unfoldingWord 30 - ພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງຫ້າພັນຄົນ

unfoldingWord 30 - ພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງຫ້າພັນຄົນ

Esquema: Matthew 14:13-21; Mark 6:31-44; Luke 9:10-17; John 6:5-15

Número de guión: 1230

Idioma: Lao

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

ພຣະເຢຊູໄດ້ສົ່ງບັນດາອັກຄະສາວົກຂອງພຣະອົງອອກໄປປະກາດແລະສັ່ງສອນຕາມແຕ່ລະໝູ່ບ້ານ. ເມື່ອພວກເຂົາກັບຄືນມາ ພວກເຂົາໄດ້ເລົ່າໃຫ້ພຣະອົງຟັງເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ. ແລ້ວພຣະເຢຊູໄດ້ຊວນພວກເຂົາໃຫ້ຂ້າມໄປພັກຜ່ອນໃນບ່ອນທີ່ງຽບສະຫງົບຢູ່ອີກຟາກໜຶ່ງຂອງທະເລສາບ.

ແຕ່ມີຫຼາຍຄົນເຫັນພຣະເຢຊູແລະອັກຄະສາວົກຂອງພຣະອົງລົງເຮືອ. ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນກໍແລ່ນຕາມພຣະອົງໄປຕາມແຄມທະເລສາບເພື່ອໃຫ້ໄປກ່ອນໜ້າພຣະອົງ. ສະນັ້ນເມື່ອພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກມາເຖິງ ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍກໍລໍຖ້າພວກເຂົາຢູ່ທີ່ນັ້ນແລ້ວ.

ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ມີຈຳນວນ 5,000ຄົນ ນັບພຽງແຕ່ຜູ້ຊາຍ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນລວມກັບຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ. ພຣະເຢຊູເຫັນອົກເຫັນໃຈຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຫຼາຍ. ໃນສາຍຕາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ປຽບເໝືອນຝູງແກະທີ່ບໍ່ມີຜູ້ລ້ຽງ. ສະນັ້ນພຣະເຢຊູຈຶ່ງສັ່ງສອນເຂົາ ແລະຢຽວຢາຮັກສາຄົນທີ່ບໍ່ສະບາຍໃນທ່າມກາງພວກເຂົາ.

ໃນຕອນແລງຂອງວັນນັ້ນ ພວກສາວົກບອກພຣະເຢຊູວ່າ, “ຮອດຕອນແລງແລ້ວ ແລະຕົວເມືອງກໍຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນນີ້ຫຼາຍ. ຈົ່ງບອກໃຫ້ປະຊາຊົນພາກັນກັບບ້ານ ເພື່ອພວກເຂົາຈະສາມາດຫາຊື້ອາຫານກິນໄດ້.”

ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕໍ່ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ, ຈົ່ງເອົາອາຫານໃຫ້ພວກເຂົາກິນສາ!” ພວກເຂົາຕອບພຣະອົງວ່າ, “ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງນັ້ນໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາມີພຽງແຕ່ເຂົ້າຈີ່5ກ້ອນແລະປານ້ອຍ2ໂຕ.”

ພຣະເຢຊູໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສາວົກຂອງພຣະອົງບອກພວກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ນັ່່ງລົງເປັນກຸ່ມເທິງຫຍ້າ ກຸ່ມລະ50ຄົນ.

ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງຮັບເອົາເຂົ້າຈີ່5ກ່ອນກັບປາ2ໂຕ ແລ້ວກໍເງີຍໜ້າຂຶ້ນເທິງຟ້າ ແລະໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສຳລັບອາຫານ.

ແລ້ວພຣະເຢຊູກໍຫັກເຂົ້າຈີ່ແລະແບ່ງປານັ້ນເປັນຕ່ອນໆ. ພຣະອົງຊົງແຈກແຕ່ລະຕ່ອນໃຫ້ກັບພວກສາວົກແລະປະຊາຊົນທັງໝົດ. ພວກສາວົກກໍພາກັນແຈກຢາຍເຂົ້າຈີ່ແລະປາຕໍ່ໆກັນໄປແລະມັນກໍບໍ່ໝົດຈັກເທື່ອ! ທຸກໆຄົນໄດ້ກິນແລະມີຄວາມພໍໃຈຫຼາຍ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງກໍເກັບເອົາສ່ວນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກິນເອົາໄວ້ໄດ້ຈົນເຕັມ 12 ກະຕ່າ! ອາຫານທັງໝົດນັ້ນແມ່ນມາຈາກເຂົ້າຈີ່ພຽງ 5 ກ້ອນແລະປາ 2 ໂຕ.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?