unfoldingWord 24 - Johanin Isu a Baptis

unfoldingWord 24 - Johanin Isu a Baptis

Esquema: Matthew 3; Mark 1; Luke 3; John 1:15-37

Número de guión: 1224

Idioma: Hmar

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Johan chu a hung seilien phing chun, zawlnei a hung ni ta a. Thlalêrah a um a, khauthrikthri le ram khuoizu a ring a, sanghawngsei hmul puon a sil a.

Johan thuhril ngaithla dingin mipui an hung inkhawm a. “Sim ro, Pathien Lalram chu a hnai tah!” tiin an kuoma a hril a.

Johan thuhril an hriet chun mi threnkhat chun an suolhai an sima, baptisma an chang ta a, nisienlakhom sakhuo thruoitu tamtak, an suolna puong si lo le sim si lova, baptisma chang dinga hung khom an um.

Johan chun sakhuo thruoituhai kuoma chun, “Rûlthlahai! Sim unla, in umdânhai thlak thlengro. Thing tin ra thraa ra naw phot chu, an phûra, meia an pei hlak,” a ta Zawlnei Isaiin, “Ngaita, ka tirko I hmaa ka tira, ama chun I hmaah I lampui buotsai a tih,” a ti kha Johan hin a sukkim a nih.

Judahai mithrenkhatin Johan chu Messia a ni le ni naw an indawna. Johan chun, “Messia chu kan naw a, nisienlakhom ka hnunga keia nêka ropuilem a hung ding a nih, kûna a pheikhok hrui sût tlâk khom kan nawh,” tiin a dawn a.

A zînga chun, Isu chu Johan kuoma baptisma chang dingin a hunga. Johanin ama a lo hmu chun, “En ta u! Pathien Beramte khawvêl suol fe hmang puitu ding saw!” a ta.

Johanin Isu kuomah, “Baptisma inchangtir ding che ka tlâk nawh. I mi baptis ka trûl lem a nih,” a ta. Nisienlakhom Isu’n a kuomah, “ I mi baptis ngei ding a nih, I mi baptis hi thil thra a nih,” a ta. Chuongchun Johan chun a baptis ta a, Isun thilsuol a thaw lei ni lovin – Isun thilsuol a thaw ngai nawh.

Isu chu tuia inthoka a hung suok chun, Pathien Thlarau chu vathru angin a chungah a hung fu ta a. Chun vâna inthokin rawl a hung suoka, “Nang ka Naupa dittak, ka lawm em em chu I nih,” tiin.

Pathienin Johan kuoma thu a lo hril ta sa hrim, “Mitu am a ni, I baptis chungah Thlarau Thienghlim hung fûng a tih,” a ti kha. Ama chu Pathien Naupa a nih.” Pathien pakhat chau a um. Nisienkhom Pathiena chun mi pathum an uma, Pa, Naupa Isu, le Thlarau Thienghlim an nih.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons