-el song pơto pơđar vual-vơla ala Yàc Pô Lơngĩq, bôh laìq yơu nữn, vual-vơ Ju-đa ưng hũ aràc mơnuĩh tơmo ngãq pitao pơnõq nhũ, kơyua mưng dơgrữq vual-vơla tơmo song hũ pitao krơi pơnõq nhũ. Hmỡq yơu nữn Sa-mu-el mãq ngãq ôh siàp hatai yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Sa-mu-el laìq: “Ôh iơuq la pơnõq nhũ tlàq luơi hã ôh nữn la pơnõq nhũ tlàq luơi Kơu”. Ngãq vẽq ga pơnõq nhũ sơh hatai, sì vrơi vẽq ga pơnõq nhũ sa mơnuĩh ngãq pitao pơnõq nhũ”. Tũq nữn hũ sa aràc mơnuĩh dãm angãn la Sau-lơ, nhũ prong dlong sì mơkrơ lakơi. Sa harơi dĩh, Sau-lơ trôh chuãq rơwãc Sa-mu-el, tũq Sa-mu-el bôh Sau-lơ trôh nữn Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Sa-mu-el: “Nĩ la mơnuĩh ròq apãt akõq vual-vơla Kơu”. Yơu nữn, Sa-mu-el mãq kalõq mơnhàq tôh pãq dlòc akõq Sau-lơ, nữn la nữm ngãq chưng Sau-lơ ròq hũ rơwah ngãq pitao. Sau-lơ ngãq pitao vual-vơla Ju-đa pàq plôh thôt.

Rùp 11: Sau-lơ hẽt ao Sa-mu-el

Rùp 11: Sau-lơ hẽt ao Sa-mu-el

ISa-mu-el 15:1-29

A-ma-les la vual-vơla iah mơsãc song ngãq lu kaya iah mơsãc pơweh di vual-vơla Ju-đa, kơyua yơu nữn Sa-mu-el đơp sì pitao Sau-lơ: “Hmỡq vẽq pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq, pamơtai vẽq avih mơnuĩh A-ma-les sì palơhiã avih dơgrữq kaya pơnõq nữn song hũ. Yàc Pô Lơngĩq song dõc đơ Sau-lơ sì tơpuôl ling Sau-lơ poh pha rlao tơpuôl ling A-ma-les, nữn tơpuôl ling Ju-đa ôh pãc sãp Yàc Pô Lơngĩq, pioh wơq dơgrữq anàq asỡq mơnuĩh A-ma-les pioh ngãq kaya pioh ga Yàc Pô Lơngĩq. Rlao sì nữn wơq, la pơnõq nhũ parlao pitao vual-vơla A-ma-les ôh pamơtai. Kơyua nữn, Sa-mu-el đơp sì Sau-lơ:
“Kơyua mưng hã song kamlah pơnuaĩq pơđar Yàc Pô Lơngĩq, nữn Pitrai kung suãq ganuar ngãq pitao hã hũ”. Sa-mu-el weh nao nữn Sau-lơ apãt kanôi ao Sa-mu-el, Sau-lơ sơmưng hẽt tẽq, yơu nữn Sa-mu-el đơp laìq: “Yàc Pô Lơngĩq suãq vual-vơla Ju-đa mưng di tơngãn hã, sì vrơi ga sa aràc mơnuĩh jãc khỡh, siàp lơgeh rlao hã”. Ơ ung mòq adơi ai, Sau-lơ song pioh kaya pioh ga Yàc Pô Lơngĩq, silaìq ôh ngãq tui pơnuaĩq Pitrai, nữn Sa-mu-el la mơnuĩh pãc sãp sì dôh vruãq Yàc Pô Lơngĩq avih rài hadiuq drơi. Kaya pãc sãp Yàc Pô Lơngĩq siàp rlao kaya pioh la yơu nữn.

