Script Library - Tagalog

Script Library - Tagalog

ఈ పేజీ ప్రస్తుతం తెలుగు లో అందుబాటులో లేదు.

Global Recordings Network has recorded gospel messages and basic Bible teaching in more than 6400 language varieties. The recordings have been made from scripts selected from this list and other sources.

స్క్రిప్ట్‌లు ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం మరియు రికార్డింగ్ కోసం ప్రాథమిక మార్గదర్శకాలు. ప్రతి విభిన్న సంస్కృతి మరియు భాషలకు అర్థమయ్యేలా మరియు సంబంధితంగా ఉండేలా వాటిని అవసరమైన విధంగా స్వీకరించాలి. ఉపయోగించిన కొన్ని నిబంధనలు మరియు భావనలకు మరింత వివరణ అవసరం కావచ్చు లేదా భర్తీ చేయబడవచ్చు లేదా పూర్తిగా విస్మరించబడవచ్చు.

Scripts in Tagalog

Ang pagbabalik ni Kristo

(The Return of Christ) - Tells of Christ's promise to return. How, why, and when. What will happen to the unsaved. Must be ready. Invitation. 2 narrators take turns talking.

Ang paglikha at kaligtasan ng tao

(Creation and Redemption (dialogue)) - Introduces local belief of origin of man by a question. Biblical account of creation, fall and redemption follows. S.E. introduced as creation is mentioned. Simple invitation concludes. Adaptable to local beliefs. Easily made into monolog by deleting second person's comments. Virtually the same content as the monologue # 19 "Creation and Redemption of Man."

Ang tanging tagapagligtas

(The Only Saviour) - Dramatized story of dying girl who finds no help or comfort in her belief in penance, works, prayers to saints. Her brother explains that Christ is the only mediator and the only way to heaven. Use with caution in Catholic areas.

Buhay Kristiano

(The Christian Life) - Allegory type of presentation. Dramatized. Life is like a crowded road - all carry heavy burdens - load of sin. One hears the call to come for rest and responds amid jeers of crowd. His load disappears, and Jesus walks beside him.

Huwag kang matakot

(Fear Not) - Directs questions to listener about his fears. Fear of death, future, spirits, other. Those trusting Jesus (who has all power) need not fear these things. Two speakers take turns narrating. This translation replaces the last paragraph and verses with an invitation to come to Jesus for help finding a solution to whatever problems you may be facing.

Pinapayapa ni Jesus ang bagyo

(Jesus Calms the Storm) - Story of Christ asleep in the boat, etc. from Matt.8. Application for the unsaved. Prayer of repentance. Two narrators take turns talking.

