unfoldingWord 30 - Isun Mipui Sang Nga A Vai

unfoldingWord 30 - Isun Mipui Sang Nga A Vai

Esquema: Matthew 14:13-21; Mark 6:31-44; Luke 9:10-17; John 6:5-15

Número de guión: 1230

Idioma: Hmar

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Isun a thruoihruoihai chu thuhril ding le inchûktir dingin a tirsuok a. An hung kîr nawk chun an thilthawhai le an inchûktirhai chu Isu an hril a. Chun sawtnawte fienriel hmuna chawl hadam dingin a fiel a, chuongchun longa chun an lût a, an fe ta a.

Nisienlakhom, Isu le a thruoihruoihai an fe suok lai chu mipui tamtakin an hmu a. Dîl kama chun tlânin anni tuok tumin râl khing tieng an lo tlân khal a. Isu le a thruoihruoihai an tlung chun, mipui tamtakin an lo tuok a.

Mipuihai chu nuhmei le naupang tiemsa lovin 5000 chuongzet an nih. Isun mipuihai chu a hmuin a lunginsiet tawl em em a. Vêngtu neilo beramhai angin a hmu a. Chuongchun anni chu an chûktira, an damnawhai a sukdam tawl a.

Zântieng khuo a hung inhnu chun, an chûktirhai chun Isu an hril a, “A hnai lai hin khuo a um si naw, fâkthei thil iemani bêk an hmu theina dingin mipuihai hi intrin tir ta la,” an ta.

Nisienlakhom Isu’n an kuomah, “Nangnîn fâk ding pe ro,” a ta. Thruoihruoihai chun, “Chuongchu iengtin am thawthei kan ta?” Beipêr panga le nga pahni chau kan nei a nih,” an ta.

Isu’n mipuihai chu a kuoma a ko khawma, inchûktirhai kuoma mipuihai chu hlobet chungah, sawmnga peia inthrungtir dingin a hril a.

Chun Isu’n beipêr panga le nga pahni chu a lâk a, vântieng enin mal a sawm a.

Chun Isun bei le nga chu a khoia, beipêrhai chu thruoihruoihai kuoma a pêka. Chun thruoihruoihai chun mipuihai kuoma an pêk a. Thruoihruoihai chun beihai chu an sem peia, tlâksam a umnaw rêng rêng! Mipuihai chun an fâka, an khop tawl ta a.

An fâk mahlahai chu thruoihruoihai chun an rût a, bawm sawm le pahni an rût sip a. Fâk ding popo kha beipêk panga le nga pahnia inthoka hung suok a nih.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?