Rùp 12: Yàc Je-su dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 12: Yàc Je-su dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq

Luka 2:41-50

Lu thôt hadơi rài Sa-mu-el. Yàc Je-su sa aràc mơnuĩh Ju-đa, Ma-ri la ami Pitrai yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq la ama Pitrai. Dơlãp tũq Yàc Je-su hũ sa plôh dua thôt, Pitrai nao tui Ma-ri sì Jô-se la ami ama gah vơnah rồpphàp, pioh nao pãq pơlơi Je-ru-sa-lem nữn pơnõq nhũ kađòc sỗq Yàc Je-su, Ma-ri sì Jô-sep nao duah Yàc Je-su. Hadơi tlơu harơi pơnõq nhũ pãp Yàc Je-su ãn dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq sì bôh Pitrai ãn đơp dlài sì dơgrữq mơnuĩh apãt akõq vual-vơla Ju-đa đơp mưng Yàc Pô Lơngĩq. Mòq Ma-ri đơp sì Yàc Je-su laìq: “Ami ama dleh dlàr viãq song duah pãp anàq pãq đĩ”. Yơu nữn Yàc Je-su drơ laìq: “Anàq iơuq dòq dơlãp sàc ama anàq pioh dôh vrũaq”. Dơlãp tũq Yàc Je-su drỡh thôt Sa-mu-el gãm dòq tìt, nữn Pitrai kung song thơu laìq drơi iơuq dôh vruãq Yàc Pô Lơngĩq. Yàc Je-su song trôh pioh va dơgrữq mơnuĩh mai wơq sì Yàc Pô Lơngĩq kơyua mưng Yàc Pô Lơngĩq la Pitao, sì la Pitao iãq jàc dơgrữq pơnõq drơi. Ơ ung mòq adơi ai anĩt dômãn, hũ dơgrữq mơnuĩh mơàng mơyàc song hadiuq sa rài hadiuq yơu mơnuĩh halôt mơnãq Yàc Pô Lơngĩq, dơgrữq pơnuaĩq tơkàl hadơi nĩ pơthơu wơq ga adơi sơai thơu mưng kaya dơđơuq tơwơr mưng ganuar chơnuãq pơnõq nhũ hela đơp pơnuaĩq wơq la ngãq hayơu Yàc Pô Lơngĩq song ngãq ga pơnõq nhũ tơviãq jơc mơnuĩh mơàng mơyàc. Lơkơu ung mòq adơi ai pơnõq drơi, iãq dơlãp rùp pơtui wơq dơlãp tũq pơnõq drơi hmỡq sãp mơhĩ.

Rùp 13: Davit mơnuĩh dlãc avo chãc khin

Rùp 13: Davit mơnuĩh dlãc avo chãc khin

I Sa-mu-el 16:1-13; 17:34,35

Yơu ung mòq adơi ai song thơu, Sau-lơ la pitao chơmrờp vual-vơla Ju-đa, kơyua mưng nhũ ôh pãc sãp Yàc Pô Lơngĩq, nữn jơc Yàc Pô Lơngĩq ôh ưng dõc đơ nhũ tra, nữn hũ sa aràc angãn la Davit la mơnuĩh dlãc avo, nhũ la mơnuĩh tui ganang Yàc Pô Lơngĩq hadiuq gãm sì ôh huaĩq di kaya lơhiãq thit. Sa harơi dĩh, hũ sa drơi rơmông phum mãq sa drơi avo dơlãp tơpuôl avo, nữn Davit pơgui sì pamơtai rơmong phum nữn dõc hũ wơq avo drơi. Davit kung ngãq kaya adoh lơgeh viãq sì adoh sơuôt mơyòp Yàc Pô Lơngĩq. Nhũ tơviãq jơc sa aràc mơnuĩh sì Yàc Pô Lơngĩq ưng mơnuĩh halơi kung đõm tui. Sì yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq song duãt rơwah Davit pioh ngãq pitao ala ga Sau-lơ.

