unfoldingWord 47 - Si Pablo Ug Silas Sa Filipos

unfoldingWord 47 - Si Pablo Ug Silas Sa Filipos

Esquema: Acts 16:11-40

Número de guión: 1247

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Gigamit ni Saulo ang iyang Romano nga ngalan nga ‘Pablo” samtang nagbiyahe siya sa tibuok nga gingharian sa Roma. Usa ka adlaw, niadto siya ug iyang higala nga si Silas sa lungsod nga Filipos aron magsangyaw sa maayong balita mahitungod kang Jesus. Niadto sila sa may sapa diin nagtapok ang mga tawo aron mag-ampo. Nagkita sila didto sa usa ka babaye nga ang ngalan Lydia nga usa ka negosyante. Iyang gimahal ug gisimba ang Dios.

Giablihan sa Dios ang kasingkasing ni Lydia ug mituo siya ug ang iyang pamilya sa mensahe mahitungod kang Jesus. Nagpabawtismo sila. Iyang gidapit sila Pablo ug Silas nga mopuyo sa ilang balay, ug didto sila namuyo.

Kanunay magkita sila Pablo, Silas ug ang mga tawo sa lugar diin sila mag-ampo. Kada adlaw, sa ilang paglakaw padulong didto, naay babayeng ulipon nga nayawaan nga magsunod-sunod kanila. Makatagna siya sa kaugmaon sa mga tawo tungod sa demonyo nga misulod kaniya. Nakakwarta ang iyang mga agalon sa iyang pagpanagna.

Kada labay nila Pablo ug Silas, mosinggit ang ulipon ug, “Sulugoon ni sila sa Dios nga Labaw nga Makagagahom. Nagasulti sila sa paagi nga maluwas mo!” Kanunay kini niya buhaton mao nga naglagot si Pablo.

Usa ka adlaw, samtang misugod na pud ug singgit ang ulipon, nilingi si Pablo kaniya ug giingnan ni Pablo ang demonyo nga naa kaniya, “Sa ngalan ni Jesus, gawas gikan kaniya!” Diha-diha nibiya ang demonyo sa ulipon.

Nasuko kaayo ang mga agalon sa ulipon kang Pablo ug Silas. Nakahunahuna sila nga kung wala na ang demonyo sulod sa ulipon, dili na sila makakuwarta. Nagpasabot kini nga dili na mohatag ang mga tawo ug kwarta sa tag-iya sa ulipon nga iyang tagnaan sa umaabot nga panahon.

Busa gidala sa mga agalon sila Pablo ug Silas sa Romano nga awtoridad. Gikulata sila ug gipriso.

Didto sila gibutang sa pinakasuok nga bahin sa prisohan ug gikadenahan ang ilang mga tiil. Apan sa tunga-tunga sa gabii, nanganta ug nagdayeg sila Pablo ug Silas sa Dios.

Kalit lang nga naglinog ug kusog! Tanan nga pultahan sa prisohan naabli, ug ang mga kadena sa mga gipriso nangatangtang!

Nakamata ang tigbantay sa prisohan. Nahadlok siya kay nakit-an niya nga naabli ang mga pultahan! Nakaingon siya nga nakaikyas ang tanan nga gipriso, busa nakahunahuna siya nga magpakamatay. Apan nakit-an siya ni Pablo ug misinggit si Pablo, “Ayaw pagpakamatay! Dia ra mi tanan.”

Nagkurog nga miduol ang tigbantay kang Pablo ug Silas ug nangutana, “Unsay akong buhaton aron maluwas?” Nitubag si Pablo, “Tuo kang Jesus, ang Agalon, ug ikaw, ug ang imong pamilya maluwas.” Gidala sa tigbantay sila Pablo ug Silas sa iyang balay ug iyang gitambalan ang ilang mga samad. Nagsangyaw si Pablo sa maayong balita mahitungod kang Jesus sa tanang tawo didto sa balay.

Ang tigbantay sa prisohan ug ang iyang tanan nga pamilya mituo kang Jesus ug nagpabawtismo. Gipakaon niya sila Pablo ug Silas ug malipayon silang tanan.

Sunod nga adlaw, gibuhian na sa mga pangulo sa siyudad sila Pablo ug Silas. Giingnan nila sila nga mobiya sa Filipos. Nibisita sila Pablo ug Silas kang Lydia ug uban nga mga higala, usa sila nilakaw sa siyudad. Nikatag na ang maayong balita mahitungod kang Jesus ug nidaghan na ang mga sumusunod niya.

Niadto si Pablo ug ang uban pang mga pangulo sa mga Kristohanon sa lain-lain nga mga siyudad. Nagsangyaw ug nagtudlo sila sa maayong balita mahitungod kang Jesus. Nagsulat pud sila sa mga magtutuo sa mga kasimbahanan aron madasig ug matudloan sila. Ang uban nga gipangsulat nila naapil sa Biblia.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?