The Parable of the Sower

The Parable of the Sower

రూపురేఖలు: Tells the parable in simple language; then gives the explanation of the meaning. Simple and straightforward.

స్క్రిప్ట్ సంఖ్య: 099

భాష: English

థీమ్: Lifestyle (Agriculture); Character of God (Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Fruit of the Spirit, Church, Christianity, Faith, trust, believe in Jesus); Problems (Materialism, Fear); Sin and Satan (Judgement, Heart, soul of man)

ప్రేక్షకులు: General; New Christian

శైలి: Monolog

శైలి: Bible Stories & Teac

ప్రయోజనం: Evangelism; Teaching

బైబిల్ సూక్తి : Paraphrase

స్థితి: Approved

స్క్రిప్ట్‌లు ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం మరియు రికార్డింగ్ కోసం ప్రాథమిక మార్గదర్శకాలు. ప్రతి విభిన్న సంస్కృతి మరియు భాషలకు అర్థమయ్యేలా మరియు సంబంధితంగా ఉండేలా వాటిని అవసరమైన విధంగా స్వీకరించాలి. ఉపయోగించిన కొన్ని నిబంధనలు మరియు భావనలకు మరింత వివరణ అవసరం కావచ్చు లేదా భర్తీ చేయబడవచ్చు లేదా పూర్తిగా విస్మరించబడవచ్చు.

స్క్రిప్ట్ టెక్స్ట్

Jesus began to preach. Listen to what He told the people.

One day a man went out to plant his garden. He scattered the seeds with his hands. Some seeds fell on the side of the path. The birds came and ate them. Some other seeds fell on stony ground only thinly covered with soil. These seeds grew quickly, but the roots could not go deep because of the stones. When the sun became hot, these plants dried up. The roots were not deep enough. Some other seeds fell among thorns and weeds. They grew up together. By and by the thorns became so thick that the plants could not grow any more. The plants never brought forth any good seeds. But some seeds fell into good ground. They grew well from the time they were small until they were big. Some plants brought forth 30 seeds; some had 60 seeds; some even had 100 seeds. Jesus said: "If you have ears, you ought to hear and understand this story!" Jesus' friends said, "What does this story mean?"

Jesus said, "The seed is the words of God." They are the good news that God sends to all people. The ground is like the hearts of people who hear God's Word. Some people's hearts are hard like the ground on the side of the path. God's Word cannot penetrate them. For this reason Satan can steal the word away from them. Other people's hearts are like the stony ground. They are glad when they hear the story of God. They think that to be a Christian is easy. But when other people laugh at them or make trouble for them, they give up.

Other people are like the ground where the thorns grew. They receive the Word of God, but they also love things of this life. They worry about many things instead of praying about them. They want to have a good time. At the finish they do not bear any seeds.

But some people are like the good ground. These people hear God's Word and take it into their hearts. They obey it. Their lives show that they belong to God. They love Him with all their strength. They bear many seeds. Some of these good seeds are: Love, joy, peace, a quiet mind, kindness, goodness, promise keeping, gentle behavior, control over desires (Gal. 5:22) and telling others about Jesus.

Will you say to Jesus these words? "Take my heart, Lord Jesus. I want it to be like the good ground. I want to bring forth much fruit. Amen."

సంబంధించిన సమాచారం

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?