Rùp 14: Davit sì mơnuĩh prong rồp

Rùp 14: Davit sì mơnuĩh prong rồp

I Sa-mu-el 17:1-54

Hadơi dơi nữn hũ sa kaya mơsuh di khrãh tơpuôl ling Ju-đa sì tơpuôl ling Phi-li-tin, gah tơpuôl Phi-li-tin hũ sa aràc mơnuĩh prong rồp viãq angãn la Gô-li-at, nhũ pơsul pơgùq gah tơpuôl ling Ju-đa Laìq: “Rơwah vẽq sa aràc mơnuĩh dơlãp pơnõq hã vloh poh sì kơu”. Mơyah laìq mơnuĩh nữn pamơtai hũ kơu, nữn gah kơu ròq ngãq halôt ga pơnõq hã, dòq mơyah laìq kơu pamơtai hũ mơnuĩh yơu nữn pơnõq hã iơuq ngãq halôt ga pơnõq kơu. Hmỡq yơu nữn avih tơpuôl vual-vơla Ju-đa huaĩq viãq, ôh mơnuĩh halơi poh nui sì Gô-li-at, sì nữn Davit la mơnuĩh dãm dòq blơ đơp laìq: “ Ơ mơnuĩh Phi-li-tin dĩh hã ôh thơu Yàc Pô Lơngĩq la asơi lơìq? Nữn hagĩq hã khin siãq-siar tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq hadiuq gãm, Davit nhũ ôh huaĩq, kơyua mưng nhũ thơu la Yàc Pô Lơngĩq ròq dõc đơ ga nhũ poh mơtai hũ mơnuĩh Phi-li-tin prõc rồp nữn, vloh yơu nữn Davit mãq srãoq prah voh patơu gòq di akõq Gô-li-at, nữn Gô-li-at lơvũh trôt ala hlồq nữn Davit đuaĩq trôt mãq đao Gô-li-at sì kõh akõq Gô-li-at. Yơu nữn ling Ju-đa poh pha rlao ling Phi-li-tin. Ơ ung mòq adơi ai, Davit song avih hatai tui ganang di Yàc Pô Lơngĩq, bôh laìq nhũ iơuq… sì mơnuĩh sòqdrãq prong rồp yơu Gô-li-at. Nữn kơyua mưng nữn pơnõq drơi iơuq tui ganang di Yàc Pô Lơngĩq bôh laìq rài hadiuq pơnõq drơi kãn dơmãn tãl trôh halơi nữn tui ganang vẽq di Yàc.

Rùp 15: Sau-lơ duah pơnrẽq pioh pamơtai Davit

Rùp 15: Sau-lơ duah pơnrẽq pioh pamơtai Davit

I Sa-mu-el 18:6-23:29

Chơmrờp Sau-lơ siàp hatai kơyua mưng Davit song dõc vual-vơla Ju-đa, mơnuĩh Ju-đa anĩt dômãn Davit, Davit tơviãq mơnuĩh apãt akõq tơpuôl ling Ju-đa sơdah angãn, kơyua mưng nữn, pitao Sau-lơ song mvai lơmùq di Davit sì ưng pamơtai Davit. Nữn sa harơi dĩh, dơlãp tũq Davit ãn rãh đơn ga Sau-lơ hmỡq, nữn hũ sa vơngãq iah mơsãc tơmã dơlãp Sau-lơ, nhũ ngãq ga Sau-lơ mãq bẽq tring prah tơpãq di Davit pơtuah la ôh gòq iuơq Davit. Sì gòq iơuq jơnãng sàc, Sau-lơ duah pơnrẽq pamơtai Davit lu bãc tơmo wơq. Bôh laìq yơu nữn, anàq lakơi Sau-lơ la Jô-na-than sigơuq sì mơnuĩh Ju-đa tơmo laìq dõc đơ Davit. Yơu nữn luôiq hadơi Davit kung đuaĩq tơmã blàc choah pioh dơuq mưng kaya pơgui mãq Sau-lơ hũ.

