unfoldingWord 19 - Пророки

unfoldingWord 19 - Пророки

Esquema: 1 Kings 16-18; 2 Kings 5; Jeremiah 38

Número de guión: 1219

Idioma: Romani, Baltic

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Дэвэл нанэ екхвар бичявэлас израильтянэнгэ пророкэн. Пророки шунэнас лава Дэвлэскирэ и пиридэнас лэн манушэнгэ.

Сыр дэ Израилё исыс хулай Ахаво, дэ Израилё дживэлас пророко Илия. Ахаво сыс нанэ лач мануш. Ёв прыкхарэлас манушэн тэ поклонинэнпэ нанэ чачунэ дэвлэскэ савэс кхарэнас Ваало. Илия пхэндя Ахавоскэ: «пал дава со поклонинэнпэ идалэнгэ дэ Израилё на авэла ни брышинд, ни роса, поки мэ на припхэнава, соб тэ джял брышинд». Шундя дава Ахаво дякэ росхолясыя пэ лэстэ, со камня тэ умарэл лэс.

Тэнче Дэвэл пхэндя Илииаскэ тэ джя дэ штэто саво дэ пустыня и тэ гаравэпэ Ахавостыр. Илия гия кэ паны кай насыс манушэн карик лэс яндя Дэвэл. Дывэсэ сыр гадэласпэ кхам и бэвэле вороны янэнас Илияскэ маро и мас. Дэ дола дэвэса Ахаво и лэскирэ мануша родэнас Илияс, нэ на попэнэ лэс.

Сыго паны вышутия, пал дова со на сыс брышинд. Тэнче Илия пир лав Дэвлэско гия дэ авир форо. Одой дживэлас екх чёрори манушны би ромэско чавэса. Лэндэ гин насыс со тэха, пал дова со дэ форы на сыс урожаё. Нэ ёнэ дынэ тэха лэскэ и саро со трэби, и Дэвэл дэлэс лэнгэ тэха: яржо и ксил на выджялас лэнгирэстыр кхэрэстыр, поки Дэвэл на бичядя брышинд пэ пхув. Пэ дава надыкх со саро зашутия и дэ форы на сыс со тэха, а лэндэ всаек исыс хабэн. Дякэ исыс варикай трин бэрш.

И пхэндя Дэвэл Илии, со Ёв бичявэла брышинд. Дэвэл припхэндя Илиаскэ тэ рисёл дэ Израилё и тэджял кэ Ахаво. Илия явья кэ царё. Удыкхья лэс, царё Ахаво пхэндя: «А гэна и ёв, чэрез конэстэ бида дэ Израилё» Илия лэскэ пхэндя: «Ада тутыр бида дэ Израилё! Ту очядян Яхвэ, чачунэ дэвлэс, и поклонинэспэ Ваалоскэ. Скэдэ пэ бэрга Кармил сарэн кон дживэл дэ Израилё и пророкэн хоханэ дэвлэндыр!»

Ахаво дякэ и кэрдя. Сарэ кон дживэлас дэ Израилё скэдыя пэ бэрга Кармил. Явнэ мануша, савэ ракирэнас от Ваала. Ада сыс пророки Ваалоскирэ. Илия пхэндя манушэнгэ: «Бут тумэ авэна тэ выкэдэн? Сып яхвэ — Дэвэл, то поклонинэнпэ Яхвэ! Асыр Ваало — дэвэл, то поклонинэнпэ Ваалоскэ!»

Тэнче Илия пхэндя пророкэнгэ Ваала: «зачинэньтэ гуруворэс, розчинэньтэ лэс по котыра и чивэн по жертвеннико, нэ яг на захачкирэньте. Тэнче и мэ кэрава дякэ, и чивава ското пэ жертвеннико ваш Дэвлэскэ. Одова Дэвэл, Саво бичявэла Яг пэ жертвеннико, и исын чачуно Дэвэл». Прорроки Ваала кэрдэ жертва, нэ яг на захачкирдэ.

Тэнче ёнэ лынэ тэ мангэпэ пэскирэ дэвлэскэ: «Пошун амэн о Ваало!» Саро дэвэс ёнэ мангнэпэ, годлэнас и чинэнас пэс чурьенса, нэ Ваало лэн на шунэлас и яг на бичявэлас.

Пророки Ваала мангэнаспэ гин саро дывэс. Кэ бэвэль ёнэ пирьячнэ тэ мангэпэ. Тэнче Илия чидя скотина пэ жертвеннико ваш Дэвлэскэ. Ёв припхэндя манушэнгэ тэ чивэн дэшудуй вэдры паны пэ жертва, пока мас, кашта и пху пашэ жертвеннико на авэла кинды.

Тэнче Илия помангьяпэ: «О Яхвэ, Дэвэл Авраамоско, Исаакоско и Иаковоско! Сыкав амэнгэ дадэвэс, со Ту — Дэвэл Израилёско, а мэ — Тэро слуга. Пхэн мангэ, и мэк сарэ мануша уджинэна, со Ту — чачуно Дэвэл».

И сгия болыбнастыр яг и схачия мас, кашта, бара и паны пашэ жертвеннико. Сыр мануша удыкхнэ дава, ёнэ пэнэ пэ пхув и загодлынэ: «Яхвэ — чачуно Дэвэл! Яхвэ — чачуно Дэвэл!»

Тэнче Илия пхэндя: «На дэнте ни екхэскэ пророкоскэ Ваала тэ нашэ!» Мануша вхтылдэ пророкэн Ваала, улыджинэ одотсыр и умардэ.

Тэнче Илия пхэндя царёскэ Ахавонэскэ: «Сыгэдыр рисёв кхэрэ, пал дова со авэла брышинд». Сыг болыбэн покалыя и гия баро брышинд, пал дова со пир лав Яхвэ шукипэн пирьячья. Ада исыс соб мануша тэ дыкхэн, со Ёв исын чачуно Дэвэл.

Сыр Илия докэрдя пэскири буты пэ пхув, Дэвэл выкэдыя Пэскэ пророкос манушэс савэс кхарэн Елисеё. Дэвэл сыкавэлас Пэскири зор через Елисеёстэ. Екхвар Дэвэл сыкадя пэски зор пэ Нееманостэ, ёв сыс командиро кэ вражэско боко. Ко Неемано сыс дрыван насвалы цыпа. Шундя пал Елисеёстэ, Наемано гия кэ ёв и помангья лэс тэ вылечинэл. Нэ Елисеё на выгия кэ ёв, а перепхэндя через пэскирэ слугастэ, соб Неемано пэ морэлпэ дэ рэка Иордан офто молы.

Неемано росхолясыя и на закамья тэкэрэ адава пал дова, со Елисеё на выгия. Нэ тэнче ёв пэрэкамья, и гия кэ рэка Иордано и офто молы мордяпэ дэ паны. Сыр ёв выгия панэстыр, Дэвэл оздоровиндя лэс.

Пал Елисеёстэ Дэвэл бичявэлас манушэнгэ Израиля бут авирэн пророкэн. Сарэ ёнэ ракирэнас манушэнгэ, соб одолэ тэ пирьячён тэ поклонинэпэ идалэнгэ и кэ мануша тэ отлыджяпэ патывалэс. Пророки ракирэнас манушэнгэ, со сыр ёнэ на пирьячена тэкэрэ холы и на лэна тэ кандэ Дэвлэс, то Дэвэл лэла тэ сэндякирэл и тэ марэ лэн пал лэнги банг.

Нэ мануша на шунэнас Дэвлэс. И бут молы отлыджянаспэ кэ пророки нанэ куч. Дякэ, сыр екхэс пророкос савэс кхарэнас Иеремия чидэ дэ шуки ганынг и очядэ одой лэс тэ мэрэ. Ёв бэшелас дэ ганынг дэ блата, нэ царё припхэндя пэскирэ бутярнэнгэ тэ вытырдэн лэс, сыр ёв сыс джидо. Мануша накамнэ Дэвлытконэн пророкэн а савэн и умарэнас.

Надыкхэнас пэ дая холы, пророки всаек передэнас манушэнгэ лава Дэвлэскирэ. Ёнэ ракирэнас манушэнгэ, со Дэвэл хаскирэла лэн, сыр ёнэ на порисёна кэ Дэвэл, и прикхардэ манушэн тэ шунэн Дэвлэс. Дякэ ж пророки ракирэнас манушэнгэ, со Дэвэл ракирдя со бичявэла Мессия.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons