unfoldingWord 47 - Bulus da Sila a Filibi

unfoldingWord 47 - Bulus da Sila a Filibi

Esquema: Acts 16:11-40

Número de guión: 1247

Idioma: Hausa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Yayin da Shawulu yayi tafiya cikin Gundumar mulkin Roma, sai ya fara amfani da sunansa na Romawa wato, "Bulus." Wata rana, Bulus da abokinsa Sila suka tafi garin Filifi, su yi wa'azin labarin nan mai dadi game da Yesu. Suka tafi wani wuri kusa da rafi waje da birnin, inda mutane ke taruwa su yi addu'a. Anan suka sadu da wata mace mai suna Lidiya, ita kuwa dillaliya ce. Tana kaunar Allah, tana kuma yi masa sujada.

Allah ya bude zuciyar Lidiya don ta gaskanta sakon nan game da Yesu, ita da iyalin gidanta kuma aka yi masu baftisma. Sai ta gayyaci Bulus da Sila su zauna a gidanta, su kuwa suka zauna tare da ita da iyalin ta.

Bulus da Sila sukan hadu da mutane a wurin addu'a. Kowace rana in suna tafiya can, wata yarinya baiwa da aljannu suka shige ta, tana bin su. Ta dalilin aljannun nan, takan fadi gaibu wa mutane. Ta haka ne ta kan samo wa iyayengijinta kudi da yawa ta wurin yin duba.

Baiwa yarinyar nan ta ci gaba da tada murya sa'adda suke tafiya, tana cewa, "Wadannan mutane bayin Allah Madaukaki. Suna fada maku hanyar da za ku bi ku tsira!" Ta yi haka akai akai, har Bulus ya ji haushi.

A karshe dai, wata rana da yarinya baiwan nan ta fara tada murya, Bulus ya juya wurinta ya ce wa aljannin da ke cikinta, "A cikin sunan Yesu, fita daga cikinta." Nan take aljannin ya rabu da ita.

Mutanen da suka mallaki yarinya baiwar suka yi hushi sosai! Sun gane da cewa in ba tare da aljannin ba, yarinya baiwar ba za ta iya fada wa mutane gaibu ba. Wannan na nufin cewa mutane ba za su kara biyan iyayengijinta kudi don ta fada wa mutanen gaibu ba.

Sai masu yarinya baiwa suka kai Bulus da Sila ga hukuman Romawa, su kuma suka doddoke su, suka kuma jefa su a kurkuku.

Suka sa Bulus da Sila a bangaren kurkukun da akwai tsaro sosai, har suka kafafunsu a turu. Duk da haka, a tsakiyar dare, suna raira wakokin yabo ga Allah.

Nandanan, sai ga girgizan kasa mai tsanani! Sai duk kofofin kurkukun suka bude, sarkokin 'yan yarin kuwa suka kwakkwance.

Mai tsaron kurkukun ya farka, da ganin kofofin kurkukun a bude, ya firgita! A tunaninsa duk 'yan sarkan sun tsere, sai yayi niyyar kashe kansa. (Ya sani cewa hukuman Romawa zasu kashe shi idan ya bar 'yan sarkan nan sun tsere.) Amma da Bulus ya gan shi, ya tada murya ya ce , "Dakata! Kada ka yi wa kan ka rauni. Dukkanmu muna nan."

Da rawanr jiki, mai tsaron kurkukun ya zo wurin Bulus da Sila yayi tambaya, "Me zan yi domin in sami ceto?" Bulus ya amsa, "Ka gaskanta da Yesu, Ubangiji, da kai da iyalinka zaku sami ceto." Sa'annan mai tsaron kurkukun ya dauki Bulus da Sila zuwa gidansa ya wanke raunukansu. Bulus yayi wa'azin labari mai dadi game da Yesu ga kowawanne dake gidansa.

Mai tsaron kurkukun da iyalinsa duka suka gaskanta da Yesu, aka kuma yi masu baftisma. Sa'annan mai tsaron kurkukun ya ba Bulus da Sila abinci, suka kuma yi farinciki tare.

Kashe-gari shugabannin birnin suka saki Bulus da Sila daga kurkuku, suka ce masu su fita daga Filibi. Bulus da Sila suka ziyarci Lidiya da wassu abokai kuma, sa'annan suka bar birnin. Labari mai dadin nan akan Yesu ya ci gaba da yaduwa, sannan Ikklisiya kuma ta ci gaba da girma.

Bulus da sauran shugabannin masu bi suka zaga birane da yawa, suna wa'azi suna koyar da labari mai dadi akan Yesu. Suka kuma rubuto wasiku da yawa don su karfafa, su kuma koyar da masubi a Ikklisiyoyi. Wassu daga cikin wasikun nan ne suka zama littattafai na Littafi Mai Tsarki.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?