Rùp 16: Davit ôh pamơtai Sau-lơ

Rùp 16: Davit ôh pamơtai Sau-lơ

I Sa-mu-el 26:1-25

Sau-lơ va ling nao duah mãq Davit dơlãp blàc choah. Tũq mơlãp, Sau-lơ sì tơpuôl ling pìq lơngãp, Davit sì sa aràc mơnuĩh angãn la A-bi-sai tơma dơlãp tlam Sau-lơ, A-bi-sai sơmưng pamơtai Sau-lơ dơlãp tũq Sau-lơ ãn pìq lơngãp, nữn Davit jơkhãq wơq sì đơp laìq: “Yàc Pô Lơngĩq ròq ngãq dlaìq mơnuĩh halơi khin gòq di mơnuĩh sì Pitrai song vũh mơnhàq. Yơu nữn Davit mãq mĩn sa bẽq tring sì kadoh ia soh vloh song nao. song tơviãq blàc, Davit priao prõc pioh pamơdơh pơnõq nhũ laìq: “Hagĩq pơnõq hã iãq chờq pô pơnõq yơu nữn lơìq? Iãq vẽq nĩ, nĩ iơuq la bẽq tring pitao pơnõq hã lơìq”. Davit đơp sì Sau-lơ laìq: “Drơh yơu hlãq song parlao kaya hadiuq ga pitao harơi nĩ yơu hayơu nữn lơkơu Yàc Pô Lơngĩq kung parlao kaya hadiuq hlãq yơu nữn. sì hadơi nữn Sau-lơ pơdơh ôh duah pamơtai Davit tra ôh.

Rùp 17: Davit hũ pơdơc ngãq pitao

Rùp 17: Davit hũ pơdơc ngãq pitao

I Sa-mu-el 31:1-5; II Sa-mu-el 5:1-25; 8:1-15

Tơpuôl ling Phi-li-tin laìq nao mơsuh wơq vual-vơla Ju-đa sa bãc tra. Pitao Sau-lơ sì Jô-na-than kađòc pamơtai dơlãp kaya mơsuh nữn, tũq nữn vual-vơla Ju-đa pồq Davit ngãq pitao vual-vơla Ju-đa, Davit vỡq pơdỡc sàc sơvãn pãq Je-ru-sa-lem. Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Davit laìq: “Kơu song suãq hã mưng di mơnuĩh dlãc avo sì ngãq ga hã tơviãq jơc pitao vual-vơla Ju-đa, Kơu kung ngãq ga hã jơc tiang dơnai yơu dơgrữq mơnuĩh mơàng mơyàc dơlãp dun kayua nĩ”.
Sì vloh yơu nữn, Yàc Pô Lơngĩq song ngãq ga Davit mơàng mơyàc sì vrơi ga Davit pran khãc pioh poh pha rlao avih mơnuĩh sòqdrãq vual-vơla Ju-đa hũ.

Rùp 18: Davit sì Bat-sa-ba

Rùp 18: Davit sì Bat-sa-ba

II Sa-mu-el 11:1-12:20

Sa harơi dĩh Davit ãn nao mơin nữn dơlãp tũq nữn nhũ pãp sa aràc mơnuĩh kamơi ãn mơnơi ia, nữn Davit anĩt dômãn di mơnuĩh kamơi nữn, angãn nhũ la Bat-se-ba, la sơdiuq U-ri sì U-ri la mơnuĩh ling dơlãp tơpuôl ling Davit, U-ri la mơnuĩh rơđãp nao mơsuh sigơuq sì tơpuôl ling Ju-đa, nữn Davit pơyua sơrãq pơyua ga mơnuĩh apãt akõq tơpuôl ling, sì pơđar mơnuĩh apãt akõq tơpuôl ling ngãq yơu hayơu pioh ga U-ri kađòc pamơtai dơlãp kaya mơsuh mơtah. Vloh hadơi nữn, Davit khĩang sì Bat-se-ba, nữn dơgrữq vruãq Davit song ngãq nữn yơu nữn ngãq ga Yàc Pô Lơngĩq ôh siàp hatai yơu nữn anàq kachoa Davit sì Bat-se-ba song kađòc mơtai. Nữn Davit iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq tơleh glaìq iah mơsãc sì drơi song sỗq.

