unfoldingWord 13 - Xoossay Isra7eele Asaara Caaqida Caaquwa

unfoldingWord 13 - Xoossay Isra7eele Asaara Caaqida Caaquwa

Esquema: Exodus 19-34

Número de guión: 1213

Idioma: Gofa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Xoossay Isra7eele asaa Zo7o Abbaa baggara kaalethidi, bazzo biittara aathidi, Siina giya deriyakko efis. He derey Musey kase xuugettiya tushiya be7ida deriya. Asay he deriyas toho son bantta dunkkaaniya tokkidosona.

Xoossay “Hintte taw kiitetikonne ta qaala caaquwa naagikko bonchetida laata, kawo kahinetanne geeshsha dere gidana” yaagidi Musesinne Isra7eele deriyas odis.

Asay bantta ayyaana de7uwa giigisidi simmin, heedzu gallasappe guye, Xoossay dada girssan, wol7anthan, cuyaninne wolqaama moyze punon Siina deriya bolla wodhdhis. He wode deriya bolla keyana mela kiitetiday Muse xalaala.

Hessafe guye, Xoossay enttaw caaqo qaala immidi, haysada yaagis: “Taani hinttena Gibxe aylletethafe kessida Godaa, hintte Xoossaa gidiya gisho hara xoossata goynnopite” yaagis.

Taani Goday, qanaatiya Xoossi gidiya gisho, new eeqata medhdhofa; entta goynnofa. Taa sunthaa hadan xeegoppa; sambbaata gallasaa boncha. Ne ooso ubbaa usuppun gallasan ootha; laappuntha gallasay neeni shemppiya gallasinne tana qoppiya gallas.

Ne aawanne ne aayiw boncha; wodhoppa; laamofa; kaysotoppa; worddotoppa. Ne laggiya machiw, iya keetha, woy iyabaa gididaba aybaakka amotofa.

Hessafe guye, Xoossay tammu kiitata nam7u loche shuchata bolla xaafidi Muses immis. Kaallidi entti naagana mela hara dumma dumma higgetanne wogata enttaw immis. Asay he higgeta naagikko, Xoossay entta anjjananne naagana gidi qaala gelis. Gidoshin, he higgeta nagonna ixxiko Xoossay entta pirddana.

Xoossay, entti giigisanaw bessiya dunkkaaniya oosuwa Isra7eele asaas immis. He dunkkaaney, “Gahetetha dunkkaane” geetettees; iyaw magaraajjon sheekettiya nam7u kifileti de7oosona. Xoossay iyan de7iya gisho, magaraajjuwafe guye baggan de7iya bessaa gelanaw bessey kahine halaqaa xalaala.

Xoossa higgiya naagonna oonikka gahetetha dunkkaniya sinthan de7iya yarshsho bessaa bolla Xoossas yarshsho mehe shukkees. Kahiney he mehiya shukkidi, yarshsho bessaa bolla xuugees. Shuketida mehiya suuthay he uraa nagaraa kammees; iya Xoossa sinthan xillisees. Xoossaa kahine gidana mela Xoossay, Muse ishaa Aaronanne iya sheesha dooris.

Asa ubbay Xoossay immida kiitaa naaganaw, iya xalaala goynnanawnne iyaw dumatida dere gidanaw issife qachidosona. Shin, kiitettana gidi caaqida guutha wodeppe guye iita nagara oothidosona.

Daro gallasi aadhdhana gakkanaw Musey Xoossara odetishe Siina deriya bolla gam7is. I yaana gakkanaw naagoy asaa daro salethis. Hessa gisho, bantta worqqaa Aaronakko ehidi, eeqa oothana mela oychidosona.

Aaroni mara misilen worqqa eeqa medhdhis. Banttana teqqanaw dandda7etona hanotan eeqa goynnidosona; yarshsho yarshshidosona. Entta nagara gisho, Xoossay entta bolla hanqettis; enttana dhayssanaw qoppis. Gidoshin, Musey enttaw woossis; Xoossay iya woosaa si7idi, entta dhaysona aggaagis.

Musey deriyappe wodhdhidi, eeqa be7ida wode, daro hanqqettidi, ba kushiyan oykkidi yida, tammu kiitati xaafetida loche shuchata holidi mentherethis.

Musey entti medhdhida worqqaa eeqa ekkidi, taman xuuggis; liiqana gakkanaw gaaccis; haathan maadhidi, Isra7eele asaa ushshis. Xoossay asaa bolla wolqqaama gado yeddin, daro asay hayqidosona.

Zaaridi Musey deriya bolla keydi, Xoossay, asaas atto gaana mela woossis. Xoossay Muse woosa si7idi, asaas atto gis. Musey tammu kiitati xaafetida nam7u loche shuchata menthida gisho, haraa entta bessan giigisis. Musey tammu kiitati xaafetida hara loche shuchata ekkidi deriyappe duge wodhdhis. Hessafe guye, Xoossay Isra7eele asaa Siina deriyappe denthidi, immana gidi qaala gelida biittaa kaalethis.Geeshsha Maxaafa taarikey eketiday, Kessaa 19-34

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons