Santa Inés Yatzechi Zapotec [zpn]

ชื่อภาษา ISO: Santa Inés Yatzechi Zapotec
รหัสภาษา ISO: zpn
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Zapotec
จำนวนประชากร: 2,240

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Zapotec, Santa Ines Yatzechi: Zaachila

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20740

ชื่ออื่นสำหรับ Zapotec, Santa Ines Yatzechi: Zaachila

Zaachila
Zapotec, Santa Inés Yatzechi: Zaachila

พื้นที่ใช้ภาษา Zapotec, Santa Ines Yatzechi: Zaachila

Mexico

2. Zapotec, Zegache

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2914
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Zapotec, Zegache

Santa Ana
Segachi
S.E. Zimatlan Zapoteco
Yatzechi Zapoteco
Zapoteco: Northestern Zimatlan
Zapoteco, Santa Ines Yatzechi
Zapoteco: Segache
Zegache

พื้นที่ใช้ภาษา Zapotec, Zegache

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zapotec, Zegache

A11651 พระคำแห่งชีวิต
A29850 ข่าวประเสริฐ and พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Santa Inés Yatzechi Zapotec

Zapoteco, Santa Ines Yatzechi;