Rùp 19: Sa voh sàc ga Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 19: Sa voh sàc ga Yàc Pô Lơngĩq

II Sa-mu-el 7:1-29; I Sơrãq akhàt yao 22:1-29

Davit song sỗq dlaìq sì Yàc Pô Lơngĩq, bôh laìq yơu nữn Davit anĩt dômãn Yàc Pô Lơngĩq sì ưng dôh vruãq Pitrai, Davit hũ hatai ưng vỡq pơdỡc sa voh sàc tơlơvàt ga Yàc Pô Lơngĩq yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq đơp laìq: “Hã ròq ôh hũ ganuar vỡq sàc tơlơvàt ga Kơu kơyua mưng tơngãn hã ngãq hõq drah lu mơnuĩh, hã ròq hũ sa aràc anàq lakơi angãn la Sa-lô-môn nhũ ròq vỡq sàc tơlơvàt ga Kơu, kơu ròq ngãq ga lơgar nhũ gơjãp gãm gãm. Yơu nữn Davit song rơchãc lơih dơgrữq vruãq vỡq pơdỡc sàc tơlơvàt hlơu sìq tũq nhũ mơtai, nữn Sa-lô-môn anàq lakơi Davit la mơnuĩh vỡq pơdỡc sàc tơlơvàt. Sàc tơlơvàt nĩ mơkrơ sì mơàng mơyàc viãq, vỡq pơdỡc dơlãp 7 thôt. Vual-vơla Ju-đa kakô tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq dơlãp sàc tơlơvàt nữn pãq Je-ru-sa-lem, nữn Vual-vơla Ju-đa ôh tũq halơi wơr laìq Davit la Pitao mơàng mơyàc sì prõc màc viãq pơnõq nhũ hũ.

Rùp 20: Yàc Je-su trôh pãq pơlơi Je-ru-sa-lem

Rùp 20: Yàc Je-su trôh pãq pơlơi Je-ru-sa-lem

Mathiơ 21:1-11

Pơgãp di 1000 thôt hadơi rài Davit, Yàc Je-su song hũ đeh tơviãq, Pitrai la pơjeh pơtiàt Davit hũ,
Yàc Je-su song trôh mưng Yàc Pô Lơngĩq dlong dlòc sì Pitrai song tơviãq jơc mơnuĩh prõc màc sì mơàng mơyàc viãq Yàc Pô Lơngĩq hũ, Yàc Je-su song pơto vual-vơla pơnuaĩq tơpãq Yàc Pô Lơngĩq. Sì Pitrai song ngãq lu nữm chrĩh-làq kơyua mưng ganuar chơnuãq Yàc Pô Lơngĩq, Dơlãp tũq Sau-lơ, Davit kung yơu avih dơgrữq aràc pơnõq drơi song sỗq dlaìq jơdrãq sì Yàc Pô Lơngĩq yơu nữn Yàc Je-su Krist la Pitao ôh sỗq dlaìq. Sa harơi dĩh Yàc Je-su đìq halang tơmã pơlơi Je-ru-sa-lem, nữn vual-vơla priao tơgùq laìq: Hôsana, “Hôsana anàq pitao Davit, sơuôt mơyòp Pitao mưng angãn Yàc Pô Lơngĩq sì trôh, Hôsana”. Kơyua mưng vual-vơla kanãl thơu Yàc Je-su prõc màc sì mơàng mơyàc rlao pitao Davit, Pitrai la pitao pãq dlòc avih pitao dơlãp dun kayua nĩ.

