unfoldingWord 15 - Ang Yutang Saad

unfoldingWord 15 - Ang Yutang Saad

Outline: Joshua 1-24

Script Number: 1215

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Sa kataposan miabot ra gayod ang panahon nga mosulod na ang mga Israelita sa Canaan, ang Yutang Saad. Nagpadala si Josue ug duha ka espiya ngadto sa Canaan, didto sa siyudad sa Jerico nga nalibotan ug lig-on nga pader. Adunay nagpuyo didto nga usa ka babaye nga nagbaligya sa iyang dungog nga ginganla’g Rahab nga maoy mitago sa espiya ug mitabang kanila nga makaikyas. Iya kining gihimo tungod kay mituo man siya sa Dios. Unya gisaaran nila nga protektahan si Rahab ug ang iyang pamilya sa panahon nga gub-on sa mga Israelita ang Jerico.

Ang Israelita mitabok sa Suba sa Jordan aron sa pagsulod sa Yutang Saad. Ang Dios nag-ingon kang Josue, “Ipauna kaninyo ang mga pari.” Sa dihang nag-una na ang mga pari pagtabok sa Suba sa Jordan, mihunong ang tubig sa pagtubod sa ilaya ug mihubas sa ubos, mao nga ang Israelita nakatabok sa suba.

Human makatabok ang katawhan sa Suba sa Jordan, giingnan sa Dios si Josue unsaon pag-ataki ang gamhanang siyudad sa Jerico. Ug gituman kini sa mga katawhan. Ang Dios mismo nag-ingon niini nga ang mga kasundalohan ug ang mga pari magmartsa libot sa siyudad sa Jerico kausa sa usa ka adlaw ug buhaton nila kini sulod sa unom ka adlaw.

Unya sa ikapito nga adlaw, ang mga Israelita nagmartsa libot sa siyudad sa pito kahigayon. Sa kataposan nilang paglibot sa siyudad, ang kasundalohan naninggit samtang ang mga pari nagpatingog sa ilang mga trumpeta.

Unya ang tibuok pader sa Jerico nangahugno! Unya giguba sa mga Israelita ang tanan nga anaa sa sulod sa siyudad tungod kay mao kini ang gisugo sa Dios kanila. Si Rahab lang ug ang iyang pamilya ang wala malaglag ug nahimo silang kauban sa mga Israelita. Nakadungog ang uban nga nagpuyo sa Canaan nga gibuntog sa mga Israelita ang Jerico, ug nangahadlok sila basin sulongon usab sila sa mga Israelita.

Nagmando ang Dios sa mga Israelita nga dili maghimo ug kasabotan sa kalinaw ngadto sa mga katawhan sa Canaan. Apan usa sa Canaanhong pundok sa katawhan nga gitawag ug Gibeonhon, namakak kang Josue. Nag-ingon sila nga gikan sila sa layong dapit sa Canaan ug gusto nila nga maghimo ug kasabotan sa mga Israelita. Si Josue ug ang mga Israelita wala nangutana sa Dios kon asa gikan ang mga Gibeonhon, ug unya naghimo si Josue ug kasabotan kanila.

Ang mga Israelita nangasuko sa pagkabalo nila nga giilad sila sa mga Gibeonhon. Gituman na lang nila ang ilang kasabotan tungod kay gihimo nila kini atubangan sa Dios. Sa pipila ka adlaw, nadungog sa mga hari sa ubang pundok sa katawhan sa Canaan nga gitawag ug mga Amorihanon, nga naghimo ug kasabotan ang mga Gibeonhon tali sa mga Israelita, mao nga ilang gihiusa ang ilang mga kasundalohan ug misulong sa Gibeon. Ang mga Gibeonhon nagpadala ug mensahe kang Josue aron mangayo ug tabang.

Unya gitapok ni Josue ang mga kasundalohan sa Israel ug nanglakaw sila tibuok gabii aron adtoon ang mga Gibeonhon. Sayo sa kabuntagon, gipakuratan nila ug ataki ang mga Amorihanong kasundalohan.

Ang Dios nakig-away kauban sa mga Israelita nianang adlawa. Gilibog niya ang mga Amorihanon ug gipaulanan niya sila ug dagkong mga yelo, ug daghan ang nangamatay

Unya gipaundang sa Dios sa paglakaw ang adlaw aron adunay igong panahon ang mga Israelita sa paghurot sa mga Amorihanon. Nianang adlawa, dako kaayo ang kadaogan nga gihatag sa Dios alang sa Israel.

Human gipildi sa Dios kadtong mga kasundalohan, naghiusa ang daghang pundok sa mga katawhan sa Canaan aron sulungon ang mga Israelita. Apan gisulong sila ni Josue ug sa mga Israelita ug gibuntog nila ang mga kaaway.

Human sa gubat, gihatagan sa Dios ang matag tribo sa Israel sa ilang kaugalingon luna sa Yutang Saad. Unya gihatagan usab sila sa Dios ug kalinaw sa ubang mga katawhan sa ilang palibot.

Sa dihang tigulang na si Josue, gitawag niya ang tanang katawhan sa Israel aron maghiusa. Unya gipasidan-an usab niya ang tanang katawhan sa ilang katungdanan nga tumanon ang pakigsaad nga gihimo sa Dios sa mga Israelita didto sa Bungtod sa Sinai. Ang mga tawo nagsaad nga magpadayon nga matinud-anon sa Dios ug motuman sa iyang mga balaod.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?