unfoldingWord 19 - Ang mga Propeta

unfoldingWord 19 - Ang mga Propeta

Esquema: 1 Kings 16-18; 2 Kings 5; Jeremiah 38

Número de guión: 1219

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Ang Dios nagpadala kanunay ug mga propeta ngadto sa mga Israelita sa tibuok nilang kinabuhi sukad pa kaniadto sa ilang kasaysayan. Ang mga propeta ang sultian sa Dios ug isulti usab nila sa mga tawo ang isulti sa Dios.

Si Elias maoy propeta sa panahon nga is Ahab ang hari sa Israel. Daotan nga tawo is Ahab ug ginatukmod niya ang mga tawo nga mosimba sa dios-dios nga si Baal. Unya giingnan ni Elias si Ahab, “Dili moulan dinhi sa Israel hangtod nga moingon ko nga moulan.” Ug tungod niana, nasuko si Ahab ug maayo.

Unya giingnan sa Dios si Elias nga moadto sa Suba didto sa kamingawan ug motago didto kay patyon siya ni Ahab. Ginahatdan lang siya sa mga langgam ug paan ug karne kada buntag ug gabii. Unya gipangita siya ni Ahab ug sa iyang mga sundalo, pero wala gayod nila siya makit-i. Panahon kadto sa tinghulaw, mao nga bisan ang mga Suba naghubas na.

Unya miadto si Elias sa pikas nga nasod ug adunay balo didto nga naay anak ug hapit na mahutdan ug pagkaon tungod sa hulaw. Giatiman nila si Elias, ug gihatagan sila sa Dios ug pagkaon ug wala gayod mahurot ang ilang harina sa banga nga gisudlan ug ang lana sa botilya panahon sa tinghulaw. Ug mipuyo si Elias didto sa pipila ka tuig.

Paglabay sa tulo ka tuig ug tunga, gipabalik sa Dios si Elias didto sa Israel aron istoryahon si Ahab kay paulanon na sa Dios. Pagkakita ni Ahab kang Elias miingon siya, “Nia na gayod ning samokan!” Mitubag si Elias, “Ikaw maoy samokan! Gisalikway nimo si Yahweh, ang tinuod nga Dios, ug misimba kang Baal. Dad-a ang tanang tawo sa Israel didto sa Bukid sa Carmel.”

Ug nangadto ang tanang tawo sa Bungtod sa Carmel, apil ang 450 nga mga propeta ni Baal. Ug giingnan ni Elias ang mga tawo, “Kanus-a pa kaha ninyo usbon ang inyong mga hunahuna! Kung si Yahweh maoy Dios, alagara siya! Kung si Baal dios, alagara siya!”

Unya giingnan ni Elias ang mga propeta ni Baal, “Ihaw mo ug baka unya andama aron ihalad, apan ayaw sa ug halingi. Mao usab akong buhaton. Ang Dios nga mopadala ug kalayo maoy tinuod nga Dios.” Unya giandam sa mga pari ni Baal ang halad apan wala pa nila halingi.

Unya nag-ampo ang mga propeta ngadto kang Baal, “Paminaw kanamo Baal!” Nag-ampo sila hangtod sa hapon ug nagsinggit-singgit ug gisamad-samaran nila ug mga kutsilyo ang ilang mga lawas, apan wala gayod sila gitubag.

Pagkahapon na giandam ni Elias ang halad sa Dios. Unya gipabuboan niya sa mga tawo ug dose (12) ka dagkong sudlanan sa tubig ang halaran hangtod nga nabasa ug maayo ang halad, kahoy, ug ang yuta sa palibot sa halaran.

Ug miampo si Elias, “O Yahweh Dios ni Abraham, Isaac, ug Jacob. Ipakita karon kanamo nga ikaw ang Dios sa Israel ug pagpamatuod nga ako imo gayod nga sulugoon. Tubaga ako aron kining mga tawhana makahibalo nga ikaw ang tinuod nga Dios.”

Sa kalit lang nga adunay kalayo gikan sa langit ug nasunog ang halad, mga kahoy, mga bato, lapok, ug bisan pa ang tubig nga naa sa palibot sa altar. Nanghapa ang mga tawo sa yuta sa dihang nakita nila kini. Miingon sila, “Si Yahweh mao ang Dios! Si Yahweh mao ang Dios!”

Unya miigon si Elias, “Ayaw ninyo paikyasa ang tanang propeta ni Baal!” Busa gidakop sa mga tawo ang mga propeta ni Baal ug gipahilayo nila sila ug gipatay.

Unya giingnan ni Elias si Hari Ahab, “Balik dayon didto sa siyudad, tungod kay moulan na.” Sa kalit lang nga midag-om, ug mibundak ang ulan. Gipaundangg ni Yahweh ang hulaw ug gipamatud-an nga siya ang tinuod nga Dios.

Sa dihang wala na si Elias, gipapuli sa Dios si Eliseo. Gipabuhat siya sa Dios ug daghang mga milagro. Usa sa mga milagro mao ang mahitungod kang Naaman nga usa ka pangulo sa ilang mga kaaway, nga adunay makalilisang nga sakit. Nakadungog siya mahitungod kang Eliseo busa miadto siya ug naghangyo nga tambalan siya. Giingnan siya ni Eliseo nga motiglom ug kapito sa Suba sa Jordan.

Sa permiro nasuko si Naaman ug nagdumili tungod kay abi niyag binuang kadto. Kadugayan nausab ra ang iyang hunahuna ug mitiglom ug kapito sa Suba sa Jordan. Sa kataposan niyang pagtunga, naayo na ang sakit sa iyang panit. Giayo siya sa Dios.

Daghan ang mga propeta nga gipadala sa Dios. Giingnan nila ang tanang mga tawo nga moundang sa pagsimba ug mga dios-dios ug magmakiangayon na ug magmaluluy-on na sa uban. Gipasidan-an nila ang mga tawo nga kon dili sila moundang sa pagbuhat ug daotan ug dili motuman sa Dios, hukman sila sa Dios ug silotan.

Kanunay nalang gayod nga dili motuman sa Dios ang mga tawo. Kasagaran, ilang ginapasakitan ang mga propeta ug ginapatay. Ang propeta nga si Jeremias gihulog nila sa atabay nga walay tubig ug gipasagdan hangtod mamatay. Nalubong siya sa lapok sa ilawom sa atabay, apan gikaloy-an siya sa hari ug gihaon siya sa atabay samtang buhi pa siya.

Nagpadayon ang mga propeta sa pagsugilon sa pulong sa Dios bisan ug gidumtan sila sa mga tawo. Gipasidan-an nila ang mga tawo nga silotan sila sa Dios kondili sila maghinulsol. Gipahinumdoman usab nila sila nga moabot gayod ang gisaad sa Dios nga Mesiyas.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons