unfoldingWord 45 - Istifanus da Filibus

unfoldingWord 45 - Istifanus da Filibus

Esquema: Acts 6-8

Número de guión: 1245

Idioma: Hausa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Daya daga cikin shugabannin Ikklisiya mutum ne mai suna Istifanus. Yana da suna mai kyau yana kuma cike da Ruhu Mai Tsarki da hikima. Istifanus ya yi mu'ijizai yana kuma rinjayar hankulan mutane su gaskanta da Yesu.

Wata rana, sa'anda Istifanus yake koyarwa akan Yesu, wassu Yahudawa da basu gaskanta da Yesu ba suka fara jayayya da Istifanus. Suka hussata kwarai, suka yi karya akan Istifanus wa shugabannin addini. Suka ce, "Mun ji shi yana fadar mugayen abubuwa a kan Musa da Allah!" Saboda haka sai shugabanin addini suka kama Istifanus suka kai shi gaban babban firist da wasu shugabannin Yahudawa, inda ma su shaidar karya suka karu akan Istifanus.

Babban Firist din ya tambayi Istifanus, "Wannan abubuwan gaskiya ne?" Istifanus ya amsa da tunatar masu da manyan al'amuran da Allah ya yi daga zamanin Ibrahim zuwa zamanin Yesu, da yadda mutanen Allah suka ci gaba da yi masa rashin biyayya. Sai ya ce, "Ku kangararru, mutane masu tawaye, kullum kuna kin Ruhu Mai Tsarki, kamar yadda kakannin ku, suka ki Allah suka kuma kashe annbawansa. Amma ku kun yi abin da yafi na su muni! Kun kashe Almasihu!"

Da shugabanin addinin suka ji haka, sai suka husata kwarai, suka toshe kunnuwan su suna ihu da karfi, suka ja Istifanus suka fitar da shi daga garin, suka jejjefe shi da duwatsu domin su kashe shi.

Sa'anda Istifanus ke mutuwa, sai ya yi kuka, "Yesu, ka karbi ruhu na," Sa'annan ya fadi da gwiwar sa, ya kara ihu, "Ubangiji, kada ka kama su da wannan laifin." Sa'an nan ya mutu.

Wani matashi mai suna Shawulu, ya amince da mutanen da suka kashe Istifanus ya kuma lura da rigunansu a lokacin da suke jifarsa da duwatsu. A wannan ranar mutane da yawa da ke zama a Urushalima suka fara tsananta wa masu bin Yesu, saboda haka masu bi suka gudu zuwa wassu wurare. Amma duk da haka kowane wuri suka je suna ta wa'azin Yesu.

Wani almajirin Yesu mai suna Filibus, daya ne daga cikin masu bi da suka gudu daga Urushalima a lokacin tsanani. Ya je Samariya inda ya yi wa'azin Yesu, mutane da yawa suka sami ceto. Wata rana wani mala'ika daga Allah ya ce wa Filibus ya je wani hanya a cikin hamada. Sa'adda yake tafiya a kan hanyar, Filibus ya ga wani jami'in Habasha mai daraja yana tafiya a cikin karusarsa. Ruhu Mai Tsarki ya gaya wa Filibus ya je ya yi wa mutumin magana.

Da Filibus ya zo kusa da Karusar, sai ya ji Bahabashen yana karatu daga littafin da annabi Ishaya ya rubuta. Mutumin yana karatu, ''Suka tafi da shi kamar dan rago don a kashe shi, kuma kamar yadda dan rago yake shiru, bai fadi ko kalma guda ba. Suka yi masa rashin adalci, ba su girmama shi ba. Suka dauke masa ransa daga gare shi."

Filibus ya tambayi Bahabashen, "Ko ka gane abinda kake karantawa?" Bahabashen ya amsa, "A'a, bazan iya ganewa ba sai dai idan wani ya bayyana mani. Ina rokon ka, ka shigo ka zauna kusa da ni. Ishaya yana rubutun nan game da kansa ne ko wani?"

Filibus ya bayyana wa Bahabashen cewa Ishaya yana rubutu ne akan Yesu, Filibus ya yi amfani da wadansu nassoshi domin ya gaya masa labari mai dadi akan Yesu.

Yayin da Filibus da Bahabashen suke tafiya, sai suka iso wani ruwa. Bahabashen ya ce, "Duba! ga ruwa nan! Ko za a yi mani baftisma?" Sai ya gaya wa matukin ya tsayar da karusar.

Sai suka gangara cikin ruwan, sa'annan Filibus ya yi wa Bahabashen baftisma. Bayan da suka fito daga cikin ruwan, sai nandanan Ruhu Mai Tsarki ya dauki Filibus zuwa wani wuri inda ya ci gaba da gaya wa mutane game da Yesu.

Bahabashen ya ci gaba da tafiyar sa zuwa gida, yana murna cewa ya san Yesu.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?