LOER, LUISTER EN LEWE Boek 4: Dienaars van God

LOER, LUISTER EN LEWE Boek 4: Dienaars van God

Grandes lignes: Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Numéro de texte: 421

Langue: Afrikaans

Thème: Sin and Satan (Sin, disobedience); Christ (Birth of Christ); Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Humility); Bible timeline (Prophecy, fulfillment of, Gospel, Good News, People of God)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Objectif: Teaching

Citation biblique: Extensive

Statut: Publishable

Corps du texte

Inleiding

Inleiding

Goeiedag. God het elke mens lief en Hy sorg ook vir elkeen, maar veral vir die mense wat Hom gehoorsaam en dien. Luister na wat baie jare gelede gebeur het, soos dit opgeskryf is in die Woord van die Here, die Bybel, en kyk na die prente in die geel boek. Blaai na die volgende prent wanneer jy hierdie musiek hoor.

Prent 1: ’N Gesin Vlug Vir Hongersnood

Prent 1: ’N Gesin Vlug Vir Hongersnood

Rut 1:1-5

God het alle mense gemaak, maar hulle het almal teen Hom gedraai. God het die mense van Israel uitgekies om Hom te ken en Hom te aanbid. Hulle moes 'n voorbeeld vir die volke rondom hulle stel. Maar hulle het van tyd tot tyd teen God in opstand gekom. Dan het hulle afgode aanbid, net soos die ander volke rondom hulle. God het oorloë en hongersnood oor die mense van Israel gebring, sodat hulle weer na Hom moes terugkom.

Tydens een so 'n hongersnood het 'n familie besluit om te gaan kos soek in die land Moab. Hulle het tien jaar lank in daardie vreemde land gebly. Die pa en sy twee seuns het daar gesterf. Net die ma en haar twee skoondogters het in die vreemde land agtergebly.

Prent 2: Naomi En Rut Gaan Terug Na Israel

Prent 2: Naomi En Rut Gaan Terug Na Israel

Rut 1:6-22

Die ma van die familie was Naomi. Haar skoondogters was Moabiete en hulle name was Rut en Orpa. Naomi het besluit om na Israel toe terug te gaan. Rut en Orpa het ook op die reis na Israel vertrek. Toe sê Naomi vir hulle: "Waarom sou julle saam met my wou kom? Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring, sodat julle met hulle sou kon trou? Gaan asseblief maar terug, my dogters, ek is te oud om weer te trou ... die Here het teen my gedraai." Orpa het het vir Naomi gesoen en na haar ouerhuis toe teruggegaan. Maar Rut het by Naomi gebly en gesê: "Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan ... nie, want waar u gaan, sal ek gaan; waar u bly, sal ek bly; u volk is my volk; u God is my God ..." So het Rut dan saam met Naomi na Betlehem, in die land Kanaän, gegaan.

Prent 3: Rut in Die Oesland

Prent 3: Rut in Die Oesland

Rut 2:1-23

In Betlehem het Rut vir Naomi gesê: "Mag ek lande toe gaan om are op te tel by iemand wat my toelaat om dit te doen?" Rut en Naomi was baie arm. Sy het na 'n land toe gegaan waar die werkers besig was om graan te oes. Die eienaar van daardie land was 'n man met die naam Boas.

Hy het sy werkers uitgevra oor die vreemde vrou op sy land. Een van hulle het gesê: "Sy is 'n Moabitiese meisie wat saam met Naomi van Moab af gekom het." Boas het gehoor dat sy goed was vir haar skoonmoeder. Hy het ook gesien dat sy 'n harde werker was. Daarom het hy vir Rut gesê: "Bly op die land waar hulle oes, en volg hulle." Boas het die mans wat vir hom gewerk het, aangesê om haar nie lastig te val nie, maar om graan op die land te los, vir haar om op te tel. Rut het vir Naomi gaan vertel van Boas se vriendelikheid. Naomi het geantwoord: "Mag hy geseën word deur die Here ... hierdie man is familie van ons."

