unfoldingWord 07 - Allah ya albarkaci Yakubu

unfoldingWord 07 - Allah ya albarkaci Yakubu

Outline: Genesis 25:27-35:29

Script Number: 1207

Language: Hausa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Sa'anda yayan ke girma, Yakubu yana son zaman gida, amma, Isuwa yana son farauta, Rafkatu tana kaunar Yakubu amma Ishaku yana kaunar Isuwa.

Wata rana, da Isuwa ya dawo daga farauta, yana ji yunwa sosai. Sai ya ce wa Yakubu, "Ba ni daga cikin abincin da ka dafa." Sai Yakubu ya ce masa, "Da farko, ka ba ni matsayinka na dan fari." Sai Isuwa ya ba shi matsayinsa na dan fari. Sa'annan Yakubu ya ba shi abinci.

Ishaku ya so ya ba wa Isuwa albarkarsa. Amma kafin ya yi haka, Rifkatu da Yakubu suka yaudare shi ta wurin sa Yakubu ya badda kamaninsa, kamar shine Isuwa. Ishaku ya tsufa kuma baya ganin. saboda haka, Yakubu ya saka tufafin Isuwa, ya kuma daura fatar akuya a wuyarsa da hannayensa.

Yakubu ya zo wurin Ishaku, ya ce, "Ni ne Isuwa. Na zo domin ka albarkace ni." Da Ishaku ya taba gashin akuyar, ya sunsuna tufafin, sai ya yi tsammanin Isuwa ne, ya kuma albarkace shi.

Isuwa ya ki jinin Yakubu domin ya sace masa damar sa na dan fari, da kuma albarka. Sai ya yi niyyar ya kashe Yakubu bayan mutuwar mahaifinsu

Amma Rifkatu ta ji shirin Isuwa. Sai ita da Ishaku suka tura Yakubu wuri mai nisa, ya zauna da dangin ta.

Yakubu ya zauna da dangin Rifkatu shekaru masu yawa. A wannan lokacin, ya yi aure, ya haifi yaya maza goma sha biyu da ya mace guda daya, Allah ya azurta shi sosai.

Bayan shekaru ashirin da barin gidansa na kan'ana, Yakubu ya komo wurin da iyalinsa, da barorinsa, da dukkan garkin dabbobinsa.

Yakubu ya tsorata sosai domin yana tsamanin har yan zu Isuwa yana so ya kashe shi. Sai ya tura garkunan dabbobi masu yawa kyauta ga Isuwa. Barorin da suka kawo dabbobin suka ce wa Isuwa, "Bawan ka, Yakubu ne, ke baka wadannan dabbobin.Yana zuwa bada jimawa ba.

Amma Isuwa ya rigaya ya yafe wa Yakubu, sun yi murnar sake ganin juna. Sa'annan Yakubu yayi zaman salama a Kan'ana. Sai Ishaku ya rasu, Yakubu da Isuwa suka binne shi. Wa'din alkawaran da Allah ya yi wa Ibrahim ya ci gaba daga kan Ishaku zuwa kan Yakubu.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons