unfoldingWord 24 - Gibawtismohan ni Juan si Jesus

unfoldingWord 24 - Gibawtismohan ni Juan si Jesus

Esquema: Matthew 3; Mark 1; Luke 3; John 1:15-37

Número de guión: 1224

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Midako na si Juan nga anak ni Zacarias ug Elizabet, ug nahimo siya nga propeta. Didto siya nagpuyo sa kamingawan, ug dugos ug dulon ang iyang kinaon, ug hinimo gikan sa buhok sa kamelyo ang iyang sanina.

Nangadto ang daghang mga tawo sa kamingawan aron pagpamati kang Juan. Unya giwalihan niya sila sa pag-ingon, “Paghinulsol kamo kay hapit na moabot ang gingharian sa Dios!”

Sa pagkadungog sa mga tawo sa iyang mensahe, daghan ang naghinulsol sa ilang mga sala, ug gibawtismohan sila ni Juan. Daghan usab ang mga pangulo sa relihiyon sa mga Judio nga miadto kang Juan aron pagpabawtismo, apan wala sila maghinulsol o magsugid sa ilang mga sala.

Giingnan ni Juan ang mga pangulo sa relihiyon sa mga Judio, “Kamong mga lala nga mga bitin, paghinulsol kamo ug pagbag-o na kamo. Kay ang tanang kahoy nga dili mamunga ug maayo, pagaputlon kini ug isugnod sa kalayo.” Natuman ni Juan ang ginaingon sa mga propeta, “Tan-awa ninyo, ipauna nako nimo ang akong mensahero, nga maoy moandam sa imong dalan.”

Gipangutana si Juan sa uban nga mga Judio kung siya ba ang Mesiyas. Apan mitubag si Juan, “Dili ako ang Mesiyas. Apan adunay moabot sunod kanako, ug halangdon pa siya kanako kay dili ko takos bisan nalang sa paghukas sa iyang sandalyas.”

Sunod adlaw, miabot si Jesus aron sa pagpabawtismo kang Juan. Pagkakita ni Juan kaniya, miingon siya, “Tan-awa ninyo! Ania na ang Nating Karnero sa Dios nga maoy magkuha sa sala sa kalibotan.”

Miingon si Juan kang Jesus, “Dili ko takos sa pagbawtismo nimo. Ikaw unta ang mobawtismo sa akoa.” Apan nag-ingon si Jesus, “Bawtismohi ako, tungod kay mao na ang maayo nato nga buhaton.” Busa gibawtismohan siya ni Juan, bisan pa man ug walay sala si Jesus.

Paghaw-as ni Jesus sa tubig, nagpakita ang Espiritu sa Dios sa hulagway sa salampati ug mipaubos ug mitugdon kaniya. Unya, nagsulti ang Dios gikan sa langit nga nag-ingon, “Ikaw ang hinigugma kong Anak, gikahimut-an ta ka ug maayo.”

Giingnan sa Dios si Juan, “Manaog ang Balaang Espiritu ug motugdon sa tawo nga imong bawtismohan. Ug kana nga tawo, Anak sa Dios.” Wala nay lain nga Dios. Sa dihang gibawtismohan ni Juan si Jesus, nadunggan niya ang Dios nga Amahan nga nagsulti, nakita niya ang anak sa Dios nga mao si Jesus, ug nakita ang Balaang Espiritu.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?