Prent 4: Rut En Boas by Die Dorsvloer

Prent 4: Rut En Boas by Die Dorsvloer

Rut 3:1-18

Eendag het Naomi vir Rut gesê: "My dogter, dit is my verantwoordelikheid om vir jou 'n heenkome te soek sodat dit met jou goed kan gaan. Kyk, Boas saam met wie se werksters jy gewerk het, is mos familie van ons. Hy dors vannag gars op die dorsvloer. Was jou, maak jou mooi en trek jou netjies aan en gaan na die dorsvloer toe. ... Wanneer hy gaan slaap, sorg dat jy weet waar hy gaan lê. Dan gaan jy soontoe en kruip by sy voete in. Hy sal jou dan sê wat jy moet doen." Rut het gedoen soos Naomi vir haar gesê het. Toe Boas wakker word en Rut by sy voete sien, het hy geweet dat sy met hom wou trou, want dit was die gebruik in Israel. Wanneer 'n man in Israel gesterf het, kon sy naaste familielid met die man se weduwee trou. Daarom het Boas vir Rut gesê: "Moet nou nie verder bekommerd wees nie, my dogter. Alles wat jy my vra, sal ek doen, want al die mense weet dat jy 'n goeie vrou is."

Prent 5: Boas En Die Leiers Van Betlehem

Prent 5: Boas En Die Leiers Van Betlehem

Rut 4:1-22

Boas het tien leiers van die stad by die stadspoort bymekaargeroep. Daar was nog 'n familielid wat eerste die reg gehad het om met Rut te trou, maar hulle het almal saamgestem dat Boas met haar behoort te trou. Om die besluit te bekragtig, het die ander familielid sy een skoen vir Boas gegee. Dit was die gebruik in Israel. Daarom het Boas vir Rut as sy vrou geneem. Hulle het 'n seun met die naam Obed gehad.

Toe het die vroue vir Naomi gesê: "Aan die Here kom die lof toe omdat Hy vandag vir jou 'n losser gegee het. Mag die losser se naam bekend wees in Israel, en mag hy vir jou vreugde bring en jou op jou oudag versorg. Jou skoondogter wat jou liefhet en wat vir jou meer werd is as sewe seuns, het hom in die wêreld gebring."

Prent 6: Maria En Die Engel Van God

Prent 6: Maria En Die Engel Van God

Lukas 1:26-38, 2:1-7

Baie jare na Rut het God 'n ander vrou gekies om Hom te dien. Haar naam was Maria. Sy was 'n afstammeling van Rut. Maria was 'n maagd. Sy was verloof aan 'n man met die naam Josef. Maar voordat hulle getroud is, het 'n engel van God aan Maria verskyn. Hy het vir haar gesê: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. ... Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maria het vir die engel gesê: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel sê toe: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God." Toe sê Maria: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het."

Die Heilige Gees van God het oor Maria gekom, sy het swanger geword en geboorte gegee aan 'n seun. Sy het Hom Jesus genoem. So het Maria die moeder van Jesus geword.

Omdat Maria aan God gehoorsaam was, is die Verlosser Jesus uit haar gebore. As ons God gehoorsaam, kan Hy ook groot en magtige dinge deur ons doen.

Prent 7: Hanna Bid Tot God

Prent 7: Hanna Bid Tot God

1 Samuel 1:1-20

Net ná Rut se tyd, was daar 'n vrou in die land Israel met die naam Hanna. Sy het ook vir God gedien en wou Hom gehoorsaam. Haar man het haar baie liefgehad, maar Hanna was ongelukkig omdat sy geen kinders vir hom kon in die wêreld bring nie. Elke jaar het hulle na die tempel van God by Silo gegaan. Hulle het offers saamgeneem om aan God te bring. Hanna het in die tempel van God ingegaan en gesê: "Here, Almagtige, as U tog ... aan my, u dienares, wou dink ... en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee ..." Haar lippe het beweeg soos sy met God gepraat het, maar sy het nie 'n geluid met haar stem gemaak nie. Eli, die hoëpriester, het haar gesien. Hy het gedink sy was dronk. Maar God het Hanna se gebed verhoor. 'n Ruk later het sy geboorte gegee aan 'n seun. Sy het hom Samuel genoem.