Rùp 21: Chĩp àq ròc E-li

Rùp 21: Chĩp àq ròc E-li

I Sơrãq dơgrữq pitao 16:29-17:6

Hadơi tũq Davit sì Sa-lô-môn tlàq rài, lu mơnuĩh pitao pơtui apãt akõq vual-vơla Ju-đa, sa pitao dơlãp dơgrữq pitao nữn hũ sa pitao angãn la A-hap. Pitao A-hap hũ sa aràc sơdiuq iãh mơsãc angãn la Je-sa-ben, nhũ song pamơtai lu mơnuĩh pãc tui Yàc Pô Lơngĩq. Nhũ kung mãq dơgrữq vual-vơla iơuq kakôh tơlơvàt Ba-ãn (la yàc Pơnõq nhũ). Tũq nữn E-li la mơnuĩh ganuar huar Yàc Pô Lơngĩq. E-li trôh sì A-hap đơp laìq: “Mãq angãn Yàc Pô Lơngĩq hadiuq gãm vual-vơla Ju-đa hũ, ròq ôh hũ hajàt dơlãp lơgar nĩ dơlãp 3 thôt”. Yơu nữn, Yàc Pô Lơngĩq song ngãq tơviãq jơc khòc ga lơgar Ju-đa, nữn mĩn E-li hũ Yàc Pô Lơngĩq iãq jàc chiàp ròc, Pitrai pơđar E-li trôh sa anĩh angãn la Ke-rit, nữn pãq anĩh nữn E-li hũ ia mơnhũm sì dơgrữq harơi ròq hũ chĩp àq va kaya bõc ga E-li.

Rùp 22: E-li sì apôi Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 22: E-li sì apôi Yàc Pô Lơngĩq

I Sơrãq dơgrữq pitao 18:16-39

Trôh di thôt tlơu kaya khòc hũ, E-li iơu pitao A-hap sì avih dơgrữq vual-vơla nao trôh pãq chỡq Kas-men. E-li đơp sì pơnõq nhũ laìq: “Mơyah laìq Yàc Pô Lơngĩq la Yàc nữn tui vẽq Pitrai, dòq mơyah laìq Ba-ãn la yàc nữn tui vẽq nhũ”. Dơgrữq mơnuĩh ganuar pioh kaya tơlơvàt pamơtai sa drơi lơmo tơno pioh ga Ba-ãn. Vloh, E-li đơp sì dơgrữq mơnuĩh ganuar pioh kaya tơlơvàt kakôh yàc Ba-ãn laìq.
Nữn iơu lơkơu vẽq sì yàc pơnõq hã, sì kơu ròq iơu lơkơu Yàc Pô Lơngĩq, mơyah laìq yàc halơi drơ pơnuaĩq sì mưng apôi nữn la yàc viãq. Sa harơi nữn dơgrữq mơnuĩh ganuar pioh kaya tơlơvàt iơu lơkơu angãn yàc pơnõq nhũ. Pơnõq nhũ tamyã tòpdar kaya pioh sì mãq thõc sreh rồp pơnõq nhũ tãl hõq drah nữn kung ôh bôh apôi tơviãq. Nữn trôh tlãp E-li rơchãc kaya pioh, E-li trãp kaya pioh nữn wơq dơlãp ia vãq, vloh E-li iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq, tũq nữn mư apôi mưng dlòc lơngĩq trôt bõc khiãq avih kaya pioh sigơuq sì ia sa bãc lẽq. avih dơgrữq mơnuĩh bôh yơu nữn priao tơgùq laìq: “Yàc la Yàc Pô Lơngĩq, Yàc La Yàc Pô Lơngĩq.

Rùp 23: E-li đìq pãq dlòc lơngĩq

Rùp 23: E-li đìq pãq dlòc lơngĩq

I Sơrãq dơgrữq pitao 19:1-21; II Sơrãq dơgrữq pitao 2:1-14

E-li pamơtai avih dơgrữq mơnuĩh ganuar pioh kaya tơlơvàt yàc Ba-ãn kơyua mưng pơnõq nhũ la dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc. Yơu nữn hadơi nữn sơdiuq pitao A-hap la Je-sa-ben pơhuaĩq laìq: nhũ ròq pamơtai E-li, nữn E-li huaĩq đuaĩq dơuq pãq ainh soa lìc, pãq đỡn E-li pãp Yàc Pô Lơngĩq, yơu nữn E-li ôh gãm dòq huaĩq tra. E-li pơtui pơtui wơq pơto pơđar vual-vơla kaya kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq. E-li rơwah E-li-se pioh dõc đơ drơi. Sa harơi dĩh dua aràc pơnõq nhũ nao sigơuq, bôh sa srôh rơdeh hũ apôi pachalah pơnõq nhũ, yơu E-li hũ va đìq dlòc lơngĩq, nữn E-li-se ôh dòq iãq bôh E-li tra.

Rùp 24: E-li Yàc Je-su sì Môi-se

Rùp 24: E-li Yàc Je-su sì Môi-se

Luka 9:28-36

Dơlãp rài Yàc Je-su nữn la 700 thôt hadơi, E-li pabôh tơviãq wơq dơlãp dun kayua nĩ. Dơlãp sa harơi dĩh E-li song pabôh tơviãq pãq chỡq sigơuq sì Yàc Je-su, Môi-se mơnuĩh ganuar huar hadiuq hlơu rài E-li kung pabôh tơviãq sigơuq sì Yàc Je-su, hũ 3 aràc bôh pơnõq nhũ sơdah kachràq vãq kaya galhũh Yàc Pô Lơngĩq, pơtui nữn hmỡq pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq đơp mưng dlòc lơngĩq laìq: “Nĩ la anàq anĩt dômãn Kơu hũ, pãc vẽq pơnuaĩq anàq nữn”. Ơ ung mòq adơi ai, Yàc Pô Lơngĩq sì dơgrữq mơnuĩh mơàng mơyàc Ju-đa tơchơi ga pơnõq drơi trôh Yàc Je-su. Yàc Je-su song trôh pioh dôh vruãq dơgrữq mơnuĩh,
Pitrai song ãt mơtai yơu sa kaya pioh sơdua dlaìq dơnuh ga pơnõq drơi. Sì Pitrai song hadiuq wơq mưng kaya mơtai pioh vrơi ga pơnõq drơi kaya hadiuq dòq gãm gãm. Hmỡq vẽq pơnuaĩq Pitrai, sì duah vẽq kaya hadiuq dòq gãm gãm.

Informations reliées

Téléchargements gratuits - Ici vous allez trouver le texte pour les principaux messages GRN en plusieurs langues, plus des images et autres documents prêts à télécharger

L'audivisuel "Vois, Ecoute et Vis" - Un ensemble de 8 programmes de 24 images chacun pour l'évangélisation et l'enseignement chrétien. La série présente des personnages de l'Ancien Testament, la vie de Jésus et la jeune église.

Comment utiliser les produits audiovisuels de GRN - 1: Faciliter la dissémination de l'évangile - Cet article donne un sommaire de diverses façons d'utiliser les produtis audiovisuels de GRN sur le terrain.

Comment utiliser les produits audiovisuels de GRN - 2: Approfondir - Cet article donne des explications supplémentaires en relation avec les histoires et pourquoi il y a peu de commentaires.

La collection d'Enregistrements de GRN - Matériel d'évangélisation et d'enseignement biblique de base adapté aux besoins et à la culture du peuple, dans une variété de styles et de formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach