unfoldingWord 45 - Filphoosanne Itophiya Shuuma

unfoldingWord 45 - Filphoosanne Itophiya Shuuma

Esquema: Acts 6-8

Número de guión: 1245

Idioma: Gofa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Koyro woosa keethan de7iya kaalethiya asaappe issoy Isxifaanose geetetiya addiya. I lo77o sunthi de7iya asi; Geeshsha Ayyaananinne cincatethan kumida asi. Isxifaanosey daro malaatata oothidi, asay Yesuusa ammanana mela suure gaaso shiishiya asi.

Issi gallas, Isxifaanosey asaa Yesuusaba tamaarsishin, Yesuusa ammanona issi iss Ayhudeti, Isxifaanosera palama doomidosona. Iya odan daro yilotidi, iyaba kaalethiya asaas worddo odidosona. Ha uray “Muse bollanne Xoossa bolla iitaba odetishin si7ida” yaagidosona. Hessa gisho, kaalethiya asay Isxifaanose oykkidi, hara worddo markka shammidi, Isxifaanose kahine halaqakko ehidosona.

Kahine halaqay, “Ha geetetiyabay tume” yaagidi oychis. Isxifaanosey zaaridi, Abrahaameppe doomidi Yesuusa gakkanaw Xoossay oothida malaalsiya oosuwa odis. Qassi, Xoossa derey, zaari zaari iya bolla waanidi makkallidaakko enttaw odis. Gujjidikka, “Hintte si7onna ase; hintte wozanay Xoossaa qaala ekkanaw koyenna; hintte aawati Xoossara eqetidaysadanne nabeta wodhidaysada, hintte ubba wode Geeshsha Ayyaanaara eqeteeta. Hintte Kiristtoosa wodhidi, hintte aawatappe aadhida nagara oothideta.

Kaalethiya asay hessa si7ida wode, bantta haytha tuccidi, yilo eexidi, wolqqaama waaso waassidosona. Isxifaanose katamaappe goochi kessidi, shuchan caddidi wodhidosona.

Isxifaanosey hayqishe, “Yesuusa, ta shemppuwa ekka” yaagidi waassis. Iyappe guye, gulbbatidi, “Ta Godaw, ha nagaraa enttaw tayboppa” yaagidi zaari waassidi, hayqqis.

Saawula geetetiya issi na7atethay, Isxifaanose wodhiya asaara maqetidi, entti Isxifaanose bolla shuchu holiyaade entta afilaa naagees. He wode Yersusalaamen de7iya asay Yesuusa ammaniya asaa goodo doomidosona. Yaatin ammaniya asay hara bessi baqatidosona; gidoshin, gooday de7ikoka, entti bida bessa ubban Yesuusabaa odoosona.

Gooda wode Yerusalaameppe baqatida, Yesuusa tamaaretappe issoy Filphoosa geetetiya ammaniya addiya. I Samaare katama bidi Yesuusaba sabbakida wode daroti ammanidosona. Issi galas, Xoossa kiitanchoy, bazzo biitan de7iya issi bessi baana mela odis. Filphoosi ba ogiya bishin, issi eretida Itophiya shuumay, ba para gaariya bolla uttidi bishin be7is. He addiya odisana mela Geeshsha Ayyaani Filphoosa kiittis.

Filphoosi para gaariyakko shiiqidi, Itophiya shuumay nabiya Isayaasa maxaafappe nabbabshin si7is. Shuumay nabbabiya kifiley, “I dorssada shukettanaw laagettis; dorssi si77i geysada I ba doona dooybeenna; iyaw xillo pirddi dhays; iya bonchibookona; iya de7oy ha sa7aappe qanxettis” yaagees.

Filphoosi Itophiya addiya, “Ne nabbabeyssi new gelidee?” yaagidi oychis. Shuumay zaaridi, “Taw odidi qoncisiya asi baynnashin waanidi gelanee?” yaagis. Para gaariya bolla keyidi uttana mela Filphoosa woossis. Isayaasi, “Babaa odiyye woy hara asabaa odii?” yaagidi oychis.

Isayaasi xaafiday, Yesuusabaa gideyssa Filphoosi Itophiya addiyas qonccisidi odis. Filphoosi Yesuusaba odanaw hara Geeshsha maxaafa kifileta go7ettis.

Filphoosaranne Itophiya addiyara nam7ay bishe haathi de7iya bessi gakkidosona. Itophiya addey, “Haathe hayssa be7a; ta xammaqettonna mela diggey aybee?” yaagis. Para gaariya laaggiya addey essana mela odis.

Entti nam7ay wodhdhidi haathan gelidosona; Filphoosi, Itophiya addiya xammaqis. Entti haathaafe gaxa keyida wode Geeshsha ayyaanay Filphoosa qopponna efis; Filphoosi bida bessa ubban Yesuusabaa odis.

Itophiya shuumay Yesuusa ammanida gisho, daro ufaytishe ba biitta simmis.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?