Prent 8: Die Kind Samuel in Die Huis Van God

Prent 8: Die Kind Samuel in Die Huis Van God

1 Samuel 1:24-28, 2:12-21, 3:1-21

Toe Samuel nog 'n klein seuntjie was, het Hanna hom aan God toegewy. Sy het hom geneem om by Eli in die tempel in Silo te bly. Eli het vir Samuel geleer hoe om God te dien. Eli het twee seuns van sy eie gehad. Hulle was priesters, maar hulle was slegte manne. Daarom het God opgehou om deur hulle met die mense te praat.

Een nag het Samuel in die huis van God lê en slaap, toe God Samuel by sy naam roep. Samuel het na Eli toe gehardloop en gesê: "Hier is ek, want u het my geroep." Maar Eli het gesê: "My seun, ek het nie geroep nie! Gaan lê maar weer." Dit het drie keer gebeur. Toe het Eli besef dat dit God was wat vir Samuel geroep het. Daarom het hy vir Samuel gesê om God te antwoord en te sê: "Praat, Here, u dienaar luister!" God het baie kere met Samuel gepraat en hy het 'n belangrike priester, profeet en leier in Israel geword.

Prent 9: Samuel Bid Vir Israel

Prent 9: Samuel Bid Vir Israel

1 Samuel 7:2-14; Eksodus 20:2, 5

God het die slegte seuns van Eli gestraf. Hulle is tydens 'n oorlog doodgemaak en Israel is deur die Filistyne verslaan. Vir meer as twintig jaar het die Filistyne oor Israel regeer. Toe het Samuel vir die volk gesê: "As julle met julle hele hart na die Here terugkom, moet julle alle vreemde gode tussen julle uit verwyder ... Rig julle harte op die Here en dien Hom alleen. Dan sal Hy julle red uit die mag van die Filistyne." Die Israeliete het Samuel gehoorsaam. Hulle het op een plek bymekaargekom. En daar het Samuel 'n offer aan God gebring en vir Israel gebid. Die Filistyne het bymekaargekom om Israel aan te val. Maar God het 'n groot donderstorm oor hulle gestuur. Die Filistyne het uit vrees gevlug en Israel het hulle almal verslaan.

Prent 10: Samuel Salf Saul Met Olie

Prent 10: Samuel Salf Saul Met Olie

1 Samuel 8:1 - 10:1

God was eintlik die Koning van Israel en Samuel is deur God aangestel om die volk te lei. Maar omdat die ander volke almal 'n menslike koning van hulle eie gehad het, wou die Israeliete ook iemand as koning aanstel. Samuel was ontevrede toe hy dit hoor. Maar God het vir hom gesê: "Gee toe aan die versoek van die volk in alles wat hulle van jou vra. Hulle het jóú nie verwerp nie; hulle het Mý verwerp as koning oor hulle." Daar was 'n jong man met die naam Saul. Hy was lank en aantreklik. Eendag het Saul gegaan om Samuel te besoek. Toe Samuel hom sien aankom, het God vir Samuel gesê: "Dit is die man van wie Ek gesê het hy sal oor my volk regeer." Daarom het Samuel 'n fles olie gevat en dit oor Saul se kop uitgegooi. Dit was die teken dat hy gekies is om koning te wees. Saul het 40 jaar lank as koning oor Israel regeer.

Prent 11: Saul Skeur Samuel Se Klere

Prent 11: Saul Skeur Samuel Se Klere

1 Samuel 15:1-29

In die tyd van Saul se koningskap, het die Amalekiete vir Israel baie skade aangedoen. Daarom het Samuel vir koning Saul gesê: "Luister nou na die woorde van die Here. ... Gaan verslaan nou vir Amalek. Jy moet alles wat hy het, om die lewe bring. Jy mag jou oor hom nie ontferm nie."

God het Saul en sy leër gehelp om die Amalekiete te verslaan. Maar die Israeliete was aan God ongehoorsaam. Hulle het die mooiste van die Amalekiete se vee gespaar om aan God te offer en hulle het nie die Amalekiete se koning doodgemaak soos God beveel het nie. Toe het Samuel vir Saul gesê: "... jy het die woord van die Here verwerp en die Here het jou verwerp as koning oor Israel." Samuel het omgedraai om te loop. Saul het Samuel aan sy klere gegryp. Dit het in sy hande geskeur. Daarom het Samuel gesê: "Die Here het die koningskap van Israel nou van jou afgeskeur en dit gegee aan jou naaste wat beter is as jy."

Saul was lief om vir God offers gebring, maar hy het Hom nie gehoorsaam nie. Samuel was aan God gehoorsaam al die dae van sy lewe.

Prent 12: Jesus in Die Tempel Van God

Prent 12: Jesus in Die Tempel Van God

Lukas 1:35, 2:41-50

Baie jare na Samuel was daar in Israel 'n kind met die naam Jesus. Maria was sy moeder, maar God is sy Vader. Jesus het God altyd gehoorsaam. Toe Hy twaalf jaar oud was, het Maria en haar man, Josef, na Jerusalem gegaan. Jesus het saamgegaan. Op hulle terugreis het Jesus soek geraak. Na drie dae het hulle Hom in die tempel in Jerusalem gevind. Hy was besig om met die Joodse geleerdes oor God te praat. Maria het vir Hom gesê: "Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek." Maar Jesus antwoord haar: "Het u nie geweet dat Ek in die huis van my Vader moet wees nie?" Toe Jesus nog maar 'n seun was soos Samuel, het Hy geweet dat Hy gekom het om God te dien. Jesus het gekom om alle mense na God toe te lei. Want God is die ware koning en leier van elke mens.

Inleiding

Inleiding

Party van die grootste mense wat ooit geleef het, was dienaars van God. In hierdie boodskap sal jy hoor hoe God hulle belangrike leiers onder die mense gemaak het. Blaai om na die volgende prent wanneer jy hierdie musiek hoor.

Prent 13: Dawid, Die Dapper Skaapwagter

Prent 13: Dawid, Die Dapper Skaapwagter

1 Samuel 16:1-13, 17:34-35

Saul was die eerste koning van Israel, maar hy het aangehou om aan God ongehoorsaam te wees. God het Saul verlaat en hom nie meer gehelp nie. Daar was 'n jong seun met die naam Dawid. Hy het sy pa se skape opgepas. God het toe reeds vir Dawid gekies om in Saul se plek koning te word. Dawid het op God vertrou en hy was nie bang vir gevaar nie.

Eendag het 'n leeu een van die skape gevang. Dawid het die leeu doodgemaak en die skaap gered. Hy kon ook mooi musiek maak en het gedurig vir God geprys met lofsange. Die liedere word psalms genoem. Ons kry dit vandag in God se Woord, die Bybel. Dawid het die soort man geword wat God wil hê alle mense moet wees.

Prent 14: Dawid En Die Reus

Prent 14: Dawid En Die Reus

1 Samuel 17:1-54

Daar was oorlog tussen Israel en die Filistyne. Onder die Filistyne was daar 'n reus met die naam Goliat. Hy het na die Israeliete geroep en gesê: "Kies vir julle iemand om na my toe uit te kom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. As ek hom baasraak en verslaan, sal julle ons slawe wees en vir ons werk."

Die mense van Israel was baie bang vir Goliat. Niemand wou teen hom veg nie. Toe sê die jong Dawid: "Wie is hierdie heiden, hierdie Filistyn, nogal dat hy die linies van die lewende God verkleineer?" Dawid was nie vir hom bang nie. Hy het geweet dat God hom kon help om die reus dood te maak, want die stryd het aan God behoort. Daarom het Dawid Goliat tegemoet gegaan, sy slingervel gevat en 'n klip teen die reus se kop gegooi. Goliat het op die grond neergeval en Dawid het na hom toe gehardloop. Hy het Goliat se eie swaard gevat en sy kop daarmee afgekap. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug. Die Israeliete het hulle agtervolg en verslaan.

Prent 15: Saul Probeer Dawid Doodmaak

Prent 15: Saul Probeer Dawid Doodmaak

1 Samuel 18:1 - 19:10

Saul was eers ingenome met Dawid omdat hy Israel gered het. Dawid het 'n suksesvolle soldaat en leier in Israel geword en hy het die ondersteuning van die Israeliete gehad. Maar toe het Saul begin jaloers raak op hom. Eendag was Dawid besig om vir Saul musiek te maak op sy harp. 'n Bose gees het vir Saul beetgepak en hy het sy spies opgetel en dit na Dawid gegooi, maar dit het Dawid gemis en in die muur vasgesteek. Daarna het Saul baie kere probeer om Dawid dood te maak. Maar God het vir Dawid beskerm deur Saul se seun Jonatan en baie ander Israeliete na Dawid te stuur om hom te help teen sy vyande. Maar hy moes steeds na afgeleë plekke vlug om van Saul af weg te kom.

Prent 16: Dawid Spaar Saul Se Lewe

Prent 16: Dawid Spaar Saul Se Lewe

1 Samuel 26:1-15; Romeine 12:19

Saul se leër het opgetrek om vir Dawid in die woestyn gevange te neem. Een nag, terwyl Saul en sy manne geslaap het, het Dawid en sy vriend Abisai in Saul se kamp ingesluip. Abisai wou die slapende koning doodmaak, maar Dawid het hom gekeer. Dawid het gesê: "God sal enigiemand straf wat sy uitverkore koning leed aandoen." Dawid het die spies en die waterkruik by Saul se koppenent gevat. Toe hulle weer buite die kamp was, het Dawid hard geroep om Saul se manne wakker te maak. Dawid het vir Abner, die man wat verantwoordelik was om die koning te beskerm, gesê: "Waarom het jy nie wag gestaan by jou koning nie? ... Kyk net 'n bietjie! Waar is die koning se spies en die waterkruik wat by sy koppenent was?" Hierna het Dawid vir Saul gesê: "... mag die Here my lewe net so spaar soos ek vandag u lewe gespaar het, en mag Hy my uit elke benoudheid red." So het Dawid sy koers ingeslaan en Saul het teruggegaan huis toe.

Ons moet nooit wraak neem op hulle wat ons kwaad aandoen nie, want God self sal die mense straf wat straf verdien.

Prent 17: Dawid Word Koning

Prent 17: Dawid Word Koning

1 Samuel 31:1-7; 2 Samuel 5:1 - 7:16

Die Filistyne het weer teen Israel kom veg. Koning Saul is dood, en sy seun Jonatan en dié se broers is in die stryd doodgemaak. Die mense het toe vir Dawid koning van Israel gemaak. Hy het sy paleis in die stad Jerusalem gebou. God het vir Dawid gesê: "Ek het jou uit die weiveld agter die kleinvee weggevat om oor my volk Israel te heers. Oral waar jy gegaan het, was Ek by jou; al jou vyande het Ek voor jou oë uitgedelg. Ek het jou so beroemd gemaak soos die grotes van die aarde." Toe die Filistyne hoor dat Dawid gekies is as koning, het hulle dadelik almal teen hom opgetrek. Maar Dawid het God geraadpleeg en Hom gehoorsaam. God het hom gehelp om die Filistyne te verslaan.

Prent 18: Dawid En Batseba

Prent 18: Dawid En Batseba

2 Samuel 11:1 - 12:20; Eksodus 20:13-14

Eendag het Dawid op die dak van sy paleis rondgestap. Hy het 'n mooi vrou gesien wat besig was om te bad. Dawid wou haar vir homself hê. Die vrou se naam was Batseba. Sy was die vrou van Urija, 'n soldaat in Dawid se leër. Urija was weg van die huis af om teen die vyande van Israel te veg. Dawid het dit gehoor en 'n boodskap vir die aanvoerder van die leër gestuur. Hy't gesê die aanvoerder moet seker maak dat Urija in die stryd omkom.

Toe het Dawid Batseba vir hom as vrou geneem. Maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd voor die Here. Die eersgebore seun van Dawid en Batseba het gesterf en Dawid moes vir God om vergifnis vra vir die verkeerde ding wat hy gedoen het. God se Woord sê: "Jy mag nie egbreuk pleeg nie." Dit sê ook: "Jy mag nie moord pleeg nie."

Prent 19: ’N Tempel Vir God

Prent 19: ’N Tempel Vir God

1 Kronieke 22:1-19

Dawid het teen God gesondig; nogtans het hy God liefgehad en wou hy God dien. Hy wou 'n groot huis bou waar mense kon bymekaarkom om God te aanbid. Dit word 'n tempel genoem. Maar die Here het gesê: "Jy mag nie vir my Naam 'n huis bou nie, want jy het voor my oë te veel bloed op die aarde laat vloei. Jy gaan 'n seun hê wat 'n man van vrede sal wees, want Ek sal hom rus gee van al sy vyande rondom hom. Daarom sal sy naam Salomo wees: Ek sal vrede en kalmte aan Israel gee tydens sy regering. Hy sal vir my Naam 'n huis bou. ... Ek sal die troon van sy koninklike heerskappy oor Israel altyd stewig laat staan." Dawid het baie voorbereidings vir die tempel van God getref voordat hy gesterf het, maar dit was sy seun Salomo wat dit gebou het. Dit het sewe jaar gevat om te bou. Daardie tempel was baie pragtig. Die Israeliete het God vir honderde jare in hierdie tempel in Jerusalem aanbid en hulle het nooit vergeet dat Dawid 'n baie groot koning was nie.

Prent 20: Jesus Gaan Jerusalem Binne

Prent 20: Jesus Gaan Jerusalem Binne

Matteus 21:1-11

Omtrent 'n duisend jaar na Dawid is Jesus gebore. Jesus was 'n afstammeling van Dawid. Sy moeder was 'n maagd met die naam Maria. Sy Vader is die Almagtige God. Op aarde was Jesus die grootste dienaar van God. Hy het mense die waarheid omtrent God geleer. Hy het wonderwerke gedoen in die krag van die Here. Saul en Dawid en al ons mense op die aarde het teen God gesondig. Maar Jesus het nooit gesondig nie. Eendag het Hy Jerusalem binnegegaan op die rug van 'n donkie. Die mense het Hom tegemoet gegaan en geroep: "Prys die Seun van Dawid! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!" Die mense het gesien dat Jesus selfs groter as Dawid is. Jesus is die Koning bo alle konings.

Prent 21: Die Kraaie Voed Vir Elia

Prent 21: Die Kraaie Voed Vir Elia

1 Konings 17:1-6

Na Dawid en Salomo het ander konings oor Israel geheers. Die een was 'n man met die naam Agab. Hy het 'n slegte vrou gehad. Haar naam was Isebel. Sy het baie van God se volgelinge laat doodmaak en sy het die mense gedwing om die afgode van Baäl, 'n valse god, te aanbid. Elia was toe 'n groot profeet. Hy het na Agab toe gegaan en gesê: "So seker as die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê." God het 'n groot hongersnood oor die land Israel gebring. Maar God het vir sy dienaar Elia bly sorg. Hy het Elia na 'n plek met die naam Kritspruit gestuur, waar hy uit die stroom kon drink en elke oggend en aand het die kraaie brood en vleis vir Elia gebring om te eet.

Prent 22: Elia En Die Vuur Van God

Prent 22: Elia En Die Vuur Van God

1 Konings 18:16-46

In die derde jaar van die droogte het Elia vir Agab gesê om al die mense van Israel en die profete wat die afgod Baäl aanbid, by die berg Karmel bymekaar te roep. Elia het vir hulle gesê: "As die Here God is, volg Hóm, maar as dit Baäl is, volg hóm." Die volk het hom nie geantwoord nie. Toe sê Elia vir hulle: "Kry vir ons twee bulle. Laat die profete van Baäl 'n bul kies om te offer. Maar hulle mag dit nie aan die brand steek nie. Ek sal die ander bul voorberei; ek sal dit ook nie aan die brand steek nie. Dan moet julle tot julle god bid, en ek sal tot die Here bid." Elia het gesê: "Hy wat met vuur antwoord, is God." Die mense het ingestem. Die hele dag het die Baälpriesters tot hulle god geroep. Hulle het rondom hulle offer gedans en hulleself met messe gesny. Maar daar was geen vuur nie. Teen die aand het Elia sy offer voorberei. Hy het die mense gevra om baie water op sy offer uit te gooi en ook op die hout. Toe het hy tot God gebid. Onmiddellik het daar vuur uit die hemel neergedaal op die offer. Dit het die offer en die water verbrand. Al die mense het uitgeroep: "Die Here is God! Die Here is God!"

Prent 23: Elia Gaan Hemel Toe

Prent 23: Elia Gaan Hemel Toe

1 Konings 19:1-21; 2 Konings 2:1- 14

Elia het daardie priesters van Baäl doodgemaak, omdat hulle so sondig was. Toe Isebel daarvan hoor, het sy gedreig om Elia dood te maak. Toe het hy na 'n afgeleë plek in die woestyn gevlug, omdat hy bang was. Daar het God vir Elia ontmoet. Nadat God met hom gepraat het, was Elia nie meer bang nie. Hy het aangehou om die mense te leer dat hulle die Here God alleen moet aanbid. Op God se bevel het 'n man genaamd Elisa, Elia se helper geword. Eendag het hulle iewers saam gestap toe daar skielik 'n wa van vuur was wat hulle van mekaar geskei het. God het vir Elia in 'n stormwind in die hemel opgeneem. En Elisa het nie weer vir Elia gesien nie.

Prent 24: Elia En Moses Saam Met Jesus

Prent 24: Elia En Moses Saam Met Jesus

Lukas 9:28-36

Sewe honderd jaar ná Elia, toe Jesus op aarde gelewe het, het Hy eendag drie van sy dissipels teen 'n berg opgeneem om te bid. Terwyl Jesus bid, het Moses en Elia verskyn. Die drie dissipels het vir Jesus, Moses en Elia gesien met 'n skynsel van die heerlikheid van God. Toe het God self uit die hemel gepraat en gesê: "Dit is my Seun wat Ek uitverkies het. Luister na Hom."

Jesus het na hierdie aarde toe gekom en gesterf as 'n offer vir ons sondes en die sondes van alle mense van alle tye, omdat God alle mense deur sy Seun Jesus wil red. Jesus is ons redder, ons verlosser vir wie God uit die dood opgewek het. Maar God gee net die ewige lewe aan hulle wat na sy Woord luister, op Hom vertrou en Hom gehoorsaam.

Informations reliées

Téléchargements gratuits - Ici vous allez trouver le texte pour les principaux messages GRN en plusieurs langues, plus des images et autres documents prêts à télécharger

L'audivisuel "Vois, Ecoute et Vis" - Un ensemble de 8 programmes de 24 images chacun pour l'évangélisation et l'enseignement chrétien. La série présente des personnages de l'Ancien Testament, la vie de Jésus et la jeune église.

Comment utiliser les produits audiovisuels de GRN - 1: Faciliter la dissémination de l'évangile - Cet article donne un sommaire de diverses façons d'utiliser les produtis audiovisuels de GRN sur le terrain.

Comment utiliser les produits audiovisuels de GRN - 2: Approfondir - Cet article donne des explications supplémentaires en relation avec les histoires et pourquoi il y a peu de commentaires.

La collection d'Enregistrements de GRN - Matériel d'évangélisation et d'enseignement biblique de base adapté aux besoins et à la culture du peuple, dans une variété de styles et de formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach