unfoldingWord 45 - Si Esteban ug si Felipe

unfoldingWord 45 - Si Esteban ug si Felipe

Esquema: Acts 6-8

Número de guión: 1245

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Usa sa mga pangulo sa mga magtutuo sa unang Simbahan kaniadto mao si Esteban. Aduna siyay maayong dungog ug siya puno sa Balaang Espiritu ug kaalam. Nagbuhat siya ug daghang milagro ug iyang gipasabot ug maayo ang mga tawo nga motuo kang Jesus.

Usa ka adlaw, samtang nagtudlo si Esteban mahitungod kang Jesus, adunay pipila ka Judio nga nakigdibate kaniya. Kini nga mga Judio wala motuo kang Jesus. Nasuko kaayo sila kang Esteban ug nagsulti silag bakak didto sa mga pangulo sa mga Judio. Miingon sila, “Nadunggan namo si Esteban nga nagsulti ug daotan batok kang Moises ug sa Dios!” Busa gipadakop nila si Esteban ug gidala siya didto sa pangulong pari ug sa uban pang mga pangulo sa mga Judio, diin adunay mga saksi nga nagsulti ug bakak batok kang Esteban.

Nangutana ang pangulong pari kang Esteban, “Tinuod ba kining mga butanga nga gipanulti nila bahin kanimo?” Nitubag si Esteban pinaagi sa pagpahinumdom kanila sa mga daghang kahibulongang butang nga nabuhat sa Dios sukad pa sa panahon ni Abraham hangtod sa panahon ni Jesus, ug ang padayon nga pagsupak nila sa Dios. Unya miingon siya, “Kamong mga gahi’g ulo ug mga masinupakon nga mga tawo, kanunay lang ninyong isalikway ang Balaang Espiritu sama sa inyong mga katigulangan nga gisalikway usab ang Dios ug gipatay ang iyang mga propeta! Apan mas daotan kamo, kay inyong gipatay ang Mesiyas!”

Sa dihang ang mga pangulo sa relihiyon sa mga Judio nakadungog niini, nasuko sila pag-ayo. Ilang gisampongan ang ilang mga dalunggan ug naninggit sila ug kusog. Unya ilang giguyod si Esteban paingon sa gawas sa siyudad ug ila kining gibato aron patyon siya.

Kadtong hapit na mamatay si Esteban, misinggit siya, “Jesus, dawata ang akong espiritu.” Unya miluhod siya ug misinggit pag-usab, “Agalon, ayaw sila paningla sa sala nga ilang gihimo.” Unya, namatay siya.

Adunay usa ka batan-on nga lalaki ug ang ngalan niya mao si Saulo. Miuyon si Saulo sa mga tawo nga nagpatay kang Esteban ug siya ang nagbantay sa ilang mga kupo samtang ilang gibato si Esteban. Anang adlawa, nagsugod na ang paglutos sa mga tawo sa Jerusalem sa mga sumusunod ni Jesus, mao nga namiya ang mga magtutuo ngadto sa ubang dapit. Bisan pa man niini, nagsangyaw gihapon sila mahitungod kang Jesus bisan asa sila naabot.

Si Felipe ang usa sa mga sumusunod ni Jesus nga nilakaw gikan sa Jerusalem sa kamulo pa ang paglutos. Niadto siya sa Samaria diin nagsangyaw siya mahitungod kang Jesus ug daghan ang naluwas. Usa ka adlaw, adunay gipadala ang Dios nga anghel aron sultian si Felipe nga moadto sa usa ka dalan padulong sa kamingawan. Samtang naglakaw siya, nakakita si Felipe ug opisyal nga taga-Etiopia nga dako ug katungdanan. Nagsakay kini sa iyang karwahe. Giingnan si Felipe sa Balaang Espiritu nga adtoon ang opisyal ug iya kining istoryahan.

Sa dihang duol na sa karwahe si Felipe, nadunggan niya ang Etiopianhon nga nagbasa sa sinulat ni propeta Isaias. Mao kini ang iyang gibasa, “Sama siya sa karnero nga gidala sa ihawanan aron patyon, ug sama sa karnero nga hilom, wala gayod siya motingog. Dili maayo ang ilang pagtagad kaniya ug dili sila morespeto kaniya. Gipatay nila siya.”

Gipangutana ni Felipe ang opisyal, “Nakasabot ka ba sa imong gibasa?” Ang Etiopianhon mitubag, “Wala, masabtan lang nako kini kung dunay mopasabot kanako. Dali, lingkod sa akong tapad. Nagsulat ba si Isaias mahitungod sa iyang kaugalingon o sa laing tawo?”

Giingnan ni Felipe ang Etiopianhon nga si Jesus ang gipasabot ni Isaias. Gigamit usab ni Felipe ang Kasulatan aron sultihan siya sa maayong balita mahitungod kang Jesus.

Samtang nagpadayon sila sa ilang panaw, miabot sila sa dapit nga dunay tubig. Miingon ang Etiopianhon kang Felipe, “Tan-awa, adunay tubig dinhi. Mahimo ba ako nimong bawtismohan?” Ug gipahunong niya ang karwahe.

Niadto sila sa tubig ug gibawtismohan ni Felipe ang Etiopianhon. Paghaw-as nila gikan sa tubig, kalit lang nga gikuha si Felipe sa Balaang Espiritu ug gidala sa laing dapit, diin nagpadayon siya pagsangyaw sa mga tawo mahitungod kang Jesus.

Nagpadayon ang Ethiopianhon sa iyang panaw padulong sa iyang pinuy-anan nga nagmalipayon tungod kay nailhan na niya si Jesus.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?