unfoldingWord 01 - Ang Kwento Tungkol sa Paglikha

(unfoldingWord 01 - The Creation) - Genesis 1-2

unfoldingWord 02 - Nagkaroon ng Kasalanan sa Mundo

(unfoldingWord 02 - Sin Enters the World) - Genesis 3

unfoldingWord 03 - Ang Baha

(unfoldingWord 03 - The Flood) - Genesis 6-8

unfoldingWord 04 - Ang Kasunduan ng Diyos at ni Abraham

(unfoldingWord 04 - God's Covenant with Abraham) - Genesis 11-15

unfoldingWord 05 - Ang Anak na Ipinangako

(unfoldingWord 05 - The Son of Promise) - Genesis 16-22

unfoldingWord 06 - Pinagkalooban ng Diyos si Isaac

(unfoldingWord 06 - God Provides for Isaac) - Genesis 24:1-25:26

unfoldingWord 07 - Pinagpala ng Diyos si Jacob

(unfoldingWord 07 - God Blesses Jacob) - Genesis 25:27-35:29

unfoldingWord 08 - Iniligtas ng Diyos si Joseph at ang kanyang Pamilya

(unfoldingWord 08 - God Saves Joseph and his Family) - Genesis 37-50

unfoldingWord 09 - Tinawag ng Diyos si Moses

(unfoldingWord 09 - God Calls Moses) - Exodus 1-4

unfoldingWord 10 - Ang Sampung Salot

(unfoldingWord 10 - The Ten Plagues) - Exodus 5-10

unfoldingWord 11 - Ang Paskua

(unfoldingWord 11 - The Passover) - Exodus 11:1-12:32

unfoldingWord 12 - Ang Paglisan

(unfoldingWord 12 - The Exodus) - Exodus 12:33-15:21

unfoldingWord 13 - Ang Kasunduan ng Diyos at ng mga Israelita

(unfoldingWord 13 - God's Covenant with Israel) - Exodus 19-34

unfoldingWord 14 - Ang Pagkaligaw sa Ilang

(unfoldingWord 14 - Wandering in the Wilderness) - Exodus 16-17; Numbers 10-14; 20; 27; Deuteronomy 34

unfoldingWord 15 - Ang Lupang Pangako

(unfoldingWord 15 - The Promised Land) - Joshua 1-24

unfoldingWord 16 - Ang mga Tagapagtanggol

(unfoldingWord 16 - The Deliverers) - Judges 1-3; 6-8; 1 Samuel 1-10

unfoldingWord 17 - Ang Kasunduan ng Diyos at ni David

(unfoldingWord 17 - God's Covenant with David) - 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

unfoldingWord 18 - Nahati ang Kaharian ng Israel

(unfoldingWord 18 - The Divided Kingdom) - 1 Kings 1-6; 11-12

unfoldingWord 19 - Ang mga Propeta

(unfoldingWord 19 - The Prophets) - 1 Kings 16-18; 2 Kings 5; Jeremiah 38

unfoldingWord 20 - Ang Pagpapatapon at ang Pagbabalik

(unfoldingWord 20 - The Exile and Return) - 2 Kings 17; 24-25; 2 Chronicles 36; Ezra 1-10; Nehemiah 1-13

unfoldingWord 21 - Ipinangako ng Diyos ang Pagdating ng Messiah

(unfoldingWord 21 - God Promises the Messiah) -

unfoldingWord 22 - Ang Kapanganakan ni John

(unfoldingWord 22 - The Birth of John) - Luke 1

unfoldingWord 23 - Ang Kapanganakan ni Jesus

(unfoldingWord 23 - The Birth of Jesus) - Matthew 1-2; Luke 2

unfoldingWord 24 - Binawtismuhan ni John si Jesus

(unfoldingWord 24 - John Baptizes Jesus) - Matthew 3; Mark 1; Luke 3; John 1:15-37

unfoldingWord 25 - Tinukso ni Satan si Jesus

(unfoldingWord 25 - Satan Tempts Jesus) - Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

unfoldingWord 26 - Sinimulan ni Jesus ang kanyang Paglilingkod

(unfoldingWord 26 - Jesus Starts his Ministry) - Matthew 4:12-25; Mark 1-3; Luke 4

unfoldingWord 27 - Ang Kwento tungkol ​sa Mabuting Samaritano

(unfoldingWord 27 - The Story of the Good Samaritan) - Luke 10:25-37

unfoldingWord 28 - Ang Mayamang Pinuno

(unfoldingWord 28 - The Rich Young Ruler) - Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31; Luke 18:18-30

unfoldingWord 29 - Ang Kwento tungkol ​sa Lingkod na Ayaw Magpatawad

(unfoldingWord 29 - The Story of the Unmerciful Servant) - Matthew 18:21-35

unfoldingWord 30 - Pinakain ni Jesus ang Limanlibong Katao

(unfoldingWord 30 - Jesus Feeds Thousands of People) - Matthew 14:13-21; Mark 6:31-44; Luke 9:10-17; John 6:5-15

unfoldingWord 31 - Lumakad si Jesus sa Ibabaw ng Tubig

(unfoldingWord 31 - Jesus Walks on Water) - Matthew 14:22-33; Mark 6:45-52; John 6:16-21

unfoldingWord 32 - Pinagaling ni Jesus ang Sinapian at ang Babaeng may Sakit

(unfoldingWord 32 - Jesus Heals a Demon-Possessed Man and a Sick Woman) - Matthew 8:28-34; 9:20-22; Mark 5; Luke 8:26-48

unfoldingWord 33 - Ang Kuwento tungkol sa Magsasaka

(unfoldingWord 33 - The Story of the Farmer) - Matthew 13:1-23; Mark 4:1-20; Luke 8:4-15  

unfoldingWord 34 - Ang Iba pang mga Kwento ni Jesus

(unfoldingWord 34 - Jesus Teaches other Stories) - Matthew 13:31-46; Mark 4:26-34; Luke 13:18-21;18:9-14

unfoldingWord 35 - Ang Kuwento tungkol sa Mapagmahal na Ama

(unfoldingWord 35 - The Story of the Compassionate Father) - Luke 15

unfoldingWord 36 - Ang Pagbabago ng Anyo ni Jesus

(unfoldingWord 36 - The Transfiguration) - Matthew 17:1-9; Mark 9:2-8; Luke 9:28-36

unfoldingWord 37 - Binuhay ni Jesus si Lazarus

(unfoldingWord 37 - Jesus Raises Lazarus from the Dead) - John 11:1-46

unfoldingWord 38 - Pinagtaksilan ni Judas si Jesus

(unfoldingWord 38 - Jesus is Betrayed) - Matthew 26:14-56; Mark 14:10-50; Luke 22:1-53; John 18:1-11

unfoldingWord 39 - Ang Paglilitis kay Jesus

(unfoldingWord 39 - Jesus is Put on Trial) - Matthew 26:57-27:26; Mark 14:53-15:15; Luke 22:54-23:25; John 18:12-19:16

unfoldingWord 40 - Ipinako si Jesus sa Krus

(unfoldingWord 40 - Jesus is Crucified) - Matthew 27:27-61; Mark 15:16-47; Luke 23:26-56; John 19:17-42

unfoldingWord 41 - Muling Binuhay ng Diyos si Jesus

(unfoldingWord 41 - God Raises Jesus from the Dead) - Matthew 27:62-28:15; Mark 16:1-11; Luke 24:1-12; John 20:1-18

unfoldingWord 42 - Ang Pagbalik ni Jesus sa Langit

(unfoldingWord 42 - Jesus Returns to Heaven) - Matthew 28:16-20; Mark 16:12-20; Luke 24:13-53; John 20:19-23; Acts 1:1-11

unfoldingWord 43 - Ang Pagbuo ng Unang Simbahan

(unfoldingWord 43 - The Church Begins) - Acts 1:12-14; 2

unfoldingWord 44 - Pinagaling ni Peter at John ang Lumpo

(unfoldingWord 44 - Peter and John Heal a Beggar) - Acts 3-4:22

unfoldingWord 45 - Si Stephen at si Philip

(unfoldingWord 45 - Stephen and Philip) - Acts 6-8

unfoldingWord 46 - Naging Kristiyano si Paul

(unfoldingWord 46 - Saul Becomes a Follower of Jesus) - Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

unfoldingWord 47 - Si Paul at Silas

(unfoldingWord 47 - Paul and Silas in Philippi) - Acts 16:11-40

unfoldingWord 48 - Si Jesus ang Ipinangakong Messiah

(unfoldingWord 48 - Jesus is the Promised Messiah) - Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

unfoldingWord 49 - Ang Bagong Kasunduan

(unfoldingWord 49 - God's New Covenant) - Genesis 3; Matthew 13-14; Mark 10:17-31; Luke 2; 10:25-37; 15; John 3:16; Romans 3:21-26, 5:1-11; 2 Corinthians 5:17-21; Colossians 1:13-14; 1 John 1:5-10

unfoldingWord 50 - Babalik si Jesus

(unfoldingWord 50 - Jesus Returns) - Matthew 13:24-42; 22:13; 24:14; 28:18; John 4:35; 15:20; 16:33; 1 Thessalonians 4:13-5:11; James 1:12; Revelation 2:10; 20:10; 21-22

సంబంధించిన సమాచారం

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

Resources for evangelism and Bible teaching - Global Recordings Network produces audio materials in thousands of languages for evangelism and basic Bible teaching, along with picture books and audio players.

Written Resources - Free downloads of scripts and other story-based written materials for ESL, Sunday school and basic Bible teaching.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons