unfoldingWord 13 - Israel Kuoma Pathien Thuthlung

unfoldingWord 13 - Israel Kuoma Pathien Thuthlung

Esquema: Exodus 19-34

Número de guión: 1213

Idioma: Hmar

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Pathienin Israelhai Tuipui Sen a thruoikai hnung chun Sinai Tlâng thlalêr hmun chu a thruoi tlung ta a. Hi hi hmun bawk kha a ni Mosie’n chîmbuk kâng a hmuna kha a nih. Chu tlâng thruta chun mipuihaiin an puoninhai an zâr a.

Pathienin Mosie le mipuihai kuoma thu a hrila “Ka thu in zawma, ka thuthlung in pawm phot chun ka ro hlu, thiempuhai lalram le hnam thienghlim nîng in tih,” a ta.

Nithum hnung, mipuihai chu thlarau tienga an hmin hnung chun Pathien chu Sinai Tlanga chun van inrûm leh kawlinlep leh mei khu leh tawtawrawt ri nasatak leh a hung trum a. Mosie chau chu tlang chunga hang kai a phal a.

Pathien chun a thuthlung chu a pêk tah a, “Jehovah, in Pathien, Aigupta sala in intâng sansuoktu cheu kha ka nih, Pathien danghai hrimhrim in biek ding an nawh,” a ta.

“Milemhai siemin anni chu be naw ro, kei Jehovah, Pathien thîkthusie ka nih. Ka hming hi a narân mei meiin hril naw ro. Chawlni chu vong thienghlim dingin hre zing ro. Ni ruk sûng sin thawng in ta, ni sari ni ruokchu chawl trok ni a na, in mi hriet zing ding ni a nih”.

"I nu le pa chawimawi rawh. Tuol i that ding an nawh. I uire ding an nawh. In rûk ding an nawh. Khêl i hril ding an nawh. I vênghai nuhmei inhnar ding an bok nawh. I vênghai thil hrim hrim chu in hnar ding an nawh,” a ta.

Chuongchun Pathienin thupêk sawmhai chu lungphêk pahnihai chungah a ziek a, Mosie kuomah a pêk a. Chubâka chun Pathienin dân thupêkhai le inthawi dân an hmang dingin a pêk belsa boka. Hi dânhai hi an zuia an zawm phot chun Pathienin mal sawmin vêng him tlat ân tiem bok a. Chun hi dânhai hi an zawm naw chun Pathienin a hrem tawl ding a nih.

Pathienin Israelhai chu puonin bawl dân ding a riruong a ditdân takin a pêk a. Intuokna Puonin ti ning a ta, pindan pahni, puonzâr lientakin a daidan a nei a. Chutaka chun mi tukhom, puonzâr hliea chun thiempu laltak ti chau naw chu an lût thei nawh; chu taka chun Pathien a chêng si a.

Mi tu el khom Pathien dân bawsetu chun, Pathien kuomah, Intuokna Puonin a chun in thawina dingin ran an hung lâk ding a nih. Ran chu thiempuin that a ta, maichâm chungah a raw hmang ding a nih. Inthawina thisen chun mi suolna inkhum a ta, Pathien mithmuah inthieng a hung ni ding a nih, Pathienin Mosie unaupa Aron le a thlahai chu a thiempu dingin a thlang ta a.

Pathienin ama chu Pathien taka be ding le a hnam thlanghai ni dinga dân a siemhai chu mipuiin zawm thra an ti tlanga. Nisienkhom hun sawtnawte hnung ela chun Pathien thupêkhai zawm dinga an intiemna chu bawsiein nasatakin an suol nawk el a.

Ni tamtak sûng chu Mosie chu Sinai Tlang chunga chun Pathien le inbein a um a. Mosie chu a hung kîr thla vak naw leiin, mipuihai chun an lo nghâk nghok a. Chuongchun an rângkachakhai chu Aron kuomah an hung chawia, milima siem pêk dingin an ngên a.

Chuongchun Aronin bawngte hmel putin rângkachak chu milemin a siem ta a. Mipuihai chun invêtthlâk takin milem chu Pathien biekin an bieka, a kuoma chun an inthawi el ta a! Pathien chu an chunga chun a lung a sen ta em em ela, anni chu sukchimit vong a tum el ta a. Nisienkhom an ta dingin Pathien kuoma that vong lo dingin Mosiein a ngêna, a trongtaina chu Pathienin a ngaithlâka, a that tawl ta naw a.

Tlanga inthoka Mosie a hung thla chun, milem an siem chu a hmuin a lung a sen em em ela, lungphêk pahnia thupêk sawm Pathienin a ziekhai kha a dêng nawi vong el a.

Mosie chun milem chu a vuok phit nenga, a phit chu tuiah an chie a, tui chu mipuihai an dawntir tawl a. Pathienin an chungah hri an lêngtira, mi tamtakin an thi pha ta a.

Mosie chu tlang chunga chun a lawnkai nawk a, mipuihai ngaidam dingin Pathien kuomah a trongtrai a. Mosie trongtraina chu Pathienin a ngaithlâka, mipuihai chu a ngaidam ta a. Chun Mosie chun lungphêk pahni chunga thupêk sawm inziekna, a dêngkawi hai hrukbit nawkna dingin lungphêk thar pahni chungah Thupêk Sawmhai kha a ziek nawk a. Chu zo chun Pathienin Israelhai chu Ram Tiem panin Sinai Tlânga inthok chun a thruoisuok nawk a.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons