unfoldingWord 19 - Al ambia

unfoldingWord 19 - Al ambia

Esquema: 1 Kings 16-18; 2 Kings 5; Jeremiah 38

Número de guión: 1219

Idioma: Arabic, Chadian

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Allah daiman yi rasiil ambia le bani Israiil. Al ambia basamo risaala hana Allah wa yi bachuru le chaab.

Wakit Akaab malik hana Israiil Aliaas hu nabi. Wa Akaab da hu zool fasil wa hu lazza al chaab yi abudu asnam al usma baal. Lakin Aliaas, kalam le malik Akaab wa gaal leya, Allah bi akhib al chaab. « battan almi ma bi suub, wala al kharain thatlah fi mammlaka hana bani Israiil, illa kan ana saalta ». Wa al kalam da za’ala le Akaab laadi bi door yaktul Aliaas.

Allah gaal le Aliaas amchi labbiid fi saarah wa min al saarah Allah wadda fi wadi. Wa ammara alteer yi jiibu khubza wa laham fojor wa achiye le Nabi Aliaas. Wa fi wakid da Akaab wa asakiira fattacho Aliaas, lakin ma ligo.

Baad ayyam almi wigif ma ga’iid yi suub, wa al waddi almita kamal khalas Aliaas macha fi balaad al garib maam wa fi bakan da fiya armala miskine be wileeda. Wa akhiilim faddal chiiya achan fi sana di chey ma wiilit fi kullu hall, al ga’iidiin fooga, al mara di hi gidarat antata akkil le Aliaas. Khalas Allah antahum akkil hi wa wileedaha, laadi dagig al inda fi bourmita wa dihin al fi gummbila ma ga’iid yi gasir abadan. Humman indihum ma’ach addil fi wakit al juu. Wa Aliaas ga’at maahum sinin.

Baad talata sinin wa nus Allah gaal le Aliaas; « asada ana battan ni jiib almi yi suub min jadid ». Wa Allah gaal leya khali yi gabbil fi mammlaka Israiil achan yi hajji maa Akaab. Khalas Aliaas macha le Akaab. Wakit Akaab chaff Aliaas gaal; « Daku inta bas jiibtah barjal » Aliaas radda leya; « inta bas al ga’iid ti jiib barjal, achan inta abetha al Rabb Allah, lakin inta abaad baal » Asa inta ti jiibihum kulu chaab mammlakat Israiil fi jabal karmal.

Kuulu chaab hana bani Israiil macho fi jabal karmal Siyaad al baal kullu jo. Humma dol addadihum 450 Aliaas gaal le chaab; « laadi mattah ti khaiiru fikhiirku kan al Rabb hu Illah, abuduh, lakin kan baal bas Illah, abudu »

Khalas Nabi Aliaas gaal le masuliin hana baal. « Addaabo toor wa lammah da subbu fi mathba achan yi kun leeku daye wa ma tu’ogudu leya naar. › Baad da ana kulu ni sawi nafsal cheei ni subba al laham fi madbah akhara. khalas Illah al nazzal al naar fi al madbah di hu bas Illah, be da intu ta’arfu hu bas Illah al hakh. » La’ana nas al bu’abudu asnam ja’azo daiittihum wa ma ogado leya naar.

Khalas humma ga’iidiin yi gaddumu suwal le baal. « ya baal asmana » Fi tuul al naar, humman ga’iidiin yasaalo, yasarakho, laadi jaaraho nufusum be sakakin lakin baal ma gidiir yi rut lehum wa ma gidiir yi naziil lehum naar.

Be al achiee, Aliaas ja’ahas daye le Allah. Wa gaal le chaab khali yammalo atnachar jeer hana almi wa yi durru foog fi laham al fi madba, achan yi biil al laham, wa hattab, wa hujjar wa turaab al madba mara wahid.

Baad da, Aliaas saal Allah wa gaal: « ya Allah inta bas, Rab hana Ibrahim, wa Isaac wa Yakhub, wasif leena kadar inta bas Rab hana Israiil wa ana abdakh. Ruut lei achan yi arfu inta bas Illah al hak »

Tawwali al naar nazzalat min al sama wa harragat al laham, al hattab, hujjar, tuurab wa alme. Wakit al nas chaafo chei da humman sajjado wa gaalo: « La Illah ha Ill Illah, la Illah ha Ill Illa »

Khalas Aliaas gaal: « Ma tukhalu wahid min nas al yi abudu al sanam yasubbukh. » al chaab gammo karrabohum kuluhum wa Aliaas waddahum baiid wa katalaham.

Wa battan Aliaas gaal le malik Akaab: « Gabbil fi beetakh ajala, achan matara jaye » wa watha chaiile wa matara cheedida baddad, Allah rafa minum al yabaas wa wasaf le hum khudrata kadar hu bas Allah.

Baad Iliaas Allah Ikhtar Iliaasa yakun Nabi fi gadda. Be sabbah hana Iliaasa Allah sawwa ajaahib katiir. Min al ajaahib dol wahid kanat le Noman. Wakit dak Noman kan kabir hana askhar hana adu. Wa hu inda marrat hana al baras. Fi wakit da Noman siima kabar hana Nabi Iliaasa wa macha leya achan yi dawi. Wa Nabi Iliaasa gaal le Noman amchi fi bar al urdun wa uum saaba marath achan talga afie.

Wa Noman ziil. Wa ga’iid bi chiif chei da michil Istibaal. Baadeen hu fakkhar. Wa gabbal fi bar al urdun wa aam marra saaba wa Allah anta chafa.

Allah rasal katiir min al ambia le chaab hana bani Israiil khali ma yi abudu al asnam wa yagodu be adala wa yil hannunu ambenatum. Al ambia gaalo le hum khali ma yi sawu cheer wa khali yi karrumu Allah. Kan al chaab abo ma yi sawu, Allah yi jaliim khatiin wa yi akhibihum.

Fi wakit Israiilin abo ma yi karrumu kalam hana Allah. Humman taabo al ambia laadi katalom. Fi wakit wahid zagaloh Nabi Yermia tamas fi al biir al ma inda almi katiir le chan yi mut. Wa khalas Yermia tamas fi al thiine hana biir. Lakin al malik hannana wa anta iziin le khadamina wa gaal lehum khali yamchu ya murgu ajala gabul ma yi mut.

Al ambia ma wigifo wa ga’iidiin bi kalumu fi amur hana Allah, kan al chaab ga’iidiin yi dauusum kula., humman khabarom le Israiilin gaalo lehum: Allah yi damirum kan ma taboh min zunubum. Wa al ambia battan khabarom: wa wa’adom jeiin hana al masih.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons