unfoldingWord 47 - Phawuloosinne Sillaasi Filphisiyusan

unfoldingWord 47 - Phawuloosinne Sillaasi Filphisiyusan

Esquema: Acts 16:11-40

Número de guión: 1247

Idioma: Gofa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Saawuli Rooma kawotethan yuuya wode ubban ba Roome sunthaa “Phawuloosa” geeteteysa go7etees. Phawloosaranne iya laggiya Sillaasara Yesuusaba sabbakishe Filphisiyusa katama gakkidosona. Asay woossanaw shiiqiya, katamaappe gaxan shaafa matan de7iya bessa bidosona. He bessan Liidiya geetetiya issi zal7ancho maccasiw demmidosona; iya Xoossaa dossiyanne goynniya maccas.

Yesuusaba si7ana mela Xoossay Liidiya wozana dooyis; iiranne I soo asaara xammaqetidosona. Ba son daana mela Phawloosanne Sillaase shoobbasu; entti iiranne I soo asaara de7idosona.

Phawloosaranne Sillaasera daro wode woosa bessan ammaniya asaara gehettoosona. Gellas gallas entti yaa biya wode xalahey oykkida issi geela7o aylliya entta kaallawusu. He xalahiya wolqqan, daro asaas wontto hanabaa odada, ba godatas daro miishe shiishawusu.

He geela7o aylliya, entta kaallada, “Ha asati Ubbaafe Bolla Xoossaa aylleta! Entti hintte attana ogiya odoosona” gada waassasu. Phawloosi yilotana gakkanaw iya hessa oothasu.

Daro wode, iya hessa gada waassashe entta kaallishin, Phawloosi guye simmidi, he tuna ayyaanaa, “Yesuusa sunthan iippe keya” gidi kiittin, ellesidi Xalahey iyo yeddidi keys.

Shin he geela7o aylle godati banttaw miishe demmiya ogey gorddetidaysa be7idi, daro yilotidosona. Xalahiya wolqqi baynashin, he aylliya aybakka asaas odanaw dandda7onnaysa erdosona.

Hessa gisho, he geela7o aylle godati Phawloosanne Sillaasa oykkidi, Rooma shuumata sinthe efidosona. Entta wadhdhidaappe guye, qasho keethi gelssidosona.

Entti Phawloosanne Sillaasa qasho keethas qol77a gelssidosona; entta tohuwa duuxidosona. Shin giddi bilahe gidiya wode Phawloosaranne Sillaasera woossishenne mazmure zammarshe Xoossaa galatoosona.

Qopponna qasho keethaa baasoy qaaxxana gakkanaw biitti qaaxxis. Qasho keetha pengge ubbay dooyettis; qasho asaa ubbaa santhalaatay birshsheti wodhdhis.

Qasho keethaa naageysi dhiskkofe barkida wode qasho keethaa pengge ubbay dooyetidaysa be7idi babbis; qasho asay kessi ekkidabaa daanin bana wodhanaw mashshe ekkis. Shin Phawloosi iya be7idi, “Nu ubbay hayssan de7oos; neeni ne shemppuwa qohoppa” yaagidi waassis.

Qasho keethaa naageysi, kokkorishe Phawloosakonne Sillaaseko yidi, “Taani attanaw ay ootho” yaagidi oychis. Phawloosi, “Godaa Yesuus Kiristtoosa ammana; nenne ne soo asay attana” yaagis. Qasho keetha naageysi Phawloosanne Sillaase madunthaa meecis; Phawloosi iyawnne iya son de7iya ubbaas Godaa qaala odis.

Qasho keethaa naageysinne iya soo asa ubbay Yesuusa ammanidi xammaqetidosona. Hessafe guye, qasho keetha naageysi Phawloosasinne Sillaases kathi shiishis; entti issife ufaytidosona.

Wonttetha gallas, Filphisiyusa shuumati, Phawloosanne Sillaase qasho keethafe billidi, baana mela oychidosona. Phawloosinne Sillaasey Liidiyaranne hara ammaniya asaara gahetidaappe guye, katamaappe keyidi bidosona. Xoossa qaalay dalggishe bis; woosa keethaykka darshe bis.

Phawloosaranne woosa keetha kaalethiya asaara Yesuusabaa sabbakishenne tamaarsishe daro katamata yuuydosona. Dumma dumma woosa keethan de7iya ammaniya asaa tamaarsanawnne minthethanaw daro kiitata xaafidosona.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?